จำนวนผู้เข้าชม : 214

   


คุมประพฤติร่วมหารือกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งรัด Quick Win เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 [2023-11-10]

            วันนี้  (10 พฤศจิกายน 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้  พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  และคณะกองอำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ เข้าพบ นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัดตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง (MOU) รวมถึง การรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะในการดำเนินการขับเคลื่อนภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ รูปแบบการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ (มาตรา ๘) คณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ (มาตรา ๑๖) มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในส่วนของสถานบำบัดที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการประเมินผล การศึกษาวิจัยในทางวิชาการร่วมกัน การทบทวนกฎหมาย เป็นต้น โดยมีนายแพทย์ฑิณกร  โนรี  นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กองบริหารการสาธารณสุข นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และแพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เข้าร่วมการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

          การหารือในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการดูแลผู้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกเฝ้าระวังที่มีอาการทางจิต และต้องได้รับการดูแล บำบัดแก้ไขด้วยยา และวิธีทางการแพทย์และสาธารณสุข  พร้อมทั้งการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผลจากการหารือในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะนำมาปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้กระทำผิด เพื่อสร้างความปลอดภัยและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมต่อไป