รูป หัวข้อ วันที่
สนง.คป.จ.ชม.มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีบุคลากร ตามแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร 2023-11-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับอำเภอเชียงดาว จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาวฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-30
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 2023-11-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกันสวมใส่เสื้อขาว แสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต 2023-11-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566 2023-11-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “การปฏิรูปกฎหมายและนโยบายด้านเด็กและสตรี เพื่อสอดคล้องข้อตกลงระหว่างประเทศ” 2023-11-29
สนง.คป.จ.ชม.เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติพร จันทะศรี อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน และถ่ายทอดแผนการเสริมสร้างการรับรู้นโยบาย Quick Win ของกรมคุมประพฤติ และการจัดทำแผนสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด 2023-11-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2566 2023-11-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู:โปรแกรมพื้นฐาน ( ใจพร้อม) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2” 2023-11-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-25
สนง.คป.จ.ชม.ในฐานะประธานเขต 5 จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ 2023-11-24
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอพร้าว จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ณ วัดข้าวแท่นหลวง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 2023-11-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 6 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) 2023-11-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ 1/2567 2023-11-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ณ วัดโสภณาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-21
สนง.คป.จ.ชม.ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Knowledge Management) ของการทำคดีสืบเสาะและพินิจ และคดีควบคุมและสอดส่อง ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู:โปรแกรมพื้นฐาน ( ใจพร้อม) ” 2023-11-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตงฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัย ภายใต้โครงการ “ศึกษาเส้นทางและประสบการณ์การคุมประพฤติ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ของผู้หญิงและทอมที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย 2023-11-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-15
สนง.คป.ชม.มอบของที่ระลึกให้กำลังใจบุคลากร ตามแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร 2023-11-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับประธานพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมฮักชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมติดตามโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง ครั้งที่ 7 2023-11-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-14
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาวะจิตเพื่อไทยไร้ความรุนแรง จังหวัดเชียงใหม่” 2023-11-14
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู โปรแกรมพื้นฐาน : โปรแกรมใจพร้อม” 2023-11-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และ พัฒนาสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ณ สถานีตำรวจชุมชนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-13
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-10
สนง.คป.จ.ชม.นำแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ กรมคุมประพฤติ  และของชมรม TO BE NUMBER ONE โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-11-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-09
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการประเพณี “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” จอบแรกครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 89 ปี 2023-11-09
สนง.คป.จ.ชม.และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 219 รูป ทำบุญโรงทาน และจัดโครงการประเพณี “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” จอบแรกครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 89 ปี 2023-11-09
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานคุมประพฤติในเขต 5 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2023-11-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-08
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566 2023-11-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-07
สนง.คป.ชม.พร้อมด้วยแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบทุนสนับสนุนจากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือข้อราชการ และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-04
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมการทำคำเบิกความพยาน กรณีศาลเรียกไต่สวนผู้พ้นโทษ ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำใน ความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-11-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 2023-11-04
สนง.คป.จ.ชม.คุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-02
สนง.คป.จ.ชม.คุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ วัดตาโก๋ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้ถูกคุมความปะพฤติ โครงการ “พุทธธรรมชำระจิต นำชีวิตสุขพอเพียง” ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-11-02
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการจัดการปัญหาด้านสถานะ กระทรวงยุติธรรม 2023-11-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 10/2566 2023-10-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2566 2023-10-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 3/2566 2023-10-30
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 2023-10-28
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-27
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2023-10-27
สนง.คป.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-10-27
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติเขต 5 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2023-10-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-25
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ของกรมคุมประพฤติ 2023-10-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2566 2023-10-23
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-20
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง ณ อาคารฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-20
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-20
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-20
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 2023-10-19
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 2023-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 2023-10-13
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีสมโภชพระประธานประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-11
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีทำบุญอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-11
สนง.คป.จ.ชม.ต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม ประเทศกัมพูชา และผู้เชี่ยวชาญจาก UNAFEI ) เนื่องในโอกาสมาประชุมแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 2023-10-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำสัปดาห์เดือนตุลาคม 2566 2023-10-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ วัดแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 2023-10-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-07
สนง.คป.จ.ชม.คุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-07
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด ภายหลังพ้นโทษ ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-10-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-05
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบริการสังคมเทิดพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 2023-10-05
สนง.คป.จ.ชม.รับฟังการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบ Webex Meeting และผ่านแฟนเพจ Facebook ของกระทรวงยุติธรรม 2023-10-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-04
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ PDS ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-10-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-10-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลา ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปี 2566 2023-10-01
สนง.คป.จ.ชม.แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2023-09-30
สนง.คป.จ.ชม.แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 2023-09-30
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติเขต 5 2023-09-30
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566 2023-09-30
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทางธงชาติไทย 28 กันยายน 2023-09-28
สนง.คป.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำสัปดาห์เดือนกันยายน 2566 2023-09-27
สนง.คป.ชม.ร่วมงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย ให้ผลิช่อ” มุทิตาจิต 2023-09-27
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และโบราณสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2566 2023-09-27
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566 2023-09-27
สคป.แพร่ จัดการประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 2023-09-27
สคป.แพร่ พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 2023-09-27
สคป.แพร่ ร่วมงานสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2566 2023-09-26
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-09-25
สคป.แพร่ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-09-25
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 2023-09-25
สคป.แพร่ ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 2023-09-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปี วันประสูติ 2023-09-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปี วันประสูติ 2023-09-23
สนง.คป.จ.ชม.ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านมนุษยชน ประจำปี 2566 ประเภทภาครัฐราชการส่วนภูมิภาค ระดับดีเด่น 2023-09-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโรงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-21
สนง.คป.จ.ชม.กกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 อ.ส.ค. วรากร สมบูรณ์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม มอบน้ำดื่ม แก่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับอำเภอดอยหล่อ เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับอำเภอดอยหล่อ จัดการประชุมการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระดับอำเภอ พื้นที่อำเภอดอยหล่อ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2544 ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex (Video Conference System) 2023-09-19
สคป.แพร่ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-19
สคป.แพร่ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต 5 รุ่นที่ 2 2023-09-18
สคป.แพร่ ร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมพื้นฐาน “ใจพร้อม” รุ่นที่ 3 2023-09-18
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติสถิตย์ ดัสดีสอง อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 2023-09-18
สนง.คป.จ.ชม.รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 2023-09-18
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต 5 รุ่นที่ 2 ” 2023-09-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดป่าตึง(หลวงปู่หล้า) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-15
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ท้าเที่ยวแพร่ จิบกาแฟแม่ลัว” 2023-09-15
สคป.แพร่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-09-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-14
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กันยายน 2023-09-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 2023-09-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และ พัฒนาสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-13
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน กันยายน “ม่วนใจ๋เมืองแป้ จิบกาแฟยามเจ๊า” 2023-09-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-09-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-09-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 5 2023-09-08
สคป.แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่ 20 ปี ฉบับปรับปรุง และแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2023-09-08
สคป.แพร่ มอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่สนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2023-09-08
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-09-08
สคป.แพร่ ร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS 6 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบจอภาพ Video Conference system ด้วยระบบ Webex 2023-09-08
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live 2023-09-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-08
สนง.คป.จ.ชม.คุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือน กันยายน 2566 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอสค.แก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง วัดทรายมูล 2023-09-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดการประชุมการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-09-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำสัปดาห์เดือนกันยายน 2566 2023-09-05
สคป.แพร่ จัดพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-02
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ของกรมคุมประพฤติ 2023-09-02
สนง.คป.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-02
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-01
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้บริการประชาชนในคดีครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ 2023-09-01
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-31
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-08-31
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2566 2023-08-31
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2566 2023-08-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2566 2023-08-30
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 8/2566 2023-08-29
สคป.แพร่ นำคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ครั้งที่ 3/2566 2023-08-29
สคป.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2566 2023-08-29
สคป.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 2023-08-29
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ 2023-08-29
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-08-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอพร้าวจัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประ 2023-08-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุง 2023-08-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-26
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ครั้งที่ 3/2566 2023-08-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตหารพระสงฆ์ และพิธีบวงสรวงตามรูปแบบประเพณีล้านนา เนื่องในวันครบรอบ 150 ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 26 สิงหาคม 2566 2023-08-26
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดพิธีปิดโครงการ “ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ” (หลักสูตรทำการเกษตร) 2023-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก “วันคล้ายวันสวรรคตพระนางจามเทวี” 2023-08-24
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-23
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ” (หลักสูตรการเกษตร) 2023-08-23
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ประสานงานจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 5/2566 2023-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566 2023-08-22
สคป.แพร่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-08-22
สคป.แพร่ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-08-22
สนง.คป.จ.ชม.เป็นวิทยากรโครงการ “ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน” 2023-08-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) 2023-08-19
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” 2023-08-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-18
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการ “ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ห่างไกลยาเพสติด” 2023-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2023-08-18
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต 5 ” 2023-08-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-18
สรคป.แพร่ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต 5 2023-08-18
สคป.แพร่ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษจำคุกและลดวันต้องโทษจำคุก ประจำเรือนจำ ครั้งที่ 10/2566 2023-08-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 จัดการประชุมการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-17
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2023-08-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-08-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-08-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2023-08-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล 2023-08-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำสัปดาห์เดือนสิงหาคม 2566 2023-08-15
สคป.แพร่ ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ 2023-08-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้และปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่แต่งตั้งใหม่ 2023-08-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 2023-08-12
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 2023-08-12
สนง.คป.จ.ชม.จัดพิธีปิดโครงการ “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 2023-08-12
สนง.คป.ชม.ร่วมโครงการ “ ปล่อยปลา สืบชะตาชีวิต ” ณ ท่าน้ำฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-11
สนง.คป.ชม.จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารแม่วรรณี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ วัดโสภณาราม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-11
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานกีฬา และร่วมแข่งขันกีฬา วันรพีประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้น โครงการ “รู้สิทธิ รู้หน้าที่ มีวินัยจราจร” 2023-08-11
กระทำกับ: สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-11
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-11
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 4 2023-08-10
สคป.แพร่ ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2023-08-10
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ โดยวิทยากรบบรรยายจากสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญ และวางพวงมาลา เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี 2566 2023-08-09
สคป.แพร่ จัดพิธีเปิด “โครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 4 2023-08-08
สคป.แพร่ ร่วมโครงการปลูกป่าและบูรณาการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดแพร่ 2023-08-08
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน สิงหาคม 2023-08-08
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2566 2023-08-07
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 2023-08-07
สนง.คป.จ.ชม.และชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “กระทรวงยุติธรรมร่วมใจ ปันนำใจสู่ชุมชน” ปี่ที่ 2 ครั้งที่ 2 2023-08-06
สนง.คป.จ.ชม.รับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ขั้นที่ 2 Site Visit Review รูปแบบออนไลน์ 2023-08-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 2023-08-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 2023-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 2023-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 2023-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2023-07-28
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 2023-07-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 เข้าร่วมประเพณีแห่ต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-27
สนง.คป.จ.ชม.ถวายเทียนพรรษาเพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-27
สนง.คป.จ.ชม.พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สถานศึกษาสีขาว) “ลด ละ เลิก สุรา เทศกาลเข้าพรรษา “ ประจำปี 2566 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม (Zoom) 2023-07-27
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรม โครงการ “ธรรมะนำทาง กฎหมายนำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ วัดปัญญาวุธาราม(วัดสันกู่) ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ของกรมคุมประพฤติ 2023-07-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “อาสาทำความดี บริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 2023-07-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2566 2023-07-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาลำน้ำปิงห่าง 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2023-07-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-07-25
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ“การรู้เท่าทันโลก Social และวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก โลก Social” 2023-07-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และโบราณสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดพิธีเปิดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด"รุ่นที่ 4 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน "จัดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด"รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำสัปดาห์เดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-24
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการ “เด็กอาชีวะยุคใหม่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ห่างไกลบุหรี่” 2023-07-23
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2566 2023-07-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมอำลา และพิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3 2023-07-22
สคป.แพร่ นำอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงาน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เขต 5 2023-07-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3 2023-07-21
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2023-07-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-07-21
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานโครงการ “สร้างพลังบวก เสริมพลังใจ ห่างไกลยาเสพติด” ณ วัดพุทธเอ้น ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-21
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-21
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-07-21
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-21
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ“การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่พลาดพลั้ง” 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2566 2023-07-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักโทษพิเศษตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566 2023-07-20
สำนัคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-07-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน (ใจพร้อม)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-07-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-19
สคป.แพร่ จัดพิธีเปิด “โครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3 2023-07-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-19
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน 2023-07-19
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 2023-07-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-07-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-07-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และพัฒนาศาสนสถาน ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-17
สนง.คป.จ.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับมูลนิธิพันธกิจ MISSION 300 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-07-17
สนง.คป.จ.ชม.เป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-17
สคป.แพร่ จัดการประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2023-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2023-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวาย พระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2566 2023-07-14
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ 2023-07-14
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2023-07-12
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-07-12
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน กรกฎาคม “เมืองแพร่เมืองงาม นุ่งหม้อห้อมลายดอกสัก บอกรักเมืองแพร่” 2023-07-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงแบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 2023-07-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง ได้ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-07-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)และปฐมนิเทศ สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักลงโทษจากเรือนจำจังหวังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะ การทำงานในภาคอุตสาหกรรม” 2023-07-11
สคป.แพร่ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-07-11
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2023-07-11
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 2023-07-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2023-07-11
สคป.แพร่ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” 2023-07-10
สนง.คป.จ.มส.กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ สานสัมพันธ์ น้อง พี่ คืนคนดีสู่สังคม 2023-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ต้อนรับและรับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-07-04
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “โปรแกรมสานสัมพันธ์ น้อง –พี่ เสริมพลัง ต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3 2023-07-04
สนง.คป.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 2023-06-30
สนง.คป.ชม.และประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติถวิล บัวจีน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-30
สนง.คป.ชม.คุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรอบรม สัมมนา การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 2023-06-30
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เข้าพบ นายวิกร สิงห์ทองชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2023-06-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ บูราภัฎ รีสอร์ท ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ครั้งที่ 6/2566 2023-06-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 2023-06-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2023-06-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมในเขตศาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ “รู้โทษ รู้วินัยชีวิต พิชิตยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับอำเภอเชียงดาว เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดอุตตาราม (วังจ๊อม) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ โดยผ่านการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2023-06-27
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ผ่านการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-06-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 รณรงค์ทุกภาคส่วนรวมพลังทำความดี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-06-26
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหารือแนวทางการทำงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ กรณีการดูแลผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-06-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (วันที่ 26 มิถุนายน 2566) 2023-06-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ 2023-06-24
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-23
จัดพิธีปิดโครงการ “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ “มุ่งมั่นแก้ไข สังคมไทยต้องการคุณ รุ่นที่ 2” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน “ค้นหาชีวิต ลิขิตฝัน รู้ทันยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-23
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ของกรมคุมประพฤติ 2023-06-23
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-23
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-23
สนง.คป.ชม.ร่วมกับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-06-23
สนง.คป.ชม.จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-23
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-23
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-23
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประกวดการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับประเทศ 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2023-06-21
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-18
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ นวดแผนไทยของคนต้นแบบกำลังใจ ซึ่งเป็นผู้พ้นโทษจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 2023-06-17
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ก้าวพลาด” (โดยแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชี 2023-06-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-06-16
สนง.คป.จ.ชม.มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ปี พ.ศ. 2566 2023-06-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการป้องกันการเสพซ้ำ “ยิ้มให้กับความหวัง เพิ่มพลังให้กับชีวิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน “รู้จักตน ค้นหาใจ ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-15
สคป.แพร่ เป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดแพร่ 2023-06-15
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติงาน (KM) 2023-06-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติเฉลิมพล เลี้ยงประเสริฐ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการป้องกันการเสพซ้ำ “สร้างเสริมพลังใจ พ้นภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม "โปรแกรมสารสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 2 2023-06-13
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร “โครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” 2023-06-13
สนง.คป.ชม.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 219 รูป ทำบุญโรงทาน และจัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบวันเกิด 145 ปี 2023-06-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติโชติ ภิวงค์งาม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติดี มะโนปัน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-12
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ครั้งที่ 2/2566 โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Cloud Meeting 2023-06-12
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบวันเกิด 145 ปี 2023-06-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2023-06-10
สนง.คป.จ.ชม.จัดการฝึกอบรมการป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ วัดป่าตึง(หลวงปู่หล้า) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-09
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2023-06-08
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมกิจกรรมราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนฯ 2023-06-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-08
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-08
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหารือร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ กรณีพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ (มาตรา 16)  การใช้การคุมขังและการคุมขังฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-06-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-08
สคป.แพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-06-07
สคป.แพร่ เป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดแพร่ 2023-06-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเขตพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ออน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมและรับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2) เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Vedeo Conference) 2023-06-07
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหารือร่วมกับอัยการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการเสนอรายงานให้ใช้การคุมขังฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวังต่อพนักงานอัยการ ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-06-07
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสับเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ชุดใหม่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด วัดปัญญาวุธาราม (วัดสันกู่) ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-06
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว 2023-06-03
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯและวันวิสาขบูชา 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราขินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-02
สนง.คป.จ.มส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ 2023-06-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-06-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2023-06-01
สนง.คป.จ.มส.กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปี 2566 2023-06-01
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 และกิจกรรมการบูรณาการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดแพร่ 2023-06-01
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-06-01
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2566 2023-05-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับอำเภอเชียงดาว จัดการประชุมการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาวฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-31
สคป.แพร่ เป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดแพร่ 2023-05-31
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 2023-05-31
สคป.แพร่ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-31
สนง.คป.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติพัฒนา ศรียะ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-31
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมสานสัมพันธ์ น้อง –พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่ 1 2023-05-30
สนง.คป.จ.มส.ประชุม สภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-05-30
สนง.คป.จ.มสร่วมประชุมรับประเมินรอบพื้นที่การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-05-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 2023-05-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-05-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2023-05-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 2023-05-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิต และจิตสังคมของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 4 2023-05-29
สนง.คป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับเกียรติบัตรผู้ส่งผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 2023-05-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 2023-05-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting 2023-05-27
สนง.คป.ชม.จัดพิธีปิดโครงการ “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-27
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-05-27
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-27
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-27
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะ ของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting 2023-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2023-05-25
สนง.คป.ชม.จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-24
สนง.คป.ชม.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 2023-05-24
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 24/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-05-24
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-24
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และโบราณสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-05-24
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-24
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดโสภณาราม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-24
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน "จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 2023-05-23
สคป.แพร่ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการ “สำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน” 2023-05-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-19
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย วิถีใหม่ไร้อุบัติเหตุ” 2023-05-19
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 เข้าพบนายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-19
สนง.คป.ชม.คุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-19
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ประสานงานวัดพระธาตุศรีจอมทองฯ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-05-19
สนง.คป.ชม.สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เข้าพบ นางศิริจรรยารัตน์ ไชยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดฮอด เพื่อแนะนำพนักงานคุมประพฤติและประสานความร่วมมือการดำเนินงานตามคำสั่งศาล 2023-05-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมเสวนาทางวิชาการเพื่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2566 2023-05-18
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติเขต 5 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 2023-05-16
สนง.คป.จ.ชม.ต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ จากอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2023-05-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และพัฒนาศาสนให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 2023-05-13
สนง.คป.ชม.เยี่ยมเยียนและมอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2023-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เข้าพบนางวาสนา ธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ เพื่อแนะนำพนักงานคุมประพฤติ และเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอดอยหล่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลงและกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-12
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-12
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-12
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-12
สนง.คป.จ.เยี่ยมเยียนและมอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดป่าพูล ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2023-05-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-10
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2566 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (BIG DAY) “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี” 2023-05-10
สนง.คป.จ.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 21/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เยี่ยมอาการป่วย พ่อดี มะโนปัน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภา 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาลำน้ำปิงห่าง เนื่องในวันฉัตรมงคล 2566 2023-05-06
สนง.คป.จ.ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ 4 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก 2023-05-04
สนง.คป.จ.สนง.คป.จ.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-03
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด วัดปัญญาวุธาราม (วัดสันกู่) ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-05-03
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-03
สนง.คป.จ.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-05-03
สนง.คป.จ.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-03
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ 2023-05-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนออกเยี่ยมเยียน คดี JSOC 2023-05-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2023-05-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการ 2023-05-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมรดนำ้ดำหัว ท่านหัวหน้าผู้พิพากษา ศาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-05-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 2023-04-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 29 เมษายน 2566 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมวางแผน ประสานความร่วมมือในการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รดน้ำดำหัวนายอำเภอลี้และร่วมหารือข้อราชการ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ (JSOC) 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-04-27
สคป.แพร่ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-04-27
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566 2023-04-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ภายใต้ “โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ” 2023-04-27
สคป.แพร่ รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Video Conference 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ ต.ป่าพูล อ.บ้านบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 2023-04-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 19/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดลำพูน 2023-04-26
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาวฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอดอยหล่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-04-25
สคป.แพร่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมดีเด่น และพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-04-24
สคป.แพร่ จัดการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมวันศาลยุติธรรม 2566 2023-04-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 1/2566 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.ร่วมฟังการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการนำเข้าข้อมูล ในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติคดียาเสพติด (มาตรา 56) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-04-20
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2565 2023-04-20
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ในหัวข้อ "การเตรียมตัวก่อนพ้นโทษ“ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการ เรือนจำกลางเชียงใหม่ 2023-04-19
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ของกรมคุมประพฤติ 2023-04-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-19
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ไทย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 2023-04-19
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเพื่อสรรหากรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการ 2023-04-19
สนง.คป.ชม.ประชุมร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายสานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2023-04-19
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจในการตามโปรแกรม “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-04-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-18
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 เมษายน 2566 2023-04-18
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมสรุปปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-18
สคป.แพร่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-18
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2566 2023-04-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2566 2023-04-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2566 2023-04-15
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2566 2023-04-15
สนง.คป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการและประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และ เมาขับ จับติด EM ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2023-04-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศพบิดาของประธานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-13
สนง.คป.จ.ชม.เขตพื้นที่ 1 การรับข้อมูลของสมาชิกคุมประพฤติจากคณะทำงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2566 2023-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน ปี 2566 2023-04-12
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมด่านตรวจให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-12
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2023-04-12
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2023-04-12
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอยห้างบาตร ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 2023-04-12
สนง.คป.จ.ชม.นำคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บันทึกเสียงในรายการวิทยุสถานีบ้านทุ่งเรดิโอ FM 89.50 Mhz อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-11
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมโครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน" ณ ด่านชุมชนป่าบง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-11
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมในพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-11
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-04-11
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็น องค์ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรของรัฐ 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดแม่ปูคาเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.จัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินและให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิตแกบุคลากร 2023-04-10
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-07
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2023-04-07
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2023-04-07
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 2023-04-07
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมรับรายงานตัวประจำเดือน เมาายน และทำงานบริการสังคม 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 2023-04-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 2023-04-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 2023-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 2023-04-05
สคป.แพร่ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงพิริยเทพวงค์ และทำบุญคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 2023-04-05
สคป.แพร่ เป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดแพร่ 2023-04-05
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 2023-04-05
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนกิจกรรม 2 เมษา รักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-04-04
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2023-04-04
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 17/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 และ 3 จัดกิจกรรมให้บริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปงหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2566 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.บูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้ต้องขัง) 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์แบบกลุ่ม ภายใต้แนวคิด TO BE WE SHARE SOCIAL การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2566 2023-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-04-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 1 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2023-04-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566 2023-04-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-03-31
สคป.แพร่ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 2023-03-31
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-31
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-03-31
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 2023-03-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 2023-03-30
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-30
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2566 2023-03-30
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุม สภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-30
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินนีแม่ฮ่องสอน เข้าพบเพื่อหารือและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2023-03-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2023-03-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันระลึก ร.3 2023-03-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ศฮ.ปส.จ.มส.ครั้งที่ 3/2566 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมกับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 ตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 2023-03-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมภาคี ร่วมใจ KICK OFF ป้องกันหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M. 2.5 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-28
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-28
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ ( Video Conference System) ของกรมคุมประพฤติ 2023-03-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2023-03-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 บูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเขตพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-27
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัและคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2023-03-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-24
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนโครงการขับเคลื่อน ชมรม To Be number one 2023-03-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-23
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "ทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว" 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-03-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-03-22
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2023-03-22
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2023-03-22
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา : กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ 2023-03-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้าในวันพระ 2023-03-21
สนง.คป.จ.ชม.และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และโบราณสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และ พัฒนาศาสนสถาน ปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาวฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 2023-03-21
สคป.แพร่ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วันอาสาสมัครคุมประพฤติ) 2023-03-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3 2023-03-20
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 2023-03-20
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-03-20
สนง.คป.จ.ชม.และชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “กระทรวงยุติธรรมร่วมใจ ปันนำใจสู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 2023-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-17
สนง.คป.จ.ชม.จัดงานตลาดสานรัก “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เนื่องในโอกาส 132 ปี กระทรวงยุติธรรม และวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 31 ปี 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 2023-03-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเขตพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ออน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-16
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "อาสาทำความดี บริจาคโลหิต " เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอดอยหล่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการปฏิญาณตนและอบรมเสริมสร้างความรู้ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่แต่งตั้งใหม่ 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-03-16
คุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูน 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-03-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนตามแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 และทั้งทบทวนการดำเนินงานตามแผนด้านสิทธิมนุษยชน 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำมีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายและร่วมกำหนดแนวทาง การบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และ พัฒนาสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด TO BE WE SHARE LOVE การส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรชุมชน 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานสู่เป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน รอบประเทศ กับคณะกรรมการและแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ วัดยางทอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-15
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ : โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2566 2023-03-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-03-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน อาสาทำความดี บริจาคโลหิด 31 ปี กรมคุมประพฤติ 2023-03-13
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานกรรมงานเพื่อการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-03-13
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-03-10
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-03-10
สคป.แพร่ จัดการประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-10
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ขุนยวม เดือน มีนาคม 2566 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.รับฟังการอบบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์การทำงานเชิงพื้นที่ของข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ วัดตาโก๋ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม ฯ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖ บูรณาการการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม และเตรียมความพร้อมการดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ในความ 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงค 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำมีนาคม 2566 ครั้งที่ 1 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ วัดกัญจน์นิธยาราม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 2023-03-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 2023-03-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วัดพระธาตุดอยกองมู 2023-03-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 อบรมธรรมมะ พระราชกรณียกิจ และเรื่องระเบียบ 2023-03-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน มอบพวงรีดเพื่อแสดงความเสียใจกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-03-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม สภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-03-01
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 2023-03-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 2023-03-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง 3 กิโลเมตร ณ พื้นที่ป่าดอยกอม เขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดโครงการอบรมธรรมะและกฎหมาย “รู้ธรรมมงคลชีวิต รู้คิด รู้ทันกฎหมาย” ณ วัดอุตตาราม (วัดวังจ๊อม) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะทำงานฯ ในการดำเนินการติดตามผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-02-28
สนง.คป.จ.ชม.นำสมาชิกคุมประพฤติและญาติ สมัครงานที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ (สาขาแม่ริม) เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติและญาติ 2023-02-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเนื่องในวันพระ 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.พาแกนนำรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ข้ารับการฝึกอบรมการประกอบอาชีพชงเครื่องดื่มกาแฟและการชงเครื่องดื่ม 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 4 2023-02-27
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์คุมประพฤตินครพิงค์” ณ ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติเชียงใหม่ (Hope Academy) 2023-02-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ 2023-02-24
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จัดทำแนวกันไฟ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2023-02-24
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวความมั่นคงและยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-24
สคป.แพร่ ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางยื่นฟ้องของผู้บริโภค/ผู้เสียหายจากคดีซื้อขายออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปก 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและวินัยตนเอง ในหัวข้อเรื่อง “การขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจร” 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-02-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-02-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว 2023-02-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอพร้าว จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-22
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม.ประสานงานเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการขยายเครือข่ายของ ชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม. กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดต้นขาม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดต้นขาม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-21
คุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-21
สนง.คป.จ.ชม.เข้าพบนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 3 2023-02-20
สนง.คป.จ.ชม.รับการตรวจเยี่ยมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศ หรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ของรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2023-02-18
สนง.คป.จ.ชม.เป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของรองนายกเหล่าการชาดจังหวัดเชียงใหม่และรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย ณ หอประชุมที่การว่าอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-18
พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประฤติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 2023-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ 2023-02-17
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 2023-02-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-17
สคป. พร้อมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ การป้องกันการเสพซ้ำ พื้นที่ อำเภอปาย 2023-02-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน รับรายงานตัว อำเภอแม่ลาน้อย เดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-02-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน รับรายงานตัว อำเภอปาย เดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-02-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-16
จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-16
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-16
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-16
สนง.คป.ชม.พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-16
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-02-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-02-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดโสภนาราม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน แข่งขันการประกวดชม To Be number one ภาคเหนือ 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน มอบพวงรีดเพื่อแสดงความเสียใจกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมอบรม กฎหมายจราจร ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุม สภากาแฟจังหวัดแม่ฮ ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลาสิกขาบท ณ วัดพระธาตุดอยกองมู 2023-02-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแข่งขันการประการทำอาหาร ในระดับเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-02-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 2023-02-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-13
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2023-02-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ประชุมกลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2023-02-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคเหนือ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน 2023-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสำพูน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคุมความประพฤติการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 2023-02-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-09
สนง.คป.จ.ชม.ต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ จากรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2023-02-09
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม” 2023-02-09
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-08
สนง.คป.จ.ชม.เขตพื้นที่ 1 เข้าพบและหารือกับกำนันตำบลสุเทพเรื่องการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ตำบลสุเทพอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-06
สนง.คป.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 หมวดวิชาที่ 3 (รุ่นที่ 3) 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2023-02-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.มาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (กฎหมาย JSOC 2023-02-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดวังขุมเงิน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-04
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-02-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติดี มะโนปันอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25666 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-02-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติสวัสดิ์ ค้าแกว่นอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-31
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การ เตรียมความพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาค ประจำปี 2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโปรแกรมพิ้นฐาน 2023-01-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-01-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meeting 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2023-01-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-01-28
สนง.คป.จ.ชม.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และการเตรียมความพร้อมประกวดชมรมระดับภาค 2023-01-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและกฎหมาย“ธรรมะนำใจ กฎหมายนำชีวิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับประธานพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมฮักชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมติดตามโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง ครั้งที่ 3 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมการประชุมหารือแนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม หัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำควา 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม หัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำควา 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 13 ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน และวัดท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-24
สคป.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการทำอาหาร ระดับเขต "Street Food สร้างอาชีพ" Season 2 2023-01-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2023-01-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับเขต 5 และร่วมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดเขต 5 และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Sason 2 ระดับเขต 5 “สร้างงาน สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม” 2023-01-20
สคป.แพร่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับเขต 2023-01-20
สนง.คป.จ.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 1) ในหมวดวิชาที่ 3 สำหรับผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงาน 2023-01-19
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-19
สคป.แพร่ ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-19
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-01-19
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 2023-01-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-01-18
สคป.แพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หาสถานที่เพื่อพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-17
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-17
สคป.แพร่ ร่วมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-16
สคป.แพร่ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป น้อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-16
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม" และกฎหมาย JSOC 2023-01-16
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดรายการวิทยุ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2023-01-16
สนง.คป.จ.ชม.จัดพิธีปิดโครงการนำร่องทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด ” 2023-01-14
สนง.คป.ชม.สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ออกเยี่ยมเยียนและประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-13
สนง.คป.จ.ชม กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ขอขอบคุณใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมและประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ขอขอบคุณใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมและประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดบ้านม้า 2023-01-13
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 25666 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-12
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร”อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-11
สนง.คป.ชม.ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-10
สนง.คป.ชม.ร่วมการแถลงข่าวงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 2023-01-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดน้ำจำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอยขะม้อ 2023-01-10