จำนวนผู้เข้าชม : 167

   


กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาผู้บริหาร กำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบาย 3 DO(P) สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด ภายใต้แนวคิด “พลิกชีวิต ข้ามวิกฤต ผลิตวิถี พัฒนาคนดีสู่สังคม” [2023-09-13]

          ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2566  กรมคุมประพฤติจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวีระกิตติ์  หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อให้ผู้บริหารสังกัดกรมคุมประพฤติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบนโยบายกระทรวงยุติธรรมและทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ อันนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจสำคัญและทิศทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และเป็นหน่วยงานสำคัญที่นำมาตรการทางเลือกมาใช้แทนการจำคุก กรมคุมประพฤติจึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและมีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบกว้างขวางขึ้น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญขึ้น กรมคุมประพฤติจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมอย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

          นอกจากนี้ การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ยังมีการการนำเสนอแผนปฎิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566 - 2570) และ (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ.2567 กรมคุมประพฤติ และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ผู้นำยุคใหม่ กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่"