จำนวนผู้เข้าชม : 90

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “Morning Talk” ในรูปแบบของสภากาแฟ [2019-07-24]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “Morning Talk” ในรูปแบบของสภากาแฟ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาอันจะนำมาสู่การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในรูปแบบของสภากาแฟ  ณ บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)