รูป หัวข้อ วันที่
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอนาวัง) 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ร่วมประสานแนวทางการประกันตัวผู้ต้องหา ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ร่วมประสานแนวทางการประกันตัวผู้ต้องหา ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายยุทธพิชัย จําปาเทศ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดี จังหวัดหนองบัวลําภู เนื่องในโอกาสย้ายไปดํารงตําแหน่งในจังหวัดเชียงราย 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ดําเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ เรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู 2021-10-17
คุมประพฤติอุดรฯ "จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้ติดยาเสพติด มุ่งสู่กระบวนการบำบัดรักษา" 2021-10-15
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" 2021-10-14
คุมประพฤติอุดรธานี ประสานขอรับกล้าไม้จำนวน 500 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-10-14
คุมประพฤติอุดรธานี จัดประชุมเพื่อสร้างสัมพันธภาพในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2021-10-14
คป.อุดรธานี จัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" 2021-10-13
คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อขับเคลื่อนการทํางานคุมประพฤติฮังโฮมระดับตําบล 2021-10-12
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติยังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอเมืองหนองบัวลําภู) 2021-10-10
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 2021-10-10
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอนาวัง) 2021-10-10
คป.เลยอบรม "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง" 2021-10-08
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอคำม่วงและนำผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน 33 ราย ทำงานบริการสังคม บริเวณโรงพยาบาลสนามอำเภอคำม่วง 2021-10-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-08
กิจกรรม "อบรมโปรแกรมพื้นฐาน 3 ด้าน สำหรับผู้พักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น" ครั้งที่ 2 2021-10-07
คป.เลย ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-07
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-07
คป.เลย จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-10-07
คป.เลย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-10-06
คุมประพฤติหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ (อำเภอโนนสัง) 2021-10-05
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” อําเภอศรีบุญเรือง 2021-10-05
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอโนนสัง) 2021-10-04
อาสาสมัครคุมประพฤติหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ (อำเภอศรีบุญเรือง) 2021-10-04
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ (อำเภอนากลาง) 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอสุวรรณคูหา) 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา และประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู ร่วมชมการแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม“ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-09-30
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-09-28
คุมประพฤติหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ (Thai National Flag Day) 2021-09-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมกลั่นกรองโครงการและแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณ “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-09-28
คป.เลย ปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-09-27
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-09-23
คป.หนองบัวลำภู รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-09-22
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอโนนสัง) 2021-09-22
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู)) 2021-09-22
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอนาวัง) 2021-09-22
คป.เลย จัดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง 2021-09-21
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์“คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-09-17
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งและขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์“คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-09-17
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street food พัฒนาอาชีพ ระดับจังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ 2021-09-17
คป.เลย ร่วมพิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาว ตามโครงการ ไทเลย ชุมชนยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมมอบเข็มพลังแผ่นดิน 2021-09-15
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 4 2021-09-11
คป.เลย อบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food 2021-09-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2021-09-07
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 3 2021-09-03
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และพิธีฌาปนกิจศพ 2021-09-03
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-09-03
จัดประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ ตำบล 2021-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2021-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังปลาป้อม 2021-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-09-02
ึคป.เลย ร่วมแสดงความเสียใตพร้อมมอบพวงหรีด 2021-09-01
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 2 2021-08-28
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการทำงานของ กพยจ. 2021-08-23
คป.อุดรธานี“จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 1” 2021-08-20
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-08-19
คป.เลย สอบบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
คป.หนองบัวลำภู สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-08-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-08-16
คป.เลย จัดโครงการฝึกอาชีพ "สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้" 2021-08-11
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2021-08-04
คป.เลย จัดโครงการ "ยุติธรรมรวมพล ร่วมใจ สร้างอาชีพแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด" 2021-08-04
คป.หนองบัวลำภู หารือเรื่องการเพิ่มเติมวิธีการเกี่ยวกับการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ (๑) 2021-08-04
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-08-04
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 2021-08-03
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2021-08-03
คุมประพฤติอุดรธานี “รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์จากศาลจังหวัดอุดรธานี 2021-08-02
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร” 2021-07-31
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองบัวใต้ 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสัง 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2021-07-27
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2021-07-19
คป.อุดรธานี "จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 2021-07-17
คป.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-07-16
คป.หนองบัวลำภู ประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2021-07-16
คุมประพฤติอุดรธานี “ร่วมบริจาคเงินตามโครงการ "แบ่งปันน้ำใจสู้ภัย COVID-๑๙” 2021-07-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-07-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-16
ค.ป.อุดรธานี สอบปากคำผ่านจอภาพ 2021-07-13
คป.เลย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-13
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดโครงการแสงธรรมนำพาชีวิตเพื่อวิถีใหม่ ” 2021-07-10
คุมประพฤติอุดรธานี “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่ 1 2021-07-09
ค.ป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-07-09
คป.หนองบัวลำภู อบรมแนวทางการดำเนินการคดีพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ในพื้นที่อำเภอนาวังและอำเภอสุวรรณคูหา 2021-07-08
คป.หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2021-07-08
ค.ป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-07-07
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดโครงการใส่ใจความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ” 2021-07-06
ค.ป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-07-06
ค.ป.ประชุมหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1-4 2021-07-05
ค.ป.อุดรธานี สอบปากคำผ่านจอภาพ 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู อบรมแนวทางการดำเนินการคดีพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแนวทางการดำเนินงาน โครงการ“คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม อบรมธรรมะ (คดีรับใหม่) 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและติด EM “ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น” 2021-07-05
ค.ป.อุดรธานี "จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-07-05
คุมประพฤติอุดรธานี “เป็นเจ้าภาพงานพิธีฌาปนกิจศพ” 2021-07-04
คุมประพฤติอุดรธานี เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 2021-07-03
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี “ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล 2021-07-03
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี “ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-07-03
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพช้ำ 2021-07-03
ค.ป.อุดรธานี “ร่วมพิธีปิด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2021-07-03
ค.ป.อุดรธานี สอบปากคำผ่านจอภาพ 2021-07-03
ค.ป.อุดรธานี “ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2021-07-01
คุมประพฤติอุดรธานีจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกที่ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. 2021-07-01
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-07-01
คป.อุดรธานี ประชุมสามัญประจำปี อ.ส.ค. 2021-06-30
คป.อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. 2021-06-30
คป.อุดรธานี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2021-06-30
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-30
คป.อุดรธานี จัดประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการนำร่องคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม การประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-06-27
คป.อุดรธานี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2021-06-25
คป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-25
คป.อุดรธานี ให้คำแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ 2021-06-24
คป.อุดรธานีให้คำปรึกษาครอบครัว 2021-06-24
คป.หนองบัวลำภู เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มที่ 2 2021-06-23
คุมประพฤติอุดรธานี “บูรณาการร่วมกับภาคดีเครือข่ายในชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ ในการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่” 2021-06-23
คป.อุดรธานี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2021-06-23
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-23
คป.อุดรธานี มอบทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจ 2021-06-22
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-22
คป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซำ้ในชุมชน(JSOC) 2021-06-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการดำเนินการคดีพักการลงโทษสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-06-22
คป.อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาบุคลากรการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-16
คป.หนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูลงนามอนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-06-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-06-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๕ 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร แจ้งคำวินิจฉัยและส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ถูกคุมวามประพฤติเพื่อคืนคนดีศรีสกล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ถูกคุมวามประพฤติเพื่อคืนคนดีศรีสกล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความพร้อมสถานที่กักตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่อาสาสมัครคุมประพฤติสุบิน คิดโสดา 2021-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนครจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Google Meet 2021-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซำ้ในชุมชน(JSOC) 2021-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-06-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-06-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 2021-06-02
ประชุมคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเพื่อพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2021-06-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน รวมน้ำใจ สู้ภัย COVID - 19 2021-05-31
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2021-05-31
คป.หนองบัวลำภู เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มที่ ๑ 2021-05-28
คป.หนองบัวลำภู ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดหนองบัวลำภู เห็นชอบโครงการ “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-05-27
คป.เลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-27
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-05-27
คป.หนองบัวลำภู รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะจากผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "จิตอาสาพาบำเพ็ญประโยชน์" 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู เข้าพบหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมKMเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู เริ่มดำเนินการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ด้วระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพโปรแกรม google meet 2021-05-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 2021-05-17
คป.หนองบัวลำภู หารือเรื่องการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และจำเลย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2021-05-17
คป.หนองบัวลำภู เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอรับคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการคุมประพฤติตำบล คนลุ่มภู 2021-05-12
คป.หนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเบื้องต้นการขอรับการสนับสนุนเงินยืมทุนประกอบอาชีพ 2021-05-12
คป.หนองบัวลำภู ได้หารือเรื่องการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นเด็กและเยาวชน ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2021-05-08
คป.หนองบัวลำภู ประชุมกลุ่มงานเพื่อรับทราบนโยบายของกรมคุมประพฤติ 2021-05-07
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) 2021-04-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 2021-04-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-04-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-04-28
คป.หนองบัวลำภู แจ้งผลคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-04-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2021-04-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำ 2021-04-26
คนคุมประพฤติเมืองหมอแคน ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันโควิค 19 2021-04-26
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเพื่อความเป้นสิริมงคล 2021-04-13
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความเป็นสิริมงคล 2021-04-13
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกราต์ ปี 2564 2021-04-13
คป.หนองบัวลำภู ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ 2021-04-08
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-04-08
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-04-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-04-06
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 2021-04-05
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 2021-04-05
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมอัยการจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2021-04-02
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้อนรับนายณัษฐพงษ์ พรหมมินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย ที่มา 2021-04-01
คป.หนองบัวลำภู นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-03-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-03-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมความผูกพันในองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า ที่วัดมงคลศิลาคุณ 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการ “บ้านกึ่งวิถี (Halfway House)” 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เยี่ยมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในโปรแกรมควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2021-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ออกศูนย์ประสานงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-03-18
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี 2021-03-17
คป.เลย บริจาคโลหิต 2021-03-17
คป.เลย รับการเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-03-17
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-03-17
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี พ.ศ.2564 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษลดวันต้องโทษ ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย บูรณาการประสานความร่วมมือ กับเรือนจำจังหวัดหนองคาย จับกุมผู้ได้รับการพักการลงโทษและ ลดวันต้องโทษจำคุกที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-03-15
คป.เลย จัดโครงการอบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดงาน "ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจากเรือนจำจังหวัดหนองคาย 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ” 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รวมพลังต่อต้านการทุจริต 2021-03-02
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่เข้ารับการรักษาตัว ในเขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2564 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับนายนิมิต ทัพวนานต์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อม การดำเนินการจัดงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedeo Conference System) 2021-02-19
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-02-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ท่านนุสรา วงษ์สุวรรณพร้อมคณะ 2021-02-18
คป.เลย ร่วมจัดโครงการอบรมความรู้ 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตามแผนปฏิบัติการโครงการ บ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดหนองคาย 2021-02-16
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2564 2021-02-15
คป.หนองบัวลำภู ถอด(EM) แก่ผู้ไดรับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย (โต๊ะข่าว) 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Vedeo Conference System) 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการสภากาแฟ (MorningTalk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-09
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมธรรมะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 2021-02-05
คป.หนองบัวลำภู ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านถิ่น ปีงบประมาณ 2564 2021-02-05
คป.สกลนคร ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ติดตาม จับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 11) 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Vedeo Conference System) 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุม วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มคุมความประพฤติ และกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-02-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ พระราชบัญญัติจราจร ครั้งที่ 1/2564 2021-02-02
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุม วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มคุมความประพฤติ และกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Vedeo Conference System) 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ติดตามผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ที่มีการแจ้งเตือนผิดปกติ 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติประจำเดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 4) 2021-01-27
คป.เลย จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่12) 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 2021-01-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-01-21
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ดำเนินรายการวิทยุ ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 2021-01-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 2021-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-01-04
คป.หนองบัวลำภู ออกตรวจจุดตรวจ/บริการ 2021-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2021-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2020-12-31
คป.หนองบัวลำภู รับมอบโล่รางวัลจัดทำการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐผ่านระบบ GAQA อันดับที่ ๒ 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมความผูกพันในองค์กร เจ้าหน้าที่ทำอาหาร และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าพบผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคาย 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-29
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2020-12-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเปิดจุดหลักศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมตรวจติดตามจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2020-12-28
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-23
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-18
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-17
2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-16
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเชิญชวน "๒๐ ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปรงใส" 2020-12-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2020-12-15
พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร 2020-12-10
คป.สกลนคร รับรายงานตัวและจัดอบรมความรู้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-09
คป.สกลนคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-09
คป.เลย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 2020-12-09
คป.เลย จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูเรือ ด่านซ้าย 2020-12-09
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2020-12-09
คป.สกลนครจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-08
2020-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู เตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการของสำนักงานคุมประพฤติภาค ๔ 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๓ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระ บรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่12) 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 2020-12-02
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ 2020-12-02
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการดูแลผู้กระทำความผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสังคม 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 2020-12-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 8) 2020-11-30
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 7) 2020-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติมอบเงินและกระเช้าผลไม้ เยี่ยมนักโทษที่ติดเครื่องมือ EM ที่ประสบอุบัติเหตุ 2020-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1 /2564 2020-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสตรวจเยี่ยมบุคลากรของสำนักงานฯ 2020-11-26
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-25
คป.หนองบัวลำภู ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-25
คป.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) 2020-11-24
คป.ประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 1 ) 2020-11-23
คป.งหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตามแผนปฏิบัติการโครงการ บ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ออกศูนย์ประสานงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ออกศูนย์ประสานงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2020-11-17
คป.จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2020-11-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2020-11-16
คป.จังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-15
คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-15
คป.หนองคาย ไปจัดรายการวิทยุ ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 2020-11-13
คป.หนองคายร่วมโครงการสภากาแฟ (MorningTalk) ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-29
คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2020-10-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น 2020-10-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2020-10-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมผู้บริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ภาค ๔ 2020-10-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี 2020-10-21
คป.หนองคายร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พระธรรมมงคลรังสี” (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง 2020-10-16
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2020-10-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2020-10-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปี 2564 2020-10-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปี 2564 2020-10-12
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-10-09
คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-09
คป.หนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2020-10-09
คป.หนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2020-10-09
คป.หนองคาย ไปบันทึกการจัดรายการยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 2020-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมกลุ่มคุมประพฤติ และกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติร่วมกับยุติธรรมจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนอุปถัมภ์ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” 2020-10-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ 2020-09-29
คปหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-23
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสาของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-09-22
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-09-22
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกับแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-09-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2020-09-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 2020-08-24
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ปีงบประมาณ 2563 2020-08-21
คป.เลย ประชาสัมพันธ์โครงการ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" 2020-08-20
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2020-08-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-08-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ โครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-08-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 2020-07-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 2020-07-29
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้ 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ พระราชบัญญัติจราจร ครั้งที่ ๒ 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2020-07-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเอบรมธรรมะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-06-30
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-06-17
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2020-06-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2020-06-17
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-06-12
เปิดพร้อมกัน 3 จุด คุมประพฤติขอนแก่น จับมือชุมชน โรงเรียน วัด ภายใต้โครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19” ครั้งที่ 5 2020-06-10
น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-07
คุมประพฤติขอนแก่นจัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมปะพฤติจังหวัดขอนแก่น 2020-06-07
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19” 2020-06-07
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-04
คุมประพฤติกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด” 2020-06-04
“คุมประพฤติร่วมใจต้านภัยโควิด 19” คุมประพฤติขอนแก่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 2 2020-05-26
คป.เลย ประสานความร่วมมือสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย และสำนักงานเทศบาลเมืองเลยจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม 2020-05-25
คป.เลย ลงพื้นที่สอดส่องผู้ขอรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2020-05-25
คป.เลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-05-25
“คุมประพฤติร่วมใจต้านภัยโควิด 19” คุมประพฤติขอนแก่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1 2020-05-23
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 2020-05-23
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับคณะครูฝึกจาก มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานีและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี 2020-05-23
คุมประพฤติขอนแก่นส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-05-23
คุมประพฤติอุดรธานี "จัดตั้งตู้ยุติธรรมปันสุข" 2020-05-21
"คุมประพฤติขอนแก่นประสานความร่วมมือโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง เตรียมพร้อมส่งและรับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟู ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19" 2020-05-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 2020-05-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2020-05-14
คุมประพฤติขอนแก่นสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๓ 2020-04-14
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2020-04-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมบริจาคโลหิต 2020-04-02
คุมประพฤติขอนแก่นได้รับการความร่วมมือจากทีมอาสาขอนแก่นดำเนินการฉีดพ่นฆ่าไวรัสและแบคทรีเรียเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) 2020-04-01
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference system) 2020-04-01
คป.เลย ร่วม "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 2020-04-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีถวายราชสักการะ 2020-03-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIT-19) 2020-03-30
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) จังหวัดขอนแก่น 2020-03-26
คป.หนองบัวลำภู ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-03-16
คุมประพฤติขอนแก่น จัด "ทัวร์อาชีพ" ครั้งที่ ๕ สร้างแรงจูงใจสร้างรายได้ให้ผู้ถูกคุมประพฤติ 2020-03-16
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 2020-03-16
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-16
คป.หนองบัวลำภูร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 2020-03-16
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการ " อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด(เฉพาะด้าน) ประจำปี 2563 2020-03-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2020-03-03
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 2020-03-03
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 28 ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี 2020-03-03
คุมประพฤติอุดรธานีจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-03-02
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมความรู้ปฐมนิเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-28
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 2020-02-28
คป.หนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26
คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ค่ายก้าวใหม่" 2020-02-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2020-02-20
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2020-02-20
คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ค่ายก้าวใหม่" วันที่สี่ 2020-02-20
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 2020-02-19
คุมประพฤติขอนแก่นรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
คุมประพฤติขอนแก่นรับรายงานตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า 2020-02-12
คุมประพฤติขอนแก่นยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา 2020-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2563 (พิธีในช่วงภาคบ่าย) 2020-02-10
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการค่ายยาเสพติด “ค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม” 2020-02-07
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2020-02-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “สักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช” 2020-02-07
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2563 2020-02-07
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 2020-02-07
คุมประพฤติร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 2020-02-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการฝึกอาชีพ "สร้างงาน สร้างคน สร้างอาชีพ" 2020-02-06
คุมประพฤติร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2020-02-06
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-02-06
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-02-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-04
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดพรบ.ยาเสพติดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 2020-02-04
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2563 2020-01-31
คป.หนองบัวลำภู ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน กลุ่มดีเด่น ระดับภาค ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ 2020-01-30
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำฯ 2020-01-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ฯ 2020-01-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-23
คป.หนองบัวลำภูร่วมพิธีวันยุทธหัตถีและบรวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-22
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพ การทำขมดอกจอก ขนมไทยโบราณ ปี2563 2020-01-22
คุมประพฤติอุดร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-01-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบริจาคโลหิต 2020-01-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมวันรัฐพิธีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-17
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้กิจกรรม การอบรมอาชีพระยะสั้น ๑ วัน (การทำกุยช่าย) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2020-01-16
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมความรู้ พ.ร..บ.จราจรทางบก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอปถัมส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-15
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฮักกันมั่นยืน ๒๖ ปี หนองบัวลำภู 2020-01-15
คุมประพฤติอุดร จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-01-14
คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ทูบี อุดรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" 2020-01-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย TO BE NUMBER ONE 2020-01-13
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2020-01-10
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 2020-01-10
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 2020-01-10
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2020-01-09
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-01-09
คป.เลย ร่วมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลนาอ้อ 2020-01-09
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชมรมฯสู่การประกวดระดับภาค ประจำปี 2563 2020-01-09
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 "คุมประพฤติใส่ใจ ความปลอดภัยทางถนน" 2020-01-02
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู อวยพรปีใหม่ 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สำนักงานเหล่ากาชาด 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-19
คุมประพฤติ ร่วมโครงการ “สำนักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste office) 2019-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-12-19
คป.เลย ทำงานบริการสังคมหรือ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเอราวัณ 2019-12-19
คป.เลย รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร 2019-12-19
คป.เลย ร่วมพิธีไหว้ครูและประชุมแถลงแผนหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูฯ 2019-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอผาขาว,หนองหิน 2019-12-17
คุมประพฤติเลย ประสานงานพร้อมดูสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-12-17
คป.เลย อบรมความรู้และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2019-12-13
คป.เลย ซุมสภากาแฟไทคุมประพฤติเลยก๋อ 2019-12-13
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-12-11
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-11
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “สร้างความผาสุก” รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ตุ้มโฮม) 2019-12-11
คป.เลย ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดเลย 2019-12-09
คป.เลย ประชุมประจำเดือน 2019-12-09
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2019-12-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองบัวลำภู 2019-12-09
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา 2019-12-06
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 2019-12-06
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-12-04
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-12-04
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-04
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานบุญคูนเมืองขอนแก่น 2019-12-03
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ 2019-12-03
คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-03
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีบรวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2019-12-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานและให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-11-28
คป.เลย รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2019-11-27
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-27
คป.หนองบัวลำภู รับมอบโล่รางวัล ระดับดีเด่น 2019-11-27
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-11-26
คป.หนองบัวลำภู ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีจัดการเว็บไซต์ 2019-11-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 2019-11-26
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2019-11-20
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-20
คุมประพฤติภาค ๔ ผนึกกำลังพัฒนาเว็ปไซต์สื่อสารองค์กรยุค ๔.๐ 2019-11-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-20
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอผาขาว/หนองหิน 2019-11-18
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติจัดทำเสวียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 2019-11-18
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-14
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-11-14
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-11-14
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-11-14
คป.เลย ร่วมวางพานพุ่นดอกไม้สด 2019-11-14
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 2019-11-14
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-14
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น 2019-11-14
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-13
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2019-11-11
คุมประพฤติขอนแก่นขับเคลื่อนบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติด้านงานคดี 2019-11-09
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “จิตอาสาพาบำเพ็ญประโยชน์” วัดหน่วยงานภาคีเครือข่าย 2019-11-08
คป.หนองบัวลำภู เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-11-08
คุมประพฤติขอนแก่นส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟู 2019-11-07
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2019-11-06
คุมประพฤติขอนแก่นขับเคลื่อนภารกิจ TO BE NUMBER ONE จัดประชุมคณะทำงานฯกำหนดแนวทางดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-11-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธี"รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน" 2019-11-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน 2019-11-05
ผู้ถูกคุมความประพฤติขอนแก่นไอเดียเข้าทีดัดแปลงพัสดุชำรุดใช้ประโยชน์ในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-11-05
คุมประพฤติขอนแก่นรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดยาเสพติดแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-11-05
ผู้ถูกคุมความประพฤติขอนแก่นไอเดียเข้าทีดัดแปลงพัสดุชำรุดใช้ประโยชน์ในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-11-05
คป.เลย อบรมความรู้และปฐมนิเทศ 2019-11-01
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-11-01
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-31
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 2019-10-31
คป.หนองบัวลำภู ประชุมวางแผนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-10-30
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด 2019-10-30
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-30
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-30
คป.หนองบัวลำภู ออกรับรายงานตัว พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 2019-10-30
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 10/2562 2019-10-29
คป.เลย ประชุมชี้แจงการใช้แบบจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ 2019-10-29
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้วง 2019-10-28
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้ว 2019-10-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2019-10-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ การรายงานตัวและข้อปฏิบัติในระหว่างการคุมประพฤติ 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติด้านงานคดี 2019-10-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2019-10-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา 2019-10-24
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภค” 2019-10-24
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในพิธีบำเพ็ญศุศลน้อมรำลึก 2019-10-24
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2019-10-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 2019-10-21
คุมประพฤติขอนแก่นผนึกกำลังศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออล บริษัททรู และสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-18
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-18
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" 2019-10-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน 2019-10-18
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 2019-10-17
คป.เลย ร่วมประชุมโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน 2019-10-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-10-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-10-17
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานเพื่อการสื่อสารองค์กร ๔.๐ 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมัญาจาคีรี 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมมรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต 2019-10-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ เรื่องการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2019-10-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและความผูกพันธ์ 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-16
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-16
คุมประพฤติมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
คุมประพฤติมุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ 2019-10-15
คป.หนองบัวลำภูร ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2019-10-15
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีตักบาตรเทโวในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีป พุทธกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-14
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-13
คป.เลย ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา 2019-10-13
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-11
คุมประพฤติประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-10
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-09
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มทบ.๒๓ เข้าพบนางเยาวดี พันธ์หินกอง ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2019-10-09
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-10-09
คป.เลย สภากาแฟ 2019-10-09
คป.เลยร่วมโครงการ “สำนักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste office) 2019-10-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าพบผู้อำนวยการปปส.ภาค ๔ เนื่องในโอกาาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2019-10-09
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพาบำเพ็ญประโยชน์ 2019-10-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าพบรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 2019-10-08
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-10-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-10-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง 2019-10-07
คุมประพฤติขอนแก่นต้อนรับนางเยาวดี พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง 2019-10-07
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-07
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร 2019-10-03
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ รับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ 2019-10-03
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-02
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-02
คป.เลย ร่วมแสดงความยินดี 2019-10-02
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-30
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-27
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น 2019-09-27
คุมประพฤติขอนแก่นรับมอบของที่ระลึกจากประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯและผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2019-09-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมการจัดประชุมนิเทศการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี 2019-09-26
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความผูกพันและความผาสุข” ให้กับบุคลากรในองค์กร 2019-09-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 9/2562 ประจำปีงบปี 2562 2019-09-25
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร ในสังกัดด้านการป้องกันและการค้ามนุษย์ 2019-09-25
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการติดตามผลค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑ 2019-09-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-09-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-09-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-23
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง,ภูหลวง 2019-09-20
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเอราวัณ 2019-09-20
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-20
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-20
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-09-20
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-09-19
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอนาวัง 2019-09-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-16
ค.ป.หนองบัวลำภู ร่วมโครงการจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2019-09-13
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-09-12
คป.เลย ร่วมงาน "เว้าจาพาขาวงาย" 2019-09-12
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-12
คป.เลย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-09-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการปลูกต้นไม้ 2019-09-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเปียก 2019-09-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-09-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-09-09
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-09-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย 2019-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-30
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-29
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 7 2019-08-27
คป.หนองบัวลำภู รับรายงานตัวพื้นที่อำเภอสุวรรรคูหา 2019-08-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-08-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-08-26
คป.เลย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2019-08-26
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 2019-08-23
คป.หนองคายร่วมโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-08-22
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-08-22
คป.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรม พอสว. 2019-08-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 2019-08-22
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-08-21
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-21
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 2019-08-21
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-08-21
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 6 2019-08-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 2019-08-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย 2019-08-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-08-19
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-08-19
คป.หนองคาบอบรมความรู้ผฟฟ 2019-08-19
คป.หนองคายบจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 2019-08-19
คป.หนองคายจัดโครงการอบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ2562 2019-08-19
คป.หนองคายอบรมความรู้เเละปัจฉิมนิเทศผฟฟก่อนปล่อยตัว ณ สถานบำบัดฟื้นฟู 2019-08-19
คป.หนองคายร่วม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-19
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์2562 2019-08-19
คป.หนองคายมอบทุนประกอบอาชีพ 2019-08-19
คป.เลย ร่วมงาน "เว้าจาพาขาวงาย" 2019-08-15
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-08-15
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-15
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นจัดการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 2019-08-14
คป.เลย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-08-13
คป.เลย ศูนย์แคร์คุมประพฤติเลย 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการับรู้ความเข้าใจ โครงการ 1 จังหวัด 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยฯ 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร 2019-08-13
คป.เลย ร่วมงานวัน "รพี" ประจำปี ๒๕๖๐ 2019-08-07
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-08-06
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-08-06
คุมประพฤติขอนแก่นนำเสนอผลงานการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติวัยเก๋า 2019-08-06
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่ เพื่อให้การสงเคราะห์ ภายใต้กิจกรรมฝึกอาชีพการทำไม้กวาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-08-06
คุมประพฤติขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” 2019-08-06
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู รับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหนองบัวลำภู TO BE NUMBER ONE AWARD 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมความรู้ผฟฟ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 18/2562 2019-08-05
คป.หนองคาย ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมฯ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมพิธีจุดเทียนเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมพิธีร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ ๖๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 3 /2562 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการสภากาแฟ 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมความรู้ผฟฟฯ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 17/2562 2019-08-05
อบรมความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการป้องกันเเละเชิดชูสถาบัน 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมซักซ้อมการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-08-05
คป.หนองคาย ออกติดตามสอดส่องผู้ถูกคุมฯติดEM 2019-08-05
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-01
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การดำเนินงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 2019-07-31
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต 2019-07-31
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย 2019-07-26
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน กิจกรรม “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2019-07-26
คป.เลย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2019-07-26
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-26
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูหลวง,วังสะพุง 2019-07-26
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 2019-07-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 16 ประจำปี 2562 2019-07-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 7/2562 ประจำปีงบปี 2562 2019-07-25
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ หยกฟาร์ม บ้านมอดินแดง ตำบลโพนทอง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-25
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ไร่แสนบุญฟาร์ม บ้านโนนชายสำราญ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-25
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ไร่แสนบุญฟาร์ม บ้านโนนชายสำราญ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-25
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” 2019-07-25
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการติดตามผลโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  2019-07-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-24
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้วง 2019-07-23
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง 2019-07-23
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 2019-07-23
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2019-07-23
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-07-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี 2019-07-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-23
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง 2019-07-22
คป.หนองคายอบรมความรู้ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2019-07-22
คป.หนองคายออกหน่วยบริการเเละประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 2019-07-22
คป.หนองคายร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-07-22
คป.หนองคายออกหน่วยบริการสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-07-22
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอ.ศรีเชียงใหม่ 2019-07-22
คป.หนองคายอบรมความรู้ผฟฟ 2019-07-22
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวอ.ท่าบ่อ 2019-07-22
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้ผฟฟ 2019-07-22
คป.หนองคายออกติดตามสอดส่องเเละเยี่ยมผู้ถูกคุมที่ศาลมีคำสั่งติดEM 2019-07-22
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2019-07-22
คป.หนองคายร่วมประชุมรับส่งกองกำลังฯ 2019-07-22
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-07-22
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 2019-07-19
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-07-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามโครงการ “ถือตะกร้า นุ่งซิ่น หิ้วปิ่นโต” 2019-07-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนอุปถัมภ์ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” 2019-07-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-18
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-07-15
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่ออาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-15
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 2019-07-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2562 2019-07-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-12
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯเขตพื้นที่อ.สังคม 2019-07-12
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯเขตพื้นที่อ.โพธิ์ตาก 2019-07-12
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผฟฟ 2019-07-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-12
คป.หนองคายจัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-11
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2019-07-11
คป.หนองคายรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-07-11
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน ครั้งที่ 2/2562 2019-07-11
คป.หนองคายรับรายงานตัวอำเภอสระใคร 2019-07-11
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์" 2019-07-11
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมวิพากย์การซ้อมนำเสนอผลงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-07-11
คป.รับการตรวจราชการ ท่านจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-07-11
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 2019-07-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ EM 2019-07-10
คป.หนองคายร่วมพิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองหนองคาย 2019-07-09
คป.หนองคายเยี่ยมผู้ผ่านการฟื้นฟูที่รับทุนสงเคราะห์สำนักงานฯ 2019-07-09
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2019-07-09
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-07-09
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวเขตพื้นที่อำเภอรัตนวาปี 2019-07-09
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-07-09
คป.หนองคายร่วมเเสดงความยินดีกับบุคคลากรในสังกัด 2019-07-09
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดรับบริการบ้านกึ่งวันที่5 รุ่นที่ 8 2019-07-09
คป.หนองคายจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จิตอาสา 2019-07-09
คป.หนองคายลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงในเรื่องขอความเป็นธรรมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 2019-07-09
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับบริการบ้านกึ่งรุ่นที่8 2019-07-09
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ในการจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-09
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-09
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-09
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศ” 2019-07-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา และปรับภูมิทัศน์สำนักงานให้น่าอยู่ น่ามอง” เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการทำงานและมีสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 2019-07-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2019-07-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-07-08
คุมประพฤติขอนแก่นปฐมนิเทศนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 16 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 2019-07-08
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีสาบานตน นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 16 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 2019-07-08
คป.หนองบัวลำภุ ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว 2019-07-08
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 2019-07-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ในการจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-06
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-05
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-07-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019-07-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019-07-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2019-07-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 2019-07-04
คป.หนองคายร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่มที่ 9 2019-07-04
คป.หนองคายร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 2019-07-04
คป.หนองคายจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนก.ค.62 2019-07-04
คป.หนองคายจัดกิจกรรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2019-07-04
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์รุ่นที่ 8วันที่ 2 2019-07-04
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์ 2019-07-04
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์ รุ่นที่ 8 2019-07-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “ร่วมด้วย ช่วยกัน สร้างสำนักงานให้น่าอยู่ น่ามอง” 2019-07-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 2019-07-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-07-03
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-02
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-07-01
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-07-01
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย 2019-07-01
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ 2019-07-01
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผฟฟ 2019-07-01
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมอบรมความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 2019-06-28
คป.หนองคายจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-06-27
คป.หนองคายบรรยายยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก 2019-06-27
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา 2019-06-27
คป.หนองคายปฐมนิเทศผฟฟ 2019-06-27
คป.หนองคายร่วมวันยาเสพติดโลก 2019-06-27
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 2019-06-27
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-27
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-27
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และร่วมบริจาคปัจจัยตามโครงการ “นุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-27
คป.เลย รับการตรวจราชการ 2019-06-26
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-26
คป.เลย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-26
คป.หนองคายร่วมประชุมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2019-06-25
คป.หนองคายปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-25
คป.หนองคายร่วมโครงการจิตอาสา1 2019-06-25
คป.หนองคายร่วมโครงการจิตอาสา 2019-06-25
คป.หนองคายออกตรวจจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 2019-06-25
คป.เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ 2019-06-25
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๘ 2019-06-25
คป.หนองคายนำเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเคารพธงชาติ 2019-06-25
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้ผฟฟฯ 2019-06-25
คป.หนองคายออกเยี่ยมบ้านกึ่งวิถี หน่วยงานภาคีเเละอสค 2019-06-25
คป.หนองคายสร้างความผูกพันของบุคคลากรในองค์กร 2019-06-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอนากลาง 2019-06-24
คป.หนองบัวลำภู อบรมแบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-24
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอำเภอท่าบ่อ 2019-06-21
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวอ.ศรีเชียงใหม่ 2019-06-21
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-21
คป.หนองคายร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม 2019-06-21
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามโครงการ “ถือตะกร้า นุ่งซิ่น หิ้วปิ่นโต” 2019-06-21
คป.หนองคายจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)การจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติและการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2019-06-20
คป.หนองคายนำส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด 2019-06-20
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 2019-06-20
คป.หนองคายร่วมโครงการบ้านสวย เมืองงาม หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง 2019-06-20
คป.หนองคายร่วมพิธีเปิดหน่อยเเพทย์เคลื่อนที่เเละนำผู้ถูกคุมฯบริจาคโลหิต 2019-06-20
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-20
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-20
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบปีที่ผ่านมา 2019-06-20
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-06-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมสัมมนาระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2019-06-20
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้มงวดอย่างจริงจังกับมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-19
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมปิดโครงการค่ายอบรม ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-19
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ภายใต้กิจกรรม ฝีกอาชีพการเลี้ยงกบ ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-19
คุมประพฤติขอนแก่นนำคณะเด็กเยาวชนศึกษาดูงานหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-06-19
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมปัจฉิมนิเทศนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 รุ่นที่ 15 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-06-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนวังสะพุง,ภูหลวง 2019-06-19
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสัมพันธภาพในครอบครัว ครั้งที่ 10 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมรับนโยบายอย่างทันท่วงที หลังจากประชุมประจำเดือน   โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้า เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 2019-06-18
คป.หนองคายร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 2019-06-18
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 2019-06-18
คป.หนองคายเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าฯ 2019-06-18
คป.หนองคาย จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย ในทุกวันจันทร์เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 2019-06-18
คป.หนองคายอบรมความรู้และปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด 2019-06-18
คป.หนองคายออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข 2019-06-17
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก 2019-06-17
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวเขยพื้นที่อำเภอสังคม 2019-06-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-06-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “สานสายใย ครอบครัวไทยอบอุ่น” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-06-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-17
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-13
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรมเครือข่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชม TO BE NUMBER ONE CP ALL KHONKAEN 2019-06-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมและทบทวนการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-13
คป.เลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเลย 2019-06-13
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมอภิปราย นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู 2019-06-13
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-13
คป.หนองบัวลำภู ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-13
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-13
คป.หนองคาบอบรมปฐมนิเทศผฟฟ 2019-06-13
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการฝึกอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 2019-06-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-12
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-06-12
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวอำเภอสระใคร 2019-06-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-12
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยทุกวันจันทร์ 2019-06-11
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวอำเภอรัตนวาปี 2019-06-11
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 2019-06-11
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๗ (วันที่ห้า) 2019-06-10
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-10
คป.หนองคายจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดที่เข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๗ 2019-06-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-06-10
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกับจัดหางานจังหวัดขอนแก่นติดตั้ง JOBBOX ตู้บริการจัดหางาน ณ ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2019-06-10
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มร่วมกับจิตอาสา 2019-06-10
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-10
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานสารบรรณ และการนำเทคโนโลยี (QR Code) มาใช้ในการปฏิบัติงาน” 2019-06-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรทางบกและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2019-06-07
คป.หนองคายนำผู้เข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์ฝึกหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2019-06-06
คป.หนองคายร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง พุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-06-06
คป.หนองคายร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-06-06
คป.หนองคายร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-06-06
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์รุ่นที่7 2019-06-06
คป.หนองคายปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-06-06
คป.หนองคายร่วมเสวนาเล่าสู่กันฟังเมืองหนองคายTO BE NUMBER ONE 2019-06-06
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-06
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-06
คป.หนองคายจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดที่เข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๗ 2019-06-06
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างบ้านพอเพียง 2019-06-05
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ พร้อมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2019-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเนื่องในโอกาสตรวจราชการ ในวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-30
คป.หนองคายร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-05-30
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-30
คป.หนองคายร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม 2019-05-30
คป.หนองคายอบรมความรู้ปฐมนิเทศประจำเดือนพคครั้งที่2 2019-05-30
คป.หนองคายจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติ(รอบบ่าย) 2019-05-30
คป.หนองคายจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติ(รอบเช้า) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-30
คป.หนองคายร่วมจัดบูทนิทรรศการTO BE NUMBER ONE 2019-05-30
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-05-29
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-05-29
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถีศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2019-05-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมลงนามไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 2019-05-29
คป.หนองคาย ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๗ 2019-05-29
คป.หนองคายปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-29
คป.หนองคายการร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคายชรบรุ่นที่๒ 2019-05-29
คป.จัดโครงการอบรมความรู้บูรณาการต่อต้านการทุจริต 2019-05-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 2019-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4/2562 2019-05-24
คป.หนองคายร่วมจัดบู้ทนิทรรศการในการต้อนรับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-05-24
คป.เลย ร่วมจัดบูท นำเสนอผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-05-24
คป.หนองคายร่วมเปิดโครงการชรบ รุ่นที่ 1/2562 2019-05-23
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-05-23
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๗ 2019-05-23
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี 2019-05-23
คป.เลย ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-23
คป.เลย จัดโครงการฝึกอาชีพ "โครงการสร้างอาชีพเนสท์เล่" 2019-05-23
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการส่งเสสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ 2019-05-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร 2019-05-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมธรรมมะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-05-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 2019-05-18
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติอ.ศรีเชียงใหม่ 2019-05-17
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอ.ท่าบ่อ 2019-05-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมสรงน้ำพระภูเก้าพร้อมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562 2019-05-17
คป.หนองบัวลำภูร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตรและสาลิกขาตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-17
คป.หนองคายร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ“ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย” 2019-05-16
คป.หนองคายนำส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด 2019-05-16
คป.หนองคายจัดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๒ 2019-05-16
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-05-16
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๖ (วันที่สาม) 2019-05-16
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรม ค่ายจริยธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-16
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 2019-05-15
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-05-15
คป.เลย ร่วมเป็ยเกียรติในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก 2019-05-15
คป.เลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 2019-05-15
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-15
คป.เลย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ 2019-05-15
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 2019-05-14
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๖ 2019-05-14
คป.หนองคายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๗ พระธรรมมงคลรังสี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย 2019-05-14
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมิบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ได้รับการอภัยโทษ 2019-05-10
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 2019-05-10
คป.หนองคาย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2019-05-08
คป.หนองคายร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2019-05-08
คป.หนองคายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2019-05-07
คป.หนองคายติดตั้งEMให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมกับอสคอบรมปฐมนิเทศผฟฟ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับพื้นที่ 2019-05-07
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-05-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมกับอสคปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2019-05-07
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (๕ พค ๖๒) 2019-05-05
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-05-05
คุมประพฤติขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” 2019-05-03
คป.เลย กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและบริจาคโลหิต 2019-05-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและบริจาคโลหิต 2019-05-01
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้รับทราบเงื่อนไข ประจำเดือนเมษายน 2019-05-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน 2019-05-01
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-05-01
คป.หนองคายร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 2019-05-01
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๖ 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน โครงการ ๑ จังหวัด ๑ 2019-04-30
คป.หนองคายและสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONEร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MOU)คปอุดร,คปบึงกาฬ 2019-04-30
พนักงานคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย 2019-04-30
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมกับอสคอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ 2019-04-30
คป.หนองคาย นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๕ (วันที่ห้า) 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปี สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ ๑ 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมพิธีวันพระนเรศวร2562 2019-04-30
คป.หนองคายเยี่ยมเยียนอสค 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย 2019-04-30
คป.หนองคายนำเข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีวันทีี่สี่ 2019-04-30
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-04-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-04-25
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมงานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2019-04-25
คุมประพฤติขอนแก่น นำส่งตัวผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-04-25
คุมประพฤติขอนแก่น เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ"พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ชุมชน" 2019-04-25
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day 2019-04-25
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒ 2019-04-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านความมั่งคง 2019-04-25
คป.หนองคายร่วมกับอสคชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-25
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์เข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ(บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๕ (วันที่สาม) 2019-04-25
คป.หนองคายประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในงาน ๑๓๗ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๕๖๒ 2019-04-25
คป.หนองคายร่วมพิธีทำบุญรำลึก ๑๓๗ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๕๖๒ 2019-04-25
คป.เลย ร่วมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-04-25
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-04-25
คป.เลย ร่วมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2019-04-24
คป.เลย จัดโครงการฝึกอาชีพ "สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้" 2019-04-24
คป.เลย ร่วมงาน ๑๑ ปี วันศาลยุติธรรม 2019-04-24
คป.เลย ร่วมงาน ๑๑ ปี วันศาลยุติธรรม 2019-04-24
คป.หนองคายออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ 2019-04-24
คป.หนองคายกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-04-24
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ(บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๕ (วันที่สอง) 2019-04-24
คป.หนองคายจัดกิจกรรมบ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ บ้านกึ่งวิถี รุ่นที่5 2019-04-23
คป.หนองคายออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๗ 2019-04-23
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2019-04-23
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานวันศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-23
คป.หนองคายร่วมกับอสคชี้เเจงเงื่อนไขคุมความประพฤติ(ขับรถในขณะเมาสุรา)เทศกาลสงกรานต์ 2019-04-22
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๖ 2019-04-22
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-04-22
คป.หนองคายร่วมแสดงความยินดีและมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ 25 ปี 2019-04-22
คป.หนองบัวลำภู ออกตรวจจุดตรวจ/จุดบริการ 2019-04-19
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ รักษาจราจร” 2019-04-19
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมกับอสครับรายงานตัวที่ศูนย์อ.ศรีเชียงใหม่ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมกับอสคชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ขับรถในขณะเมาสุรา)เทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมกับอสคออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-18
คป.หนองคายนำส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดส่ง ณ สถานบำบัด 2019-04-18
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ (เมาเเล้วขับ) เทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ออกตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามจุดตรวจ 2019-04-17
คป.หนองคายร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-17
คป.หนองคายงานฯร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรคณะอนุกรรมการฟื้นฟู 2019-04-17
คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์” 2019-04-11
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-11
คป.หนองคายงานฯร่วมกับศาลจังหวัดหนองคายรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-11
คป.หนองคายจัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2019-04-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่และผู้อำนวยการสำนักงานฯ 2019-04-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-11
คป.เลย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยของเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 2019-04-11
คป.หนองคายเข้าเยี่ยมให้กำลังใจมารดาของบุคลากรในหน่วยงาน 2019-04-10
คป.หนองคายจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-10
คป.หนองคายร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ 2019-04-10
คป.หนองคายร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สระมุจลินท์ ประกอบพิธีน้ำอภิเษกของจังหวัด 2019-04-10
คป.หนองคายหนองคายร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-10
คป.หนองคายเเละอ.ส.ค.ออกรับรายงานตัวณศูนย์ประสานงานอ.รัตนวาปี 2019-04-10
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-10
งานฯรับการตรวจราชการจากนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-04-10
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๕ 2019-04-10
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-04-10
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-04-10
คป.เลย จัดงานทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี 2019-04-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พระราชบัญญัติจราจรทางบก" 2019-04-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์” 2019-04-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม อบรมความรู้กฎหมายจราจรทางบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-10
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เนื่องในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-04-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ 2019-04-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู 2019-04-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2019-04-09
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-04-09
คป.เลย ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก 2019-04-09
คป.เลย ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
คป.เลย ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-04-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2019-04-09
คป.เลย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้ 2019-04-05
คป.เลย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-04-05
คป.หนองคายรับการตรวจราชการจากนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-04-04
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้านวันพระราชสมภพสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2019-04-04
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2019-04-04
คป.เลย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสอัยการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-04-04
คป.เลย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย และศาลเยาวชนฯ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-04-04
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2019-04-04
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังปลาป้อม 2019-04-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประะพฤติขอนแก่น ให้การต้อบรับและร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2019-04-04
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกอบรมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๒๓ 2019-04-04
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับตัวผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-04-04
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการค่ายยาเสพติดสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ "ค่ายก้าวใหม่" 2019-04-04
...คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในพ