จำนวนผู้เข้าชม : 171

   


คุมประพฤติอุบลฯจัดโครงการ “ 26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และเปิดศูนย์จิตอาสาคุมประพฤติจังหวัดร่วมกับวัดดอนชี [2018-03-19]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 26 ปี กรมคุมประพฤติและวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ วัดบ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูปลัดกรุงศรี จารุภาณี เจ้าอาวาสวัดดอนชีให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมกอจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤตินำโดย อ.ส.ค.ธมกร ทยาประศาสน์ ว่าที่ประธานคณะกรรมการบริหารฯ อาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอเมือง,อำเภอวารินชำราบ,อำเภอสำโรง,อำเภอโพธิ์ไทร) พร้อมด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนทั้งสิ้น 108 คน มีกิจกรรมที่สำคัญ 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. พิธีเปิดโครงการฯ เปิดนิทรรศการและเปิดป้าย “ศูนย์จิตอาสาคุมประพฤติจังหวัดร่วมกับวัดดอนชี” เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สนใจและสมาชิกคุมประพฤติ
2.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนา “ศูนย์จิตอาสาคุมประพฤติ” ประกอบด้วยการขุดบ่อเลี้ยงปลา ,การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้/เศษไม้ และการเพาะชำต้นกล้ามัลเบอร์รี่ และทำความสะอาดซ่อมแซมศาสนสถาน ภายในวัดบ้านดอนชี 
3.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยมีวิทยากรถ่ายทอดในเรื่องการเลี้ยงไก่แจ้ การเพาะไส้เดือนเพื่อนำมูลจำหน่าย 
ทั้งนี้ทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงคุณค่าของอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพต่อไป