จำนวนผู้เข้าชม : 93

   


กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่ 3 ณ สถาบัน UNAFEI กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น [2019-04-23]

          เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2562 นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการสัมมนาติดตามผล (Follow-up Seminar) ของการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ปีที่สาม ณ สถาบัน UNAFEI กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

          ทั้งนี้ นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Challenges and measures to developing community-based treatment -looking back TCTP” (ข้อท้าทายและมาตรการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน -มองย้อนกลับไปภายในโครงการ TCTP) ในระหว่างการบรรยายหัวข้อดังกล่าว นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคตร่วมกันในกลุ่มประเทศ CLMV

          นอกจากนี้ได้มีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน UNAFEI แห่งประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นด้านการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน และประเด็นด้านการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว   และตัวแทนจากกลุ่มประเทศ CLMV ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแบบไม่ควบคุมตัวในกลุ่มประเทศดังกล่าว

          การสัมมนาดังกล่าวเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแบบไม่ควบคุมตัวในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นด้านความเป็นไปได้ของการก่อตั้งหน่่วยงานเพื่อรองรับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน ตลอดจนปัญหาและข้อท้าทายในการดำเนินการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไป