รูป หัวข้อ วันที่
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว 2023-06-03
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯและวันวิสาขบูชา 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราขินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-02
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ 2023-06-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2023-06-01
สนง.คป.จ.มส.กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปี 2566 2023-06-01
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 และกิจกรรมการบูรณาการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดแพร่ 2023-06-01
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-06-01
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2566 2023-05-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับอำเภอเชียงดาว จัดการประชุมการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาวฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-31
สคป.แพร่ เป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดแพร่ 2023-05-31
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 2023-05-31
สคป.แพร่ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-31
สนง.คป.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติพัฒนา ศรียะ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-31
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมสานสัมพันธ์ น้อง –พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่ 1 2023-05-30
สนง.คป.จ.มส.ประชุม สภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-05-30
สนง.คป.จ.มสร่วมประชุมรับประเมินรอบพื้นที่การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-05-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 2023-05-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-05-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2023-05-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 2023-05-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิต และจิตสังคมของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 4 2023-05-29
สนง.คป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับเกียรติบัตรผู้ส่งผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 2023-05-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 2023-05-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting 2023-05-27
สนง.คป.ชม.จัดพิธีปิดโครงการ “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-27
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-05-27
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-27
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-27
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะ ของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting 2023-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2023-05-25
สนง.คป.ชม.จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-24
สนง.คป.ชม.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 2023-05-24
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 24/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-05-24
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-24
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และโบราณสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-05-24
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-24
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดโสภณาราม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-24
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน "จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 2023-05-23
สคป.แพร่ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการ “สำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน” 2023-05-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-19
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย วิถีใหม่ไร้อุบัติเหตุ” 2023-05-19
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 เข้าพบนายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-19
สนง.คป.ชม.คุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-19
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ประสานงานวัดพระธาตุศรีจอมทองฯ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-05-19
สนง.คป.ชม.สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เข้าพบ นางศิริจรรยารัตน์ ไชยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดฮอด เพื่อแนะนำพนักงานคุมประพฤติและประสานความร่วมมือการดำเนินงานตามคำสั่งศาล 2023-05-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมเสวนาทางวิชาการเพื่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2566 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติเขต 5 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 2023-05-16
สนง.คป.จ.ชม.ต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ จากอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2023-05-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และพัฒนาศาสนให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 2023-05-13
สนง.คป.ชม.เยี่ยมเยียนและมอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2023-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เข้าพบนางวาสนา ธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ เพื่อแนะนำพนักงานคุมประพฤติ และเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอดอยหล่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลงและกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-12
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-12
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-12
สนง.คป.จ.เยี่ยมเยียนและมอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดป่าพูล ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2023-05-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-10
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2566 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (BIG DAY) “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี” 2023-05-10
สนง.คป.จ.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 21/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เยี่ยมอาการป่วย พ่อดี มะโนปัน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภา 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาลำน้ำปิงห่าง เนื่องในวันฉัตรมงคล 2566 2023-05-06
สนง.คป.จ.ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ 4 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก 2023-05-04
สนง.คป.จ.สนง.คป.จ.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-03
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด วัดปัญญาวุธาราม (วัดสันกู่) ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-05-03
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-03
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-03
สนง.คป.จ.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-03
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ 2023-05-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนออกเยี่ยมเยียน คดี JSOC 2023-05-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2023-05-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการ 2023-05-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมรดนำ้ดำหัว ท่านหัวหน้าผู้พิพากษา ศาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-05-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 2023-04-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 29 เมษายน 2566 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมวางแผน ประสานความร่วมมือในการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รดน้ำดำหัวนายอำเภอลี้และร่วมหารือข้อราชการ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ (JSOC) 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-04-27
สคป.แพร่ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-04-27
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566 2023-04-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ภายใต้ “โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ” 2023-04-27
สคป.แพร่ รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Video Conference 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ ต.ป่าพูล อ.บ้านบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 2023-04-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 19/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดลำพูน 2023-04-26
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาวฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอดอยหล่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-04-25
สคป.แพร่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมดีเด่น และพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-04-24
สคป.แพร่ จัดการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมวันศาลยุติธรรม 2566 2023-04-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 1/2566 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.ร่วมฟังการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการนำเข้าข้อมูล ในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติคดียาเสพติด (มาตรา 56) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-04-20
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2565 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ในหัวข้อ "การเตรียมตัวก่อนพ้นโทษ“ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการ เรือนจำกลางเชียงใหม่ 2023-04-19
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ของกรมคุมประพฤติ 2023-04-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-19
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ไทย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 2023-04-19
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเพื่อสรรหากรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการ 2023-04-19
สนง.คป.ชม.ประชุมร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายสานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2023-04-19
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจในการตามโปรแกรม “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-04-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-18
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 เมษายน 2566 2023-04-18
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมสรุปปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-18
สคป.แพร่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-18
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2566 2023-04-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2566 2023-04-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2566 2023-04-15
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2566 2023-04-15
สนง.คป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการและประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และ เมาขับ จับติด EM ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2023-04-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศพบิดาของประธานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-13
สนง.คป.จ.ชม.เขตพื้นที่ 1 การรับข้อมูลของสมาชิกคุมประพฤติจากคณะทำงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2566 2023-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน ปี 2566 2023-04-12
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมด่านตรวจให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-12
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2023-04-12
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2023-04-12
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอยห้างบาตร ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 2023-04-12
สนง.คป.จ.ชม.นำคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บันทึกเสียงในรายการวิทยุสถานีบ้านทุ่งเรดิโอ FM 89.50 Mhz อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-11
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมโครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ณ ด่านชุมชนป่าบง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-11
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมในพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-11
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-04-11
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็น องค์ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรของรัฐ 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดแม่ปูคาเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.จัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินและให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิตแกบุคลากร 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-07
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2023-04-07
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2023-04-07
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 2023-04-07
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมรับรายงานตัวประจำเดือน เมาายน และทำงานบริการสังคม 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 2023-04-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 2023-04-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 2023-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 2023-04-05
สคป.แพร่ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงพิริยเทพวงค์ และทำบุญคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 2023-04-05
สคป.แพร่ เป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดแพร่ 2023-04-05
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 2023-04-05
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนกิจกรรม 2 เมษา รักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-04-04
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2023-04-04
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 17/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 และ 3 จัดกิจกรรมให้บริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปงหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2566 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.บูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้ต้องขัง) 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์แบบกลุ่ม ภายใต้แนวคิด TO BE WE SHARE SOCIAL การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2566 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 1 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2023-04-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566 2023-04-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-03-31
สคป.แพร่ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 2023-03-31
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-31
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-03-31
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 2023-03-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 2023-03-30
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-30
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2566 2023-03-30
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุม สภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-30
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินนีแม่ฮ่องสอน เข้าพบเพื่อหารือและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2023-03-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2023-03-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันระลึก ร.3 2023-03-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ศฮ.ปส.จ.มส.ครั้งที่ 3/2566 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมกับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 ตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมภาคี ร่วมใจ KICK OFF ป้องกันหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M. 2.5 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-28
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-28
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ ( Video Conference System) ของกรมคุมประพฤติ 2023-03-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2023-03-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 บูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเขตพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-27
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัและคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2023-03-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-24
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนโครงการขับเคลื่อน ชมรม To Be number one 2023-03-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-23
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "ทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว" 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-03-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-03-22
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2023-03-22
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2023-03-22
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา : กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ 2023-03-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้าในวันพระ 2023-03-21
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และโบราณสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และ พัฒนาศาสนสถาน ปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาวฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 2023-03-21
สคป.แพร่ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วันอาสาสมัครคุมประพฤติ) 2023-03-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3 2023-03-20
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 2023-03-20
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-03-20
สนง.คป.จ.ชม.และชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “กระทรวงยุติธรรมร่วมใจ ปันนำใจสู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 2023-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-17
สนง.คป.จ.ชม.จัดงานตลาดสานรัก “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เนื่องในโอกาส 132 ปี กระทรวงยุติธรรม และวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 31 ปี 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 2023-03-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเขตพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ออน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-16
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "อาสาทำความดี บริจาคโลหิต " เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอดอยหล่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการปฏิญาณตนและอบรมเสริมสร้างความรู้ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่แต่งตั้งใหม่ 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-03-16
คุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูน 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนตามแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 และทั้งทบทวนการดำเนินงานตามแผนด้านสิทธิมนุษยชน 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำมีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายและร่วมกำหนดแนวทาง การบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และ พัฒนาสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด TO BE WE SHARE LOVE การส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรชุมชน 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานสู่เป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน รอบประเทศ กับคณะกรรมการและแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ วัดยางทอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-15
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ : โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2566 2023-03-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-03-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน อาสาทำความดี บริจาคโลหิด 31 ปี กรมคุมประพฤติ 2023-03-13
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานกรรมงานเพื่อการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-03-13
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-03-10
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-03-10
สคป.แพร่ จัดการประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-10
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ขุนยวม เดือน มีนาคม 2566 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.รับฟังการอบบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์การทำงานเชิงพื้นที่ของข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ วัดตาโก๋ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม ฯ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖ บูรณาการการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม และเตรียมความพร้อมการดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ในความ 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงค 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำมีนาคม 2566 ครั้งที่ 1 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ วัดกัญจน์นิธยาราม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 2023-03-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วัดพระธาตุดอยกองมู 2023-03-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 อบรมธรรมมะ พระราชกรณียกิจ และเรื่องระเบียบ 2023-03-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน มอบพวงรีดเพื่อแสดงความเสียใจกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-03-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม สภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-03-01
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 2023-03-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 2023-03-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง 3 กิโลเมตร ณ พื้นที่ป่าดอยกอม เขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดโครงการอบรมธรรมะและกฎหมาย “รู้ธรรมมงคลชีวิต รู้คิด รู้ทันกฎหมาย” ณ วัดอุตตาราม (วัดวังจ๊อม) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะทำงานฯ ในการดำเนินการติดตามผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-02-28
สนง.คป.จ.ชม.นำสมาชิกคุมประพฤติและญาติ สมัครงานที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ (สาขาแม่ริม) เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติและญาติ 2023-02-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเนื่องในวันพระ 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.พาแกนนำรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ข้ารับการฝึกอบรมการประกอบอาชีพชงเครื่องดื่มกาแฟและการชงเครื่องดื่ม 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 4 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์คุมประพฤตินครพิงค์” ณ ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติเชียงใหม่ (Hope Academy) 2023-02-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ 2023-02-24
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จัดทำแนวกันไฟ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2023-02-24
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวความมั่นคงและยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-24
สคป.แพร่ ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางยื่นฟ้องของผู้บริโภค/ผู้เสียหายจากคดีซื้อขายออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปก 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและวินัยตนเอง ในหัวข้อเรื่อง “การขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจร” 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-02-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว 2023-02-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอพร้าว จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-22
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม.ประสานงานเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการขยายเครือข่ายของ ชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม. กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดต้นขาม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดต้นขาม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-21
คุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม.เข้าพบนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 3 2023-02-20
สนง.คป.จ.ชม.รับการตรวจเยี่ยมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศ หรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ของรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2023-02-18
สนง.คป.จ.ชม.เป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของรองนายกเหล่าการชาดจังหวัดเชียงใหม่และรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย ณ หอประชุมที่การว่าอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-18
พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประฤติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 2023-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ 2023-02-17
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 2023-02-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-17
สคป. พร้อมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ การป้องกันการเสพซ้ำ พื้นที่ อำเภอปาย 2023-02-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน รับรายงานตัว อำเภอแม่ลาน้อย เดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-02-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน รับรายงานตัว อำเภอปาย เดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-02-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-16
จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-16
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-16
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-16
สนง.คป.ชม.พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-16
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-02-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-02-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดโสภนาราม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน แข่งขันการประกวดชม To Be number one ภาคเหนือ 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน มอบพวงรีดเพื่อแสดงความเสียใจกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมอบรม กฎหมายจราจร ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุม สภากาแฟจังหวัดแม่ฮ ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลาสิกขาบท ณ วัดพระธาตุดอยกองมู 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแข่งขันการประการทำอาหาร ในระดับเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 2023-02-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-13
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2023-02-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ประชุมกลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2023-02-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคเหนือ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน 2023-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสำพูน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคุมความประพฤติการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 2023-02-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-09
สนง.คป.จ.ชม.ต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ จากรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2023-02-09
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม” 2023-02-09
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-08
สนง.คป.จ.ชม.เขตพื้นที่ 1 เข้าพบและหารือกับกำนันตำบลสุเทพเรื่องการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ตำบลสุเทพอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-06
สนง.คป.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 หมวดวิชาที่ 3 (รุ่นที่ 3) 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2023-02-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.มาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (กฎหมาย JSOC 2023-02-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดวังขุมเงิน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-04
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-02-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติดี มะโนปันอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25666 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติสวัสดิ์ ค้าแกว่นอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-31
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การ เตรียมความพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาค ประจำปี 2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโปรแกรมพิ้นฐาน 2023-01-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-01-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meeting 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2023-01-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-01-28
สนง.คป.จ.ชม.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และการเตรียมความพร้อมประกวดชมรมระดับภาค 2023-01-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและกฎหมาย“ธรรมะนำใจ กฎหมายนำชีวิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับประธานพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมฮักชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมติดตามโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง ครั้งที่ 3 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมการประชุมหารือแนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม หัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำควา 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม หัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำควา 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 13 ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน และวัดท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-24
สคป.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการทำอาหาร ระดับเขต "Street Food สร้างอาชีพ" Season 2 2023-01-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2023-01-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับเขต 5 และร่วมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดเขต 5 และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Sason 2 ระดับเขต 5 “สร้างงาน สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม” 2023-01-20
สคป.แพร่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับเขต 2023-01-20
สนง.คป.จ.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 1) ในหมวดวิชาที่ 3 สำหรับผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงาน 2023-01-19
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-19
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-19
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-01-19
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 2023-01-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-01-18
สคป.แพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หาสถานที่เพื่อพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-17
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-17
สคป.แพร่ ร่วมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-16
สคป.แพร่ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป น้อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม" และกฎหมาย JSOC 2023-01-16
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดรายการวิทยุ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2023-01-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดพิธีปิดโครงการนำร่องทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” 2023-01-14
สนง.คป.ชม.สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ออกเยี่ยมเยียนและประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-13
สนง.คป.จ.ชม กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ขอขอบคุณใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมและประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ขอขอบคุณใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมและประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดบ้านม้า 2023-01-13
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 25666 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-12
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-11
สนง.คป.ชม.ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-10
สนง.คป.ชม.ร่วมการแถลงข่าวงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 2023-01-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดน้ำจำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอยขะม้อ 2023-01-10
สคป.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 2023-01-09
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-01-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-09
สนง.คป.ชม.จัดโครงการนำร่องทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 99 รูป รวมใจถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2023-01-09
คุมประพฤติลำพูน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 2023-01-09
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูปเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-09
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 2023-01-09
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมงานฌาปณกิจสงเคราะห์หลวงพ่อพระอธิการวัลลภ ฐิตเปโม 2023-01-06
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าอัตลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-01-06
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 2023-01-06
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-06
คุมประพฤติลำพูนร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 2023-01-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-05
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสวดมนต์และตั้งจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 11 ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-05
สนง.คป.จ.ชม.ได้รับการสนับสนุนรถวีลแชร์จากสถาบันพัฒนาเด็กศรีราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-05
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมบริจาคโลหิตและการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ช่วงหลังการควบคุมเข้มงวด 7 วัน โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-05
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2565 2023-01-05
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มกราคม 2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ทา 2023-01-05
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดแพร่ 2023-01-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 2023-01-05
กระทำกับ: สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) และการจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2 ) ระดับเขต สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมื 2023-01-05
สคป.แพร่ ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2023-01-04
สคป.แพร่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566  2023-01-03
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 2023-01-03
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 2023-01-02
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 2023-01-01
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 2023-01-01
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 2023-01-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนา ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมประกอบพิธีต่อไฟพระฤกษ์พระราชทานของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อใช้ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิร 2022-12-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-30
คุมประพฤติลำพูน ร่วมเข้าร่วมโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2022-12-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม 2022-12-29
สนง.คป.จ.ชม.การประจำสัปดาห์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจตรวจบูรณาการและประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-12-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบันติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-29
สนง.คป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจตรวจบูรณาการและประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-12-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกันสวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 2022-12-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สคป.แพร่ ประกอบพิธีสวดมนต์และลงนามเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  2022-12-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมรายการ วิทยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ พบประชาชน 2022-12-29
สคป.แพร่ ร่วมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566  2022-12-29
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-12-28
สคป.แพร่ ร่วมสวดพระอภิธรรมและวางพวงหรีดเคารพศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-28
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565 2022-12-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” โดยการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Application LINE 2022-12-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ปลัดกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2022-12-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน มอบพวงรีดเพื่อแสดงความเสียใจกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-12-28
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2022-12-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมร่วมพิธีถวายไฟพระฤกษ์ประทานจาก สมเด็จพระสังฆราชแด่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ 2022-12-27
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมเมือง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-12-27
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ To Be Number one สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-12-27
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2022-12-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “ส่งเสริมพลังบวกให้กับตนเอง ป้องกันภัยยาเสพติด” ณ วัดปัญญาวุธาราม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “ปีใหม่ปลอดภัย วิถีใหม่ไร้อุบัติเหตุ” 2022-12-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2565 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าภัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-12-26
สนง.คป.ชม.จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สนง.คป.ชม.จัดพิธีสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สนง.คป.จ.ชม.ชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey (รอบจังหวัดเชียงใหม่) 2022-12-23
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสวดมนต์และตั้งจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการอบรม “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-23
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-12-23
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-12-23
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (โต๊ะข่าวยาเสพติด) 2022-12-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ “มุ่งมั่นแก้ไข สังคมไทยต้องการคุณ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน อบรมความรู้กฎหมายจราจร 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญทอดผ้าป่า คณะศรัทธา สามัคคีมหากุศล 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศลฯ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีเปิดศูนย์เครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน 2022-12-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-12-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-22
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-21
สนง.คป.จ.ชม.จัดพิธีปิดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม “ค่ายสร้างพลังชีวิต พิชิตความสำเร็จ” 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง/ลำพูนร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2566 2022-12-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 1/2566 2022-12-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” 2022-12-21
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ.2566ฯ 2022-12-20
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมเรื่องบริหารจัดการงบประมาณและการวางแผนการติดตาม โครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง 2022-12-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ไขเคล็ดลับความสำเร็จตัววัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จจังหวัด 4.0” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 2022-12-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ไขเคล็ดลับความสำเร็จตัววัดสำคัญสู่การขับเคลื่อนความสำเร็จจังหวัด 4.0” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 2022-12-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-19
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม “ค่ายสร้างพลังชีวิต พิชิตความสำเร็จ” 2022-12-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-19
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าพบท่านรองผู้ว่า เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 2022-12-19
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 4 สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-12-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) โครงการ “อมก๋อยสานพลังเป็นหนึ่ง ขจัดภัยยาเสพติด” 2022-12-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-12-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพร 2022-12-16
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการกับจิตอาสาพระราชทาน มณทลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ คณะกรรมการฃุมชนทิพย์รัตน์วิลล่า และคณะกรรมการปฏิบัติการระดับชุมชนดูแลคลองแม่ข่า 2022-12-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-15
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ ON LINE ผ่านระบบ Zoom 2022-12-15
สนง.คป.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ก้าวพลาด” (โดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใ 2022-12-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-15
สนง.คป.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติโชติ ภิวงค์งาม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2022-12-15
สนง.คป.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 3) 2022-12-14
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2022-12-13
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-13
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-13
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 8 ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-09
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 2022-12-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-09
สนง.คป.ชม.ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานประศาลจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ และคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้ คุมความประพฤติ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) 2022-12-09
สนง.คป.ชม.ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” 2022-12-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้าในวันพระ 2022-12-09
สนง.คป.จ.ชม.เชียงใหม่ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-08
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 2022-12-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-08
สนง.คป.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลและ โครงการประกวดศิลปะแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand 2022-12-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-07
สนง.คป.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 1) 2022-12-07
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-07
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วม พิธีทำบุณตักบาตร ในเนื่องวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมธรรมะ โครงการ “ธรรมะสอนใจ ใฝ่คุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-06
สนง.คป.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-06
สนง.คป.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-12-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-12-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และวันชาติ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และวันชาติ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ 2022-12-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ วันพ่อแห่งชาติ ” 2022-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมเปิดงานสักการะเจ้าแม่จามเทวีฯ 2022-12-03
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-12-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน แข่งขันการประกวดการทำอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพ Street food 2022-12-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน อบรมหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 2022-12-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี 2022-12-02
สคป.แพร่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจบุคลากร 2022-12-02
สนง.คป.ชม.ประชุมหารือร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ และคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้ คุมความประพฤติ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 15/2565 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-01
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “ หนึ่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด” 2022-12-01
สนง.คป.ชม.ปฐมนิเทศและวางแผนการทำงานสมาชิกคุมประพฤติที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานตาม โครงการคืนคนดีสู่สังคม กรมคุมประพฤติ 2022-12-01
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (พนักงานคุมประพฤติ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการสัมมนาโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เรื่อง “แนวทางบูรณาการบำบัดดูแลผู้มีปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่” 2022-11-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 2022-11-30
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุม สภากาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-11-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11/2565 2022-11-29
สนง.คป.จ.ชม.นำสมาชิกคุมประพฤติสมัครงานที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ สำนักงานใหญ่ (สาขาเจริญเมือง) เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2022-11-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยดร.โฆษิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง 2022-11-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ ดร. โฆษิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร 2022-11-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 2022-11-28
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับมูลนิธิพันธกิจ MISSION 300 ครั้งที่ 2 2022-11-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติ ภาคประชาชนอำเภอหางดงเยี่ยมสมาชิกที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ตำบลแม่สบข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “ อาสา พาวิ่ง คืนคนดี สู่สังคม ” จัดโดยชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธรรม จังหวัดลำปาง 2022-11-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-25
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (โต๊ะข่าวยาเสพติด) 2022-11-25
สนง.คป.ชม.ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานประศาลแขวงเชียงใหม่ เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ และคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้ คุมความประพฤติ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 2022-11-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัว 2022-11-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของกระทรวงยุติธรรม 2022-11-24
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้าในวันพระ 2022-11-23
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม ขับเคลื่อนการดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกคุมประพฤติ ของคณะทำงานบูรณาการฯ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-23
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-23
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 2022-11-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน” 2022-11-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมฮักชุมชน ทำพิธีปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง ณ สถานศึกษาและวิปัสสนานาชาติ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-20
คุมประพฤติฝาง ให้บริการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “CARE” 2022-11-18
คุมประพฤติฝาง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-18
สนง.คป.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอลี้ 2022-11-18
สนง.คป.จ.ชม.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยเรื่อง “ การสำรวจสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายหลังวิกฤติ ” 2022-11-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-11-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ (อบต.ดอยหล่อ) จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256๕ ณ วัดโสภนาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-15
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-15
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมมารดา ของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-11-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-11-14
สนง.คป.จ.ชม.ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะ โดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง 2022-11-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมฮักชุมชน การจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง 2022-11-14
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ ผ่านระบบ (Webex Conference Meeting) 2022-11-14
สนง.คป.ชม.มอบเงินทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ “สร้างงานสร้างอาชีพ” จำนวน 1 ทุน 2022-11-14
สคป.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) 2022-11-14
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน และวัดท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-13
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะ โดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง ผ่านระบบออนไลน์ (ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-11-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด (Season 2) 2022-11-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชน ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-12
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ“กฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Social” 2022-11-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ (วาระเร่งด่วน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Conference Meeting) 2022-11-10
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับ พระสงฆ์ไทยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 2022-11-09
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ" ประจำปี พ.ศ.2565 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการประเพณี “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” จอบแรกครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 88 ปี 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 219 รูป ทำบุญโรงทาน และจัดโครงการประเพณี “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” จอบแรกครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 88 ปี 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอฮอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด (วัดปัญญาวุธาราม) 2022-11-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) 2022-11-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมหารือกับผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดทองธนพล (สถานีบริการน้ำมันเชลล์ สำนักงานใหญ่) เพื่อประสานงานการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับสมาชิกคุมประพฤติ 2022-11-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-04
สคป.แพร่ จัดการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน 2022-11-03
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า ( พุทธอุทยานดอยกิ่วแล ) 2022-11-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-03
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (พนักงานคุมประพฤติ) ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-11-03
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทนทุนจัดซื้อที่ดิน และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการ แพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสงวาลย์ 2022-11-03
สนง.คป.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และพัฒนาสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-01
สคป.แพร่ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด 2022-11-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-10-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมะนำทาง 2022-10-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-30
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กรทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 2022-10-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565 2022-10-28
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-27
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 2022-10-27
สนง.คป.ชม.ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องและนิเทศงานธุรการ ให้กับบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2022-10-26
สนง.คป.จ.ชม.ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลระบบสารสนเทศ ของกรมคุมประพฤติ ในส่วนของการแสวงหาข้อเท็จจริง ให้กับบุคลากรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-10-25
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครั้งที่ 2/2565 2022-10-25
สนง.คป.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันปิยมหาราช 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช" 2022-10-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-10-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-23
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการและแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เยาวชนต้นแบบอาสาตาจราจรและการรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี 2022-10-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-21
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้กับสมาชิกในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-19
สคป.แพร่ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ (อำเภอวังชิ้น) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ทำงานบริการสังคม และรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-10-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-19
สนง.คป.ชม.เข้าพบและร่วมแสดงความยินดี กับท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดพระนอน (วัดขอนม่วง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์ EM ให้กับผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจากเรือนจำจังหวัดลำพูน 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม” 2022-10-18
สคป.แพร่ ร่วมงานประเพณี “กิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565” 2022-10-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่ 2 (อำเภอลอง) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-18
สนง.คป.ชม.นิเทศงานและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจและงานธุรการ ให้กับบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2022-10-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-17
สคป.แพร่ ส่งมอบพันธุ์ไม้เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล 2022-10-13
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสในวันคล้ายวันสวรรคต 2022-10-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-13
คุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวางพวงมาลา 2022-10-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-13
คุมประพฤติลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2022-10-13
คุมประพฤติลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2022-10-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-12
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-12
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-12
สนง.คป.ชม.ประชุมทบทวนแนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับผู้กระทำผิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 2022-10-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่ 1 (อำเภอร้องกวาง) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา 2022-10-10
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 5 ครั้งที่ 1/2566 2022-10-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีฟังพระเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-10-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-10
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-10
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2022-10-10
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 5 ครั้งที่ 1/2566 2022-10-10
สนง.คป.ชม.ร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้พ้นการคุมประพฤติ ร่วมกับบริษัท Flash Express 2022-10-10
สนง.คป.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-10-10
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม คณะกรรมการ อสค.เขต 5 2022-10-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดสันมะแปบ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมติดตามผลการใช้ระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (PDS) ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 5 ครั้งที่ 1/2566 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม ฯ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 10/2565 ขับเคลื่อนการดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ถูกคุมประพฤติ ของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 2022-10-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหารือ และสำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการสร้างอาชีพธุรกิจนักขายผ่านโทรศัพท์ 2022-10-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่สมาชิกในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่สมาชิกในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-05
สคป.แพร่ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2022-10-04
สคป.แพร่ จัดให้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ 2022-10-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัด โครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน รูปแบบธรรมนำทาง 2022-10-04
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” 2022-10-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 2022-09-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 2022-09-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-09-29
คุมประพฤติน่าน ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกพื้นที่สืบเสาะและพินิจ 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทย 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจ.น่าน รับรายงานตัว พร้อมออกพื้นที่ สืบเสาะข้อเท็จจริง 2022-09-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรม “โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอแม่แจ่ม จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม Chiangmai Showcase 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-28
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพร้าว” ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว (ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 2022-09-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอพร้าว จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพร้าว ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว ลงนามทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว (ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตำบลแม่แวน 2022-09-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน“ร่วมพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2565” 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2022-09-27
อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมเยือนสนง.คป.น่าน 2022-09-27
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด 2022-09-27
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 2022-09-27
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2022-09-26
สคป.แพร่ เข้าร่วมประชุมรับฟังงานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565 ทาง Vidio Conference 2022-09-26
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9 /2565 2022-09-26
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-26
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 2022-09-26
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล พ.ศ. 2565 ณ ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-22
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน รับโล่รางวัล " DOP KM Award " ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม 2022-09-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง 2022-09-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม แก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน กันยายน 2565 พร้อมทั้งประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-21
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี ของจังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-21
สคป.แพร่ ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 “จิตอาสาและพัฒนาชุมชนด้านภูมิปัญญา” 2022-09-20
สคป.แพร่ ร่วมงานแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการจังหวัด พบสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่วาง ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม แก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-19
แม่ฮ่องสอน ภายในศูนย์คุมประพฤติ ภาคประชาชน "การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง" 2022-09-19
สนง.คป.จ.ชม.อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 อำเภอสันทราย 2022-09-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่มและโครงการ "การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง" 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมแนวทางดำเนินการและการบริหารจัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก (ผ่านระบบออนไลน์) 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม แก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการเชิงยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-15
สคป.แพร่ จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-14
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี 2022-09-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมบูรณาการ ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์ (โอกาสสถาน) เฮือนโบราณบ้าน 100 ปี 2022-09-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 2022-09-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมงานรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชน วัดดอยผาตั้ง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-13
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 2022-09-13
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดให้บริการรับรายงานตัวแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-12
สนง.คป.จ.ชม.เป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-12
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย ถนนราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมฟังธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันธรรมสวนะ (ธ) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงาน “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด” 2022-09-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมบริการสังคมให้กับสมาชิกในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ “การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เยาวชนควรรู้” 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการโปรแกรมแก้ไข้ฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการโปรแกรมแก้ไข้ฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ อำเภอสันกำแพง 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและทดลองใช้ระบบการให้บริการ คุมประพฤติแบบ Digital ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team 2022-09-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด 2022-09-06
สนง.คป.จ.ชม.เตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบบริการแบบ Digital นำร่อง 3 จังหวัด 2022-09-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม 2022-09-05
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร โครงการโปรแกรมแก้ไข้ฟื้นฟูพื้นฐาน 2022-09-05
สนง.คป.ชม. ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน รูปแบบธรรมนำทาง 2022-09-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-02
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำ ผ่านระบบ Google Meet 2022-09-02
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 2022-09-02
สคป.แพร่ จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-02
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2565 2022-08-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Conference Meeting) 2022-08-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งต่อผู้ติดยาเสพติดจากศาล และสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด 2022-08-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 2022-08-30
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-30
สนง.คป.จ.ชม.ดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 2022-08-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต 5 เป็นวันที่ 2 2022-08-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดโครงการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มในโครงการธรรมสัญจร ณ วัดต้นเหียว อำเภอสารภี 2022-08-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ประสานความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ 2022-08-27
สนง.คป.จ.ชม.เขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-27
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2022-08-26
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต 5 2022-08-25
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต 5 2022-08-25
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูนรุ่นที่ 3 2022-08-25
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-08-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-23
สนง.คป.จ.ชม.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดระหว่างวันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2565 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมการอบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอแม่ออน เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันทราย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-20
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 3 2022-08-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง 2022-08-18
พิธีจุดเทียนอุดมการณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “เสริมพลังบวกให้กับชีวิต ป้องกันภัยยาเสพติด” ณ อาคารเอนกประสงค์วัดปัญญาวุธาราม วัดปัญญาวุธาราม(สันกู่) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-16
พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 8 – ๑9 สิงหาคม 2565 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมงานรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ อำเภอแม่ออน 2022-08-16
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ“การป้องกันตนเองจากภัยสังคม” 2022-08-12
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-12
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าวและวัดดอยแม่ปั๋ง จัดโครงการ “ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศน์” ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ตำบล แม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-12
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-12
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2022-08-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-12
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-12
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ของสำนักงานคุมประพฤติเขต 5 เรื่องแบบการจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 2022-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้พักโทษ/ลดโทษ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ อำเภอสันกำแพง 2022-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-11
สนง.คป.ชม.ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประจำปี 2565 ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเ 2022-08-11
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-11
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2022-08-11
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ปลูกป่า 2022-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2