จำนวนผู้เข้าชม : 108

   


คุมประพฤติร่วมโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" ประจำปี พ.ศ. 2566 [2023-09-08]

          วันนี้ ( 8 กันยายน 2566 ) นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรม ตามโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" ประจำปี พ.ศ. 2566 (Knowledge and Experience to Happiness 2022ณ ห้องประชุม 10-09 (Auditorium) อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

          สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนจากกรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับผู้เกษียณ ในส่วนของกรมคุมประพฤติมีผู้เกษียณรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงยุติธรรมจำนวน 6 ท่านได้แก่ 1. นายบุญเลิศ  คงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี 2. นางสาวสุดารัตน์  ยินดี  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 3. นางสาวศรัญย์ลักษณ์  ชัยชนะเดช  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 4. นางสาวจิราวรรณ  บุญญา  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ 5. นายอรรถพร  วัฒนธรรม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 6. นายจักรพัสตร์  แพ่งจันทึก  พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของกระทรวงยุติธรรม เกิดความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานและทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม