จำนวนผู้เข้าชม : 117

   


คุมประพฤติเตรียมเทรนนิ่งกำลังพล ยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ [2023-11-15]

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/ 2566 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จัดสรรสวัสดิการ ตลอดจนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างบุคลากรให้ยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กร โดยการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตลอดจนการรายงานการจัดสวัสดิการกรมคุมประพฤติ กรณีการช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติ

          การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาบุคลากร ในปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน พร้อมทั้งพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมที่จะดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2567 ได้แก่ หลักสูตรผู้สอนงานคุมประพฤติมืออาชีพ หลักสูตรนักบริหารงานคุมประพฤติ หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ (Mindset) หลักสูตรการบริหารงานทั่วไป หลักสูตรพนักงานคุมประพฤติมืออาชีพ หลักสูตรการปฏิบัติงานพัสดุ หลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หลักสูตรการปฏิบัติงานบุคคลกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกต และเสนอหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของกรมคุมประพฤติมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ์สู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น