รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2022-10-01
คป.เลย ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 2022-09-03
คป.เลย เยี่ยม พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-03
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2022-09-03
คป.เลย ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2022-08-03
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 2022-07-05
ชมรมTO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรพัฒนาทักษะการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจมหกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารจังหวัด 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรปีใหม่หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม “ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายฯ ” โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรม แนะแนวด้านอาชีพและการสมัครงานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารมอบโล่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมดีเด่น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2022-06-30
คป.เลย จัดโครงการคุมประพฤติสร้างการรับรู้ แก้ไขฟื้นฟู ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต 2022-06-27
คป.เลย ร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ” 2022-06-24
คป.เลย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ 2022-06-22
คป.เลย จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจเยี่ยมคณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1-2 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติฯ” (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วม “เทศกาลกินสับปะรดGI หนองคาย” ช้อป ฟิน กินบักนัด GI หนองคาย 2022-06-20
คป.เลย เข้ารับการศึกษาดูงาน 2022-06-20
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3/2565 กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำเภอหนองสูง 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “จัดกิจกรรมอบรมความรู้การทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ และศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ” 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษ ในโครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2022-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานที่ราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล 2022-06-13
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำเภอดอนตาล 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการสร้างงานสร้างาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารมอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษ ในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณะกุศล” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2022-06-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-03
คป.เลย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2022-06-01
คป.เลย จัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2022-06-01
คป.เลย ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ วิถีชีวิตใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-31
คป.เลย เยี่ยมเยียน พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-30
คป.เลย ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-05-30
คป.เลย สรรหาศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-05-26
คป.เลย ดำเนินโครงการเสริมสร้างกำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ทรงคุณค่า 2022-05-25
คป.เลย นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนกิจกรรมบ้านกึ่งวิถึ 2022-05-25
คป.เลย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมกิจกรรม คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-20
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 2022-05-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมเปิดโครงการ ยุทธการบูรณาการร่วมเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร 2022-05-19
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมบรรยายความรู้ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำจังหวัดมุกดาหาร 2022-05-19
คป.กาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอกุฉินารายณ์ 2022-05-18
คป.กาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอกุฉินารายณ์ 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารรับมอบกล้าไม้(ต้นรวงผึ้ง) 2022-05-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2022-05-11
คป.เลย ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารเข้ารับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-05-10
คป.เลย ร่วมพิธีชักธงขึ้นสู่ยอดเสา 2022-05-02
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 2022-04-27
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-04-25
คป.เลย ร่วมพิธีชักธงขึ้นสู่ยอดเสา 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ” 2022-04-20
คป.เลย ร่วมพิธีชักธงขึ้นสู่ยอดเสา 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย สรงน้ำพระขอพรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 2022-04-12
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มดีเด่น ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ประจำอำเภอสังคม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” 2022-04-12
คป.เลย ร่วมซักซ้อมเสมือนจริงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน TO BRE NUMBER ONE 2022-04-11
คป.เลย ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ 2022-04-11
คป.เลย ร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022-04-11
คป.เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2022-04-06
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2022-04-06
คป.เลย จัดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 2022-04-05
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2022-04-01
คป.เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปีพุทธศักราช 2565 2022-03-31
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-03-18
8x 2022-03-18
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี 2565 2022-03-17
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน 2022-03-16
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2022-03-16
15 มีนาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำกรมคุมประพฤติ 2022-03-16
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 2022-03-16
อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-15
คุมประพฤติขอนแก่นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูปและปลูกต้นโมก จำนวน 30 ต้น เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบ 30 ปี 2022-03-15
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2022-03-15
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-15
15 มีนาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-15
15 มีนาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-03-15
คป.เลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้านวันสถาปนา "กรมคุมประพฤติ ๓๐ ปี" 2022-03-15
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนจากคุมประพฤติขอนแก่นเข้าแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรายการวิทยุฯ “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบชาวหนองคาย” ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี 2022-03-11
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรม “ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันการเสพซ้ำ” 2022-03-09
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกับจัดหางานขอนแก่นดำเนินโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสระใคร จังหวังหนองคาย 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2022-03-08
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 2022-03-07
คป.เลย ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-07
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 2022-03-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-03-07
คุมประพฤติขอนแก่นประชาสัมพันธ์ JSOC และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 2022-03-02
คป.เลย จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ แก้ไขฟื้นฟู ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2022-03-02
คป.เลย ร่วมพิธีเนื่องในวันมรตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2022-03-02
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่2/2565 2022-02-28
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมสู่การประกวด TO BE NUMBER ONE 2022-02-28
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมการประชุมผู้บริหาร กรมคุมประพฤติ ครั้งที่2/2565 2022-02-28
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาด้วง 2022-02-28
คป.เลย ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-02-25
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางปิยะกัญณ์ญามาศ ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ สะท้อนผลการปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต 2022-02-25
คุมประพฤติเมืองหมอแคนรับรายงานตัวผู้ถูคุมประพฤติและจัดให้ทำงานบริการสังคมที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฝาง 2022-02-24
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-23
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากชม 2022-02-23
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงคาน 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2022-02-23
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 2022-02-23
คป.เลย นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนกิจกรรมบ้านกึ่งวิถี 2022-02-23
คป.เลย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-02-22
คป.เลย เยี่ยม พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-22
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหิน 2022-02-22
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอผาขาว 2022-02-22
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือคุมประพฤติพลเนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ติดเชื้อโควิด 19 และบุคคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 2022-02-22
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมสู่การประกวด To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ ๓/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดขอนแก่น ทำความสะอาดพื้นที่วัดชุมพล บ้านบะแต้ ตำบลหนองโก 2022-02-18
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นรับรายงานตัวผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2022-02-17
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมคณะอนุทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มสื่อสารองค์กรในฐานเลขานุการคณะอนุทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ 2022-02-17
คุมประพฤติเมืองหมอแคนรับรายงานตัวผู้ถูคุมประพฤติและประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมัญจาคีรี 2022-02-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ร่วมกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิและชมรมTO BE NUMBER ONE อีก ๑๑ ชมรม 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดนำเสนอผลงานทูบีนัมเบอร์วันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022-02-15
คุมประพฤติเมืองหมอแคนรับรายงานตัวผู้ถูคุมประพฤติและจัดให้ทำงานบริการสังคมที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกระนวน 2022-02-14
จิตอาสา ทำความดี ทูบีเพื่อสังคม 2022-02-14
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-14
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2022-02-11
คุมประพฤติเข้มแข็ง ท้องถิ่นร่วมใจ คืนคนดีสู่สังคม 2022-02-11
คป.เลยจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเลย 2022-02-10
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าลี่ 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคม “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย 2022-02-10
ชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ทำน้ำอ้อยคั้นสด 2022-02-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับการตรวจราชการ ผ่านระบบการประชุมทางไกลทางจอภาพ (Video Conference System) โดยนางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-02-09
ร้านค้าคนดี TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2022-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชมห้องดับจิตและห้องฉุกเฉิน ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลหนองคาย 2022-02-09
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม “คุมประพฤติด้วยใจ รู้ทันภัย ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ Street Food สร้างงาน สร้างอาชีพ รอบชิงชนะเลิศระดับภาค 4 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสระใครจังหวังหนองคาย 2022-02-08
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 2022-02-08
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมและคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 2022-02-07
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกลทางกฎหมายครั้งที่ 1 2022-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2022-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย ของประชาชน (JSOC) 2022-02-07
คป.เลย ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-04
ด้วยรักจากใจชาวคุมประพฤติขอนแก่น 2022-02-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้แก่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ 2022-02-04
ชมรม To Be number one สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ ๕) 2022-02-02
ชมรม To Be number one สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนภารกิจ “คืนคนดีสู่สังคม” 2022-02-02
คป.เลย ร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ระดับภาค ๔ 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นในฐานะสำนักงานคุมประพฤติภาค 4 ดำเนินการจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม รอบชิงชนะเลิศภาคอีสานตอนบน 2022-01-30
นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครง Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม รอบชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2022-01-30
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคม “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเฝ้าไร่ จังหวังหนองคาย 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมธรรมะผู้ถูกคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2022-01-28
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมการสัมมนา “ทิศทางโทษประหารชีวิตกับบริบทของสังคมไทย” 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านระบบ Webex Meeting 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านระบบ Webex Meeting 2022-01-26
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุ่นแรง 2022-01-24
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์โควิดชุมชน ระดับอำเภอ 2022-01-23
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 2022-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-21
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคมเป็นในวันที่ 30 มกราคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2022-01-21
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานฌาปนกิจศพสามีของนางสาวอรุณี แสนสะท้าน เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย บริจาคน้ำดื่ม มอบให้กับโรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย 2022-01-21
คป.เลย ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคม “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2022-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2565 2022-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 2022-01-19
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-01-19
คุมประพฤติอุดรธานี ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถี ประจำปี 2565” 2022-01-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติอุดร ร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพช้ำผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-01-18
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการติดตามผลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ผ่านโครงการ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565” 2022-01-17
คป.เลย อวยพร ขอพรปีใหม่ 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมติดตามผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 2022-01-14
คป.เลย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ 2022-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคม “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสังคม จังหวังหนองคาย 2022-01-13
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ 2022-01-13
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ” 2022-01-13
คุมประพฤติเมืองหมอแคนประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2022-01-12
คุมประพฤติขอนแก่นในฐานะสำนักงานคุมประพฤติภาค 4 เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม 2022-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2022-01-12
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-11
คุมประพฤติอุดรธานี “ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE” 2022-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-07
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพอ.สว. 2022-01-07
คุมประพฤติอุดรธานี “ร่วมกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขวันปีใหม่” 2022-01-07
คุมประพฤติขอนแก่นเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
คป.เลย มอบทุนการศึกษา 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดหนองคาย 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4) 2022-01-06
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันและอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM” 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนธันวาคม 2022-01-05
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 11/2564 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2564 2022-01-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 2022-01-04
คุมประพฤติอุดร “ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการในพื้นที่อ.ไชยวาน” 2022-01-03
คุมประพฤติอุดร “ประสานนายอำเภอสร้างคอม เพื่อหารือเตรียมเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนประจำอำเภอสร้างคอม” 2021-12-30
คุมประพฤติอุดรธานี “ร่วมประชุมกับ อ.ส.ค. อำเภอสร้างคอม” 2021-12-30
คุมประพฤติอุดร “ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่” 2021-12-30
คุมประพฤติอุดรธานี “ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2564” 2021-12-29
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร 2021-12-28
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และ “เมาแล้วขับ จับติด EM” 2021-12-28
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเทียนอุดมการณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด 2021-12-28
คุมประพฤติอุดรธานี จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” 2021-12-27
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันสุดท้าย 2021-12-27
คป.เลย ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ 2021-12-27
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2021-12-27
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 11 2021-12-24
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 10 2021-12-23
คุมประพฤติอุดรธานี ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 2021-12-23
คุมประพฤติอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2565 2021-12-22
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 9 2021-12-22
คุมประพฤติอุดรธานี "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอวังสามหมอ" 2021-12-21
คุมประพฤติอุดรธานี "เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอวังสามหมอ" 2021-12-21
คุมประพฤติอุดรธานี รณรงค์และประชาสัมพันธ์ “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2565” 2021-12-21
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 8 2021-12-21
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 7 2021-12-20
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 6 2021-12-19
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 5 2021-12-18
สคป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบำบัด เพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายหลังประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ วันแรกรับโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-18
คุมประพฤติอุดรธานี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2021-12-18
คุมประพฤติอุดรธานี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2021-12-16
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 4 2021-12-16
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 2021-12-16
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 2021-12-16
คุมประพฤติอุดรธานีจัดพิธีเปิดโครงการแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” 2021-12-15
คุมประพฤติอุดรจัดโครงการแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี” 2021-12-14
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-12-08
คป.เลย จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" 2021-12-08
คป.เลย รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2021-12-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ รวมพลคนดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ “ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อสังคม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แลtวันพ่อแห 2021-12-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ 2021-12-02
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจัดตั้ง “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์กรมคุมประพฤติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมคุมประพฤติ 2021-12-01
คป.เลย จัดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง 2021-11-26
คป.เลย จัดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง 2021-11-26
คป.เลย ร่วมพิธีเปิด "เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ" ครั้งที่ ๑๐ 2021-11-26
คุมประพฤติกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 10/2564 2021-11-26
คุมประพฤติกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 2021-11-26
คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ปฐมนิเทศและแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 2021-11-24
คป.เลย จัดโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-23
คุมประพฤติอุดรธานี จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพฯ 2021-11-23
คุมประพฤติอุดรธานี สอบปากคำผู้อุปการะ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อ.หนองหาน 2021-11-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2021-11-22
คุมประพฤติอุดรธานีจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 2021-11-20
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าหารือร่วมกับนายฤกษชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานสืบเสาะข้อเท็จจริงจำเลยและการเสนอรายงานผลการคุมประพฤติจำเลยจำเลยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโควิด – 19 2021-11-19
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าพบ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรายงานแผนการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-19
คุมประพฤติหนองบัวลําภู รับการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่น รอบพื้นที่ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลําภู 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ให้การต้อนรับคณะติดตามการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู “คุมประพฤติฮังโฮม” หนองบัวลําภู มอบเกียรติบัตร ทีมงานสร้างสุขคุมประพฤติลุ่มภูร่วมโครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุขคลายทุกข์ ผู้ยากไร้ 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู เตรียมความพร้อมจัดศูนย์คืนคนดี คุมประพฤติลุ่มภู ณ วัดสุวรรณาราม ตําบลสุวรรณคูหา อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับผู้อํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลําภู 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เตรียมความพร้อมในการรับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน 2021-11-18
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-18
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-18
คุมประพฤติอุดรธานี จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพภายใต้โครงการ "สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม" 2021-11-18
คุมประพฤติอุดรธานี เข้าร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม 2021-11-18
คป.เลย ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 2021-11-17
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2021-11-17
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจัดตั้ง “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” สังกัดสำนักงานฯ ตามนโยบาย 2021-11-17
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจ นางทองสุข ศรีชำนาจ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-17
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมตอนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2021-11-17
คุมประพฤติอุดรธานี จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-16
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ การดำเนินการตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ชุมชนมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2565” 2021-11-16
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2021-11-15
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-11-15
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น (วิถีชีวิตใหม่) 2021-11-11
คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2021-11-11
คป.เลย ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2021-11-10
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565 2021-11-07
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจัดตั้ง "ศูนย์คืนคนดี" สังกัดสำนักงานฯ ตามนโยบาย 2021-11-05
คป.กาฬสินธุ์ ประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 11/2564 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-11-04
คป.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น ครั้งที่ 1 2021-11-04
คุมประพฤติอุดรธานี "ให้คำปรึกษาและแนะนำการประพฤติ ปฏิบัติตนแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ได้รับการปล่อยตัว" 2021-10-28
คป.เลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดเลย 2021-10-26
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสมเด็จและนำผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน 70 ราย ทำงานบริการสังคม บริเวณรอบวัดรังษีชัชวาลย์ 2021-10-26
คป.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดรายการวิทยุ รายการยุติธรรม ยุติเหตุ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-10-25
คุมประพฤติอุดร ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2564 2021-10-23
คป.อุดรธานี ประสานวัดป่าศรีชมชื่นเพื่อจัดเตรียมโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจ 2021-10-21
คป.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ร่วมกันปลูกต้นโมกต้นไม้ประจำกรมคุมประพฤติ บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-10-21
คป.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับชมสื่อวีดีทัศน์โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และติดอุปกรณ์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น 2021-10-20
คป.เลย ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ 2021-10-20
คป.เลย ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2021-10-20
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-10-19
คป.เลย จัดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง 2021-10-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอนาวัง) 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ร่วมประสานแนวทางการประกันตัวผู้ต้องหา ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ร่วมประสานแนวทางการประกันตัวผู้ต้องหา ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายยุทธพิชัย จําปาเทศ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดี จังหวัดหนองบัวลําภู เนื่องในโอกาสย้ายไปดํารงตําแหน่งในจังหวัดเชียงราย 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ดําเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ เรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู 2021-10-17
คุมประพฤติอุดรฯ "จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้ติดยาเสพติด มุ่งสู่กระบวนการบำบัดรักษา" 2021-10-15
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" 2021-10-14
คุมประพฤติอุดรธานี ประสานขอรับกล้าไม้จำนวน 500 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-10-14
คุมประพฤติอุดรธานี จัดประชุมเพื่อสร้างสัมพันธภาพในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2021-10-14
คป.อุดรธานี จัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" 2021-10-13
คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อขับเคลื่อนการทํางานคุมประพฤติฮังโฮมระดับตําบล 2021-10-12
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติยังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอเมืองหนองบัวลําภู) 2021-10-10
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 2021-10-10
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอนาวัง) 2021-10-10
คป.เลยอบรม "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง" 2021-10-08
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอคำม่วงและนำผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน 33 ราย ทำงานบริการสังคม บริเวณโรงพยาบาลสนามอำเภอคำม่วง 2021-10-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-08
กิจกรรม "อบรมโปรแกรมพื้นฐาน 3 ด้าน สำหรับผู้พักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น" ครั้งที่ 2 2021-10-07
คป.เลย ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-07
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-07
คป.เลย จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-10-07
คป.เลย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-10-06
คุมประพฤติหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ (อำเภอโนนสัง) 2021-10-05
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” อําเภอศรีบุญเรือง 2021-10-05
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอโนนสัง) 2021-10-04
อาสาสมัครคุมประพฤติหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ (อำเภอศรีบุญเรือง) 2021-10-04
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ (อำเภอนากลาง) 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอสุวรรณคูหา) 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา และประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู ร่วมชมการแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม“ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-09-30
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-09-28
คุมประพฤติหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ (Thai National Flag Day) 2021-09-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมกลั่นกรองโครงการและแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณ “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-09-28
คป.เลย ปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-09-27
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-09-23
คป.หนองบัวลำภู รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-09-22
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอโนนสัง) 2021-09-22
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู)) 2021-09-22
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอนาวัง) 2021-09-22
คป.เลย จัดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง 2021-09-21
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์“คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-09-17
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งและขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์“คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-09-17
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street food พัฒนาอาชีพ ระดับจังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ 2021-09-17
คป.เลย ร่วมพิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาว ตามโครงการ ไทเลย ชุมชนยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมมอบเข็มพลังแผ่นดิน 2021-09-15
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 4 2021-09-11
คป.เลย อบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food 2021-09-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2021-09-07
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 3 2021-09-03
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และพิธีฌาปนกิจศพ 2021-09-03
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-09-03
จัดประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ ตำบล 2021-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2021-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังปลาป้อม 2021-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-09-02
ึคป.เลย ร่วมแสดงความเสียใตพร้อมมอบพวงหรีด 2021-09-01
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 2 2021-08-28
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการทำงานของ กพยจ. 2021-08-23
คป.อุดรธานี“จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 1” 2021-08-20
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-08-19
คป.เลย สอบบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
คป.หนองบัวลำภู สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-08-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-08-16
คป.เลย จัดโครงการฝึกอาชีพ "สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้" 2021-08-11
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2021-08-04
คป.เลย จัดโครงการ "ยุติธรรมรวมพล ร่วมใจ สร้างอาชีพแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด" 2021-08-04
คป.หนองบัวลำภู หารือเรื่องการเพิ่มเติมวิธีการเกี่ยวกับการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ (๑) 2021-08-04
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-08-04
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 2021-08-03
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2021-08-03
คุมประพฤติอุดรธานี “รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์จากศาลจังหวัดอุดรธานี 2021-08-02
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร” 2021-07-31
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองบัวใต้ 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสัง 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2021-07-27
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2021-07-19
คป.อุดรธานี "จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 2021-07-17
คป.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-07-16
คป.หนองบัวลำภู ประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2021-07-16
คุมประพฤติอุดรธานี “ร่วมบริจาคเงินตามโครงการ "แบ่งปันน้ำใจสู้ภัย COVID-๑๙” 2021-07-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-07-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-16
ค.ป.อุดรธานี สอบปากคำผ่านจอภาพ 2021-07-13
คป.เลย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-13
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดโครงการแสงธรรมนำพาชีวิตเพื่อวิถีใหม่ ” 2021-07-10
คุมประพฤติอุดรธานี “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่ 1 2021-07-09
ค.ป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-07-09
คป.หนองบัวลำภู อบรมแนวทางการดำเนินการคดีพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ในพื้นที่อำเภอนาวังและอำเภอสุวรรณคูหา 2021-07-08
คป.หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2021-07-08
ค.ป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-07-07
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดโครงการใส่ใจความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ” 2021-07-06
ค.ป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-07-06
ค.ป.ประชุมหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1-4 2021-07-05
ค.ป.อุดรธานี สอบปากคำผ่านจอภาพ 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู อบรมแนวทางการดำเนินการคดีพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแนวทางการดำเนินงาน โครงการ“คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม อบรมธรรมะ (คดีรับใหม่) 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและติด EM “ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น” 2021-07-05
ค.ป.อุดรธานี "จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-07-05
คุมประพฤติอุดรธานี “เป็นเจ้าภาพงานพิธีฌาปนกิจศพ” 2021-07-04
คุมประพฤติอุดรธานี เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 2021-07-03
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี “ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล 2021-07-03
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี “ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-07-03
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพช้ำ 2021-07-03
ค.ป.อุดรธานี “ร่วมพิธีปิด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2021-07-03
ค.ป.อุดรธานี สอบปากคำผ่านจอภาพ 2021-07-03
ค.ป.อุดรธานี “ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2021-07-01
คุมประพฤติอุดรธานีจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกที่ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. 2021-07-01
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-07-01
คป.อุดรธานี ประชุมสามัญประจำปี อ.ส.ค. 2021-06-30
คป.อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. 2021-06-30
คป.อุดรธานี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2021-06-30
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-30
คป.อุดรธานี จัดประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการนำร่องคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม การประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-06-27
คป.อุดรธานี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2021-06-25
คป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-25
คป.อุดรธานี ให้คำแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ 2021-06-24
คป.อุดรธานีให้คำปรึกษาครอบครัว 2021-06-24
คป.หนองบัวลำภู เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มที่ 2 2021-06-23
คุมประพฤติอุดรธานี “บูรณาการร่วมกับภาคดีเครือข่ายในชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ ในการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่” 2021-06-23
คป.อุดรธานี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2021-06-23
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-23
คป.อุดรธานี มอบทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจ 2021-06-22
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-22
คป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซำ้ในชุมชน(JSOC) 2021-06-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการดำเนินการคดีพักการลงโทษสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-06-22
คป.อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาบุคลากรการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-16
คป.หนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูลงนามอนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-06-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-06-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๕ 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร แจ้งคำวินิจฉัยและส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ถูกคุมวามประพฤติเพื่อคืนคนดีศรีสกล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ถูกคุมวามประพฤติเพื่อคืนคนดีศรีสกล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความพร้อมสถานที่กักตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่อาสาสมัครคุมประพฤติสุบิน คิดโสดา 2021-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนครจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Google Meet 2021-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซำ้ในชุมชน(JSOC) 2021-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-06-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-06-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 2021-06-02
ประชุมคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเพื่อพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2021-06-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน รวมน้ำใจ สู้ภัย COVID - 19 2021-05-31
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2021-05-31
คป.หนองบัวลำภู เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มที่ ๑ 2021-05-28
คป.หนองบัวลำภู ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดหนองบัวลำภู เห็นชอบโครงการ “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-05-27
คป.เลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-27
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-05-27
คป.หนองบัวลำภู รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะจากผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "จิตอาสาพาบำเพ็ญประโยชน์" 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู เข้าพบหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมKMเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู เริ่มดำเนินการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ด้วระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพโปรแกรม google meet 2021-05-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 2021-05-17
คป.หนองบัวลำภู หารือเรื่องการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และจำเลย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2021-05-17
คป.หนองบัวลำภู เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอรับคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการคุมประพฤติตำบล คนลุ่มภู 2021-05-12
คป.หนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเบื้องต้นการขอรับการสนับสนุนเงินยืมทุนประกอบอาชีพ 2021-05-12
คป.หนองบัวลำภู ได้หารือเรื่องการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นเด็กและเยาวชน ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2021-05-08
คป.หนองบัวลำภู ประชุมกลุ่มงานเพื่อรับทราบนโยบายของกรมคุมประพฤติ 2021-05-07
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) 2021-04-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 2021-04-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-04-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-04-28
คป.หนองบัวลำภู แจ้งผลคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-04-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2021-04-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำ 2021-04-26
คนคุมประพฤติเมืองหมอแคน ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันโควิค 19 2021-04-26
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเพื่อความเป้นสิริมงคล 2021-04-13
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความเป็นสิริมงคล 2021-04-13
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกราต์ ปี 2564 2021-04-13
คป.หนองบัวลำภู ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ 2021-04-08
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-04-08
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-04-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-04-06
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 2021-04-05
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 2021-04-05
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมอัยการจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2021-04-02
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้อนรับนายณัษฐพงษ์ พรหมมินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย ที่มา 2021-04-01
คป.หนองบัวลำภู นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-03-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-03-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมความผูกพันในองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า ที่วัดมงคลศิลาคุณ 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการ “บ้านกึ่งวิถี (Halfway House)” 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เยี่ยมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในโปรแกรมควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2021-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ออกศูนย์ประสานงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-03-18
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี 2021-03-17
คป.เลย บริจาคโลหิต 2021-03-17
คป.เลย รับการเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-03-17
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-03-17
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี พ.ศ.2564 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษลดวันต้องโทษ ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย บูรณาการประสานความร่วมมือ กับเรือนจำจังหวัดหนองคาย จับกุมผู้ได้รับการพักการลงโทษและ ลดวันต้องโทษจำคุกที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-03-15
คป.เลย จัดโครงการอบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดงาน "ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจากเรือนจำจังหวัดหนองคาย 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ” 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รวมพลังต่อต้านการทุจริต 2021-03-02
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่เข้ารับการรักษาตัว ในเขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2564 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับนายนิมิต ทัพวนานต์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อม การดำเนินการจัดงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedeo Conference System) 2021-02-19
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-02-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ท่านนุสรา วงษ์สุวรรณพร้อมคณะ 2021-02-18
คป.เลย ร่วมจัดโครงการอบรมความรู้ 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตามแผนปฏิบัติการโครงการ บ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดหนองคาย 2021-02-16
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2564 2021-02-15
คป.หนองบัวลำภู ถอด(EM) แก่ผู้ไดรับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย (โต๊ะข่าว) 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Vedeo Conference System) 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการสภากาแฟ (MorningTalk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-09
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมธรรมะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 2021-02-05
คป.หนองบัวลำภู ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านถิ่น ปีงบประมาณ 2564 2021-02-05
คป.สกลนคร ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ติดตาม จับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 11) 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Vedeo Conference System) 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุม วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มคุมความประพฤติ และกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-02-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ พระราชบัญญัติจราจร ครั้งที่ 1/2564 2021-02-02
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุม วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มคุมความประพฤติ และกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Vedeo Conference System) 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ติดตามผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ที่มีการแจ้งเตือนผิดปกติ 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติประจำเดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 4) 2021-01-27
คป.เลย จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่12) 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 2021-01-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-01-21
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ดำเนินรายการวิทยุ ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 2021-01-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 2021-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-01-04
คป.หนองบัวลำภู ออกตรวจจุดตรวจ/บริการ 2021-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2021-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2020-12-31
คป.หนองบัวลำภู รับมอบโล่รางวัลจัดทำการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐผ่านระบบ GAQA อันดับที่ ๒ 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมความผูกพันในองค์กร เจ้าหน้าที่ทำอาหาร และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าพบผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคาย 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-29
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2020-12-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเปิดจุดหลักศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมตรวจติดตามจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2020-12-28
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-23
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-18
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-17
2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-16
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเชิญชวน "๒๐ ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปรงใส" 2020-12-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2020-12-15
พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร 2020-12-10
คป.สกลนคร รับรายงานตัวและจัดอบรมความรู้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-09
คป.สกลนคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-09
คป.เลย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 2020-12-09
คป.เลย จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูเรือ ด่านซ้าย 2020-12-09
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2020-12-09
คป.สกลนครจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-08
2020-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู เตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการของสำนักงานคุมประพฤติภาค ๔ 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๓ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระ บรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่12) 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 2020-12-02
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ 2020-12-02
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการดูแลผู้กระทำความผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสังคม 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 2020-12-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 8) 2020-11-30
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 7) 2020-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติมอบเงินและกระเช้าผลไม้ เยี่ยมนักโทษที่ติดเครื่องมือ EM ที่ประสบอุบัติเหตุ 2020-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1 /2564 2020-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสตรวจเยี่ยมบุคลากรของสำนักงานฯ 2020-11-26
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-25
คป.หนองบัวลำภู ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-25
คป.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) 2020-11-24
คป.ประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 1 ) 2020-11-23
คป.งหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตามแผนปฏิบัติการโครงการ บ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ออกศูนย์ประสานงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ออกศูนย์ประสานงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2020-11-17
คป.จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2020-11-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2020-11-16
คป.จังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-15
คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-15
คป.หนองคาย ไปจัดรายการวิทยุ ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 2020-11-13
คป.หนองคายร่วมโครงการสภากาแฟ (MorningTalk) ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-29
คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2020-10-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น 2020-10-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2020-10-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมผู้บริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ภาค ๔ 2020-10-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี 2020-10-21
คป.หนองคายร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พระธรรมมงคลรังสี” (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง 2020-10-16
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2020-10-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2020-10-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปี 2564 2020-10-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปี 2564 2020-10-12
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-10-09
คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-09
คป.หนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2020-10-09
คป.หนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2020-10-09
คป.หนองคาย ไปบันทึกการจัดรายการยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 2020-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมกลุ่มคุมประพฤติ และกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติร่วมกับยุติธรรมจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนอุปถัมภ์ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” 2020-10-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ 2020-09-29
คปหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-23
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสาของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-09-22
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-09-22
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกับแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-09-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2020-09-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 2020-08-24
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ปีงบประมาณ 2563 2020-08-21
คป.เลย ประชาสัมพันธ์โครงการ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" 2020-08-20
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2020-08-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-08-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ โครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-08-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 2020-07-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 2020-07-29
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้ 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ พระราชบัญญัติจราจร ครั้งที่ ๒ 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2020-07-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเอบรมธรรมะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-06-30
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-06-17
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2020-06-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2020-06-17
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-06-12
เปิดพร้อมกัน 3 จุด คุมประพฤติขอนแก่น จับมือชุมชน โรงเรียน วัด ภายใต้โครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19” ครั้งที่ 5 2020-06-10
น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-07
คุมประพฤติขอนแก่นจัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมปะพฤติจังหวัดขอนแก่น 2020-06-07
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19” 2020-06-07
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-04
คุมประพฤติกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด” 2020-06-04
“คุมประพฤติร่วมใจต้านภัยโควิด 19” คุมประพฤติขอนแก่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 2 2020-05-26
คป.เลย ประสานความร่วมมือสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย และสำนักงานเทศบาลเมืองเลยจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม 2020-05-25
คป.เลย ลงพื้นที่สอดส่องผู้ขอรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2020-05-25
คป.เลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-05-25
“คุมประพฤติร่วมใจต้านภัยโควิด 19” คุมประพฤติขอนแก่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1 2020-05-23
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 2020-05-23
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับคณะครูฝึกจาก มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานีและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี 2020-05-23
คุมประพฤติขอนแก่นส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-05-23
คุมประพฤติอุดรธานี "จัดตั้งตู้ยุติธรรมปันสุข" 2020-05-21
"คุมประพฤติขอนแก่นประสานความร่วมมือโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง เตรียมพร้อมส่งและรับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟู ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19" 2020-05-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 2020-05-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2020-05-14
คุมประพฤติขอนแก่นสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๓ 2020-04-14
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2020-04-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมบริจาคโลหิต 2020-04-02
คุมประพฤติขอนแก่นได้รับการความร่วมมือจากทีมอาสาขอนแก่นดำเนินการฉีดพ่นฆ่าไวรัสและแบคทรีเรียเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) 2020-04-01
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference system) 2020-04-01
คป.เลย ร่วม "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 2020-04-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีถวายราชสักการะ 2020-03-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIT-19) 2020-03-30
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) จังหวัดขอนแก่น 2020-03-26
คป.หนองบัวลำภู ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-03-16
คุมประพฤติขอนแก่น จัด "ทัวร์อาชีพ" ครั้งที่ ๕ สร้างแรงจูงใจสร้างรายได้ให้ผู้ถูกคุมประพฤติ 2020-03-16
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 2020-03-16
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-16
คป.หนองบัวลำภูร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 2020-03-16
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการ " อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด(เฉพาะด้าน) ประจำปี 2563 2020-03-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2020-03-03
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 2020-03-03
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 28 ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี 2020-03-03
คุมประพฤติอุดรธานีจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-03-02
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมความรู้ปฐมนิเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-28
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 2020-02-28
คป.หนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26
คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ค่ายก้าวใหม่" 2020-02-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2020-02-20
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2020-02-20
คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ค่ายก้าวใหม่" วันที่สี่ 2020-02-20
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 2020-02-19
คุมประพฤติขอนแก่นรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
คุมประพฤติขอนแก่นรับรายงานตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า 2020-02-12
คุมประพฤติขอนแก่นยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา 2020-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2563 (พิธีในช่วงภาคบ่าย) 2020-02-10
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการค่ายยาเสพติด “ค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม” 2020-02-07
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2020-02-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “สักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช” 2020-02-07
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2563 2020-02-07
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 2020-02-07
คุมประพฤติร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 2020-02-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการฝึกอาชีพ "สร้างงาน สร้างคน สร้างอาชีพ" 2020-02-06
คุมประพฤติร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2020-02-06
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-02-06
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-02-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-04
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดพรบ.ยาเสพติดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 2020-02-04
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2563 2020-01-31
คป.หนองบัวลำภู ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน กลุ่มดีเด่น ระดับภาค ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ 2020-01-30
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำฯ 2020-01-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ฯ 2020-01-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-23
คป.หนองบัวลำภูร่วมพิธีวันยุทธหัตถีและบรวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-22
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพ การทำขมดอกจอก ขนมไทยโบราณ ปี2563 2020-01-22
คุมประพฤติอุดร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-01-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบริจาคโลหิต 2020-01-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมวันรัฐพิธีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-17
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้กิจกรรม การอบรมอาชีพระยะสั้น ๑ วัน (การทำกุยช่าย) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2020-01-16
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมความรู้ พ.ร..บ.จราจรทางบก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอปถัมส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-15
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฮักกันมั่นยืน ๒๖ ปี หนองบัวลำภู 2020-01-15
คุมประพฤติอุดร จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-01-14
คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ทูบี อุดรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" 2020-01-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย TO BE NUMBER ONE 2020-01-13
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2020-01-10
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 2020-01-10
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 2020-01-10
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2020-01-09
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-01-09
คป.เลย ร่วมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลนาอ้อ 2020-01-09
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชมรมฯสู่การประกวดระดับภาค ประจำปี 2563 2020-01-09
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 "คุมประพฤติใส่ใจ ความปลอดภัยทางถนน" 2020-01-02
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู อวยพรปีใหม่ 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สำนักงานเหล่ากาชาด 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-19
คุมประพฤติ ร่วมโครงการ “สำนักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste office) 2019-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-12-19
คป.เลย ทำงานบริการสังคมหรือ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเอราวัณ 2019-12-19
คป.เลย รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร 2019-12-19
คป.เลย ร่วมพิธีไหว้ครูและประชุมแถลงแผนหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูฯ 2019-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอผาขาว,หนองหิน 2019-12-17
คุมประพฤติเลย ประสานงานพร้อมดูสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-12-17
คป.เลย อบรมความรู้และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2019-12-13
คป.เลย ซุมสภากาแฟไทคุมประพฤติเลยก๋อ 2019-12-13
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-12-11
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-11
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “สร้างความผาสุก” รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ตุ้มโฮม) 2019-12-11
คป.เลย ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดเลย 2019-12-09
คป.เลย ประชุมประจำเดือน 2019-12-09
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2019-12-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองบัวลำภู 2019-12-09
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา 2019-12-06
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 2019-12-06
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-12-04
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-12-04
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-04
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานบุญคูนเมืองขอนแก่น 2019-12-03
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ 2019-12-03
คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-03
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีบรวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2019-12-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานและให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-11-28
คป.เลย รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2019-11-27
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-27
คป.หนองบัวลำภู รับมอบโล่รางวัล ระดับดีเด่น 2019-11-27
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-11-26
คป.หนองบัวลำภู ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีจัดการเว็บไซต์ 2019-11-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 2019-11-26
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2019-11-20
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-20
คุมประพฤติภาค ๔ ผนึกกำลังพัฒนาเว็ปไซต์สื่อสารองค์กรยุค ๔.๐ 2019-11-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-20
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอผาขาว/หนองหิน 2019-11-18
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติจัดทำเสวียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 2019-11-18
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-14
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-11-14
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-11-14
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-11-14
คป.เลย ร่วมวางพานพุ่นดอกไม้สด 2019-11-14
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 2019-11-14
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-14
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น 2019-11-14
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-13
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2019-11-11
คุมประพฤติขอนแก่นขับเคลื่อนบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติด้านงานคดี 2019-11-09
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “จิตอาสาพาบำเพ็ญประโยชน์” วัดหน่วยงานภาคีเครือข่าย 2019-11-08
คป.หนองบัวลำภู เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-11-08
คุมประพฤติขอนแก่นส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟู 2019-11-07
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2019-11-06
คุมประพฤติขอนแก่นขับเคลื่อนภารกิจ TO BE NUMBER ONE จัดประชุมคณะทำงานฯกำหนดแนวทางดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-11-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธี"รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน" 2019-11-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน 2019-11-05
ผู้ถูกคุมความประพฤติขอนแก่นไอเดียเข้าทีดัดแปลงพัสดุชำรุดใช้ประโยชน์ในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-11-05
คุมประพฤติขอนแก่นรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดยาเสพติดแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-11-05
ผู้ถูกคุมความประพฤติขอนแก่นไอเดียเข้าทีดัดแปลงพัสดุชำรุดใช้ประโยชน์ในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-11-05
คป.เลย อบรมความรู้และปฐมนิเทศ 2019-11-01
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-11-01
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-31
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 2019-10-31
คป.หนองบัวลำภู ประชุมวางแผนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-10-30
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด 2019-10-30
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-30
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-30
คป.หนองบัวลำภู ออกรับรายงานตัว พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 2019-10-30
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 10/2562 2019-10-29
คป.เลย ประชุมชี้แจงการใช้แบบจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ 2019-10-29
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้วง 2019-10-28
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้ว 2019-10-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2019-10-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ การรายงานตัวและข้อปฏิบัติในระหว่างการคุมประพฤติ 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติด้านงานคดี 2019-10-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2019-10-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา 2019-10-24
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภค” 2019-10-24
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในพิธีบำเพ็ญศุศลน้อมรำลึก 2019-10-24
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2019-10-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 2019-10-21
คุมประพฤติขอนแก่นผนึกกำลังศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออล บริษัททรู และสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-18
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-18
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" 2019-10-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน 2019-10-18
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 2019-10-17
คป.เลย ร่วมประชุมโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน 2019-10-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-10-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-10-17
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานเพื่อการสื่อสารองค์กร ๔.๐ 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมัญาจาคีรี 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมมรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต 2019-10-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ เรื่องการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2019-10-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและความผูกพันธ์ 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-16
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-16
คุมประพฤติมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
คุมประพฤติมุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ 2019-10-15
คป.หนองบัวลำภูร ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2019-10-15
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีตักบาตรเทโวในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีป พุทธกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-14
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-13
คป.เลย ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา 2019-10-13
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-11
คุมประพฤติประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-10
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-09
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มทบ.๒๓ เข้าพบนางเยาวดี พันธ์หินกอง ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2019-10-09
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-10-09
คป.เลย สภากาแฟ 2019-10-09
คป.เลยร่วมโครงการ “สำนักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste office) 2019-10-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าพบผู้อำนวยการปปส.ภาค ๔ เนื่องในโอกาาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2019-10-09
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพาบำเพ็ญประโยชน์ 2019-10-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าพบรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 2019-10-08
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-10-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-10-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง 2019-10-07
คุมประพฤติขอนแก่นต้อนรับนางเยาวดี พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง 2019-10-07
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-07
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร 2019-10-03
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ รับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ 2019-10-03
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-02
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-02
คป.เลย ร่วมแสดงความยินดี 2019-10-02
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-30
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-27
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น 2019-09-27
คุมประพฤติขอนแก่นรับมอบของที่ระลึกจากประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯและผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2019-09-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมการจัดประชุมนิเทศการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี 2019-09-26
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความผูกพันและความผาสุข” ให้กับบุคลากรในองค์กร 2019-09-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 9/2562 ประจำปีงบปี 2562 2019-09-25
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร ในสังกัดด้านการป้องกันและการค้ามนุษย์ 2019-09-25
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการติดตามผลค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑ 2019-09-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-09-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-09-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-23
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง,ภูหลวง 2019-09-20
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเอราวัณ 2019-09-20
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-20
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-20
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-09-20
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-09-19
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอนาวัง 2019-09-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-16
ค.ป.หนองบัวลำภู ร่วมโครงการจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2019-09-13
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-09-12
คป.เลย ร่วมงาน "เว้าจาพาขาวงาย" 2019-09-12
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-12
คป.เลย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-09-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการปลูกต้นไม้ 2019-09-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเปียก 2019-09-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-09-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-09-09
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-09-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย 2019-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-30
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-29
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 7 2019-08-27
คป.หนองบัวลำภู รับรายงานตัวพื้นที่อำเภอสุวรรรคูหา 2019-08-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-08-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-08-26
คป.เลย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2019-08-26
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 2019-08-23
คป.หนองคายร่วมโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-08-22
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-08-22
คป.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรม พอสว. 2019-08-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 2019-08-22
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-08-21
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-21
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 2019-08-21
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-08-21
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 6 2019-08-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 2019-08-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย 2019-08-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-08-19
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-08-19
คป.หนองคาบอบรมความรู้ผฟฟ 2019-08-19
คป.หนองคายบจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 2019-08-19
คป.หนองคายจัดโครงการอบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ2562 2019-08-19
คป.หนองคายอบรมความรู้เเละปัจฉิมนิเทศผฟฟก่อนปล่อยตัว ณ สถานบำบัดฟื้นฟู 2019-08-19
คป.หนองคายร่วม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-19
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์2562 2019-08-19
คป.หนองคายมอบทุนประกอบอาชีพ 2019-08-19
คป.เลย ร่วมงาน "เว้าจาพาขาวงาย" 2019-08-15
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-08-15
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-15
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นจัดการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 2019-08-14
คป.เลย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-08-13
คป.เลย ศูนย์แคร์คุมประพฤติเลย 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการับรู้ความเข้าใจ โครงการ 1 จังหวัด 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยฯ 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร 2019-08-13
คป.เลย ร่วมงานวัน "รพี" ประจำปี ๒๕๖๐ 2019-08-07
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-08-06
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-08-06
คุมประพฤติขอนแก่นนำเสนอผลงานการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติวัยเก๋า 2019-08-06
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่ เพื่อให้การสงเคราะห์ ภายใต้กิจกรรมฝึกอาชีพการทำไม้กวาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-08-06
คุมประพฤติขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” 2019-08-06
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู รับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหนองบัวลำภู TO BE NUMBER ONE AWARD 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมความรู้ผฟฟ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 18/2562 2019-08-05
คป.หนองคาย ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมฯ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมพิธีจุดเทียนเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมพิธีร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ ๖๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 3 /2562 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการสภากาแฟ 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมความรู้ผฟฟฯ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 17/2562 2019-08-05
อบรมความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการป้องกันเเละเชิดชูสถาบัน 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมซักซ้อมการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-08-05
คป.หนองคาย ออกติดตามสอดส่องผู้ถูกคุมฯติดEM 2019-08-05
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-01
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การดำเนินงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 2019-07-31
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต 2019-07-31
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย 2019-07-26
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน กิจกรรม “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2019-07-26
คป.เลย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2019-07-26
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-26
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูหลวง,วังสะพุง 2019-07-26
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 2019-07-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 16 ประจำปี 2562 2019-07-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 7/2562 ประจำปีงบปี 2562 2019-07-25
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ หยกฟาร์ม บ้านมอดินแดง ตำบลโพนทอง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-25
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ไร่แสนบุญฟาร์ม บ้านโนนชายสำราญ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-25
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ไร่แสนบุญฟาร์ม บ้านโนนชายสำราญ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-25
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” 2019-07-25
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการติดตามผลโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  2019-07-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-24
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้วง 2019-07-23
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง 2019-07-23
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อน