จำนวนผู้เข้าชม : 238

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างควบคุมตัว [2018-07-18]

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการประสานงานจากเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรื่องขอสนับสนุนวิทยากร "โปรแกรมการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างควบคุมตัว" จึงได้มอบหมายให้กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นวิทยากรโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และพร้อมที่จะเข้าสู่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและพิษภัยยาเสพติดและมีความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ชาย-หญิง เรือนจำกลางสมุทรปราการ พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์แคร์สำนักงานคุมประพฤติฯ กรมคุมประพฤติ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ