จำนวนผู้เข้าชม : 140

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [2019-12-25]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาอันจะนำมาสู่การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในรูปแบบของสภากาแฟ  ณ บริเวณริมบ่อน้ำข้างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ นาฬิกา.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)