จำนวนผู้เข้าชม : 120

   


กรมคุมประพฤติบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ [2019-04-01]

วันนี้ (1 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานการเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิด และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคุมประพฤติ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะอนุกรรมการฯ อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการปกครอง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน การเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิดและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติเพื่อบูรณาการระบบข้อมูลที่ครอบคลุมและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ การจัดทำโครงการ กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานการเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิด และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคุมประพฤติ อาทิ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของกรมคุมประพฤติ การพัฒนาระบบงานสำนักงานในรูปแบบ Enterprise Resource Planning การพัฒนาศูนย์การเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบ Big Data การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจำแนกความเสี่ยงและสภาพปัญหา ความจำเป็น และความต้องการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล และแอปพลิเคชันบน Smart Devices ของกรมคุมประพฤติ ซึ่งในที่ประชุม ได้มีข้อเสนอแนะในหลายประเด็น ทั้งการพัฒนาบุคลากร การออกแบบฐานข้อมูล มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป