รูป หัวข้อ วันที่
สคป.แพร่ จัดการประชุมสำนักงาน เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-15
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-10-15
สนง.คป.ชม.จัดทำพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สคป.แพร่ ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-12
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 2021-10-11
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และหารือ วางแผนร่วมกัน ในการกำหนดเขตพื้นที่ในการปฏิบัติ “การบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่” 2021-10-11
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-10-11
สนง.คป.ชม.ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 3 และติดตามเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2021-10-09
สนง.คป.ชม.มอบวุฒิบัตรและของที่ระลึกให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2021-10-09
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่ จากกรมคุมประพฤติ ผ่านระบบทางไกลทางจอภาพ 2021-10-07
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และรับทราบแนวทาง การดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2021-10-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 2021-10-04
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 2021-09-28
สนง.คป.ชม.ร่วมงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมคุมประพฤติ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2021-09-28
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 2021-09-28
สคป.แพร่ ร่วมพิธีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ 2 มหาวีรบุรุษเมืองแพร่ 2021-09-27
สนง.คป.ชม.ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-09-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-09-22
สคป.แพร่ รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-09-16
สนง.คป.ชม.โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์แคร์) มอบเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5 ทุน 2021-09-15
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2021-09-14
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-09-09
สคป.แพร่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ 2021-09-09
สนง.คป.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 2 และติดตามเยี่ยมเยียนผู้ยื่นขอสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2021-09-08
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2021-09-07
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-09-07
สคป.แพร่ รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-09-07
สคป.แพร่ ดำเนินการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการฟื้นฟูฯ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2021-09-03
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-09-03
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กันยายน (ครั้งที่ 2) 2021-09-03
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กันยายน 2021-09-01
สคป.แพร่ ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ” กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล 2021-08-31
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-30
สคป.แพร่ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม 2021-08-26
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-26
สคป.แพร่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-25
สคป.แพร่ บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-23
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ ข้อเท็จจริง และความคาดหวังเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 2021-08-20
ร่วมประชุมหารือแนวทางการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ 2021-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-08-18
สนง.คป.ชม.และสาขาฝาง สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
สคป.แพร่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-08-16
สคป.แพร่ บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-13
สนง.คป.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 1 2021-08-09
สคป.แพร่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2021-08-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-04
สคป.แพร่ กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-04
สนง.คป.ชม.ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 2021-07-30
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม 2021-07-28
สนง.คป.ชม.รับมอบพันธ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อนำมาปลูกขยายพันธ์และมอบให้ผู้รับบริการในสำนักงานคุมประพฤติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-07-28
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเพื่อเตรียมความพร้อม ในการปรับพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้กฎหมาย (วันที่ 1) 2021-07-23
สคป.จ.ชม.โครงการ “TO BE NUMBER ONE ปันสุข” การแบ่งปันเสื้อผ้าสมาชิกเพื่อสมาชิก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน “ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” ด้วยระบบจอภาพ (Video Conference) 2021-07-15
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรม วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการทำอาหาร ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-07-14
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติห่วงใย สร้างความปลอดภัยทางถนน ” 2021-07-14
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 5 2021-07-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-07-13
สคป.แพร่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564 2021-07-12
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2021-07-09
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-07-09
สคป.แพร่ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพ ขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต 2021-07-09
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2021-07-09
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 2021-07-08
สคป.จ.ชม.จัดอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น หลักสูตรโปรแกรมพิเศษ 1 ด้าน หัวข้อ “หลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่” 2021-07-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2021-07-07
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรชุดที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-07-05
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-05
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำความผิดในชุมชน 2021-07-05
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 2021-07-05
สคป.จ.ชม.จัดอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น หลักสูตรโปรแกรมพิเศษ 1 ด้าน หัวข้อ “หลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่” 2021-07-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 2021-07-02
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำความผิดในชุมชน 2021-07-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับจังหวัด 2021-06-30
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมธรรมะ ครั้งที่ 2/2564 “ธรรมะนำใจ อนาคตสดใส ด้วยหลักธรรมนำทาง” 2021-06-30
สคป.จ.ชม.บันทึกความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคดีเด็กและเยาวชนในคดีอาญา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-30
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-06-29
สคป.จ.ชม.ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 2021-06-28
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-26
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 2021-06-26
สคป.จ.ชม.ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2021-06-25
สคป.จ.ชม.ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2021-06-25
สคป.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 2021-06-25
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 2021-06-25
สคป.จ.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ วัดอุตตาราม (วัดวังจ๊อม) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล 26 มิถุนายน ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-24
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรชุดที่ 3 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-23
สคป.จ.ชม.ประกาศวันสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-21
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2021-06-21
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดแพร่ 2021-06-21
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2021-06-18
สคป.จ.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-16
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรชุดที่ 2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-16
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-15
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-06-15
สคป.แพร่ บุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-06-14
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2021-06-14
สคป.จ.ชม.นำบุคลากร ชุดที่ 4 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 2021-06-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-10
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้ทั่วไปแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “แสงแห่งความหวัง” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-06-09
สคป.จ.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-09
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทและสร้างการรับรู้ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชน (JSOC) 2021-06-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-09
สคป.จ.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-08
สคป.จ.ชม.รับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อสรรหาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ชาย 1 ตำแหน่ง เริ่มรับสมัครวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น.โดยต้องมารับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดการสมั 2021-06-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2021-06-07
สคป.จ.ชม.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 2021-06-07
สนง.คป.ชม.นำบุคลากร ชุดที่ 3 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-05
สคป.แพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทและสร้างการรับรู้ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชน (JSOC) 2021-06-04
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-02
สคป.จ.ชม.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ (สอบข้อเขียน) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 2021-06-02
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำความผิดในชุมชน 2021-06-02
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-06-01
สนง.คป.ชม.ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2021-05-31
สคป.จ.ชม.นำบุคลากร ชุดที่ 2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-05-27
สคป.แพร่ บุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-05-25
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-05-25
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษชายที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-24
สคป.จ.ชม.ปลูกต้นไม้รอบบริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 2021-05-24
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-21
สคป.จ.ชม.ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ) ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-05-20
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 2021-05-13
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางสิ่งของมงคลพื้นที่สร้างเมือง (ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่) 2021-05-06
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษชายที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-04-30
สคป.จ.ชม.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง เข้าดูรายชื่อได้ที่เพจสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และเว็ปไซด์สำนักงานฯ http://110.49.71.143/chiangmai/ 2021-04-27
สคป.จ.ชม.ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรมปศุศัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 2021-04-19
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” เมาขับ จับติด EM สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 2021-04-16
สคป.แพร่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 2021-04-15
คุมประพฤติฮอด จัดอบรมโครงการ "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน“ ให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2021-04-10
คุมประพฤติฮอด จัดอบรมโครงการ "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน“ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว เขตพื้นที่อำเภอดอยเต่า 2021-04-10
คุมประพฤติฮอด จัดอบรมโครงการ "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน“ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว เขตพื้นที่อำเภอฮอด 2021-04-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-10
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อหลัก “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” 2021-04-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-09
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายในระดับจังหวัด 2021-04-08
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2564 “จุ่มเนื้อเย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” 2021-04-08
สคป.จ.ชม.ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวดอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 2021-04-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-07
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-04-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ประสานความร่วมมือ ในการจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ และการฝึกอาชีพแก่ผู้กระทำผิด กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น เนื่องในวันจักรกรี 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-04-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-02
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2021-04-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-02
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2021-04-02
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 2021-04-01
สคป.แพร่ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 2021-04-01
สคป.แพร่ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ 3 ย 2021-04-01
คุมประพฤติออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (1.4.64) 2021-04-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2021-04-01
สคป.จ.ชม.ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 2021-04-01
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 2021-04-01
สนง.คป.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2021-03-30
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมกิจกรรม ทำแนวป้องกันไฟป่าลดหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่ดอยกอม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-03-29
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษจำคุกกรณีมีเหตุพิเศษ 2021-03-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ “คิดยังไงกับรักในวัยเรียน” 2021-03-26
สคป.แพร่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมบำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด 2021-03-25
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 2021-03-24
สคป.จ.ชม.ร่วมกับ ประธานอาสามัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดสดรายการ “มองเมืองเหนือ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ช่อง 11 NBT North 2021-03-23
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีปิด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป ที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการ “กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ” 2021-03-20
สคป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระพิจารณาการจัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด 2021-03-19
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-19
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 2021-03-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-17
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-16
สคป.จ.ชม.จัดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-03-16
สคป.จ.ชม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี 2021-03-16
สคป.แพร่ ร่วมสวดพระอภิธรรม และวางพวงหรีดเคารพศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-16
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-16
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 2021-03-16
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้ทั่วไปแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “แสงแห่งความหวัง” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-16
สคป.แพร่ ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 2021-03-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-12
สคป.จ.ชม.รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-03-12
สคป.แพร่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนสนับสนุน จากกองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดแพร่ แก่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2021-03-12
สคป.แพร่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ 2021-03-12
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งออกติดตามและสอดส่อง 2021-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-11
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 2021-03-11
สคป.แพร่ ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ 2021-03-10
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-10
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด(10-3-64) 2021-03-10
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย(10-3-64) 2021-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-09
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งออกติดตามและสอดส่อง 2021-03-09
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอดอยเต่า(3-3-64)) 2021-03-08
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง(8-3-64)) 2021-03-08
สคป.แพร่ ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2021-03-08
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงวิกฤตไฟป่าและหมอกควัน 2021-03-08
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-03-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-04
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-03
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-02
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอฮอด(2-3-64)) 2021-03-02
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 2021-03-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ แข่งขันเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับมูลนิธิพันธกิจ Mission 300 ครั้งที่ 2 2021-02-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-26
สคป.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 2021-02-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2021-02-25
สคป.จ.ชม.จัดอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ โครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 3 ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-02-23
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-23
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษชายที่ได้รับการพักการลงโทษจำคุกกรณีมีเหตุพิเศษ 2021-02-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ “การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เยาวชนควรรู้” 2021-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ พุทธธรรมนำชีวิต ” การอบรมธรรมะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนัก ถึงผลกระทบของการขับขี่รถขณะมึนเมาสุรา ภายใต้แนวคิด “ คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM ” 2021-02-16
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 2021-02-11
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2021-02-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-09
สคป.แพร่ ร่วมสวดพระอภิธรรม และวางพวงหรีดเคารพศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-02-08
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้ต้อนการรับรองผู้บังคับการกองบิน 41 และคณะผู้ติดตาม 2021-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมสัปดาห์ทำความดีด้วยใจ(4-2-64) 2021-02-04
สคป.จ.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-03
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-03
สคป.จ.ชม.ดำเนินการชี้แจ้งเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( Electronic Monitoring ) ให้กับนักโทษชายที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-01
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-30
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรอบกองไฟ โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-30
สคป.จ.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอทุนประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ ประจำเดือนมกราคม 2564 2021-01-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-01-29
สคป.แพร่ จัดพิธีปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-29
สคป.แพร่ จัดพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ “คืนคนดีสู่สังคม” โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-28
สคป.แพร่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-28
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-27
สคป.จ.ชม.การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Electronic Monitoring : EM ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 2021-01-27
สคป.จ.ชม.การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Electronic Monitoring : EM ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 2021-01-27
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-26
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-25
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-25
คุมประพฤติฮอดเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติปฏฺบัติงานด่านโควิด19(25-1-64) 2021-01-25
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-23
สคป.จ.ชม.จัดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการ และคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-01-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนมกราคม 2564 2021-01-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว และเยี่ยมผู้ขอทุนประกอบอาชีพ ประจำเดือนมกราคม 2564 2021-01-23
สคป.แพร่ จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-22
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-21
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-20
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-19
บริจาคสิ่งของและเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและประสบปัญหาภัยหนาว ภายใต้ชื่อโครงการ “TO BE NUMBER ONE ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว” 2021-01-18
สคป.แพร่ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 2021-01-18
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 2021-01-18
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 2021-01-17
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-01-17
สคป.จ.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และผู้ที่ขอทุนประกอบอาชีพ ประจำเดือนมกราคม 2564 2021-01-17
สคป.จ.ชม.โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์แคร์) มอบเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ทุน 2021-01-14
สคป.แพร่ เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 2021-01-14
สคป.แพร่ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่สำนักงาน 2021-01-14
สคป.แพร่ จัดการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน 2021-01-14
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 2021-01-14
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้ทั่วไปแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “แสงแห่งความหวัง” 2021-01-13
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวภายใต้มาตรการป้องกันCOVID19(7-1-63) 2021-01-07
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวภายใต้มาตรการป้องกันCOVID19(6-1-63) 2021-01-07
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมธรรมะ “ธรรมะนำใจ อนาคตสดใส ด้วยหลักธรรมนำทาง” 2021-01-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-07
สคป.แพร่ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ และรณรงค์โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2021-01-04
สคป.จ.ชม.โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์แคร์) มอบเงินทุนประกอบอาชีพ 2021-01-04
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนข่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” 2020-12-30
อาสาสมัครคุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมเฝ้าระวัง7วันอันตราย(29-12-63) 2020-12-30
สคป.แพร่ ดำเนินโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2020-12-30
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2020-12-30
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน(29-12-63) 2020-12-29
สคป.ลำพูนประชาสัมพันธ์รณรงค์การปืองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-28
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมพิธีเปิด ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 2020-12-28
สคป.แพร่ ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ 2020-12-28
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-28
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรม วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร “การประกอบอาหารไทยและขนมไทย" 2020-12-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เรื่องการสร้างจิตสำนึกและวินัยตนเอง ในหัวข้อ “การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และมีวินัยจราจร” 2020-12-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-24
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 9/2563 2020-12-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-12-24
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(24-12-63) 2020-12-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ปีใหม่ปลอดภัย วิถีใหม่ไร้อุบัติเหตุ ” ภายใต้หลักคิด “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” และ “ คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM ” 2020-12-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 2020-12-23
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1 2020-12-23
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ (ฮอมฮัก ฮอมแฮง สุขภาพแข็งแรง โจคดีปี๋ใหม่) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-22
คุมประพฤติพะเยาร่วมต้อนรับ พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินินาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดพะเยา 2020-12-22
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ3/2564(18-12-63) 2020-12-21
สคป.จ.ชม.จัดอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ โครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 1 ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-12-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-20
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ครั้งที่ 2/2564(16-12-63) 2020-12-17
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ2/2564(16-12-63) 2020-12-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-17
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-16
สคป.จ.ชม.จัดอบรมอาชีพ “โครงการฝึกอาชีพช่างสิบหมู่ล้านนา หลักสูตรหมู่ช่างบุ (บุดุน)” 2020-12-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม พร้อมทั้งออกติดตามสอดส่อง ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-16
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2020-12-16
สคป.แพร่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ป่วย 2020-12-15
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ1/2564(14-12-63) 2020-12-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-14
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับมูลนิธิพันธกิจ Mission 300 2020-12-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-10
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งประชุมติดตามการจัดทำแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-12-09
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม(9-12-63) 2020-12-09
สคป.ลำพูนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2020-12-08
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง(8-12-63) 2020-12-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-08
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563(7-12-63) 2020-12-07
สคป.จ.ชม.จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-07
สคป.แพร่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-12-06
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 2020-12-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-06
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-12-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรม โครงการ “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ รวมพลัง KICK OFF เชียงใหม่ไร้ฝุ่นควัน ” และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ 2020-12-06
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-04
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-04
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-02
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-30
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันพันปีหลวง และกิจกรรมเปิดโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ 2020-11-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-11-26
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ความดีที่คุณทำได้ บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ” ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2020-11-26
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2020-11-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม รับรายงานตัวนอกสถานที่และการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ”ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสวนล้านนา ร.9” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 2020-11-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 2020-11-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ (จิบกาแฟแลผ่อเมืองแป้) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-24
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2563 2020-11-24
สคป.แพร่ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) นักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2020-11-24
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน2563(24-11-63) 2020-11-24
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-11-24
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2563 2020-11-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-23
สคป.แพร่ ร่วมประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 2020-11-23
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม คดีพักการลงโทษและลดวันต้องทาจำคุก ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-19
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-18
สคป.จ.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-18
สคป.จ.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-18
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นแนวทาง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2020-11-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการ “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และให้ความรู้พื้นฐานยาเสพติดให้โทษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-18
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประตูเมืองแพร่ 2020-11-17
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม(16-11-63) 2020-11-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-11-17
สคป.จ.ชม.ต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมของ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-11-16
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม ครั้งที่ 3 2020-11-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-11-16
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-16
สคป.แพร่ นำอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม 2020-11-16
สคป.แพร่ ร่วมให้การต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสเดินทางปฏิบัติภารกิจพื้นที่จังหวัดแพร่ และติดตามการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง 2020-11-16
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-11-16
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 2020-11-16
คุมประพฤติฮอดเริ่มใช้กำไลอีเอ็มเพื่อความยุติธรรมแบบให้โอกาส(12-11-63) 2020-11-13
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-11-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-13
สคป.แพร่ รับบริจาคหนังสือ และนิตยาสารเก่า เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 2020-11-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1 2020-11-13
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภออมก๋อย ประจำเดือนพฤศจิกายน2563(11-11-63) 2020-11-12
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 8/2563 ของเดือนตุลาคม 2563 2020-11-12
สคป.จ.ชม.เข้าพบและร่วมแสดงความยินดี กับท่านวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2020-11-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-12
สคป.แพร่ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-11-12
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-11-11
สคป.จ.ชม. จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-11
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน2563(9-11-63) 2020-11-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการประเพณี “ สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว ” ครบรอบ 86 ปี 2020-11-10
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-07
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอจอมทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน2563(6-11-63) 2020-11-06
คุมประพฤติฮอดจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ(5-11-63) 2020-11-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-05
สคป.แพร่ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-11-04
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนพฤศจิกายน2563(4-11-63) 2020-11-04
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอฮอด ประจำเดือนพฤศจิกายน2563(3-11-63) 2020-11-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-04
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-11-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-03
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-02
สคป.จ.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 2020-10-31
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมโครงการ “ ธรรมะวิถีพุทธล้านนา ” 2020-10-31
สคป.จ.ชม.ประชุมหารือการดำเนินงาน เครือข่ายยุติธรรมชุมชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-30
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-30
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ 2020-10-30
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-30
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( Electronic Monitoring ) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2020-10-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการอบรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-28
สคป.แพร่ เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน (กฐินตกค้าง) ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่ 2020-10-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-28
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-10-27
จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-26
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-26
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2020-10-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เรื่องการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ “กฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ Social” 2020-10-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 2020-10-23
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-23
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟ เชียงใหม่” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2020-10-23
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช2563(23-10-63) 2020-10-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-21
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-21
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 2020-10-21
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยบริการประชาชนในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(20-10-63) 2020-10-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและแจ้งรายชื่อ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ที่ได้รับการอภัยโทษ ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-20
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด  พระอารามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-10-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-17
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-16
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์1/2564(15-10-63) 2020-10-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-15
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศาลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตรัชกาลที่ 9(13-10-63) 2020-10-14
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-14
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-12
สคป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-09
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภออมก๋อย ประจำเดือนตุลาคม2563(9-10-63) 2020-10-09
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการ 2020-10-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-08
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มผู้พักการลงโทษลดวันต้องโทษจำคุก ประจำเดือนตุลาคม2563(8-10-2563) 2020-10-08
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนตุลาคม2563(7-10-63) 2020-10-07
สคป.แพร่ มอบหน้ากากอนามัยแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-10-07
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอจอมทอง ประจำเดือนตุลาคม2563(5-10-63) 2020-10-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-06
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-10-06
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-10-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-05
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ณ วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-03
สคป.แพร่ ดำเนินการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2020-10-02
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ณ วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-02
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนตุลาคม2563(2-10-63) 2020-10-02
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-02
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอฮอด ประจำเดือนตุลาคม2563(1-10-63) 2020-10-01
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์4/2563(30-9-63) 2020-09-30
สคป.แพร่ ดำเนินการติดตามและควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-09-29
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-29
สคป.ลำพูน จัดกิจกรรม “การเชิญธงชาติไทยและการร้องเพลงชาติไทย” 2020-09-28
สคป.แพร่ ประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในงานคุมความประพฤติ 2020-09-25
สคป.แพร่ ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 2020-09-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โคก หนอง นา โมเดล” 2020-09-25
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-09-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-09-24
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-09-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-18
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุก(กลุ่มที่1) ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ณ วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำพง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-09-18
สคป.ลำพูนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายอาญาฯ 2020-09-17
สคป.ลำพูนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายอาญาฯ 2020-09-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-17
สคป.จ.ชม.ต้อนรับคณะนิสิตนึกศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2020-09-17
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ และผ้าพื้นเมืองแพร่ 2020-09-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในงานคุมความประพฤติ 2020-09-17
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-09-17
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-09-16
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์3/2563(16-9-63) 2020-09-16
สคป.แพร่ ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” 2020-09-15
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-13
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( Electronic Monitoring ) ให้กับนักโทษที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก 2020-09-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนกันยายน 2563(9-9-63) 2020-09-11
คุมประพฤติฮอดดำเนินการตามนโยบายการคุมประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก(8-9-63) 2020-09-11
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตพื้นที่อำเภอดอยเต่า ประจำเดือนกันยายน2563 2020-09-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-09-10
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-08
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-08
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-09-03
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ 2020-09-03
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอฮอด ประจำเดือนกันยายน2563(2-9-63) 2020-09-02
สคป.แพร่ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 2020-09-01
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-09-01
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 6 ” 2020-08-30
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม “จิตอาสา Big Cleaning สวนสาธารณะเชตวัน” 2020-08-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-28
สคป.แพร่ ร่วมพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 2020-08-28
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์2/2563(27-8-63) 2020-08-27
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด(26-8-63) 2020-08-27
คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-08-27
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ แก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยโปรแกรมเฉพาะด้าน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-27
สคป.แพร่ จัดโครงการแนะแนวการฝึกอาชีพ และการประกอบอาชีพอิสระ 2020-08-27
สคป.แพร่ ร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ “รวมใจ ทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน” 2020-08-27
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-08-25
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม “พัฒนาวัดทุ่งยาวเพื่อชุมชน” 2020-08-22
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดพิธีส่งมอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในนามกองทุนกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2020-08-22
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-21
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2020-08-21
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการ “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม , กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “พิษภัยของบุหรี่และสุรา” , กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม และกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 9/2563 2020-08-20
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-08-20
คุมประพฤติฮอด จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด ครั้งที่ 1/2563(18-8-63) 2020-08-19
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563 2020-08-19
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “คุมประพฤติแพร่ให้ความรู้ ลดการกระทำผิดซ้ำ” 2020-08-19
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 2020-08-19
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 2020-08-19
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดนิทรรศการ ในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2020-08-18
สคป.แพร่ ดำเนินการติดตามและควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-08-17
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 5 ” 2020-08-15
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภออมก๋อยประจำเดือนสิงหาคม2563(14-8-63) 2020-08-15
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-14
สคป.แพร่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-14
สคป.ลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" 2020-08-13
สคป.ลำพูนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2020-08-13
สคป.แพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 2020-08-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-13
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 2020-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอแม่แจ่มประจำเดือนสิงหาคม2563(10-8-63) 2020-08-10
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ในงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-08-08
สคป.ลำพูน ร่วมกิจกรรมงานวันรพี 2020-08-07
สคป.ลำพูนรับการตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-08-07
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2020-08-06
อาสาสมัครคุมประพฤติฮอดเข้ารับโล่ดีเด่น เข็มและประกาศเกียรติคุณปฏิบัติงานครบ25ปี(5-8-63) 25 ปี 2020-08-06
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตอำเภอดอยเต่าประจำเดือนสิงหาคม2563(6-8-63) 2020-08-06
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตอำเภอจอมทองประจำเดือนสิงหาคม2563(5-8-63) 2020-08-06
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-05
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2020-08-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-08-05
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี(4-8-63) 2020-08-05
คุมประพฤติฮอดขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์1/2563(4-8-63) 2020-08-05
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวแบบกลุ่มเขตอำเภอฮอด(4-8-63) 2020-08-05
สคป.แพร่ จัดการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-08-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-31
สคป.แพร่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมบำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด รุ่นที่ 1 และ 2 2020-07-31
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 4 ” 2020-07-30
สคป.แพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-07-29
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต(29-7-63) 2020-07-29
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(28-7-63) 2020-07-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมการประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 2020-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสดุดี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนา 2020-07-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนา 2020-07-28
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมของ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2020-07-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรม วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรม วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-25
สคป.จ.ชม.มอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้กับผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 2020-07-24
สคป.จ.ชม.“จิตอาสาทำความดี” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโ 2020-07-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 3 ” 2020-07-24
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร(22-7-63) 2020-07-23
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ(22-7-63) 2020-07-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกและปลูกไม้ยืนต้นเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 2020-07-23
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป ที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการ “กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ” 2020-07-22
สคป.จ.ชม.ลงนามบันทึกข้อตกลงกับศาลจังหวัดเชียงใหม่ โครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ในศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-22
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-22
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน(21-7-63) 2020-07-21
คุมประพฤติฮอดหารือแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนบ้านกองหิน (20-7-63) 2020-07-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2020-07-21
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพจากกองทุนกำลังใจ ในพระดำหริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2020-07-21
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-20
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ฝึกอาชีพและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-18
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-17
สคป.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-17
สคป.แพร่ ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-07-17
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-17
คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(17-7-63) 2020-07-17
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “กฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย” และกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 2020-07-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-16
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-07-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตอำเภอแม่สรวย และกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม “พัฒนาทำความสะอาดสถานที่เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” 2020-07-15
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-07-14
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ พุทธธรรมนำชีวิต ” การส่งเสริมและพัฒนาจิตใจผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-14
สคป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-14
สคป.จ.ชม.รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2020-07-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563(13-7-63) 2020-07-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-13
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “สำนักงานขนส่งเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ 2020-07-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2020-07-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “กฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย” และกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขตอำเภอแม่สรวย 2020-07-10
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563(10-7-63) 2020-07-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-08
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2020-07-08
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563(8-7-63) 2020-07-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามคำวินิจฉัย แบบควบคุมตัว 2020-07-03
คุมประพฤติฮอดดำเนินการตามนโยบายการคุมประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก(3-7-63) 2020-07-03
คุมประพฤติฮอดจัดโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มพักการลงโทษลดวันต้องโทษประจำเดือนกรกฎาคม2563(3-7-63) 2020-07-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-02
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการ "ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อและชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะร่วมใจปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ตามโครงการฟอกลมหายใจ" 2020-07-02
เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติฮอด ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน(2-7-63) 2020-07-02
คุมประพฤติฮอดจัดโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอดอยเต่าประจำเดือนกรกฎาคม2563(2-7-63) 2020-07-02
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” ครั้งที่ 3/2563 เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเปิดทำการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 2020-07-02
สคป.จ.ชม.ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรมปศุศัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 2020-07-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-07-01
คุมประพฤติฮอดจัดโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอฮอดประจำเดือนกรกฎาคม2563(1-7-63) 2020-07-01
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอดเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ(1-7-63) 2020-07-01
คุมประพฤติฮอดร่วมประชุมเพื่อตรวจรับราชการ 2020-06-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมการตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) 2020-06-29
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-29
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามคำวินิจฉัย แบบควบคุมตัว และร่วมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-06-26
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (23 มิถุนายน) ประจำปี 2563 2020-06-26
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมการทำงานบริการสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-24
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” พร้อมทั้งรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-06-24
สคป.แพร่ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการเยี่ยมชมที่ทำการสำนักงานฯ และชมรม TO BE NUMBER ONE 2020-06-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมการทำงานบริการสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-23
สคป.แพร่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-06-23
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-06-22
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนวัดดอนจั่นและวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2020-06-21
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2020-06-19
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามคำวินิจฉัย แบบควบคุมตัว 2020-06-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-16
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และจัดกิจกรรมบริการสังคม ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2020-06-12
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามคำวินิจฉัย แบบควบคุมตัว 2020-06-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง 2020-06-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท 2020-06-10
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2020-06-10
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-06-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีบวงสรวงผีขุนน้ำแม่ลาว แม่กวง ครั้งที่ 18 2020-06-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภมแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-06-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2020-06-09
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19 ” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2020-06-09
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-08
คุมประพฤติฮอดเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด เพื่อร่วมพูดคุยถึงปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน (8/6/63) 2020-06-08
สคป.แพร่ ตรวจสอบศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่ง – รับตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-06-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-05
สคป.จ.ชม.ร่วมสำรวจความพร้อม ในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 2020-06-05
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จัดโครงการ “บริการสังคมแบบกลุ่มวัดตาโก๋” ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2020-06-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด - 19 ” Big Cleaning 2020-06-04
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดโครงการ “ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด - 19 ” Big Cleaning 2020-06-04
สคป.ลำพูนร่วมจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-06-04
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมโครงการบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 2020-06-04
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-06-04
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2020-06-03
สคป.แพร่ ร่วมพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 2020-06-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” ครั้งที่ 2/2563 2020-06-02
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2020-06-02
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-02
สคป.แพร่ ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติ ในการส่ง – รับตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-06-01
สคป.แพร่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-01
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-28
สคป.แพร่ เข้าพบผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๒ กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2020-05-27
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 2020-05-27
สคป.แพร่ วางพวงหรีดเคารพศพบิดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-05-25
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมสนับสนุนอาหารแห้งใส่ “ชั้นปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2020-05-22
สคป.แพร่ สนับสนุนสิ่งของใส่ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-20
สคป.แพร่ ดำเนินการอบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-05-20
คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(20-5-63) 2020-05-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า สนับสนุนจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2020-05-15
สคป.แพร่ จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-14
สคป.จ.ชม.เดินทางไปประสานความร่วมมือศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2020-05-14
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ 2020-05-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอำเภอเวียงป่าเป้า (โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-05-08
สคป.จ.ชม.ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-05-05
สคป.จ.ชม.ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย 2020-05-02
สคป.แพร่ ส่งมอบสิ่งของ โครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” 2020-05-01
สคป.แพร่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-01
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม Kickoff และส่งมอบสิ่งของ โครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” 2020-04-30
สคป.แพร่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2020-04-27
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(23-4-2563) 2020-04-24
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-24
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2020-04-24
สคป.แพร่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รับมอบพันธุ์ปลานิล เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2020-04-24
สคป.แพ่ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ภรรยาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-04-24
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-24
สคป.จ.ชม.รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 2020-04-23
คุมประพฤติฮอดสอบปากคำจำเลยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)(22-4-63) 2020-04-22
สคป.จ.ชม.ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-04-22
สคป.แพร่ วางพวงหรีดเคารพศพภรรยาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-04-22
สคป.แพร่ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดาของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-04-22
สคป.จ.ชม.โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์แคร์) มอบเงินทุนประกอบอาชีพ 2020-04-21
สคป.แพร่ วางพวงหรีดเคารพศพ บิดาของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-04-21
สคป.แพร่ ดำเนินรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-04-21
สคป.แพร่ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 2020-04-21
คุมประพฤติฮอดรับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2020-04-16
คุมประพฤติฮอดสอบปากคำจำเลยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)(13-4-63) 2020-04-13
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมการดำเนินงาน กระบวนการยุติธรรมศาลแขวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-09
สคป.จ.ชม.ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 2020-04-08
สคป.จ.ชม.รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 จากมูลนิธิ MISSION 300 2020-04-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2020-04-06
คุมประพฤติฮอดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) (3-4-63) 2020-04-03
สคป.แพร่ รับบริจาคหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-04-03
สคป.แพร่ เข้าพบอัยการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2020-04-03
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ เข้าพบอัยการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-02
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2020-04-01
สคป.แพร่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” 2020-03-31
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-03-31
สคป.จ.ชม.ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งผู้ติดต่อราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) 2020-03-30
สคป.แพร่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning” เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-03-26
ผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน(25-3-63) 2020-03-26
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเยี่ยมเยียนสำนักงานฯ 2020-03-25
สคป.จ.ชม.ร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 2020-03-25
สคป.แพร่ แนะนำและสาธิตวิธีการป้องกันและลดการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 2020-03-21
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(19-3-2563) 2020-03-20
สคป.แพร่ ร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 2020-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2020-03-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมืองแห่งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-18
สคป.จ.ชม.ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 2020-03-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-17
ศูนย์แคร์คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(17-3-63) 2020-03-17
สคป.จ.ชม.ทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2563 2020-03-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-13
สคป.จ.ชม.เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2020-03-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-13
สคป.แพร่ ร่วมประชุมการติดตาม และขับเคลื่อน การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวด ชมรมดีเด่น ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-12
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมสัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม(12-3-63) 2020-03-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงาน 2020-03-11
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภออมก๋อยประจำเดือนมีนาคม2563(11-3-63) 2020-03-11
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จัดโครงการ “บริการสังคมแบบกลุ่มวัดตาโก๋” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-10
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และกระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-09
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภอแม่แจ่มประจำเดือนมีนาคม2563(9-3-63) 2020-03-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-06
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-06
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภอจอมทองประจำเดือนมีนาคม2563(6-3-63) 2020-03-06
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-05
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-03-05
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภอดอยเต่าประจำเดือนมีนาคม2563(4-3-63) 2020-03-04
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการ “บริการสังคมแบบกลุ่มวัดจำปาลาว” ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-03
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมเขตอำเภอฮอดประจำเดือนมีนาคม2563(3-3-63) 2020-03-03
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 และจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-03-03
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2563 2020-03-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-02-28
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-28
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 2020-02-28
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่4/2563อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่(26-2-63) 2020-02-27
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 2 ” 2020-02-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-27
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2020-02-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 2020-02-26
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่3/2563อำเภอจอมทองและดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่(17-2-63) 2020-02-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดศรีชุม” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2020-02-25
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดโครงการศึกษาดูงาน “ศิลปะบำบัด เมืองโบราณเวียงกาหลง” 2020-02-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อยเพื่อชุมชน 2020-02-25
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น 2020-02-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่เด็กและเยาวชนควรรู้” 2020-02-24
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 2020-02-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-22
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-02-21
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดโครงการ สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-02-21
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-21
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่1/2563อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่(17-2-63) 2020-02-20
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่2/2563อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่(19-2-63) 2020-02-20
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-02-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
สคป.แพร่ ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 14 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่ 2020-02-20
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอสอง และอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 2020-02-20
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-02-20
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ Team One Home (ครู ก) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ การเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ” 2020-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติด้านยาเสพติด โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินรับรองคุณภาพ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2020-02-17
สคป.จ.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE ปันสุข” การแบ่งปันเสื้อผ้าสมาชิกเพื่อสมาชิก 2020-02-14
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-02-14
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภออมก๋อย(14-2-63) 2020-02-14
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภอแม่แจ่ม(13-2-63) 2020-02-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-14
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-14
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ “กาแฟหอม รักหวาน บ้านเชตวัน” 2020-02-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2020-02-13
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-02-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2020-02-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม เตรียมความพร้อมผู้อุปการะก่อนปล่อยตัวนักโทษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) 2020-02-11
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีสาเหตุมาจากกรณีเมาสุราแล้วขับขี่ 2020-02-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2020-02-11
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ TO BE NUMBER ONE ปันน้ำใจต้านภัยหนาว” ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 2020-02-08
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ TO BE NUMBER ONE ปันน้ำใจต้านภัยหนาว” ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 2020-02-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-07
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภอจอมทอง(7-2-63) 2020-02-07
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-07
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2020-02-07
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 204 จัดกิจกรรมอบรม โครงการ “ธรรมะสร้างสุข สมาธิสร้างสุขภาพใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-02-06
สคป.แพร่ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2020-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-05
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภอดอยเต่า(5-2-63) 2020-02-05
คุมประพฤติฮอดต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอดและประสานความร่วมมือเรื่องการทำงานบริการสังคม(4-2-63) 2020-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
สคป.จ.ชม.นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีสาเหตุมาจากกรณีเมาสุราแล้วขับขี่ 2020-02-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) 2020-02-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับงานตัวอำเภอฮอด4-2-63 2020-02-04
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2563 2020-02-01
สคป.ลำพูน อบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2020-01-31
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ผู้ถูกกักขังเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-31
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-31
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2563 และอบรมความรู้เรื่อง “พิษภัยสุรา” 2020-01-30
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2020-01-30
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-30
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-01-30
สคป.แพร่ อบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) 2020-01-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป่ารับการตรวจราชการ จาก นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดการประชุม เพื่อขับเคลื่อนขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตามนโยบายสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่ภาค 5 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-29
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-29
สคป.ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Clening ในเรือนจำจังหวัดลำพูน 2020-01-29
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวลำพูน 2020-01-29
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวใหม่ ใจเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ” 2020-01-28
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-27
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการ “ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อ ร่วมใจสร้างแนวกันไฟ ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 2020-01-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ” 2020-01-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม เตรียมความพร้อมผู้อุปการะก่อนปล่อยตัวนักโทษ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-24
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-23
จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-23
สคป.จ.ชม.บรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษาตามโครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-01-23
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-23
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-23
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-22
สคป.จ.ชม.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดการ อบรมทักษะอาชีพ “การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์” โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา” 2020-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-22
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 2020-01-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 2020-01-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอลอง 2020-01-22
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด(22-1-62) 2020-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-21
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติสันกำแพง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป่าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 2020-01-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย 2020-01-21
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ท่านหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-20
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-20
สคป.แพร่ ร่วมโครงการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ.2563-2564 จังหวัดแพร่ 2020-01-20
สคป.แพร่ ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2020-01-20
สคป.แพร่ ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2020-01-20
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดผ่านศูนย์แคร์ (CARE CENTER) 2020-01-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป ที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการ “กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ” 2020-01-18
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-17
สคป.แพร่ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว และจัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทาน เลี้ยงผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ 2020-01-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-17
สคป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-01-17
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-01-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-17
สคป.แพร่ ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2020-01-17
สคป.แพร่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 2020-01-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-16
คุมประพฤติฮอดร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอจอมทองประจำเดือนมกราคม2563(16-1-63) 2020-01-16
ศูนย์แคร์คุมประพฤติฮอดร่วมสนับสนุน "1สำนักงาน 1 ผลิตภัณฑ์" (15-1-63) 2020-01-16
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวแบบกลุ่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย(16-1-63) 2020-01-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2020-01-16
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ 2020-01-15
สคป.จ.ชม.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติด้านยาเสพติด โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-15
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อเตรียมสถานที่ จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ระดับโอเพ่น รอบบุคคลทั่วไป ประจำอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2563 2020-01-15
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2020-01-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2020-01-14
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “นิเทศและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนของ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 2020-01-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวแบบกลุ่มที่ศูนญ์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม(13-1-63) 2020-01-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมสร้างสุข ปันยิ้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563(12-1-63) 2020-01-13
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดธิดาดอย 112 ปี ของดีเวียงป่าเป้า พ.ศ. 2563 2020-01-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 2020-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบของขวัญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2020-01-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-10
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัวแบบกลุ่มที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง(10-1-63) 2020-01-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โดยให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเสพซ้ำและประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ 19ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เรื่องการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด ในหัวข้อ “ สิ่งเสพติดที่เด็กและเยาวชนควรรู้ ” 2020-01-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-09
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-09
คุมประพฤติฮอดร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอดประจำเดือนมกราคม2563(9-1-63) 2020-01-09
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-01-09
สคป.จ.ชม.ต้อนรับการมาศึกษาดูงาน ของคณะเจ้าหน้าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 2020-01-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-08
คุมประพฤติฮอดเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล(8-1-63) 2020-01-08
คุมประพฤติฮอดจัดกินกรรมโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมคสววามประพฤติเขตอำเภอดอยเต่า(8-1-63) 2020-01-08
สคป.แพร่ ร่วมงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2563 2020-01-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2020-01-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อเตรียมสถานที่ทำบุญปฏิบัติธรรมในประเพณีเข้าโสสานกรรม 2020-01-08
คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(7-1-63) 2020-01-07
สคป.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 2020-01-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-07
คุมประพฤติฮอดเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล(6-1-63) 2020-01-06
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(6-1-63) 2020-01-06
สคป.แพร่ ดำเนินรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-01-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-06
สคป.จ.ชม.เข้าสวัสดีและอวยพรปีใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 2020-01-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-03
สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ท่านหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ 2020-01-03
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-03
สคป.จ.ชม.ร่วมติดตามการแถลงข่าวสรุป ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 2020-01-03
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2020-01-02
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 1 ” 2019-12-27
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติสันกำแพง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-27
สคป.จ.ชม.ประชุมรับทราบนโยบายในพิธีเปิด ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-27
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2019-12-27
คุมประพฤติฮอดสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชขนช่วงเทศกาลปีใหม่(27/12/62) 2019-12-27
ศูนย์แคร์คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(27/12/62) 2019-12-27
ศูนย์แคร์คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(26/12/62) 2019-12-27
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ “จิบกาแฟ แลเมืองเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้ 1,191 ปี” 2019-12-27
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-27
คุมประพฤติฮอดนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563(26/12/2562) 2019-12-26
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-26
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-12-26
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและกิจกรรม TO BE NUMBER ONEประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-25
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมสร้างความผูกพันสามัคคี(25/12/2562) 2019-12-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าปาปี้น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-25
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-12-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-12-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-24
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-24
สคป.จ.ชม.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษากับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 2019-12-24
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2019-12-24
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น 2019-12-24
สคป.จ.ชม.นำคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ “ม่วนอกม่วนใจ๋ ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓” 2019-12-23
สคป.แพร่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2019-12-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-21
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” ภายใต้หลักคิด “ คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ” 2019-12-21
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-20
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 2019-12-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เรื่องการสร้างจิตสำนึกและวินัยตนเองในหัวข้อ “การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และมีวินัยจราจร” 2019-12-19
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ผู้ถูกกักขังเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม “โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อน้องโรงเรียนบ้านดงป่าส้าน” 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลือนที่อำเภอฮอดประจำเดือนธันวาคม2562(19-12-2562) 2019-12-19
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา Big Cleaning เรือนจำจังหวัดแพร่” 2019-12-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม พร้อมทั้งออกติดตาม สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอลอง 2019-12-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย 2019-12-17
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และจัดการจราจร ในห้วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 2019-12-16
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-16
สคป.แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 2019-12-16
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-13