จำนวนผู้เข้าชม : 111

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference System ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้คำปรึกษาการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ [2020-05-27]