จำนวนผู้เข้าชม : 139

   


ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ "ศูนย์แคร์" คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง เยี่ยมเยียนผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ที่ได้รับการสงเคราะห์รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด [2019-11-24]

ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ "ศูนย์แคร์" คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง เยี่ยมเยียนผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ที่ได้รับการสงเคราะห์รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง นำโดย อ.ส.ค.สมศักดิ์ วิศิษฎร์ธรรมศรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง เยี่ยมเยียนผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ที่ได้รับการสงเคราะห์รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด ซึ่งนำไปใช้ในการประกอบอาชีพค้าขายปลาหมึกย่าง อยู่ในหมู่บ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปตามนโยบายกรมคุมประพฤติ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ "ศูนย์แคร์" สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ได้ช่วยเหลือผู้กระทำผิดโดยการให้คำปรึกษาตลอดจนวางแผนและประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตามสภาพปัญหาของผู้กระทำผิด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ ทั้งในระหว่างและภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ให้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)