รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ ๒ โดยใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ ใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System ด้วยระบบ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่าลำดวน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2022-12-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๖ 2022-12-08
นักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพระหว่างจำเลยและผู้เสียหาย ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ(Restorative Justice) 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ ใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System ด้วยระบบ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 โดยใช้การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference System 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023)” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ประชุมจัดสรร บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่สมาชิก กองทุนสวัสดิการเงินออมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติสาขา” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565” 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธรและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ๓๑ ปี กรมคุมประพฤติ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ พ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงเปิดโครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้นักโทษเด็ดขาดที่ ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษ จากเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง กีฬาคุมประพฤติโคราชสัมพันธ์ “สีมาเกมส์” ๒๕๖๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมน้อมรำลึก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565” 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาและประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2/2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)” 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565” 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565” 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมทีมบริหารสำนักงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวางแผนเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก จังหวัดยโสธร และการประชุมเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จังหวัดยโสธร 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) และร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งศูน 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสูงสุด อันดับ ๒ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า ๑๐๐ ล้าน 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานฌาปนกิจศพ ทายาทของ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าติ้ว ที่ป่วย นอนพักฟื้น ที่บ้านพัก บ้านดงสวาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าติ้ว กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอป่าติ้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายอำเภอไทยเจริญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “วันศุกร์ นุ่งผ้าไทย ไหว้พระสวดมนต์ มุ่งผลคุณธรรม” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อบรมฝึกทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษใบไม้แห้ง สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2022-11-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๔ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยโสธร และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565” 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดรับคดี ภายในอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เพื่อการให้บริการประชาชน 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมผู้บริหาร กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2565” 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทยเจริญ กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทยเจริญ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้บุคลากร 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ จัดประชุมวางแผนและการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมและติดตามถอดบทเรียน โครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอและตำบลเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ หลักสูตร พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้อำนวยการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ขั้นตอนการดูแลผู้เสพผู้ติด ของสำนักงานคุมประพฤติ” 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดย กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุดชุม (วัดกุดชุมใน) และ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-11-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๓ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ดำเนินการจัดประชุมแนวทางในการปฏิบัติงาน” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ภาคประชาชน และภาคเอกชน ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "กีฬาคุมประพฤติโคราชสัมพันธ์” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรม Meeting Morning ในรูปแบบสภากาแฟ” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกุดชุม กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกุดชุม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562” 2022-11-16
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอมหาชนะชัย กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอมหาชนะชัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนด้านน้ำดื่มและขนมขบเคี้ยว ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "กีฬาคุมประพฤติโคราชสัมพันธ์” 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมแนวทางในการปฏิบัติงาน” 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1-3 และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และอำนวยการ” 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมาย ที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ” 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ (วาระเร่งด่วน) ผ่านระบบ Online 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา การประกวดการทำอาหาร "Street Food สร้างอาชีพ Season 2" จังหวัดนครราชสีมา 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ให้คำปรึกษาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลิงนกทา (วัดป่าสุนทราราม ) และ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเลิงนกทา กระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเลิงนกทา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร รวมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติและดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต โดยสวมเสื้อขาวทุกวันพุธ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการ รายงานปัญหาอุปสรรค และนำเสนอการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมซักซ้อมพิธีการ” 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๒ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ Facebook Line) 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียวแห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒” 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติและสืบสานในพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดยโสธร 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะและฝึกปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ และร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าพบสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เพื่อบูรณาการ จัดโครงการรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง” 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอครบุรี” 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือข้อราชการ เกี่ยวกับมาตรการในการคุมประพฤติ” 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเ 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภาคีวัดบ้านกึ่งวิถี 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และปัจฉิมนิเทศ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อนัดติดตามผล 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอขามสะแกแสง” 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประสานงานขอความอนุเคราะห์จัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2” 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองบัวระเหว 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และปัจฉิมนิเทศ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อนัดติดตามผล 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” กลุ่มพื้นที่ 1 จัดประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชน 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) และการพิจารณาศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอ/สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางส 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ของจังหวัดยโสธร 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้​บริหาร​องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น อำเภอขามสะแกแสง” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ขอความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลโนนไทย เพื่อใช้เป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปักธงชัย” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและผาสุกภายในองค์กร ด้วยการอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้บุคลากร 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และปัจฉิมนิเทศ ให้ผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ เพื่อนัดติดตามผล 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดลัฎฐิวนาราม บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Kick off การประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ หารือแนวทางการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2022-11-03
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ รอบปฐมฤกษ์ 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา (Government Data Catalog)” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เยี่ยมให้กำลังนางภาพิดา ตรีศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ลงพื้นที่เข้าพบหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ภาคเอกชน อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประสานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "กีฬายุติธ 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ลงพื้นที่เข้าพบภาคเอกชน สโมสรไลออนส์โคราช โดยไลออนจุรีพร เศวตอมรกุล นายกสโมสรไลออนส์โคราช เพื่อประสานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "กีฬายุติธรรมสัมพันธ์" จังหวัดนครรา 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ลงพื้นที่เข้าพบหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก” 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง” 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเงินออมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา” 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และคณะทำงานวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ “สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภั 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต โดยการแสดงสัญลักษณ์ และสวมใส่เสื้อสีขาว 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิสงเสริมวัฒนธรรมสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพระ 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒) 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อม Street Food สร้างอาชีพ Season 2” 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดเหล่าน้อย บ้านเหล่าน้อย ตำบล 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เพื่อสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติเสนอรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ของจังหวัดยโสธร 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “วันศุกร์ นุ่งผ้าไทย ไหว้พระสวดมนต์ มุ่งผลคุณธรรม” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการกำกับติดตามเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร้รอยต่อ” 2022-10-28
“สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานเปิดสะพานบุญและร่วมถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยทาน ที่วัดโพยงอย ภาคีวัดบ้านกึ่งวิถี 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธร (วัดมหาธาตุ)จังหวัดยโสธร 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้คำปรึกษา และทำงานบริการสังคม แบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธรกระทรวงยุติธรรม และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธร ครั้งที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มาเยี่ยมให้กำลังใจส่งเสริมกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 2022-10-26
“ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มอบสบู่เดทตอล เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา" 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565” 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ เพื่อบริการแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ” 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก” 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และชมรมเหยื่อเมาไม่ขับ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายปัจจัยบริวารกฐินและร่วมทอดกฐินสามัคคี ของวัดป่าศรีสุนทร ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเมืองยโสธร 2022-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-10-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทยเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายปัจจัยบริวารกฐินสามัคคี ของวัดภาคีเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2022-10-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Vedeo Conference 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทยเจริญ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต โดยสวมเสื้อขาวทุกวันพุธและประกาศสงครามกับยาเสพติดด้วยการสุ่มตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฎิบัติงาน 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ - ๓ จัดประชุมวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “รับมอบการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริษัท พีโอออยล์ จำกัด อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ติดตามและประเมินพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4-5/2565” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี "วันตำรวจ" ประจำปี ๒๕๖๕ ของตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เพื่อนพ้องน้องพี่คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา ให้กำลังใจและมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือภัยน้ำท่วม แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1-3 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และอำนวยการ และฝ่ายบริหาร” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนรับมอบ “อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองนครราชสีมา ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือภัยน้ำท่วม แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย” 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสาแบบกลุ่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕. 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เขต 3 จัดกิจกรรมฟังคติธรรม และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม(จิตอาสา) พัฒนาศาสนสถาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดพิธีรับมอบทุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้กระทำผิด จากโครงการกำลังใจ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุม กำกับ ติดตาม ผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยโสธร 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕” 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังน้ำเขียว แห่งที่ ๑” 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอิสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่อง 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระขึ้น 15 คำ่ เดือน11(วันออกพรรษา) 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอครบุรี” 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และคุมประพฤติสาขา ครั้งที่ 2/2565” 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ และสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ และนิเทศอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการรับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการ ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่อง 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปักธงชัย” 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕” 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเสิงสาง” 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2” 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระในวันธรรมสวนะ 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขามสะแกแสง” 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางจินตนา สุวรรณโนบล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-09-30
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 2022-09-29
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ครั้งที่ ๖ อำเภอโนนสูง” 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการประสานสถานที่ เพื่อขับเคลื่อนในการเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสูงเนิน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบนายอำเภอสูงเนิน เพื่อรายงานตัวและประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) เพื่อรายงานตัว 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการรับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่อง 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่องโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมงานเกษียณเกษมสันต์คุมประพฤติผูกพันธ์รักมั่นมิคลาย 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมอบรมความรู้ แสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อม คืนคนดีสูสังคม 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day ) ของจังหวัดยโสธร 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ครั้งที่ ๕ อำเภอวังน้ำเขียว” 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน "เกษียณเกษมสันต์ คุมประพฤติผูกพัน รักมั่นมิคลาย" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565” 2022-09-27
“อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565” 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรเข้าเยี่ยมคารวะอัยการจังหวัดยโสธร 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี พิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ประจำปี ๒๕๖๕ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 2022-09-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ครั้งที่ ๔ อำเภอหนองบุญมาก” 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 9/2565” 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ครั้งที่ ๓ อำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธร 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธรและประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 9/2565 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดป่าศรีสุนทร อำเภอเมืองยโสธร 2022-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ติดตามและประเมินพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3/2565” 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดนครราชสีมา” 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “การอบรมหลักสูตรการกรอกข้อมูลลงใน Template Metadata สำหรับชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ” 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมคณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา” 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “รับมอบวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนจากภาคเอกชน คุณแม่สุพร และคุณสุดาพร สุวัฒโนดม ผู้บริหารโรงแรม โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท” 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ” 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมรับชม การแถลงผลการการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี2565 ผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบปลัดอาวุโสอำเภอเทพารักษ์ เพื่อรายงานตัวและประชาสัมพันธ์ภารกิจคุมประพฤติ รวมทั้งนโยบายศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมสัญจร “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด” 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรเข้าแนะนำตัวต่อหัวหน้าส่วนราชการ 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรเข้าแนะนำตัวต่อหัวหน้าส่วนราชการ 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรไหว้พระสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรเข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ฯ 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ครั้งที่ ๒ อำเภอเสิงสาง” 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย” 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการประสานสถานที่ในการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเทพารักษ์ 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 7/2565” 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ” 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ครั้งที่ 1 อำเภอครบุรี” 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกุดชุม 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมชมผลงาน การฝึกวิชาชีพ ของผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ในงาน “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด” 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบหน่วยงานภาคีเพื่อบูรณาการงานคุมประพฤติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบาย ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว รับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบนายอำเภอปากช่อง เพื่อรายงานตัวและประชาสัมพันธ์ภารกิจคุมประพฤติ รวมทั้งนโยบายศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่อง จัดประชุมเพื่อบูรณาการ การทำงานกับภาคประชาชนในทุกมิติ และเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่อง และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง รับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ประสานแนวทางการเสนอติด EM กรณีคดีผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด คดียาเสพติด โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอด่านขุนทด และอำเภอเทพารักษ์ 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสีคิ้ว เพื่อประสานแนวทางการติด EM และประชาสัมพันธ์ภารกิจคุมประพฤติ 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอด่านขุนทด 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการจัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมแนวทางดำเนินการและการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว มาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก” 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลบุ่งค้า 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร ปี 2565 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียวแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2” 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม "ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชภายในจังหวัดนครราชสีมา ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1-3 และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ” 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางสาวบังอร ไล้เลิศ ในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอครบุรี” 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง” 2022-09-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “อบรมเพิ่มประสิทธิภาพภาวะผู้นำในการบริหารงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 2022-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด : กิจกรรมโปรมแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” 2022-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ และพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2565” 2022-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการเงินออม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2022-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอจักราช” 2022-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐานสำหรับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 2022-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการเพื่อจัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2022-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปักธงชัย 2022-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการกองทุนชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา กรณีบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติถึงแก่กรรม” 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง” 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอขามสะแกแสง” 2022-09-05
คป.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ๋อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสำนักงาน ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ยินดีต้อนรับ นางสาวสุพิชชา พันทิอั้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2022-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ฯ 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการ การจัดการองค์ความรู้ (KM) : เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (counseling) 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดพิธีปิด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565” 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 11” 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565-2570” 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ฯ 2022-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 10” 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “การอบรมเพื่อจัดทำระบบบัญชีข้อมูลเปิดเผยเพื่อนวัตกรรมราชการ 4.0 (Open Data Catalog for Governance Innovation 4.0 : ODCGI 4.0) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Covernment Data Catalog) จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการ กรมคุมประพฤติ” 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ฯ 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 9” 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565” 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เพื่อนำเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 8” 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 7” 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 7” 2022-08-29
คป.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากกั้นอะครีลิค พร้อมฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2022-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว บูรณการกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ และอำเภอปากช่อง เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อย และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย 2022-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 2022-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมอบรมความรู้ แสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อม คืนคนดีสูสังคม 2022-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 6” 2022-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธร 2022-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมความรู้ “กฎหมายจราจรและการขับขี่รถอย่างปลอดภัย” ครั้งที่ 1/2565 2022-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565” 2022-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมอบรม “การติดตามการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue สำหรับผู้บริหารของจังหวัดนครราชสีมา 2022-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 4” 2022-08-25
"ภาคประชาชนสนับสนุนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ ด้วยการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 2022-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 3” 2022-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 2022-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่อง และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง รับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4-5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องวันที่ 2” 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๔-๕ ประจำปีงบประมาณ 2565” 2022-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล 2022-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ฯ 2022-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติ เขต 3 ต่อเนื่องวันที่ 2” 2022-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา” 2022-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ประธานคุมประพฤติเขต 3 จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติ เขต 3” 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกุดชุม 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอกุดชุม 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ฯ 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๔-๕ ประจำปี ๒๕๖๕ และคณะวิทยากรกลุ่มโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคุมประพฤติเขต 3” 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" 2022-08-17
คป.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-16
คป.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายให้ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอมหาชนะชัย 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ” 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคุมประพฤติเขต 3” 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้" 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กราบขอพรจากท่านผู้อำนวยการฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วม “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “พิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565” 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 11” 2022-08-13
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว (แห่งที่ 2) จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-13
คป.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-13
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเลิงนกทา 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของและสร้างความสุขแก่ผู้ด้อยโอกาส ตามแผนการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับอาสาสมัครคุมระพฤติอำเภอสูงเนิน รับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปากช่อง และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง รับรายงานตัว กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ ๑๐” 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 2/2565 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ ๙” 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมใน "โครงการเยาวชนไทยหัวใจพุทธ บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 7” 2022-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ติดอุปกรณ์อิเล้กทรอนิกส์ 2022-08-08
คป.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ ๗” 2022-08-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด “การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565” 2022-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์" พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565” 2022-08-07
คป.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5” 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565” 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด” 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงาน "วันรพี" ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 9 คน “วันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว (แห่งที่ ๒) 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า (9 คน) “วันรพี ปี 2565” 2022-08-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2-3 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นวันที่ ๔” 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “อบรมหลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานคุมประพฤติ” 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ติดอุปกรณ์อิเล้กทรอนิกส์ 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 3” 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ” 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดนครราชสีมา 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงาน นัดพบแรงงานและโลกอาชีพจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) นักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 2” 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัด “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565” 2022-08-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565" 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา” 2022-08-02
อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา 2022-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการ “ศาลจังหวัดสีคิ้วส่งเสริม การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมคณะทำงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคุมประพฤติเขต ๓” 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมซักซ้อมคณะทำงานค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2565" 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมโครงการ “ศาลจังหวัดสีคิ้วส่งเสริม การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอป่าติ้ว 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ฯ 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-27
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมและการบูรณาการงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา” 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 13+1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" 2022-07-26
ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา "ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” 2022-07-25
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 2022-07-25
โครงการ “อาสาทำความดี บริจาคโลหิต” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-25
สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ 2022-07-23
"งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 2 และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา" 2022-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พิธีเปิดค่ายศูนย์ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 5 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ติดตามผล "ค่ายเรียนรู้ตัวเรา เข้าใจตนเอง ชีวิตมีความสุข" ภายใต้โครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2022-07-22
"โครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (Street food)" สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 2022-07-22
กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข “นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตวันศุกร์” จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2-3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย” 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (Street food) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-21
“โคราชเมืองกีฬา KORAT SPORT CITY” 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดนครราชสีมา” ครั้งที่ 7/2565 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมต้อนรับและรับการตรวจติดตาม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ” 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ฯ” 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานคุมประพฤติอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม โครงการ ผู้ว่าพาเที่ยววัด “เที่ยววัดห้ามพลาด เมืองโคราชสายบุญ” 2022-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ” 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ และนิเทศอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพบิดาของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจังหวัดยโสธร โครงการอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ฯ 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 200 ปีชาติกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 2022-07-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการจัดสถานที่และปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินคะแนน ชมรม TO BE NUMBER ONE” 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ตามนโยบายกรมคุมประพฤติ 2022-07-06
ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-06
กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กิจกรรมบรรยายเทิดพระเกียรติ เรื่องพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)” 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กองทุนสวัสดิการเงินออมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก กรณีบิดาถึงแก่กรรม” 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการจัดสถานที่และปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินคะแนน ชมรม TO BE NUMBER ONE” 2022-07-05
ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดาบตำรวจถนอม ชัชวาล บิดาของนางสาวเนาวรัตน์ ชัชวาล พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 2022-07-05
ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒” 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ในรูปแบบประชุมทางไกล (Online Conference)” 2022-07-05
ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดยโสธร 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-07-01
คุมประพฤติภาคประชาชน สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2022-07-01
ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา 2022-07-01
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเงินออมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๑/๑๕๖๕ 2022-07-01
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมอุปสมบทผู้ถูกคุมความประพฤติ ในช่วงระหว่างวันที่ ๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดอิสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา 2022-07-01
ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-06-30
ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-29
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-29
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-29
ประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เขตการตรวจราชการที่ 33 จังหวัดนครราชสีมา รอบที่ 2/2565 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับมอบใบประกาศมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE ฯ 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอป่าติ้ว 2022-06-28
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-28
สสจ.โคราช ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ เตรียมรับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-28
คุมประพฤติโคราชประสานงานกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เปิดดำเนินการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา แห่งที่ ๒ 2022-06-27
เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-27
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-27
ดำเนินรายการวิทยุตามโครงการยุติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-27
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-27
คป.บุรีรัมย์ ประกาศาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทยเจริญ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร 2022-06-24
จัดเตรียมสถานที่และปรับภูมิทัศน์ รับการตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-24
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565 2022-06-24
กิจกรรมในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธร 2022-06-24
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-24
สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจังหวัดยโสธร ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพ ฯ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมซ่อมสำนึกเมาแล้วขับ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จังหวัดยโสธร 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565” 2022-06-24
ประชุมหัวหน้ากลุ่มเขตพื้นที่ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-23
ประชุมเตรียมความพร้อม และติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติยโสธร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2022-06-22
ร่วมประชุมกำกับติดตามของ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-06-22
“กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต” 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงานของ ศูนย์เฉพาะกิจ เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-22
ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว แห่งที่ ๒ 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2022-06-21
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-21
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-21
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) 2022-06-20
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำกิจกรรมบริการสังคม 2022-06-20
“ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา” 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-18
“ตรวจสุขภาพประจำปี” 2022-06-17
ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา (วัดอิสาน) 2022-06-17
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมาจัดโครงการอบรมความรู้ "การคุ้มครองดูแลผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมาย" 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรม “ดับจิต สร้างจิตสำนึก” ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-16
ดำเนินการติดตามนักโทษเด็ดขาดหญิงซึ่งมีเงื่อนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์EM ในเขตพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-16
ประสานงานขอรับความอนุเคราะห์ด้านอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินว่างเปล่า) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเสิงสาง 2022-06-16
“ประชุมกลุ่มพื้นที่ เพื่อหารือและชี้แจงแนวทางดำเนินการปฏิบัติงาน” 2022-06-16
“ชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดที่เกี่ยวกับพืชกัญชา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” 2022-06-16
โคราชเมืองกีฬา “KORAT SPORT CITY” 2022-06-15
“ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ” 2022-06-15
ประชุมสรุปโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-15
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมความรู้ "กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ" 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-14
คป.บุรีรัมย์ ประกาศาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้วและอำเภอสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ติดอปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) 2022-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมพนักงานคุมประพฤติ 2022-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมธรรมมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-07
ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2565 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ฯ 2022-06-03
คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติในรูปแบบบ้านกึ่งวิถี 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมทำงานบริการสังคมและกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับการเป็นสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา"โครงการรวมพล คน TO BE" 2022-06-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติรับมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ฯ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2022-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรพิธีปิดค่ายศูนย์ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 2022-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จุดประสงค์ของการจุดเทียนอุดมการณ์ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมับรายงานแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จังหวัดยโสธร 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 วันที่ 7ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทยเจริญ 2022-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล 2022-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พิธีเปิดค่ายศูนย์ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกุดชุม 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) สำหรับผู้เข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4/2565 2022-05-17
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พิธีปิดค่ายศูนย์ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 2022-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จุดประสงค์ของการจุดเทียนอุดมการณ์ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร การประชุมปรึกษาหารือ ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษา ฯ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการกลุ่มจังหวัด 6 ครั้งที่ 5/2565 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พิธีเปิดค่ายศูนย์ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) สำหรับผู้เข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3/2565 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ข้าราชการรับประกาศเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ฯ 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการสื่อสารแผนและจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญ ฯ 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย รับมอบอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประสานจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอห้วยแถลง 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวันที่ 17 เมษายน 2565 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออาคารสำนักงานฯ ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 20๑๙ (โควิด-19) 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ ฯ 17 เมษายน 2565 2022-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ ฯ 16 เมษายน 2565 2022-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 16 เมษายน 2565 2022-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฎิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวันที่ 15 เมษายน 2565 2022-04-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ ฯ 2022-04-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ ฯ 2022-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการสงกรานต์ อำเภอพิมาย 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย นำเสนอ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดสถานที่จัดพิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าสไบพระราชทานและรำสดุดีท้าวสุรนารีอำเภอพิมาย 2022-04-07
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุราฯจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานข่าวไทย MCOT ช่อง 9 โมเดิลไนท์ทีวี 2022-03-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สา่ขาพิมาย ร่วมประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนแลัยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนและโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ ร่วมปรัับภูมิทัศน์เนื่องในวันสถาปณากรมคุมประพฤติ 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถานปณากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมเป็นเจ้าภาพสสวดอภิธรรมศพ นายบุญตา คำพิมาย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยาง 2022-03-14
าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีกรมคุมประพฤติ 15 มีนาคม 2565 2022-03-11
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2022-03-07
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 2022-03-07
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-24
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2022-02-11
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติ 2022-02-11
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติ 2022-02-11
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดโครงการ “อบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติ” 2022-02-11
คุมประพฤติอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามความก้าวหน้าแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้ารับการฝึกอาชีพ “พัฒนาจิต พัฒนาฝีมือ” 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี (พื้นที่ 3) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2022-02-10
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตระการพืชผล 2022-02-09
คุมประพฤติอุบลฯ ข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ และศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา 2022-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2022-02-09
คุมประพฤติอุบลฯ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม "จิตอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่" 2022-02-08
คุมประพฤติอุบลฯ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-08
คุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมวอร์รูม ครั้งที่ 5/2565 2022-02-08
คุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2022-02-02
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสิรินธร 2022-02-01
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดทำ KM และชี้แจงร่าง KPI แก่ผู้ปฏิบัติ 2022-02-01
คุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ 2022-02-01
“คุมประพฤติอุบลราชธานี” จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมือง 2022-01-31
คุมประพฤติอุบลราชธานี” จัดประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 2022-01-28
คุมประพฤติอุบลราชธานี (พื้นที่ 3) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (EM) 2022-01-28
คุมประพฤติอุบลราชธานี (พื้นที่ 5) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (EM) 2022-01-28
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดประชุมวอร์รูม ครั้งที่ 4/2565 2022-01-28
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 2022-01-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ออกเยี่ยมและติดตามผลผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2022-01-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2021-12-15
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบาทพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมบริจาคโลหิต 2021-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษจำคุก นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย lสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 2021-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประสานงานศูนย์คืนคนดี 2021-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมทีมสะสางคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำสัปดาห์ 2021-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย 2021-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติที่แต่งตั้งใหม่ปฏิญ่ณตน รับบัตรอาสาสมัครคุมประพฤติ และรับเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติก่อนปฏิบัติหน้าที่ 2021-11-04
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น K3300NR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้กำลังใจและช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท้่วม 2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายมาลัยกร วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว 2021-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการถอดอุปกรณ์ติดตามตัวให้กับผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ออกสอดส่องผู้พักการลงโทษ 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2021-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากร 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดแบบควบคุมตัว 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประสานการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ลงพื้นที่เยี่ยมสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถี ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าภูเขาทอง 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ให้ความรู้เกี่ยวกับชมรมTO BE NUMBER ONE 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าติ้ว 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าติ้ว 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ให้ความรู้เกี่ยวกับชมรมTO BE NUMBER ONE 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทยเจริญ 2021-09-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้ารับอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 2021-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่อำเภอกุดชุม 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯประจำปี พ.ศ.2565 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมทีมสะสางคดีฟื้นฟู 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมต้อนรับ นายปฏิญญา แกะกระโทก พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมหาชนะชัย 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ชมรมเหยื่อเมาไม่ขับจังหวัดยโสธรเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ฝึกอาชีพ สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ ผลิตและจำหน่าย “ทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์เก่า” 2021-09-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน @ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสดโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)Antigen Test Kitโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-08-31
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-08-26
สคป.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-08-19
คุมประพฤติบุรีรัมย์หารือแนวการรับรายงานตัวผ่านจอภาพร่วมกับศาล 2021-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ นายเปลื้อง บุญสูงเนิน บิดาของนางสมจิตร เมืองทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-07-19
ประกาศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-07-19
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุุนายน ๒๕๖๔ 2021-07-07
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 2021-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-06-24
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว พิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ (แอลกอฮอล์เจล) สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2021-06-15
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 2021-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-20
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-05-12
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ 2021-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑืสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 2021-04-22
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมและการบูรณาการงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างสำนึก จิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่” ครั้งที่ ๒ 2021-04-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมเลือกประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฯ 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบุตรของนายปราณีต ศิริภูล อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝึกอาชีพ “ทำน้ำยาล้างจาน” 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ” ครบรอบ ๒๙ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” 2021-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย นำสมาชิกแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนรราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 2021-03-04
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ่จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2021-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดโครงการส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้(การทำสบู่ใยบวบ) 2021-02-19
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจราชการ(วันที่สอง) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพิมาย 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจราชการ(วันแรก) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมตรวจและประเมินผลงานกำนันดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าลาด 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2021-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีรดน้ำศพและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางจ้อ ปราบงูเหลือม มารดาของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างสำนึก จิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่” ครั้งที่ ๑ 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนภัย อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกเรียกรับเงินติดกำไร EM 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประชุมชี้แจง อาสาสมัครคุมประพติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมายเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2021-01-28
สคป.จ.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 2021-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2021-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-01-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมเครื่่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพนายสวัสดิ์ บุตรสุวรรณ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-01-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 2021-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ออกพื้นที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอด่านขุนทด เพื่อตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้ถูกคุมความประพฤติลดวันต้องโทษจำคุก 2021-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ ในคดีขับรถในขณะเมาสุรา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฯ 2021-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมทำบุญงานศพของนายสวัสดิ์ บุตรสุวรรณ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์สร่างเมา 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมและสำรวจสถานที่ในพื้นที่เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว 2020-12-16
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-12-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TVโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-12-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง ช่วยสอบปากคำผู้อุปการะ ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อบรมการลงข้อมูลระบบ Electronic Monitoring (EM) ในระดับ EM user 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความผาสุกและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 2020-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ 2020-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของนายสุรัช เทียมไธสง ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีรดน้ำศพและพิธีสวดอภิธรรมศพมารดาของนายสุรัช เทียมไธสง ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๒ 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื่อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีคิ้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สถานการณ์อุทกภัยความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2020-10-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 2020-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 2020-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-10-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-10-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-10-15
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-10-06
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-10-05
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-10-05
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน คนดี ทูบี สีคิ้ว” 2020-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมอบรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต 2020-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ นายสนิท ซอสูงเนิน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมหารือร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2020-09-24
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-22
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-09-10
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มจุดแสงสว่างและติดตั้งชุดตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย 2020-09-03
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “อบรมธรรมะ” ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื่อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำลำตะคอง 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำลำตะคอง 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๙ 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานความร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิด ที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-08-25
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-08-18
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-08-17
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายบรรลือ เวชประโคน เจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-08-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมประชุม โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2020-07-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝึกอาชีพ “ทำน้ำยาล้างจาน” 2020-07-22
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบสายแลนพร้อมไฟและโทรศัพท์ จำนวน ๑ ระบบ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจบง 2020-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพร้อมใจ Big Cleaning Day 2020-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference System ของกระทรวงยุติธรรม 2020-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื่อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2020-07-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 2020-07-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน..สานสัมพันธ์..สามัคคี ตามแผนผาสุก 2020-07-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน..สานสัมพันธ์..สามัคคี ตามแผนผาสุก 2020-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเทพารักษ์ หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกป่า 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม ของ นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟู ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ ๓) 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าตรวจเยี่ยมและเข้ารับการประเมินตนเองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอนามัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒ 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันโควิท-๑๙” 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมทำงานบริการสังคม บำเพ็ญสาธารณประโชน์ พัฒนาทำความสะอาด 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับการตรวจราชการ โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนจัดทำการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2020-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๗ 2020-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-06-15
คุมประพฤติศรีสะเกษ ร่วมมือสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-13
คุมประพฤติศรีสะเกษ ร่วมมือโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-13
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้วทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้วตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดตู้ปันสุข แบ่งปันช่วงโควิด-19 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันโควิท-๑๙” 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานความร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิด ที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประชุมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference System ของกระทรวงยุติธรรม 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” หยุดเชื้อ หยุดโรค ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-06-09
คุมประพฤติศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-09
คุมประพฤติศรีสะเกษ ประชุมจัดทำแผนการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2020-06-09
คุมประพฤติศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "มีแล้วแบ่งปัน" 2020-06-09
สคป.จ.บุรีรัมย์ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
คุมประพฤติศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19 2020-06-04
คุมประพฤติศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ 2020-06-04
คุมประพฤติศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-04
คุมประพฤติศรีสะเกษร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 2020-06-02
TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมฮักแพง แบ่งปัน 2020-06-02
คุมประพฤติศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมความผาสุก “ปลูกผักสวนครัวเพื่อแบ่งปัน” 2020-05-30
คุมประพฤติศรีสะเกษ ประสานฝ่ายปกครอง นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ เข้ารับการบำบัด 2020-05-30