จำนวนผู้เข้าชม : 134

   


คุมประพฤติร่วมพิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยฯของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม [2023-09-08]

               วันนี้ (8 กันยายน 2566) นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบ Video Conference เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยฯ ต่อไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ และขออนุมัติการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ .. 2567 ซึ่งกรมคุมประพฤติได้รับการอนุมัติ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และโครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงกรมคุมประพฤติ