จำนวนผู้เข้าชม : 140

   


“คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสว่างวีระวงศ์ [2018-03-19]

กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 10.45 - 12.15 นาฬิกา นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวนฤมล แสนทวีสุข หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนฯ และทีมงานพี่เลี้ยงชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นวิทยากรในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ณ หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยเน้นการบรรยายความรู้เรื่องเกี่ยวกับทักษะชีวิต และการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต ก่อนบรรยายมีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการละลายพฤติกรรม การสร้างสัมพันธภาพ และปรบมือโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน