จำนวนผู้เข้าชม : 122

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-12-04]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่งยาเสพติด ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ “หลวงพ่อนิลประทานพร” ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาของ วัดเขาวงจินดาราม เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ณ วัดเขาวงจินดาราม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)