จำนวนผู้เข้าชม : 131

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [2019-12-23]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

การสัมมนาในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐเข้ารับทราบนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และนำไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2564 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโต มีเสถียรภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในทุกภูมิภาค