จำนวนผู้เข้าชม : 93

   


กรมคุมประพฤติเดินหน้าสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด [2019-11-27]

          วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) กรมคุมประพฤติเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ การเพาะเห็ด เข้าพักอาศัยและเรียนรู้ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการทำก้อนเห็ด การปลูก การวางแผน และการตลาด ณ ฟาร์มเห็ดศิริพร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ภายใต้ศูนย์แคร์  (CARE CENTER)  โดยบูรณาการกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 จัดทัวร์อาชีพด้านช่างเทคนิคต่างๆ ตามความสนใจของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ พร้อมเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านช่างเคาะพ่นสี เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้กระทำผิด โดยการให้บริการ อาทิ การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้บริการข้อมูลแหล่งงาน การจ้างงานจากสถานประกอบการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการ รวมถึงการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น