จำนวนผู้เข้าชม : 151

   


คุมประพฤติเตรียมปรับรูปแบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 1 ตุลาคมนี้! [2023-09-14]

เมื่อวันที่13 กันยายน 2566 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการหารือสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กรมคุมประพฤติ  ได้มีการทดลองใช้รูปแบบการลงเวลาปฏิบัติราชการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รับรองชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ของสำนักงาน ก.พ. โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งโดยการเหลื่อมเวลาการทำงาน เริ่มทดลองใช้ในเดือนพฤษภาคม 2566 และรูปแบบที่ 2 การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งโดยการนับชั่วโมงการทำงาน เริ่มทดลองในเดือนมิถุนายน 2566 กับกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส่วนกลาง จำนวน 14 หน่วยงาน และมีการใช้รูปแบบการลงเวลาปฏิบัติราชการในรูปแบบที่ 1 ในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้นำเสนอความคิดเห็นจากการตอบแบบสำรวจของบุคลากรใน 14 หน่วยงาน พร้อมทั้งหารือปัญหาและอุปสรรคของการทดลองใช้รูปแบบการลงเวลาปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสมดุลที่เหมาะสม และกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่รับรองชีวิตและการทำงานวิถีใหม่กับหน่วยงานส่วนกลาง โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป