จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คุมประพฤติกันทรลักษ์ ร่วมการประชุมคณะกรรม การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ [2023-09-19]

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอกกนกศักดิ์ แถวทิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ มอบหมายให้ ดร.สมัย ทองมาก ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทียนหอม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในการประชุม ในการนี้ ดร.สมัย ทองมาก ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมสรุปผลการดำเนินงานการบริหารกองทุนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษที่ผ่านมา ทั้งการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และวาระจังหวัดศรีสะเกษ “วาระการบูรณาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนสวัสดิการชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้