รูป หัวข้อ วันที่
สนง.คป.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น สังกัดกรมคุมประพฤติ ระดับประเทศ 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-07-04
สนง.คป.จ.ชม.ได้ร่วมประสานความร่วมมือระหว่างอาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสารภีและแม่แตงเพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าต้นน้ำและโครงการธรรมะวิถีพุทธ 2022-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2022-07-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมเยียนและตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2022-07-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบเป็นกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 2022-07-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 2022-06-30
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมโครงการสำรวจวิเคราะห์และสร้างชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน 5 ชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ในบริบทชุมชนเมือง 2022-06-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ศาลแขวงเชียงดาว 2022-06-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ( Online Conference ) ผ่านระบบ Webex Meeting 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม “ลำพูน สานพลังเข็มแข็ง” ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี พ.ศ.2565 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2022-06-29
สนง.คป.ชม.ประชุมคณะวิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-29
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเสวนาโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-29
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2565 2022-06-29
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 2022-06-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงาน "วันรพี" ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-06-28
สนง.คป.ชม.เขตพื้นที่ 1 เข้าพบนายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-28
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรมซูม (Zoom meeting) 2022-06-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 2022-06-28
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2565 2022-06-28
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-28
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้คุมความประพฤติมาตรา 56 คดียาเสพติด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 2022-06-28
สคป.แพร่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2022-06-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนย่อยแม่สะเรียง 2022-06-27
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2022-06-27
สนง.คป.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-06-27
สนง.คป.จ.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับมูลนิธิพันธกิจ MISSION 300 ครั้งที่ 1 2022-06-26
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-25
สนง.คป.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 2022-06-25
สนง.คป.ชม.ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 รณรงค์ทุกภาคส่วนรวมพลังทำความดี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2022-06-25
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการอบรมวิทยากรขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-24
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 2022-06-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “ปลุกพลังบวก มุ่งมั่นตั้งใจ ห่างไกลยาเสพติด” 2022-06-23
สนง.คป.แม่ฮ่องสอนและยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยุติธรรมพบประชาชน 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชนในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-06-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 สอบปากคำผู้เสียหายและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ บ้านป่าเลา หมู่ 1 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และเข้าพบนายอำเภอแม่แจ่ม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนระดับอำเภอ 2022-06-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยและชุดพื้นเมือง “เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 2022-06-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อจำลอง สุดาจันทร์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-21
สนง.คป.จ.ชม.มอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี 2022-06-21
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ผ่านระบบจอภาพ Video Conference system 2022-06-21
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2022-06-21
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนฯ 2022-06-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-21
สนง.คป.จ.ชม.ต้อนรับการการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2022-06-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ ( Webex ) 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดลำพูน 2022-06-20
สนง.คป.จ.ชม.ได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 2022-06-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meting และประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-06-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting 2022-06-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อำเภอสันทราย 2022-06-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-16
สนง.คป.ชม.มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ปี พ.ศ. 2565 2022-06-16
สนง.คป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (รอบที่ 2) และให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานฯของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับอำเภอพร้าว จัดการประชุมโครงการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชน อำเภอพร้าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม. กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมงานรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ อำเภอแม่ออน 2022-06-14
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2022-06-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting และประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-06-13
สนง.คป.จ.ชม.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 219 รูป และจัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” 2022-06-11
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบวันเกิด 144 ปี 2022-06-11
สคป.แพร่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-10
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ก้าวพลาด" (โดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใ 2022-06-10
สคป.แพร่ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (พนักงานคุมประพฤติ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1) 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) 2022-06-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองแห่งที่ 2 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2022-06-09
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอนันทมหิดล 2022-06-09
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2022-06-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ อำเภอสันกำแพง 2022-06-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด 2022-06-07
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ของสำนักงานฯประจำสัปดาห์ 2022-06-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม 2022-06-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โปรแกรม Cisco Webex Meetings 2022-06-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2022-06-06
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวงพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 2022-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 2022-06-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 2022-06-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่อสงวน พวงโพพันธ์ บิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากาน 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมงานฌาปนกิจศพนายอินตา สมเมือง อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหางดง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชุน(JSOC) โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 2022-06-01
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.ปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมจัดทำแผนและวางแนวทางการดูแล ด้านสุขภาพกายและจิตของเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมและภายหลังปล่อย 2022-05-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-05-31
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-05-31
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 2022-05-31
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 2022-05-30
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-30
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ 2022-05-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติและการบูรณาการร่วมกับวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-05-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 2022-05-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมสัมมนาส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐในภูมิภาค ครั้งที่ 2 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) (ครั้งที่ ๕) 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กิจกรรม “เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอป่าซาง” 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-05-26
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-05-25
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run Bike) เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี เพื่อสุขภาพที่ดี 2022-05-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-25
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เรียนเชิญผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน มอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-05-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการสรรหา อาสาสมัครคุมประพฤติและการบูรณาการร่วมกับวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-05-24
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference)ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/2565 2022-05-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมตรวจราชการ 2022-05-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมโดยการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-05-23
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายศูนย์ขวัญ รุ่นที่ 2 2022-05-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการสรรหาอาสา สมัครคุมประพฤติและการบูรณาการร่วมกับวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-05-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่รอบสุดท้าย และกล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ 2022-05-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-19
สนง.คป.จ.ชม.ให้ความร่วมมือสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ในโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ และการอภัยโทษ : แนวทางการมีส่วนร่วมของตำรวจ 2022-05-19
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น สังกัดกรมคุมประพฤติ ระดับประเทศ 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อำเภอสันทราย 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมงานรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมพิจารณา การเลื่อนขั้นชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำและประชุมพิจารณาพักการลงโทษประจำเรือนจำ 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประธานชมรมนครพิงค์สร้างสุข ให้กำลังใจครอบครัวพนักงานคุมประพฤติ 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมแนวทางการใช้แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหารือและวางแผนการใช้งบประมาณของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” (WALK RUN AND BIKE) 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ อำเภอสันกำแพง 2022-05-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-11
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารภาค 5 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 2022-05-11
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2022-05-11
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมเรื่องแนวทางการใช้แบบประเมินความเสี่ยง สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 2022-05-11
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน ประชุมขับเคลื่อนการทำ MOU กับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2565 2022-05-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-10
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนย่อยแม่สะเรียง 2022-05-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม 2022-05-09
สนง.คป.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านบูรณาการทำงานบริการสังคมประเภทสร้างฝายชะลอน้ำ 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) (ครั้งที่ ๒) 2022-05-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2022-05-06
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-06
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ผ่านระบบซูม 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ครั้งที่ 1/2565 โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Cloud Meeting 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอสอง 2022-05-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-05-05
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-05
สนง.คป.แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดการประชุมประจำเดือน 2022-05-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-04
คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน กำกับดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านประชุมเตรียมความพร้อม บ้านกึ่งวิถีวัดดอนมูล จังหวัดน่าน 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ขอรับสนับสนุนกล้าพันธุ์ต้นโมก จากเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2022-05-03
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-05-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดพิธีรดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโส ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2022-04-30
สนง.คป.ชม.ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-29
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-04-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-29
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-29
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรม มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 2022-04-29
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-04-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-27
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร 2022-04-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม Kick Off เดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัด 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 2022-04-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ไทย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2022-04-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 2022-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม2565 ณ อำเภอแม่ออน 2022-04-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ห้องประชุมอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดพระนอน(วัดขอนม่วง) ประจำเดือนเมษายน 256๕ 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นไปตามประเพณีปีใหม่ไทย 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี 140 ปี วันศาลยุติธรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางรากฐานระบบการศาลยุติธรรมของประเทศไทย 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ มภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-04-22
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 2022-04-22
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมงาน ๑๔๐ ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม 2022-04-22
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปันฮัก ฮอมใจ สานฝันเยาวชน” เนื่องในวันครบรอบสถาปนาศาลยุติธรรม ๑๔๐ ปี 2022-04-22
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา 2022-04-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 อำเภอสันทราย 2022-04-21
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบออนไลน์แบบ Webex (Webex meeting) 2022-04-21
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุม โครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” ผ่านระบบ Online Conference 2022-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและกิจกรรมรดน้ำดำหัว อวยพรปีใหม่ไทย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-20
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ จัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ 2022-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและกิจกรรมรดน้ำดำหัว อวยพรปีใหม่ไทย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-18
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-18
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565 2022-04-17
สนง.คป.จ.ชม. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ไทย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 2022-04-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 15 เมษายน 2565 2022-04-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 14 เมษายน 2565 2022-04-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 13 เมษายน 2565 2022-04-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 2022-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อหลัก “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และ “เมาขับ จับติดEM “ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน,บิ๊กซีน่าน,โลตัสน่าน,แล 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าวังผา และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ประชุมหารือเพื่อกำหนดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ที่เหมาะสมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙ 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านให้บริการศูนย์แคร์ 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-04-12
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมบุคคลากรเขตพื้นที่ 2 และ เขตพื้นที่ 3 2022-04-12
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน และประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-12
สนง.คป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจตรวจบูรณาการและประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และ เมาขับ จับติด EM” 2022-04-11
สนง.คป.ชม.ร่วมตอบแบบประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-11
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-04-11
สนง.คป.จ.ชม. ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร (แบบออนไลน์) เพื่อร่วมรณรงค์การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ของกรมคุมประพฤติ 2022-04-11
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงสา ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2022-04-10
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ คุมประพฤติจังหวัดน่านบูรณาการทำงานบริการสังคมตาม โครงการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ 2022-04-10
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วม พิธีสวดมนต์ และทำบุญตักบาตร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 2022-04-10
สนง.คป.ชม.จัดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-04-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษยา 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-04-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-08
สนง.คป.ชม.มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานคุมประพฤติ และ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-04-08
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบนายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-07
ร่วมประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-04-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 2/2565 2022-04-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองแห่งที่ 2 2022-04-07
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-04-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-04-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด 2022-04-05
สนง.คป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติและประสานความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหางดง 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำสมุน เฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2022-04-02
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน กำกับดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ วันที่ 1 เมษายน 2565 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีจุดเทียนอุดมการณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 9 ของโครงการฯ 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 11 ของโครงการฯ 2022-04-02
คุมประพฤติน่านจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาเจ้า 2022-03-31
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 8 ของโครงการฯ 2022-03-30
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมจัดเตรียมความพร้อมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 2/2565 2022-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา 2022-03-30
คุมประพฤติน่านประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-03-28
คุมประพฤติน่านมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-28
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมกิจกรรม "ขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการทำงานแบบบูรณาการของศูนย์ประสารงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดน่าน" 2022-03-28
ขับเคลื่อนการให้บริการศูนย์แคร์ของคุมประพฤติน่าน 2022-03-28
คุมประพฤติน่านร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ อาสาสมัครคุมประพฤติ สวาท อุทธวงค์ 2022-03-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารคุมประพฤติประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference (Webex Meeting) 2022-03-28
พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-28
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 7 วันที่ 7 ของโครงการฯ 2022-03-28
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 6 ของโครงการฯ 2022-03-27
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 5 ของโครงการฯ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 – 2565 ด้วยระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2022-03-25
จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 4 ของโครงการฯ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดอบรมโครงการ “เปลี่ยนความคิด พิชิตยาเสพติด” โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย วิถีใหม่ ไร้อุบัติเหตุ” 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย วิถีใหม่ ไร้อุบัติเหตุ” 2022-03-25
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One ระดับภาคเหนือ 2022-03-24
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ 2022-03-24
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองแคว 2022-03-24
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 3 ของโครงการฯ 2022-03-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย วิถีใหม่ ไร้อุบัติเหตุ” 2022-03-23
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พระครูวรธรรมวิรัช อดีตเจ้าอาวาสวัดโสภณาราม 2022-03-23
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 2 ของโครงการฯ 2022-03-23
สนง.คป.ชม.เขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-23
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย To Be Number One ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-22
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-22
คุมประพฤติน่านประชุมติดตามตัวชี้วัดของสำนักงาน และย้ำเตือนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - ๑๙ 2022-03-21
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำตามโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-03-21
เมื่อวันที่่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการนำเสนอชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ 2022-03-21
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ส.ค. จรัส นันไชย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-21
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 2022-03-21
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านประชุมขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข 2022-03-21
สนง.คป.จ.ชม.เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะพัฒนา ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-18
สนง.คป.จ.ชม.เข้าพบนายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดอบรมโครงการ กฎหมายน่ารู้ในยุค “NEW NORMAL” 2022-03-18
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ 2022-03-18
คุมประพฤติน่านติดตามผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๓)) 2022-03-17
คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2022-03-17
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงกลาง 2022-03-17
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อมซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One (ครั้งที่ ๘) 2022-03-17
คุมประพฤติน่านประชุมทีมบริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ 2022-03-17
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 2022-03-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565 2022-03-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันทราย 2022-03-17
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 2022-03-17
ศูนย์คุมประพฤติน่านออกพื้นที่เพื่อการแสวงหาเเละรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำเลยในกระบวนการสืบเสาะเเละพินิจจำเลย ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 2022-03-16
ศูนย์คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-03-16
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวเเบบกลุ่มพัฒนาเเละปรับภูมิทัศน์ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอสันติสุข 2022-03-16
คุมประพฤติน่านให้บริการศูนย์แคร์ 2022-03-16
สนง.คป.จ.ชม.เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-16
คุมประพฤติน่านร่วมประชุมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 2022-03-16
คุมประพฤติน่านมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-16
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครคุมประพฤติและร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2022-03-16
คุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำกรมคุมประพฤติ (ต้นโมก) เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมปนะพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญสังฆทาน จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของกรมคุมประพฤติ และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-03-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-15
สนง.คป.ชม.จัดงานตลาดอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติครบ 30 ปี 2022-03-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแม่ออน 2022-03-15
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-15
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการถ่ายทอดสด NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-03-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 2022-03-14
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-14
คุมประพฤติน่านประชุมเตรียมความพรอมโครงการอาสาทำความดี ๓๐ ปี กรมคุมประพฤติ และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2022-03-14
คุมประพฤติน่านบูรณาการทำงานบริการสังคม "โครงการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 2022-03-14
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-14
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปัว 2022-03-14
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านเข้าร่วมเวทีสานพลังเครือข่ายภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการเดินทาง 2022-03-14
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อการจัดหารายได้ สมทบงานกาชาดจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-14
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดของฝ่ายบริหารงานทั่วไปประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex Meeting 2022-03-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-11
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 2022-03-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสารภี 2022-03-10
สนง.คป.ชม.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) 2022-03-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ส.ภ สันกำแพง อำเภอสันกำแพง 2022-03-10
สนง.คป.ชม. ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-10
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-03-10
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหม่เมืองสะอาด”( CHIANG MAI CLEAN CLTY ) ภายใต้ยุทธการ “เจียงใหม่เมืองงาม” 2022-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-10
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าวังผา 2022-03-09
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อมซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One ซ้อมครั้งที่ ๗ 2022-03-09
คุมประพฤติน่านจัดการประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-09
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex Meeting 2022-03-09
คุมประพฤติน่านจัดโครงการอบรมป้องกันเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-08
คุมประพฤติน่านดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คดีหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา 2022-03-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว และจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มในโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางจราจร ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference System) ครั้งที่ 1 /2565 2022-03-07
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-03-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-03-04
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-03-04
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 2022-03-04
คุมประพฤติน่านร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2022-03-04
คุมประพฤติน่านออกติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯ 2022-03-04
คุมประพฤติจังหวัดน่านบูรณาการทำงานบริการสังคมตาม "โครงการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ 2022-03-04
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมประชุมเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE แบบบูรณาการ 2022-03-04
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-03-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและออกพื้นที่สืบเสาะ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมีนาคม 256๕ 2022-03-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่าย อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-03
สนง.คป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2022-03-03
สนง.คป.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-03
สนง.คป.จ.ชม.ฝ่ายยุทธศาสตร์จัดการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 2022-03-01
สนง.คป.จ.ชม.ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คดีสืบเสาะและพินิจ วันที่ 1 มีนาคม 2565 2022-03-01
คุมประพฤติน่านออกติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯ 2022-03-01
คุมประพฤติน่านแสดงการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดน่าน 2022-03-01
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อมซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One (ครั้งที่ ๕) 2022-03-01
คุมประพฤติน่านร่วมประชุมสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน 2022-03-01
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมตลาดนัดคุมประพฤติ เพื่อส่งเสริมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ (ครั้งที่ ๒) 2022-03-01
คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศสอดส่องพักลด 2022-03-01
คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศสอดส่องผู้ใหญ่ 2022-03-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-02-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคในรูปแบบการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Webex Meeting) 2022-02-28
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-02-28
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference (Webex Meeting) 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบVideo Conference (Webex Meeting) 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม. กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในกลุ่มฐานความผิดยาเสพติดและยาเสพติดให้โทษ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีจุดเทียนอุดมการณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 11 ของโครงการฯ 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-26
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน 2022-02-25
คุมประพฤติน่านปฐมเทศสอดส่องผู้ใหญ่ 2022-02-25
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำตามโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-02-25
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาน้อย 2022-02-25
คุมประพฤติน่านร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2022-02-24
สนง.คป.ชม.ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-23
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟู และยกระดับงานด้านการจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน การจัดทำแนวกันไฟ ตามนโยบายอาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤต 2022-02-23
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองแคว 2022-02-23
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-02-23
คุมประพฤติน่านประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-02-23
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-02-23
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟู และยกระดับงานด้านการจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน การจัดทำแนวกันไฟ ตามนโยบายอาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤต 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมธรรมมะ “ฝึกสติ นำความคิด ชีวิตเป็นสุข” ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-02-23
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ ๙ ของโครงการ 2022-02-23
คุมประพฤติน่านประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมทีมบริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กรมคุมประพฤติกำหนด และวางแผนการขับเคลื่อนการติดตามงานให้บรรลุเป้าหมาย 2022-02-22
สนง.คป.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่มอบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการรณรงค์ การป้องกันไฟป่า“สัปดาห์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่ออาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดลำพูน และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ 2022-02-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-21
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค 5 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Cloud Meeting) 2022-02-21
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบคุมประพฤติแบบดิจิทัล (Digital Service) ผ่านระบบ Video Conference (Webex Meeting) รุ่นที่ 1/2565 2022-02-21
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 7 ของโครงการ 2022-02-21
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 6 ของโครงการ 2022-02-21
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-02-21
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อมซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One (ครั้งที่ ๔) 2022-02-21
คุมประพฤติน่านร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน 2022-02-21
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมศรีพันต้น ชั้น ๓ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 2022-02-18
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอสันติสุข 2022-02-18
คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 2022-02-18
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-02-18
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 4 ของโครงการ 2022-02-18
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำตามโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-02-17
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงกลาง 2022-02-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย 2022-02-17
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุทำงานด้าน การประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2022-02-17
สนง.คป.ชม.ประชุมการจัดการความรู้ Knowledge management (KM) เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 2022-02-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-17
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง 2022-02-16
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 3 ของโครงการ 2022-02-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-16
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 2 ของโครงการ 2022-02-16
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-02-15
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One (ครั้งที่ ๓) 2022-02-15
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 2022-02-15
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมตลาดนัดคุมประพฤติ เพื่อส่งเสริมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ (ครั้งที่ ๑) 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านบูรณาการทำงานบริการสังคม ประเภททำแนวกันไฟป่า "โครงการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-15
สนง.คป.จ.ชม.แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ และสามารถบรรจุเข้ารับราชการ 2022-02-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-12
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ครั้งที่ 4/2565 2022-02-12
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-02-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามคดีสอดส่องเก็บข้อมูลและวางแผนดำเนินการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ และประสานงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวเรื่อง การจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-10
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปัว 2022-02-10
คุมประพฤติน่านร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๘ ปี 2022-02-10
สนง.คป.ชม.ประชุมหารือวางแผนเกี่ยวกับการทำงานเชิงพื้นที่ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน และร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2022-02-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื่นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2022-02-10
คุมประพฤติน่านจัดโครงการอบรมธรรมะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-02-09
คุมประพฤติน่านเข้ากราบนมัสการพระมหาณัฐวุฒิ ญาณวิชชโย เพื่อปรึกษาการจัดตั้งกองทุนชมรม อ.ส.ค. จ.น่าน เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2022-02-09
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมคณะวิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-09
สนง.คป.ชม.ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ 2022-02-09
สนง.คป.ชม.ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ 2022-02-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติและประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-02-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (สภ.สันกำแพง) อำเภอสันกำแพง 2022-02-09
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม จิตรอาสาพัฒนา ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ 2022-02-08
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการ 2022-02-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2 จัดการประชุมกลุ่มร่วมกัน 2022-02-07
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One ครั้งที่ ๒ 2022-02-07
คุมประพฤติน่านจัดโครงการอบรมความรู้ขับขี่ปลอดภัยและตระหนักถึงพิษภัยสุรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-02-07
สนง.คป.ชม.ร่วมรับการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 2022-02-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหางดง 2022-02-07
สนง.คป.ชม.ประชุมคณะทำงาน โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-07
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่และกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-02-07
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบนายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ 2022-02-05
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดฮอด 2022-02-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-02-05
คุมประพฤติน่านบูรณาการทำงานบริการสังคมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน (ครั้งที่ ๓) 2022-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2022-02-04
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 2022-02-04
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับมูลนิธิพันธกิจ Mission 300 2022-02-03
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-03
สนง.คป.ชม.เข้าพบและปรึกษาหารือเรื่องการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-03
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-02-03
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการประกวด TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.2565 2022-02-02
คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 2022-02-02
คุมประพฤติน่านประชาสัมพันธ์ภารกิจคุมประพฤติ และศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-02-02
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-02-01
คุมประพฤติน่านประชุมทีมงานบริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ 2022-02-01
คุมประพฤติน่านออกเยี่ยมบ้านกึ่งวิถี ณ บ้านกึ่งวิถี (วัดดอนมูล) ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-02-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 2022-02-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-01
สนง.คป.จ.ชม.ประสานความร่วมมืออาสาสมัครคุมประพฤติประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-01-31
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-31
๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุมประพฤติน่านประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One ระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 2022-01-31
๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศสอดส่องพักลด ณ ห้องประชุมศรีพันต้น ชั้น ๓ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-01-31
๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศสอดส่องผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุมศรีพันต้น ชั้น ๓ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-01-31
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ ครั้งที่ 2 /2565 ผ่านระบบ Video Conference Online 2022-01-31
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-01-31
สนง.คป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-01-30
สนง.คป.จ.ชม.และชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมโครงการ “กระทรวงยุติธรรมร่วมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน”ครั้งที่ 1 2022-01-29
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุมประพฤติน่านปฐมนิเทศสอดส่องผู้ใหญ่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 2022-01-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-28
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการภาค 5 ประชุมคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meeting 2022-01-28
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) 2022-01-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (รอบที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meeting 2022-01-28
สนง.คป.ชม.ฝ่ายยุทธศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ 2022-01-27
สนง.คป.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 6 2022-01-27
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 2022-01-27
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน ๔๑ คน 2022-01-27
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ชั้น ๓ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-01-26
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่1/2565 แบบประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Video Conference (Webex Meeting) 2022-01-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 2022-01-26
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-01-25
สนง.คป.ชม.จัดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 2022-01-24
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกต้นพยับหมอกเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานฯให้เกิดสวยงาม 2022-01-24
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจ เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ 2022-01-24
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 5 และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพร 2022-01-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับภาค 2022-01-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับภาค 2022-01-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 2022-01-20
สนง.คป.ชม.ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ และน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ฉีดพ่นบริเวณด้านในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-19
สนง.คป.ชม.ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ และน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ฉีดพ่นบริเวณด้านในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-19
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-19
สนง.คป.ชม.ประชุมคณะทำงาน “โครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน” (การทำอาหารพร้อมทาน) และ “การจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค” 2022-01-19
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนมกราคม 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-19
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๔ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “ธรรมะสร้างสุขในยุค NEW NORMAL” 2022-01-19
“กิจกรรม รู้ไว้ ไม่กระทำผิดซ้ำ” กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 2022-01-19
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-18
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะทำงานและวิทยากร โครงการแก้ไข้ปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-18
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ และเขตพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 256๕ 2022-01-18
สนง.คป.ชม.ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำ ณ ศาลจังหวัดฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565 2022-01-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดการประชุมกลุ่มพื้นที่ประจำเดือนสัปดาห์ 2022-01-17
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติประจำเดือนมกราคม 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-17
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค 5 ผ่านระบบ Vdo Conference (Webex Meeting) 2022-01-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนมกราคม 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-17
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-01-17
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน 2022-01-14
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่” 2022-01-14
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติประจำเดือน มกราคม 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-14
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 2022-01-14
สนง.คป.ชม.ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) และการจัดงานประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-01-13
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ประธานอาสามัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการถ่ายทอดสด “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ช่อง 11 NBT North 2022-01-13
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-13
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่เขต 1 เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการให้บริการผู้ถูกคุมประพฤติในเขตพื้นที่ 2022-01-12
สนง.คป.ชม.ประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดการประชุมบุคลากรเขตพื้นที่ 2022-01-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-11
สนง.คป.ชม.ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำ ณ ศาลจังหวัดฮอด ประจำเดือน มกราคม 2565 2022-01-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-11
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2022-01-11
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-01-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว 2022-01-10
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดการประชุมกลุ่มพื้นที่ประจำสัปดาห์ 2022-01-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่เขต 3 จัดการประชุมกลุ่มงานเพื่อถ่ายทอดนโยบาย และคำแนะนำของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-10
สนง.คป.ชม.มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายพระปิ่นเกล้า จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๔ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดเจดีย์แม่ครัว 2022-01-07
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 2022-01-07
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรม Kick off ตามการขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหม่เมืองสะอาด” (CHIANG MAI CLEAN CITY) ภายใต้ยุทธการ “เจียงใหม่เมืองงาม” 2022-01-06
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหม่เมืองสะอาด” ( CHIANG MAI CLEAN CITY) ภายใต้ยุทธการ “เจียงใหม่เมืองงาม” 2022-01-06
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-06
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-06
สนง.คป.ชม.ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 จัดการประชุมกลุ่มพื้นที่ประจำสัปดาห์ 2022-01-05
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ 2022-01-05
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมกลุ่มอำนวยการฯฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานประจำสัปดาห์ 2022-01-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดการประชุมกลุ่มพื้นที่ประจำสัปดาห์ 2022-01-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดการประชุมกลุ่มพื้นที่ประจำสัปดาห์ 2022-01-04
สนง.คป.จ.ชม.ตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานวันแรกหลังหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 2022-01-04
กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 จัดการประชุมกลุ่มพื้นที่ประจำสัปดาห์ 2022-01-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565 2022-01-04
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-01-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565 2022-01-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2565 2022-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” 2021-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจากเรือนจำจังหวัดลำพูน 2021-12-31
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” และ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” 2021-12-30
สนง.คป.ชม.เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดแข่งขันการประกวด (Street Food) สร้างอาชีพ ระดับภาคเหนือ 2021-12-30
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2021-12-30
สนง.คป.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดี และสวัสดีปีใหม่ 2565 2021-12-30
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย 2021-12-29
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 11/2564 2021-12-28
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ วัดลังกา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-28
ปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “พิธีจุดเทียนอุดมการณ์ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม” แก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เกี่ยวกับ“การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” แก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัด “กิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมความสามัคคี” แก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เกี่ยวกับ“มูลเหตุปัจจัยของการเสพซ้ำและวิธีการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติด” แก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เกี่ยวกับ " บทบาท ภารกิจ และการให้บริการของกระทรวงยุติธรรม " แก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-28
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2021-12-27
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2021-12-26
สนง.คป.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-12-25
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่นักเรียน ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำแก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-24
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-23
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-23
สนง.คป.ชม.ประสานงานด้านสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Street food สร้างอาชีพ ระดับภาคเหนือ 2021-12-22
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมสำนักงานคุมประพฤติในเขตภาค 5 2021-12-22
สนง.คป.ชม.ประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 2021-12-21
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2021-12-21
จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาผู้ได้รับพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-12-21
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2021-12-21
สนง.คป.ชม.ต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ จากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-12-20
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันทราย ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-20
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันกำแพง ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-20
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนฝึกจิตและสมาธิ การน้อมรำลึกถึงพระคุณของมารดาและผู้มีพระคุณ แก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-20
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเสริมสร้างแรงจูงใจและฝึกทักษะอาชีพแก่นักเรียนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-20
คุมประพฤติลำพูน ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-17
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-17
ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ ๑ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การดูแลตัวเองและป้องกันภัยจากโรค (โรคสมองติดยา ภาวะซึมเศร้า และโรคเครียด) 2021-12-17
คุมประพฤติลำพูน รับการตรวจราชการ จากกรมคุมประพฤติ 2021-12-17
คุมประพฤติลำพูน แจ้งคำวินิจฉัย และเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2021-12-17
สนง.คป.ชม.เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรายงานตัวในโอกาสได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-16
สนง.คป.ชม.ฝ่ายยุทธศาสตร์ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับเขตพื้น ตามนโยบายของกรมคุมประพฤติ 2021-12-16
สนง.คป.ชม.เขตพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และเตรียมการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภออมก๋อย 2021-12-16
สนง.คป.ชม.ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบบริเวณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-16
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมการประสานความร่วมมือการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-16
สนง.คป.ชม.ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่มารับทราบคำวินิจฉัยผลการตรวจพิสูจน์ 2021-12-16
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 2021-12-16
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ และการบริหารงบประมาณ งานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-12-16
สนง.คป.ชม.เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรายงานตัวในโอกาสได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-16
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังต่อต้านทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี2564 2021-12-14
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุทำงานด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-12-14
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมข้าราชการและบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทาง การขับเคลื่อนงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ 2021-12-14
คุมประพฤติลำพูน จัดกิจกรรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญสู่แผ่นดินจังหวัดลำพูนรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-14
คุมประพฤติลำพูน จัดกิจกรรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญสู่แผ่นดินจังหวัดลำพูนรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-14
สำนักคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเขต อ.สอง 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จัดอบรมความรู้ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมและร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" 2021-12-10
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ” ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่าน เพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดน่าน กรณีศึกษาพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 2021-12-09
คุมประพฤติลำพูน จัดประชุมและมอบหมายหน้าที่ทีมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2021-12-08
สนง.คป.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 5 2021-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ประชุมจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการ และทำแผนปฎิบัติงานของศูนย์ฯ 2021-12-08
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-07
คุมประพฤติลำพูน จัดประชุมการมอบหมายงาน และการจัดตัวชี้วัดคำรับงานการปฏิบัติการ 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ชั้น 3 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 2021-12-07
คุมประพฤติลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-06
คุมประพฤติลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 2021-12-05
สนง.คป.ชม.ร่วมต้อนรับและรับฟังการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร 2021-12-05
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-05
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-05
คุมประพฤติลำพูน จัดประชุมทีมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2021-12-03
สนง.คป.ชม.จัดโครงการบริจาคโลหิต “ หนึ่งการให้ที่ไม่มีสิ้นสุด ONE SAVE ONE LIFE ” ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-03
คุมประพฤติลำพูน แจ้งคำวินิจฉัย และเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2021-12-03
คุมประพฤติจังหวัดลำพูน ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2021-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-12-01
คุมประพฤติลำพูน ร่วมประชุมเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดลำพูน 2021-11-30
สนง.คป.ชม.จัดอบรมโครงการ “ ป้องกันการเสพซ้ำ ” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-30
คุมประพฤติลำพูน จัดประชุมมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการของบุคลากรตามโครงสร้างการทำงานเชิงพื้นที่ และวางแผนสะสางคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-11-30
คุมประพฤติลำพูน จัดประชุมติดตามผลการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติรายภาค ในรูปแบบการประชุมทางไกล 2021-11-29
สนง.คป.ชม.จัดอบรมโครงการ “ ป้องกันการเสพซ้ำ ” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตราการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ประสานงานเตรียมความพร้อมสถานที่จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ 2021-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 2021-11-25
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-11-25
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ วัดอุตตาราม (วัดวังจ๊อม) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2021-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดแพร่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2021-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-24
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แจ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด “ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ” 2021-11-23
คุมประพฤติลำพูน จัดประชุมแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-23
สนง.คป.ชม.จัดอบรมโครงการ “ ป้องกันการเสพซ้ำ ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-23
สนง.คป.ชม.จัดอบรมโครงการ “ ป้องกันการเสพซ้ำ ” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญญาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง 2021-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จัดโครงการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-19
คุมประพฤติลำพูน แจ้งคำวินิจฉัย และเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2021-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ "ผู้ว่าแพร่เข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 2021-11-19
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ วัดอุตตาราม (วัดวังจ๊อม) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2021-11-18
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ให้กับพนักงานคุมประพฤติ 2021-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ 2021-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-11-17
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-11-16
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด (วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ 2021-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติลำพูน ปฐมนิเทศและแจ้งคำวินิจฉัยแก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และครอบครัว 2021-11-12
สนง.คป.ชม.ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-11-11
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เพื่อพิจารณามอบหมายหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ 2021-11-11
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-11-11
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เพื่อสรุปการจัดสรรพนักงานคุมประพฤติประจำเขตพื้นที่ และเตรียมการพัฒนาบุคลากร 2021-11-10
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-11-09
สนง.คป.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 4 2021-11-06
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-11-03
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2564 2021-10-28
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-10-28
สนง.คป.ชม.จัดอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น หลักสูตรโปรแกรมพิเศษ 1 ด้าน หัวข้อ “หลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่” 2021-10-28
สนง.คป.ชม.จัดอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น รุ่นที่ 2 หลักสูตรโปรแกรมพิเศษ 1 ด้าน หัวข้อ “หลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่” 2021-10-27
สคป.แพร่ รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันขับเคลื่อน การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของจังหวัดแพร่ 2021-10-27
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 2021-10-25
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ” ในพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  2021-10-23
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ วัดอุตตาราม (วัดวังจ๊อม) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2021-10-21
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-10-21
สนง.คป.ชม.จัดอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น หลักสูตรโปรแกรมพิเศษ 1 ด้าน หัวข้อ “หลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่” 2021-10-20
สนง.คป.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-10-20
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2021-10-20
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการ 2021-10-20
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เพื่อสรุปข้อมูลจากการประสานงานและรับข้อเสนอแนะ จากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-10-19
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เพื่อสรุปข้อมูลจากการประสานงานและรับข้อเสนอแนะ จากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-10-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-10-19
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 2021-10-18
สคป.แพร่ จัดการประชุมสำนักงาน เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-15
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-10-15
สนง.คป.ชม.จัดทำพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สคป.แพร่ ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-12
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 2021-10-11
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และหารือ วางแผนร่วมกัน ในการกำหนดเขตพื้นที่ในการปฏิบัติ “การบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่” 2021-10-11
สนง.คป.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-10-11
สนง.คป.ชม.ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 3 และติดตามเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2021-10-09
สนง.คป.ชม.มอบวุฒิบัตรและของที่ระลึกให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2021-10-09
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่ จากกรมคุมประพฤติ ผ่านระบบทางไกลทางจอภาพ 2021-10-07
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และรับทราบแนวทาง การดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2021-10-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 2021-10-04
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 2021-09-28
สนง.คป.ชม.ร่วมงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมคุมประพฤติ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2021-09-28
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 2021-09-28
สคป.แพร่ ร่วมพิธีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ 2 มหาวีรบุรุษเมืองแพร่ 2021-09-27
สนง.คป.ชม.ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-09-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-09-22
สคป.แพร่ รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-09-16
สนง.คป.ชม.โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์แคร์) มอบเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5 ทุน 2021-09-15
สคป.แพร่ ดำเนินการควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ 2021-09-14
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-09-09
สคป.แพร่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ 2021-09-09
สนง.คป.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 2 และติดตามเยี่ยมเยียนผู้ยื่นขอสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2021-09-08
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2021-09-07
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-09-07
สคป.แพร่ รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-09-07
สคป.แพร่ ดำเนินการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการฟื้นฟูฯ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2021-09-03
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-09-03
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กันยายน (ครั้งที่ 2) 2021-09-03
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กันยายน 2021-09-01
สคป.แพร่ ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ” กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล 2021-08-31
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-30
สคป.แพร่ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม 2021-08-26
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-26
สคป.แพร่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-25
สคป.แพร่ บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-23
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ ข้อเท็จจริง และความคาดหวังเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 2021-08-20
ร่วมประชุมหารือแนวทางการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ 2021-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-08-18
สนง.คป.ชม.และสาขาฝาง สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
สคป.แพร่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-08-16
สคป.แพร่ บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-13
สนง.คป.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 1 2021-08-09
สคป.แพร่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2021-08-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-04
สคป.แพร่ กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-04
สนง.คป.ชม.ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 2021-07-30
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม 2021-07-28
สนง.คป.ชม.รับมอบพันธ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อนำมาปลูกขยายพันธ์และมอบให้ผู้รับบริการในสำนักงานคุมประพฤติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-07-28
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเพื่อเตรียมความพร้อม ในการปรับพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้กฎหมาย (วันที่ 1) 2021-07-23
สคป.จ.ชม.โครงการ “TO BE NUMBER ONE ปันสุข” การแบ่งปันเสื้อผ้าสมาชิกเพื่อสมาชิก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน “ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” ด้วยระบบจอภาพ (Video Conference) 2021-07-15
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรม วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการทำอาหาร ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-07-14
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ คุมประพฤติห่วงใย สร้างความปลอดภัยทางถนน ” 2021-07-14
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 5 2021-07-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-07-13
สคป.แพร่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564 2021-07-12
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2021-07-09
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-07-09
สคป.แพร่ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพ ขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต 2021-07-09
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2021-07-09
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 2021-07-08
สคป.จ.ชม.จัดอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น หลักสูตรโปรแกรมพิเศษ 1 ด้าน หัวข้อ “หลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่” 2021-07-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2021-07-07
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรชุดที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-07-05
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-05
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำความผิดในชุมชน 2021-07-05
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 2021-07-05
สคป.จ.ชม.จัดอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น หลักสูตรโปรแกรมพิเศษ 1 ด้าน หัวข้อ “หลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่” 2021-07-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 2021-07-02
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำความผิดในชุมชน 2021-07-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับจังหวัด 2021-06-30
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมธรรมะ ครั้งที่ 2/2564 “ธรรมะนำใจ อนาคตสดใส ด้วยหลักธรรมนำทาง” 2021-06-30
สคป.จ.ชม.บันทึกความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคดีเด็กและเยาวชนในคดีอาญา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-30
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-06-29
สคป.จ.ชม.ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 2021-06-28
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-26
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 2021-06-26
สคป.จ.ชม.ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2021-06-25
สคป.จ.ชม.ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2021-06-25
สคป.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 2021-06-25
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 2021-06-25
สคป.จ.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ วัดอุตตาราม (วัดวังจ๊อม) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล 26 มิถุนายน ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-24
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรชุดที่ 3 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-23
สคป.จ.ชม.ประกาศวันสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-21
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2021-06-21
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดแพร่ 2021-06-21
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2021-06-18
สคป.จ.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-16
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรชุดที่ 2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-16
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-15
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-06-15
สคป.แพร่ บุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-06-14
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2021-06-14
สคป.จ.ชม.นำบุคลากร ชุดที่ 4 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 2021-06-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-10
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้ทั่วไปแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “แสงแห่งความหวัง” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-06-09
สคป.จ.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-09
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทและสร้างการรับรู้ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชน (JSOC) 2021-06-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-09
สคป.จ.ชม.จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-08
สคป.จ.ชม.รับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อสรรหาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ชาย 1 ตำแหน่ง เริ่มรับสมัครวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น.โดยต้องมารับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดการสมั 2021-06-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2021-06-07
สคป.จ.ชม.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 2021-06-07
สนง.คป.ชม.นำบุคลากร ชุดที่ 3 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-05
สคป.แพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทและสร้างการรับรู้ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชน (JSOC) 2021-06-04
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-02
สคป.จ.ชม.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ (สอบข้อเขียน) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 2021-06-02
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำความผิดในชุมชน 2021-06-02
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-06-01
สนง.คป.ชม.ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2021-05-31
สคป.จ.ชม.นำบุคลากร ชุดที่ 2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-05-27
สคป.แพร่ บุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-05-25
สคป.จ.ชม.นำบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-05-25
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษชายที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-24
สคป.จ.ชม.ปลูกต้นไม้รอบบริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 2021-05-24
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-21
สคป.จ.ชม.ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ) ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-05-20
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 2021-05-13
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางสิ่งของมงคลพื้นที่สร้างเมือง (ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่) 2021-05-06
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษชายที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-04-30
สคป.จ.ชม.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง เข้าดูรายชื่อได้ที่เพจสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และเว็ปไซด์สำนักงานฯ http://110.49.71.143/chiangmai/ 2021-04-27
สคป.จ.ชม.ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรมปศุศัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 2021-04-19
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” เมาขับ จับติด EM สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 2021-04-16
สคป.แพร่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 2021-04-15
คุมประพฤติฮอด จัดอบรมโครงการ "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน“ ให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2021-04-10
คุมประพฤติฮอด จัดอบรมโครงการ "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน“ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว เขตพื้นที่อำเภอดอยเต่า 2021-04-10
คุมประพฤติฮอด จัดอบรมโครงการ "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน“ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว เขตพื้นที่อำเภอฮอด 2021-04-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-10
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อหลัก “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” 2021-04-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-09
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายในระดับจังหวัด 2021-04-08
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2564 “จุ่มเนื้อเย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” 2021-04-08
สคป.จ.ชม.ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวดอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 2021-04-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-07
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-07
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-04-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ประสานความร่วมมือ ในการจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ และการฝึกอาชีพแก่ผู้กระทำผิด กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น เนื่องในวันจักรกรี 2021-04-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-04-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-02
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2021-04-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-02
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2021-04-02
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 2021-04-01
สคป.แพร่ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 2021-04-01
สคป.แพร่ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ 3 ย 2021-04-01
คุมประพฤติออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (1.4.64) 2021-04-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนเมษายน 2564 2021-04-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2021-04-01
สคป.จ.ชม.ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 2021-04-01
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 2021-04-01
สนง.คป.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2021-03-30
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมกิจกรรม ทำแนวป้องกันไฟป่าลดหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่ดอยกอม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-03-29
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษหญิงที่ได้รับการพักการลงโทษจำคุกกรณีมีเหตุพิเศษ 2021-03-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ “คิดยังไงกับรักในวัยเรียน” 2021-03-26
สคป.แพร่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมบำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด 2021-03-25
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 2021-03-24
สคป.จ.ชม.ร่วมกับ ประธานอาสามัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดสดรายการ “มองเมืองเหนือ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ช่อง 11 NBT North 2021-03-23
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีปิด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไป ที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการ “กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ” 2021-03-20
สคป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระพิจารณาการจัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด 2021-03-19
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-19
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 2021-03-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-17
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-16
สคป.จ.ชม.จัดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2021-03-16
สคป.จ.ชม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี 2021-03-16
สคป.แพร่ ร่วมสวดพระอภิธรรม และวางพวงหรีดเคารพศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-16
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-16
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 2021-03-16
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้ทั่วไปแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “แสงแห่งความหวัง” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-16
สคป.แพร่ ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 2021-03-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-12
สคป.จ.ชม.รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-03-12
สคป.แพร่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนสนับสนุน จากกองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดแพร่ แก่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2021-03-12
สคป.แพร่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ 2021-03-12
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งออกติดตามและสอดส่อง 2021-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-11
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 2021-03-11
สคป.แพร่ ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ 2021-03-10
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-10
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด(10-3-64) 2021-03-10
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย(10-3-64) 2021-03-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-09
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งออกติดตามและสอดส่อง 2021-03-09
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอดอยเต่า(3-3-64)) 2021-03-08
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง(8-3-64)) 2021-03-08
สคป.แพร่ ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2021-03-08
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงวิกฤตไฟป่าและหมอกควัน 2021-03-08
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-03-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-04
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-03
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-02
คุมประพฤติฮอดรับรายงานตัวกลุ่มเขตพื้นที่อำเภอฮอด(2-3-64)) 2021-03-02
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 2021-03-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ แข่งขันเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับมูลนิธิพันธกิจ Mission 300 ครั้งที่ 2 2021-02-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-26
สคป.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 2021-02-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2021-02-25
สคป.จ.ชม.จัดอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ โครงการ “ ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด ครั้งที่ 3 ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-02-23
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-23
สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับนักโทษชายที่ได้รับการพักการลงโทษจำคุกกรณีมีเหตุพิเศษ 2021-02-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ “การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เยาวชนควรรู้” 2021-02-19
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ พุทธธรรมนำชีวิต ” การอบรมธรรมะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนัก ถึงผลกระทบของการขับขี่รถขณะมึนเมาสุรา ภายใต้แนวคิด “ คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM ” 2021-02-16
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 2021-02-11
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีจราจร “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ เคารพวินัยจราจร” 2021-02-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-09
สคป.แพร่ ร่วมสวดพระอภิธรรม และวางพวงหรีดเคารพศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-02-08
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้ต้อนการรับรองผู้บังคับการกองบิน 41 และคณะผู้ติดตาม 2021-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ จิตอาสาทำความดี ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมสัปดาห์ทำความดีด้วยใจ(4-2-64) 2021-02-04
สคป.จ.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-03
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-03
สคป.จ.ชม.ดำเนินการชี้แจ้งเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( Electronic Monitoring ) ให้กับนักโทษชายที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-01
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-30
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรอบกองไฟ โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-30
สคป.จ.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอทุนประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ ประจำเดือนมกราคม 2564 2021-01-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-01-29