จำนวนผู้เข้าชม : 103

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือจัดทำแผนงานขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [2019-06-21]

วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Nation Symposium on Restorative Justice) พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 16 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย