รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และเข้ารับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2023-06-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๒๖ 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วันที่ ๔) 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูในบ้านกึ่งวิถี” 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖” 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วันที่ ๓) 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เขตอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร) 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุกและลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมความประพฤติ 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วันที่ ๒) 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันและความผาสุกในองค์กร” 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ไหว้พระสวดมนต์ มุ่งผลคุณธรรม" และกิจกรรมประชุมเสวนายามเช้า “Meeting Morning” ในรูปแบบของสภากาแฟ 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก โคราช ที่นี่คุมประพฤติโคราช แวะเดิ้งปะไร ดีเจ่นดอกเด่” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับมอบเกียรติบัตร ในโอกาสเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน" 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 5/2566” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับ หัวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดคาเฟ่บ้านต้นไม้ (Cook & Coff)เรือนจำจังหวัดยโสธร 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วันที่ ๑) 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “พิธีปิดโครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค เพื่อเตรียมเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ สำนักงานคุมประพฤติ เขต 3” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “โครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “คุมประพฤติโคราช กตัญญูรู้คุณ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมคุมประพฤติ” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เยี่ยมเยียนผู้ถูกเฝ้าระวังพร้อมครอบครัว และผู้เสียหาย ตลอดจนผู้นำชุมชน เพื่อสอบถาม ถึงความเป็นอยู่ด้านต่างๆ ตลอดจนดูแล ภายหลังได้รับการปล่อยตัว” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา โครงการ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “คุมประพฤติโคราช กตัญญูรู้คุณ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมคุมประพฤติ” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะ ศาลาเอนกประสงค์ วัดอิสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมเตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ ๑ 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร บูรณาการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองอำเภอเลิงนกทาและเรือนจำจังหวัดยโสธร เข้าจับกุมผู้ถูกคุมประพฤติพักการลงโทษ ที่ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ดำรงตนบนวิถีพอเพียงจากครอบครัวพอเพียงต้นแบบ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผ่านระบบอิเล็ก 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 2023-05-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๒๕ 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-05-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-05-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำจังหวัดยโสธร 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เขตอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร) 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูฯผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดกุดชุมใน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ ๑ 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และร่วมขบวน "กรมยโสธร" ปี ๒๕๖๖ 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เขตอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร) 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มจังหวัดในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ 2023-05-23
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๒๔ 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการ "คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เขตอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร) 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง" 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566” 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันและความผาสุกในองค์กร” 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก โคราช ที่นี่คุมประพฤติโคราช แวะเดิ้งปะไร ดีเจ่นดอกเด่” 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ สวนสาธารณะป่าชุมชน ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลิงนกทา 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ประสานความร่วมมือเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อนำเรียนหารือวางแผนขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-15
“มอบทุนสงเคราะห์เพื่อการประกอบอาชีพ ให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่าลำดวน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อนำอาหารและสิ่งของไปช่วยเหลือ คนยากจน/ผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบางจังหวัดยโสธร (กิจกรรมระดับจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ 2023-05-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๒๓ 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และอาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่สำรวจความพร้อมด้านสถานที่ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566” 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ โค้งสุดท้าย (BIG DAY) กิจกรรมรณรงค์ "#คนยโสธร พร้อมใจไปใช้สิทธิ" 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับจังหวัด” 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำส่วนราชการ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำส่วนราชการ ประชาชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร แด่ พระภิกษุสงฆ์ 85 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัญจรคณะกรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาว วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูในบ้านกึ่งวิถี” 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา” 2023-05-08
คป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 2023-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกระบวนการโปรแกรม “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ 2023-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุม กรมการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทร 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดจันทบุรี ในการมาศึกษาดูงานวันที่ 2” 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดจันทบ 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดวัฒนธรรม บ้านนาเวียง “เที่ยวไร่ถั่วดิน กินถั่วลิสง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดโครงการสานฝันน้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่านิคมพัฒนาราม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานมหกรรมผ้าไทย ผ้าถิ่น ภูษาศิลป์ ถิ่นยโสธร ตามโครงการตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีรับใหม่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการช่วยเหลือ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อวางแผนขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดและย้อนหลังวันเกิดให้บุคลากร จำนวน ๒ ราย 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-04-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๒๒ 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ (สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปณกิจศพ คุณแม่หนูแก้ว ละครราช (มารดาของนายประเวศน์ ละครราช) พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธรจัดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร) 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา” 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดยโสธร และจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 2023-04-25
นักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ " 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดภูกอย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือวางแผนขับเคลื่อนงานในภารกิจ และการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับปลัดจังหวัดยโสธร 2023-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการฝึกอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติก โดยงบสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดยโสธร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๒) 2023-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลจังหวัดยโสธร 2023-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๖ (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ ๑) 2023-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติ นำพวงหรีดไปแสดงความอาลัยและร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หนูแก้ว ละครราช (มารดาของนายประเวศน์ ละครราช) พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 2023-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการฝึกอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติก โดยงบสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดยโสธร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติคดียาเสพติด (มาตรา ๕๖) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำหรับนำอาหารและสิ่งของไปช่วยเหลือคนยากจนผู้ได้รับความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางจังหวัดยโสธร (กิจกรรมระดับจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ 2023-04-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๒๑ 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีถิ่น วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานตามโปรแกรม "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร วันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566 วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมบูรณาการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงนำ้พระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-12
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่๓ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ลงนามจัดทำสัญญารับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในการสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า สร้างอาชีพให้ผู้ถูกคุมประพฤติ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา ASSIST เพื่อเตรียมความพร้อมรับคดีเข้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคมประพฤติตามพระราชบัญญัติมาตรการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Online Conferen) 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โลกหลังกำแพง” โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอคำเขื่อนแก้ว รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดยโสธร สาขาป่าติ้ว 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ส่งตัวผู้พักการลงโทษเข้าพัก ณ บ้านกึ่งวิถี วัดบ้านโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่าลำดวน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันและความผาสุกในองค์กร” 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2023-04-10
คป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาริการเปลี่ยนยางรถยนต์คันส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌพ 9336 กทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๕ จังหวัดยโสธร 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม สัปดาห์ให้บริการประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓ 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมเพื่อติดตาม ตรวจสอบ กำกับ และเร่งรัดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือวางแผนขับเคลื่อนงานในภารกิจ และการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองยโสธร 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม สัปดาห์ให้บริการประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลำน้ำกว้าง ร่วมกับ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร และร่วมกิจกรรมขบวนรณรงค์"จังหวัดยโสธร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์" 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม สัปดาห์ให้บริการประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ และเร่งรัดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย LOT 21 ปี 2566 " จังหวัดยโสธร 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า " 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566” 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565” 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 1/2566” 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 2023-03-30
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๒๐ 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร โดยร่วมกันมอบของที่ระลึกให้เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) ที่ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลจอภาพ (Video Conference System) จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๓ 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสรุปถอดบทเรียนการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓ "คชสารเกมส์" ณ จังหวัดสุรินทร์ 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่านิคมพัฒนาราม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา พื้นที่ 1 เพื่อหารือขอใช้อาคารโรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย เป็นอาคารที่ทำการสำนักงานฯ” 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน ฉบับร่าง (กพค.)” 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการบำบัดแบบสมัครใจระดับจังหวัด” 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอิสานใต้สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 "คชสารเกมส์” 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “รำบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2566” 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ " ขบวนพาเหรดและกองเชียร์ " การแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓ คชสารเกมส์ ณ จังหวัดสุรินทร์ 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓ คชสารเกมส์ ณ จังหวัดสุรินทร์ ประเภทการแข่งขันกีฬา " วอลเลย์บอลหญิง " 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓ คชสารเกมส์ ณ จังหวัดสุรินทร์ ประเภทการแข่งขันกีฬา " เซปักตะกร้อ " 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓ "คชสารเกมส์" ณ จังหวัดสุรินทร์ 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เปตองหญิง และรองชนะเลิศอันดับ ๒ เปตองชาย การแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓ "คชสารเกมส์" ณ จังหวัดสุรินทร์ 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)” 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา” 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓ "คชสารเกมส์" ณ ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2023-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 12/2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดภูกอย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 2023-03-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๙ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรค้อวัง ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรค้อวัง 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานจังหวัด (Core Team) เพื่อรับฟังและเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วย TSY Program (ปี ๒๕๖๖) จังหวัดยโสธร 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบูรณาการทำการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ในเรือนจำจังหวัดยโสธร 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดยโสธร และจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดสิงห์ทองเหนืออำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรบึงแก 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอเมืองยโสธร รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) และคณะอนุกรรมการเพื่ออำนวยความยุติธรรมและการประสานความร่วมมือในระดับจังหวัด ทั้ง ๓ ด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุดชุม 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุลชุม 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรไทยเจริญและผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรไทยเจริญ 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกระทำคามผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง (พ.ร.บ.JSOC) 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย” 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่” 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่” 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมโครงการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนปี 2566” 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ วาระเร่งด่วนในการปฏิบัติราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วันอาสาสมัครคุมประพฤติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ 2023-03-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๘ 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และส่งตัวผู้พักการลงโทษ เข้าพัก ณ บ้านกึ่งวิถี วัดบ้านโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-17
คป.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-16
คป.บุรีรัมย์ ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2023-03-16
คป.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-03-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๗ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ จัดประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปีสัปดาห์วันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเทศบาลบุ่งค้า 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลิงนกทา 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ปัจฉิมนิเทศ ให้คำปรึกษา และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่าลำดวน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมอาสาทำความดีทาสีทางข้าม และทำความสะอาดปรับปรุงภูมทัศน์สถานที่ราชการ เนื่องในวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี และสัปดาห์วันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๑ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมอาสาทำความดีบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี และสัปดาห์วันสถาปนา กระทรวงยุติธ 2023-03-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ศิลปะป้องกันตัวด้วยมวยไชยา โดย ครูจิ๋ว อัยการจิระประวัติ แบบประเสริฐ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ส่งตัวผู้พักการลงโทษ เข้าพัก ณ บ้านกึ่งวิถี วัดบ้านโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี และสัปดาห์วันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลร้านมัจฉากาชาด ในงานสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๕๑ ปี (วันที่ ๖) 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศติดตั้งระบบและเปลี่ยนสายรัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก จากทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมอาสาทำความดี นำสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก “มาฆบูชา อารยธรรมอีสาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.o) 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เทิดทูน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 2023-03-07
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๖ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีรำบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมพิธีเปิดงานสถาปนาจังหวัดยโสธร และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๑๐ แห่ง บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา เจ้าเมืองยโสธรท่านแรก ในโอกาสงานสถาปนา ครบ ๕๑ ปี จังหวัดยโสธร 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ ๕๑ ปี ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ มารดานายอำเภอป่าติ้วคู่ชีวิตของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือวางแผนขับเคลื่อนงานในภารกิจ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2023-03-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำแกนนำเข้ารับมอบเกียรติบัตร จากจังหวัดยโสธร ในโอกาส ที่ชมรมฯได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร และร่วมกันมอบของที่ระลึกให้พนักงานคุมประพฤติ (ลูกจ้างชั่วคราว) ที่ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น 2023-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ปัจฉิมนิเทศ ให้คำปรึกษา และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “พิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566” 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 2/2566” 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-02-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๕ 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงามตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-02-23
ชมรมTO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM) 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถี วัดอิสาน” 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทยเจริญ 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-02-23
ชมรมTO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมขับเคลื่อนเตรียมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อการประกวดระดับประเทศ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "ร้านก้าวใหม่" จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-21
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสมาชิกชมรมฯเพื่อสรุปจัดการความรู้ถอดบทเรียนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูฯผู้เสพ/ผู้ติด (โปรแกรมพื้นฐาน) 2023-02-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ (ดีเด่น) 2023-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “คณะกรรมการและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566” 2023-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยการจัดกิจกรรม อบรมทักษะการประกอบอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ” 2023-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2023-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “อบรมให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeti 2023-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใ 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565” 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดรายการยุติธรรมนำสุข” 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายธนากร พร้อมโตนด” 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ประชุมถ่ายทอดภารกิจของกรมคุมประพฤติ” 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับเรือนจำจังหวัดยโสธร ร่วมสนับสนุนเงินสดและสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ภาคประชาชน และอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ในการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE” 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ประชุมถ่ายทอดภารกิจของกรมคุมประพฤติ” 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในพื้นที่” 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทระหว่างจำเลยและผู้เสียหาย ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ” 2023-02-10
คป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาริการเปลี่ยนชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้ถูกคุมความประพฤติที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมปากช่อง” 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566” 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ประชุมถ่ายทอดภารกิจของกรมคุมประพฤติ” 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดยโสธร ประกวดเยาวชนต้นแบบและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดยโสธร 2023-02-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๔ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม TO BE Exercises” 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนสนับสนุน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กองอำนวยการพัฒนาพฤตินิสัยผู้เสพยาเสพติด กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค” 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียวแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2” 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “โครงการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน" สนับสนุนโดย บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)” 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565” 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ฯ (JSOC) 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่าลำดวน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบ On-line Video Conference 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ ศาสตร์พระราชา บทเรียนมีชีวิต ครั้งที่ ๑ "โมเดลยโสธรเมืองน่าอยู่" รักษ์สิ่งแวดล้อมในเรือนจำจังหวัดยโสธร 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ประจำปี พ.ศ.2566” 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มงานจริยธรรม กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดในสังกัดหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566” 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานฌาปณกิจศพ มารดาคู่ชีวิตของประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดวิชาที่ ๓ รุ่นที่ ๓ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System ด้วยระ 2023-02-07
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษาชมรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดการเสนอผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอขามสะแกแสง” 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมและให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดโนนหนองบัว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2023-02-06
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อการคุมประพฤติ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร และวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมรับชมภาพยนต์ HANUMAN White Monkey 2023-02-03
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๓ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ติดตามและประเมินผลผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “สายสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูในบ้านกึ่งวิถี” 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนกองทุน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการตลาดนัดรวมพลคนดี TO BE NUMBER ONE” 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ตลาดนัดรวมพลคนดี TO BE NUMBER ONE” 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำพวงหรีดไปแสดงความอาลัยและร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ มารดาคู่ชีวิตของประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร จัดกิจกรรม “Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ (วันที่ ๒) 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีเชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรนายก” 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมตลาดนัดรวมพลคนดี TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และสาขา” 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “อบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจ 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการการป้องกันและกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจั 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เพื่อรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา น 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมทีมบริหารสำนักงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการประชุมถ่ายทอดการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร "ชูลาบยโสธร soft power กระตุ้นเศรษฐกิจ " 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร สร้างการรับรู้เรื่องบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และกฏหมายพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ (JSOC) กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “โครงการรวมพลังภาคีเครือข่าย พม. เพื่อขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชระราชธิดา” 2023-01-27
อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรม อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๓ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำสมาชิกคุมประพฤติ ร่วมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season ๒ ระดับเขต ๓ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินโครงการ การกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ 2566” 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว จังหวัดยโสธรครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเรือนจำจังหวัดยโสธร 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-01-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๒ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดแข่งขันประชันฝีมือการทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ Season 2 ระดับเขต 3” 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุผู้พ้นโทษที่อุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการคัดแยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-01-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ Season ๒ ระดับเขต ๓ 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ซึ่งใช้ในการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ Season 2 ระดับเขต 3” 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนทางข้าม เนื่องในวันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน และรำลึกถึงการเสียชีวิตของหมอกระต่ายครบรอบ ๑ ปี 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระนวกะที่จำวัดมหาธาตุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันธรรมสวนะ 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ออกเยี่ยมบ้านอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทยเจริญ 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดไทยเจริญ 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดสิงห์ทองเหนือ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดวิชาที่ ๓ รุ่นที่ ๒ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System ด้วยระ 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System ด้วยระบบ Webex Meeti 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ Season 2 ระดับเขต 3” 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ ๒” 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และปัจฉิมนิเทศ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อนัดติดตามผล 2023-01-20
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดความร้อนเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น K3300NR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๑ 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวมและรายงานข้อมูลของฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมอาสาทำความดี จัดเก็บสถานที่จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปีพระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) ณ วัดป่าหนองไคร้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ Season 2 ระดับเขต 3” 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 1” 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระนวกะ ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจา 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดยโสธร 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดป่าสุนทราราม และเทศบาลตำบลบุ่งค้าอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวมและรายงานข้อมูลของฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE” 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ” 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2023-01-17
ชมรมTO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญโรงทาน ในงานบุญฉลองอายุวัฒนมงคล พระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) 93 ปี ณ วัดป่าหนองใคร้ อำเภอเมืองยโสธร 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และปัจฉิมนิเทศให้ผู้ถูกคุมความประพฤติลดวันต้องโทษจำคุก 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเมืองยโสธร 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “โครงการ "สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด วันที่ ๔” 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ (Video Conference) 2023-01-12
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๐ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดทำอาหาร "Street Food สร้างอาชีพ Season ๒" ระดับเขต ๓ ที่จัดประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมอวยพรและขอพร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมอาสาทำความดี จัดเตรียมสถานที่จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปีพระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) ณ วัดป่าหนองไคร้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าพบประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เพื่ออวยพรและขอพร เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และประสานงานภารกิจคุมประพฤติ 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “โครงการ "สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด วันที่ 3” 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “คุมประพฤติใสสะอาด ปลอดจากการทุจริต” 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือวางแผนขับเคลื่อนงานในภารกิจ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร และภาคีเครือข่าย 2023-01-11
ทีมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รวมพลังออกปฏิบัติงานสอดส่องเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกคุมประพฤติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยกิจกรรมคืนความสุขให้กันในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 ระดับเขต 3” 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 ระดับเขต 3 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา โครงการ "สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566" 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีปลงผมนาคตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ไปทำบุญถวายสังฆทาน ที่วัดภาคีบ้านกึ่งวิถี และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมอวยพรและขอพร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566 2023-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่าลำดวน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเตรียมความพร้อมคณะวิทยากรโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ภาคเอกชน สนับสนุนการรับผู้กระทำผิดเข้าทำงานในสถานประกอบการ” 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัด และประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อขอพร และประสานงานภารกิจคุมประพฤติและงานยุติธรรมจังหวัด เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา และการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง ประจำปี พ.ศ.2565” 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วม กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ 2023-01-05
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๙ 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการโครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน กิจกรรมยุติธรรมสร้างสุข “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เสริมสิริมงคล รับปีใหม่ ๒๕๖๖ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมบูรณาการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการโครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน กิจกรรมยุติธรรมสร้างสุข “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา” 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-03
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) และการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำรถยนต์(เช่า)คันใหม่ที่ได้รับมอบจากกรมคุมประพฤติ ไปประกอบพิธีเจิมเพื่อความเป็นศิริมงคล 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และเรือนจำจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2022-12-28
"ขับเคลื่อนศูนย์ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา" 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโชคชัย เพื่อเปิดดำเนินการ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโคชัย” 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565” 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชระราชธิดา” 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๖ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือวางแผนขับเคลื่อนงานในภารกิจร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา และวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมคุมประพฤติร่วม สร้างสังคมน่าอยู่ “เพื่อคืนคนดี สู่สังคม” 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร จัดโครงการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับลูกหนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565” 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting" 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565” 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร” 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานคุมประพฤติสาขา” 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ชมรม To-Be-Number-One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชระราชธิดา” 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชระราชธิดา” 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕ 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๘ 2022-12-22
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ประสานความร่วมมือเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ในจังหวัดยโสธร 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร โดยร่วมกันมอบของที่ระลึกให้พนักงานคุมประพฤติ(ลูกจ้างชั่วคราว)ที่ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รวมพลัง สวมเสื้อสีขาว ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนำ้คำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชระราชธิดา” 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖” 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ครบ ๒๗ ปี และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาฯ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดสิงห์ทองเหนือ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชระราชธิดา” 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) และคณะอนุกรรมการตามภารกิจ ๓ ด้าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-12-19
ชมรมTO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดยโสธร ภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเตรียมการการถ่ายทอดและเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง- พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “"สีมาเกมส์" 2565 กิจกรรมเดิน-วิ่ง และกีฬาคุมประพฤติโคราชสัมพันธ์” 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “มอบทุนสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพค้าขาย” 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ๖ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ภาคเอกชน สนับสนุนการรับผู้กระทำผิดเข้าทำงานในสถานประกอบการ” 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ” 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ ๓ โดยใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 2022-12-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๗ 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (Season ๒) 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓ ใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System ด้วยระบบ 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-13
คป.ชัยภูมิ ร่วมขับเคลื่อนการประสานบูรณาการเผ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในการปพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอบ้านเขว้า 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุ 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ในการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดชมรมฯ” 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565” 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของจังหวัดยโสธร 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ ๒ โดยใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ ใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System ด้วยระบบ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่าลำดวน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2022-12-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๖ 2022-12-08
นักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพระหว่างจำเลยและผู้เสียหาย ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ(Restorative Justice) 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ ใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System ด้วยระบบ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 โดยใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023)” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ประชุมจัดสรร บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่สมาชิก กองทุนสวัสดิการเงินออมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติสาขา” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565” 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธรและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ๓๑ ปี กรมคุมประพฤติ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ พ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงเปิดโครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง กีฬาคุมประพฤติโคราชสัมพันธ์ “สีมาเกมส์” ๒๕๖๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมน้อมรำลึก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565” 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาและประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2/2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)” 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565” 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565” 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมทีมบริหารสำนักงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวางแผนเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก จังหวัดยโสธร และการประชุมเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จังหวัดยโสธร 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) และร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งศูน 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสูงสุด อันดับ ๒ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า ๑๐๐ ล้าน 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานฌาปนกิจศพ ทายาทของ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าติ้ว ที่ป่วย นอนพักฟื้น ที่บ้านพัก บ้านดงสวาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าติ้ว กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอป่าติ้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายอำเภอไทยเจริญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “วันศุกร์ นุ่งผ้าไทย ไหว้พระสวดมนต์ มุ่งผลคุณธรรม” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อบรมฝึกทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษใบไม้แห้ง สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2022-11-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๔ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยโสธร และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565” 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดรับคดี ภายในอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เพื่อการให้บริการประชาชน 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมผู้บริหาร กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2565” 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทยเจริญ กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทยเจริญ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ จัดประชุมวางแผนและการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมและติดตามถอดบทเรียน โครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอและตำบลเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ หลักสูตร พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้อำนวยการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ขั้นตอนการดูแลผู้เสพผู้ติด ของสำนักงานคุมประพฤติ” 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดย กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุดชุม (วัดกุดชุมใน) และ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-11-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๓ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ดำเนินการจัดประชุมแนวทางในการปฏิบัติงาน” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ภาคประชาชน และภาคเอกชน ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "กีฬาคุมประพฤติโคราชสัมพันธ์” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรม Meeting Morning ในรูปแบบสภากาแฟ” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกุดชุม กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกุดชุม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562” 2022-11-16
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอมหาชนะชัย กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอมหาชนะชัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนด้านน้ำดื่มและขนมขบเคี้ยว ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "กีฬาคุมประพฤติโคราชสัมพันธ์” 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมแนวทางในการปฏิบัติงาน” 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1-3 และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และอำนวยการ” 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมาย ที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ” 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ (วาระเร่งด่วน) ผ่านระบบ Online 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา การประกวดการทำอาหาร "Street Food สร้างอาชีพ Season 2" จังหวัดนครราชสีมา 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลิงนกทา (วัดป่าสุนทราราม ) และ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเลิงนกทา กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเลิงนกทา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร รวมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติและดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต โดยสวมเสื้อขาวทุกวันพุธ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการ รายงานปัญหาอุปสรรค และนำเสนอการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมซักซ้อมพิธีการ” 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๒ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ Facebook Line) 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียวแห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒” 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติและสืบสานในพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดยโสธร 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะและฝึกปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ และร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าพบสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เพื่อบูรณาการ จัดโครงการรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง” 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอครบุรี” 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือข้อราชการ เกี่ยวกับมาตรการในการคุมประพฤติ” 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเ 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภาคีวัดบ้านกึ่งวิถี 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และปัจฉิมนิเทศ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อนัดติดตามผล 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอขามสะแกแสง” 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประสานงานขอความอนุเคราะห์จัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2” 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองบัวระเหว 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และปัจฉิมนิเทศ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อนัดติดตามผล 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” กลุ่มพื้นที่ 1 จัดประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชน 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) และการพิจารณาศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอ/สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางส 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ของจังหวัดยโสธร 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้​บริหาร​องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น อำเภอขามสะแกแสง” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ขอความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลโนนไทย เพื่อใช้เป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปักธงชัย” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และปัจฉิมนิเทศ ให้ผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ เพื่อนัดติดตามผล 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดลัฎฐิวนาราม บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Kick off การประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ หารือแนวทางการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2022-11-03
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ รอบปฐมฤกษ์ 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา (Government Data Catalog)” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เยี่ยมให้กำลังนางภาพิดา ตรีศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ลงพื้นที่เข้าพบหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ภาคเอกชน อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประสานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "กีฬายุติธ 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ลงพื้นที่เข้าพบภาคเอกชน สโมสรไลออนส์โคราช โดยไลออนจุรีพร เศวตอมรกุล นายกสโมสรไลออนส์โคราช เพื่อประสานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "กีฬายุติธรรมสัมพันธ์" จังหวัดนครรา 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ลงพื้นที่เข้าพบหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก” 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง” 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเงินออมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา” 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และคณะทำงานวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ “สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภั 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต โดยการแสดงสัญลักษณ์ และสวมใส่เสื้อสีขาว 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิสงเสริมวัฒนธรรมสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพระ 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒) 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อม Street Food สร้างอาชีพ Season 2” 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดเหล่าน้อย บ้านเหล่าน้อย ตำบล 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เพื่อสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติเสนอรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ของจังหวัดยโสธร 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “วันศุกร์ นุ่งผ้าไทย ไหว้พระสวดมนต์ มุ่งผลคุณธรรม” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการกำกับติดตามเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร้รอยต่อ” 2022-10-28
“สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานเปิดสะพานบุญและร่วมถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยทาน ที่วัดโพยงอย ภาคีวัดบ้านกึ่งวิถี 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธร (วัดมหาธาตุ)จังหวัดยโสธร 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้คำปรึกษา และทำงานบริการสังคม แบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธรกระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธร ครั้งที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มาเยี่ยมให้กำลังใจส่งเสริมกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 2022-10-26
“ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มอบสบู่เดทตอล เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา" 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565” 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ เพื่อบริการแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ” 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก” 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และชมรมเหยื่อเมาไม่ขับ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายปัจจัยบริวารกฐินและร่วมทอดกฐินสามัคคี ของวัดป่าศรีสุนทร ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเมืองยโสธร 2022-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-10-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทยเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายปัจจัยบริวารกฐินสามัคคี ของวัดภาคีเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2022-10-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Vedeo Conference 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทยเจริญ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต โดยสวมเสื้อขาวทุกวันพุธและประกาศสงครามกับยาเสพติดด้วยการสุ่มตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฎิบัติงาน 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ - ๓ จัดประชุมวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “รับมอบการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริษัท พีโอออยล์ จำกัด อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ติดตามและประเมินพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4-5/2565” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี "วันตำรวจ" ประจำปี ๒๕๖๕ ของตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เพื่อนพ้องน้องพี่คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา ให้กำลังใจและมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือภัยน้ำท่วม แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1-3 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และอำนวยการ และฝ่ายบริหาร” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนรับมอบ “อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองนครราชสีมา ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือภัยน้ำท่วม แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย” 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสาแบบกลุ่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕. 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เขต 3 จัดกิจกรรมฟังคติธรรม และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม(จิตอาสา) พัฒนาศาสนสถาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดพิธีรับมอบทุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้กระทำผิด จากโครงการกำลังใจ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุม กำกับ ติดตาม ผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยโสธร 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕” 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังน้ำเขียว แห่งที่ ๑” 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอิสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่อง 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระขึ้น 15 คำ่ เดือน11(วันออกพรรษา) 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอครบุรี” 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา ครั้งที่ 2/2565” 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ และสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ และนิเทศอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการรับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการ ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่อง 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปักธงชัย” 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕” 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเสิงสาง” 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2” 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระในวันธรรมสวนะ 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขามสะแกแสง” 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางจินตนา สุวรรณโนบล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-09-30
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 2022-09-29
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ครั้งที่ ๖ อำเภอโนนสูง” 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการประสานสถานที่ เพื่อขับเคลื่อนในการเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสูงเนิน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบนายอำเภอสูงเนิน เพื่อรายงานตัวและประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) เพื่อรายงานตัว 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการรับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-09-28