จำนวนผู้เข้าชม : 103

   


กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ [2020-01-07]

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 531 ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ