รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “กองทุนสวัสดิการเงินออมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก กรณีบิดาถึงแก่กรรม” 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ดำเนินการจัดสถานที่และปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินคะแนน ชมรม TO BE NUMBER ONE” 2022-07-05
ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดาบตำรวจถนอม ชัชวาล บิดาของนางสาวเนาวรัตน์ ชัชวาล พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 2022-07-05
ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒” 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ในรูปแบบประชุมทางไกล (Online Conference)” 2022-07-05
ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา “ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดยโสธร 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-07-01
คุมประพฤติภาคประชาชน สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2022-07-01
ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา 2022-07-01
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเงินออมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๑/๑๕๖๕ 2022-07-01
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมอุปสมบทผู้ถูกคุมความประพฤติ ในช่วงระหว่างวันที่ ๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดอิสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา 2022-07-01
ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-06-30
ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-29
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-29
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-29
ประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เขตการตรวจราชการที่ 33 จังหวัดนครราชสีมา รอบที่ 2/2565 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับมอบใบประกาศมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE ฯ 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอป่าติ้ว 2022-06-28
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-28
สสจ.โคราช ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ เตรียมรับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-28
คุมประพฤติโคราชประสานงานกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เปิดดำเนินการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา แห่งที่ ๒ 2022-06-27
เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-27
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-27
ดำเนินรายการวิทยุตามโครงการยุติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-27
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทยเจริญ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร 2022-06-24
จัดเตรียมสถานที่และปรับภูมิทัศน์ รับการตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-24
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565 2022-06-24
กิจกรรมในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองยโสธร 2022-06-24
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-24
สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจังหวัดยโสธร ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพ ฯ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมซ่อมสำนึกเมาแล้วขับ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จังหวัดยโสธร 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565” 2022-06-24
ประชุมหัวหน้ากลุ่มเขตพื้นที่ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-23
ประชุมเตรียมความพร้อม และติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติยโสธร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2022-06-22
ร่วมประชุมกำกับติดตามของ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-06-22
“กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต” 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงานของ ศูนย์เฉพาะกิจ เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-22
ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว แห่งที่ ๒ 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2022-06-21
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-21
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-21
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) 2022-06-20
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำกิจกรรมบริการสังคม 2022-06-20
“ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา” 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-18
“ตรวจสุขภาพประจำปี” 2022-06-17
ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา (วัดอิสาน) 2022-06-17
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมาจัดโครงการอบรมความรู้ "การคุ้มครองดูแลผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมาย" 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรม “ดับจิต สร้างจิตสำนึก” ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-16
ดำเนินการติดตามนักโทษเด็ดขาดหญิงซึ่งมีเงื่อนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์EM ในเขตพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 2022-06-16
ประสานงานขอรับความอนุเคราะห์ด้านอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินว่างเปล่า) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเสิงสาง 2022-06-16
“ประชุมกลุ่มพื้นที่ เพื่อหารือและชี้แจงแนวทางดำเนินการปฏิบัติงาน” 2022-06-16
“ชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดที่เกี่ยวกับพืชกัญชา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” 2022-06-16
โคราชเมืองกีฬา “KORAT SPORT CITY” 2022-06-15
“ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ” 2022-06-15
ประชุมสรุปโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-15
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมความรู้ "กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ" 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-14
คป.บุรีรัมย์ ประกาศาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้วและอำเภอสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ติดอปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) 2022-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมพนักงานคุมประพฤติ 2022-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมธรรมมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-07
ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2565 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ฯ 2022-06-03
คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติในรูปแบบบ้านกึ่งวิถี 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมทำงานบริการสังคมและกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับการเป็นสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา"โครงการรวมพล คน TO BE" 2022-06-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติรับมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ฯ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2022-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรพิธีปิดค่ายศูนย์ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 2022-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จุดประสงค์ของการจุดเทียนอุดมการณ์ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมับรายงานแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จังหวัดยโสธร 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 วันที่ 7ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทยเจริญ 2022-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอทรายมูล 2022-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พิธีเปิดค่ายศูนย์ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกุดชุม 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) สำหรับผู้เข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 4/2565 2022-05-17
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พิธีปิดค่ายศูนย์ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 2022-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จุดประสงค์ของการจุดเทียนอุดมการณ์ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร การประชุมปรึกษาหารือ ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษา ฯ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการกลุ่มจังหวัด 6 ครั้งที่ 5/2565 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอค้อวัง 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พิธีเปิดค่ายศูนย์ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) สำหรับผู้เข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3/2565 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ข้าราชการรับประกาศเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ฯ 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการสื่อสารแผนและจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญ ฯ 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย รับมอบอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประสานจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอห้วยแถลง 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวันที่ 17 เมษายน 2565 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออาคารสำนักงานฯ ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 20๑๙ (โควิด-19) 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ ฯ 17 เมษายน 2565 2022-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ ฯ 16 เมษายน 2565 2022-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 16 เมษายน 2565 2022-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฎิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวันที่ 15 เมษายน 2565 2022-04-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ ฯ 2022-04-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ ฯ 2022-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการสงกรานต์ อำเภอพิมาย 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย นำเสนอ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดสถานที่จัดพิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าสไบพระราชทานและรำสดุดีท้าวสุรนารีอำเภอพิมาย 2022-04-07
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุราฯจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานข่าวไทย MCOT ช่อง 9 โมเดิลไนท์ทีวี 2022-03-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สา่ขาพิมาย ร่วมประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนแลัยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนและโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ ร่วมปรัับภูมิทัศน์เนื่องในวันสถาปณากรมคุมประพฤติ 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถานปณากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมเป็นเจ้าภาพสสวดอภิธรรมศพ นายบุญตา คำพิมาย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยาง 2022-03-14
าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีกรมคุมประพฤติ 15 มีนาคม 2565 2022-03-11
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2022-03-07
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 2022-03-07
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-24
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2022-02-11
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติ 2022-02-11
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติ 2022-02-11
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดโครงการ “อบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติ” 2022-02-11
คุมประพฤติอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามความก้าวหน้าแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้ารับการฝึกอาชีพ “พัฒนาจิต พัฒนาฝีมือ” 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี (พื้นที่ 3) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2022-02-10
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-10
คุมประพฤติอุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตระการพืชผล 2022-02-09
คุมประพฤติอุบลฯ ข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ และศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา 2022-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2022-02-09
คุมประพฤติอุบลฯ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม "จิตอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่" 2022-02-08
คุมประพฤติอุบลฯ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-08
คุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมวอร์รูม ครั้งที่ 5/2565 2022-02-08
คุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2022-02-02
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสิรินธร 2022-02-01
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดทำ KM และชี้แจงร่าง KPI แก่ผู้ปฏิบัติ 2022-02-01
คุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ 2022-02-01
“คุมประพฤติอุบลราชธานี” จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมือง 2022-01-31
คุมประพฤติอุบลราชธานี” จัดประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 2022-01-28
คุมประพฤติอุบลราชธานี (พื้นที่ 3) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (EM) 2022-01-28
คุมประพฤติอุบลราชธานี (พื้นที่ 5) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (EM) 2022-01-28
คุมประพฤติอุบลราชธานี จัดประชุมวอร์รูม ครั้งที่ 4/2565 2022-01-28
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 2022-01-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ออกเยี่ยมและติดตามผลผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2022-01-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รุ่นที่ ๑ 2021-12-22
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2021-12-15
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบาทพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมบริจาคโลหิต 2021-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษจำคุก นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย lสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 2021-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประสานงานศูนย์คืนคนดี 2021-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมทีมสะสางคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำสัปดาห์ 2021-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย 2021-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติที่แต่งตั้งใหม่ปฏิญ่ณตน รับบัตรอาสาสมัครคุมประพฤติ และรับเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติก่อนปฏิบัติหน้าที่ 2021-11-04
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น K3300NR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้กำลังใจและช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท้่วม 2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายมาลัยกร วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว 2021-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการถอดอุปกรณ์ติดตามตัวให้กับผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ออกสอดส่องผู้พักการลงโทษ 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2021-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากร 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดแบบควบคุมตัว 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประสานการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ลงพื้นที่เยี่ยมสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถี ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าภูเขาทอง 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ให้ความรู้เกี่ยวกับชมรมTO BE NUMBER ONE 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าติ้ว 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าติ้ว 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ให้ความรู้เกี่ยวกับชมรมTO BE NUMBER ONE 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทยเจริญ 2021-09-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้ารับอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 2021-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่อำเภอกุดชุม 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯประจำปี พ.ศ.2565 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมทีมสะสางคดีฟื้นฟู 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมต้อนรับ นายปฏิญญา แกะกระโทก พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมหาชนะชัย 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ชมรมเหยื่อเมาไม่ขับจังหวัดยโสธรเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ฝึกอาชีพ สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ ผลิตและจำหน่าย “ทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์เก่า” 2021-09-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน @ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสดโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)Antigen Test Kitโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-08-31
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-08-26
สคป.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-08-19
คุมประพฤติบุรีรัมย์หารือแนวการรับรายงานตัวผ่านจอภาพร่วมกับศาล 2021-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ นายเปลื้อง บุญสูงเนิน บิดาของนางสมจิตร เมืองทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-07-19
ประกาศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-07-19
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุุนายน ๒๕๖๔ 2021-07-07
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 2021-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-06-24
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว พิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ (แอลกอฮอล์เจล) สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2021-06-15
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 2021-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-20
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-05-12
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ 2021-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑืสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-27
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 2021-04-22
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมและการบูรณาการงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างสำนึก จิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่” ครั้งที่ ๒ 2021-04-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมเลือกประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฯ 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบุตรของนายปราณีต ศิริภูล อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝึกอาชีพ “ทำน้ำยาล้างจาน” 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ” ครบรอบ ๒๙ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” 2021-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย นำสมาชิกแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนรราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 2021-03-04
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ่จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2021-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดโครงการส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้(การทำสบู่ใยบวบ) 2021-02-19
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจราชการ(วันที่สอง) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพิมาย 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจราชการ(วันแรก) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมตรวจและประเมินผลงานกำนันดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าลาด 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2021-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีรดน้ำศพและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางจ้อ ปราบงูเหลือม มารดาของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างสำนึก จิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่” ครั้งที่ ๑ 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนภัย อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกเรียกรับเงินติดกำไร EM 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประชุมชี้แจง อาสาสมัครคุมประพติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมายเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2021-01-28
สคป.จ.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 2021-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2021-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-01-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมเครื่่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพนายสวัสดิ์ บุตรสุวรรณ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-01-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 2021-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ออกพื้นที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอด่านขุนทด เพื่อตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้ถูกคุมความประพฤติลดวันต้องโทษจำคุก 2021-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ ในคดีขับรถในขณะเมาสุรา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฯ 2021-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมทำบุญงานศพของนายสวัสดิ์ บุตรสุวรรณ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์สร่างเมา 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมและสำรวจสถานที่ในพื้นที่เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว 2020-12-16
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-12-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TVโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-12-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง ช่วยสอบปากคำผู้อุปการะ ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อบรมการลงข้อมูลระบบ Electronic Monitoring (EM) ในระดับ EM user 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความผาสุกและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 2020-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ 2020-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของนายสุรัช เทียมไธสง ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีรดน้ำศพและพิธีสวดอภิธรรมศพมารดาของนายสุรัช เทียมไธสง ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสูงเนิน 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๒ 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื่อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีคิ้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สถานการณ์อุทกภัยความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2020-10-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 2020-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 2020-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-10-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-10-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-10-15
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-10-06
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-10-05
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-10-05
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน คนดี ทูบี สีคิ้ว” 2020-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมอบรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต 2020-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ นายสนิท ซอสูงเนิน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมหารือร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2020-09-24
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-22
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-09-10
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มจุดแสงสว่างและติดตั้งชุดตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย 2020-09-03
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “อบรมธรรมะ” ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื่อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำลำตะคอง 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำลำตะคอง 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๙ 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานความร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิด ที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-08-25
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-08-18
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-08-17
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายบรรลือ เวชประโคน เจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-08-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมประชุม โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2020-07-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝึกอาชีพ “ทำน้ำยาล้างจาน” 2020-07-22
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบสายแลนพร้อมไฟและโทรศัพท์ จำนวน ๑ ระบบ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจบง 2020-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพร้อมใจ Big Cleaning Day 2020-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference System ของกระทรวงยุติธรรม 2020-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื่อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2020-07-14
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 2020-07-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน..สานสัมพันธ์..สามัคคี ตามแผนผาสุก 2020-07-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน..สานสัมพันธ์..สามัคคี ตามแผนผาสุก 2020-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเทพารักษ์ หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกป่า 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม ของ นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟู ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ ๓) 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าตรวจเยี่ยมและเข้ารับการประเมินตนเองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอนามัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒ 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันโควิท-๑๙” 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมทำงานบริการสังคม บำเพ็ญสาธารณประโชน์ พัฒนาทำความสะอาด 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว รับการตรวจราชการ โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนจัดทำการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2020-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๗ 2020-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-06-15
คุมประพฤติศรีสะเกษ ร่วมมือสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-13
คุมประพฤติศรีสะเกษ ร่วมมือโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-13
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้วทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้วตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดตู้ปันสุข แบ่งปันช่วงโควิด-19 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันโควิท-๑๙” 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานความร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิด ที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประชุมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference System ของกระทรวงยุติธรรม 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” หยุดเชื้อ หยุดโรค ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-06-09
คุมประพฤติศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-09
คุมประพฤติศรีสะเกษ ประชุมจัดทำแผนการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2020-06-09
คุมประพฤติศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "มีแล้วแบ่งปัน" 2020-06-09
สคป.จ.บุรีรัมย์ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-08
คุมประพฤติศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19 2020-06-04
คุมประพฤติศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ 2020-06-04
คุมประพฤติศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-04
คุมประพฤติศรีสะเกษร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 2020-06-02
TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมฮักแพง แบ่งปัน 2020-06-02
คุมประพฤติศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมความผาสุก “ปลูกผักสวนครัวเพื่อแบ่งปัน” 2020-05-30
คุมประพฤติศรีสะเกษ ประสานฝ่ายปกครอง นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ เข้ารับการบำบัด 2020-05-30
คุมประพฤติศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ 2020-05-29
คุมประพฤติศรีสะเกษ ประสานฝ่ายปกครองนำผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ารับการบำบัด 2020-05-29
คุมประพฤติศรีสะเกษ สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE 2020-05-26
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-22
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2020-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 2020-05-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประจำทุกวันพุธ 2020-05-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สีคิ้ว ฝึกอาชีพ “ม้านั่ง ทูบี คนดี สีคิ้ว” 2020-05-14
คุมประพฤติศรีสะเกษ ประชุมประจำเดือนสำนักงานฯครั้งที่ 4/2563 2020-05-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สีคิ้ว ร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตร และสินค้า OTOP 2020-05-12
สคป.จ.บุรีรัมย์ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 2020-05-05
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประจำทุกวันพุธ 2020-04-29
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สีคิ้ว ผลิตและจำหน่าย “น้ำยาล้างจาน” 2020-04-29
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปลูกผักสมุนไพร เพื่อห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า (COVID-19) 2020-04-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปลูกผักสมุนไพร เพื่อห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า (COVID-19) 2020-04-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประจำทุกวันพุธ 2020-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2020-04-21
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2020-04-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สีคิ้ว ผลิตและจำหน่าย “หน้ากากอนามัย” 2020-04-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ประจำทุกวันพุธ 2020-04-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สีคิ้ว จัดทำและจำหน่าย “น้ำปลาร้าปรุงรส” 2020-04-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ประจำทุกวันพุธ 2020-04-15
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ฌพ ๙๓๓๖ กทมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสิทธิชัย​ ไชยเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว 2020-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายวีระพงษ์ โล่นวรัตน์ อัยการจังหวัดสีคิ้ว 2020-04-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 2020-04-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2020-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่อัยการจังหวัดสีคิ้ว 2020-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมต้อนรับ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว การทำหน้ากากป้องกันใบหน้า Face shield เป็นนวัตกรรมสู้ COVID-19 เพื่อบริการประชาชนอย่างปลอดภัย 2020-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จิตอาสาพร้อมใจ Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อทำความสะอาด ป้องกัน โรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 2020-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรม “ดับจิต สร้างจิตสำนึก” ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-03-23
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝึกอาชีพ “ช่างเชื่อมโลหะ และการทำโครงหลังคา” 2020-03-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ” ฝึกอาชีพ “ช่างเชื่อมโลหะ และการทำโครงหลังคา” 2020-03-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ตั้งจุดคัดกรอง สร้างมาตรการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (CORONA VIRUS 2019) 2020-03-18
สคป.จ.บุรีรัมย์ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๘ ปี และกระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๘ ปี และกระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม ของ นางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำบุญสำนักงานฯ ครบรอบวันก่อตั้งสำนักงานฯ ๒๒ ปี (๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี) 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสีคิ้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานความร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิด ที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้ถูคุมความประพฤติกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารคุมประพฤติ ผ่านระบบ VDO Conference ของกระทรวงยุติธรรม 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนรราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมคัดกรองผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีขับรถในขณะเมาสุราที่กระทำผิดซ้ำ ตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ดื่มแล้วขับถูกจับซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ศึกษาดูงานและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา 2020-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 2020-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2020-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2020-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2020-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดโครงการ "ตลาดนัดชุมชน คนดี ทูบี สีคิ้ว" 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม "ป้องกันการเสพซ้ำ" ครั้งที่ ๔ 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฯ 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ชาวคุมประพฤติสีคิ้วร่วมใจ "ลดพุง ลดอ้วน ลดโรค" 2020-01-10
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-01-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-01-07
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 2020-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference 2020-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต ครั้งที่ 3 2020-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดโครงการ "ตลาดนัดชุมชน คนดี ทูบี สีคิ้ว" 2020-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมทำบุญงานศพของนายบรรเจิด มะณี สามีของนางหนูแดง มะณี อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีฌาปนกิจศพของนางวชิรา แกะกระโทก ภรรยาของท่านปฏิญญา แกะกระโทก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง จัดกิจกรรม "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมวิสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีรดน้ำศพและฟังสวดอภิธรรมของนางวชิรา แกะกระโทก ภรรยาของท่านปฏิญญา แกะกระโทก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 2019-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ 2019-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ "สร้างสำนึก เสริมวินัย ขับรถปลอดภัย" 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และอ่านคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมคณะบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชาสัมพันธ์ "ศูนย์แคร์"และส่งเสริมผู้คุมความประพฤติมีงานทำ ผ่านตู้ JOB BOX หรือตู้บริการจัดหางานแบบอัตโนมัติ 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมวิสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-18
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE บรรยายให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ขับเคลื่อนตามนโยบายกรมคุมประพฤติ ในการประสานบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 2019-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2019-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด 2019-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฯ 2019-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว "ผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง" โดยชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 2019-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2019-12-04
สคป.จ.บุรีรัมย์ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2019-12-03
สคป.จ.บุรีรัมย์ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) 2019-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม 2019-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และอ่านคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2019-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2019-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมอบรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต 2019-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2019-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการ "ค่ายจิตวิทยา...ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...สร้างชีวิตใหม่...ห่างไกลยาเสพติด 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เปิดโครงการ "ค่ายจิตวิทยา...ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...สร้างชีวิตใหม่...ห่างไกลยาเสพติด 2019-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ชมรม TO BE NUMBER ONE จำหน่ายผักปลอดสารพิษ 2019-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมจังหวัด...เคลื่อนที่ 2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ชมรม TO BE NUMBER ONE จำหน่ายทำกระทงรักษ์โลก เป็นมิตรต่อธรรมชาติ 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดตามแผนกิจกรรม "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2019-11-12
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ "วิจิตรศิลป์ด้วยเส้นไหม" 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สำรวจสถานที่ในพื้นที่เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาคผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ 2019-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 2019-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรม "ประสานความเข้าใจในงานคุมประพฤติ" ครั้งที่่ ๒/๒๕๖๒ 2019-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการค่ายจิตวิทยา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างชีวิตใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 2019-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ 2019-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ นำ อ.ส.ค. มาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน 2019-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-10-23
สคป.จ.นม.สาขาพิมาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ "สร้างสำนึก เสริมวินัย ขับรถปลอดภัย" 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเทพารักษ์ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมสำนักงานฯประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 2019-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-10-03
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 2019-10-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แสดงมุทิตาจิตแด่ นายวิเชียร ทองพุ่ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2019-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีเปิดป้ายและรับมอบรั้วโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ 2019-09-25
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมบริจาคโลหิต แบ่งปันน้ำใจ สายใยผูกพัน 2019-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ "สร้างสำนึก เสริมวินัย ขับรถปลอดภัย" 2019-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมจังหวัด...เคลื่อนที่ 2019-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติในพิธีเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 2019-09-18
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-09-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด 2019-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ "สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ" ครั้งที่ ๗ ฝึกอาชีพ "ม้านั่ง ทูบี คนดี สีคิ้ว" 2019-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดตามแผนกิจกรรม "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ 2019-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการฯ ร่วมงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 2019-09-12
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE บรรยายให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-09-10
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ฌพ ๙๓๓๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-09-10
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ฌพ๙๓๓๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สมาชิก TO BE NUMBER ONE และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วม "งานคุมประพฤติ ๔๐ ปี มุ่งสู่ Probation ๔.๐" 2019-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระมชทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE บรรยายให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-08-28
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ม 2562 2019-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมอบรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต ครั้งที่ ๑๑ 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านคดีเยาวชนและครอบครัวของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมประชุมสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ รวมพล TO BE NUMBER ONE 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรม "ประสานความเข้าใจในงานคุมประพฤติ" ครั้งที่่ ๑๑ 2019-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีอภิธรรมและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพี่สาวเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมอบรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต ครั้งที่ ๑๐ 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์...สามัคคี...กีฬาสีภายใน 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา (สีคิ้ว) 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานความร่วมมืออาสาสมัครคุมมประพฤติ จัดโครงการ "สร้างสำนึก เสริมวินัย ขับรถปลอดภัย" กิจกรรม 'อบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎจราจร" 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เตรียมพร้อมสู่กีฬายุติธรรมสัมพันธ์...วันรพี สีคิ้ว ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี กีฬาภายใน 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมส่งวิญญาณสู่สวรรค์ พิธีฌาปนกิจศพย่าของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ "สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ" ครั้งที่ ๕ ฝึกอาชีพ "ม้านั่ง คนดี สีคิ้ว" 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดตามแผนกิจกรรม "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ศึกษาดูงานและบันทึกข้อตกลงความร่วมมมือ การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมหารือวางแผน...จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมสำนักงานฯประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-07-09
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-07-08
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน...สานสัมพันธ์...สามัคคี ตามแผนผาสุก 2019-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค 2019-07-04
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-07-02
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมอบรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต ครั้งที่ 9 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-06-25
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโซล่าเซลส์ สำหรับปั๊มน้ำ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กลุ่มคุมความประพฤติประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้การจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานความร่วมมมือกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา รับมอบตู้ JOB BOX เพื่อขับเคลื่อน "ศูนย์แคร์" 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการฯ (คนใหม่) 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ ๒ 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดตามแผนกิจกรรม "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดพิธีปฏิญาณตนเข้าปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติ (สัญจร) อำเภอเทพารักษ์ 2019-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเนิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 2019-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเทพารักษ์ 2019-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2019-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจราชการ (วันที่สอง) 2019-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจราชการ 2019-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถี 2019-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมอบรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต ครั้งที่ 8 2019-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดตามแผนกิจกรรม "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรม "ประสานความเข้าใจในงานคุมประพฤติ" ครั้งที่่ ๘ 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ 2019-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชนปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-03
สคป.จ.บุรีรัมย์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 2019-05-02
สคป.จ.บุรีรัมย์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมสำนักงานฯประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-05-01
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมอบรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต ครั้งที่ ๗ 2019-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว พบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว ประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายกรมคุมประพฤติ 2019-04-26
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2019-04-23
สคป.จ.บุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอด่านขุนทด จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัย ช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรม "ประสานความเข้าใจในงานคุมประพฤติ" ครั้งที่่ ๗ 2019-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมคุมประพฤติในการประสานบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กิจกรรมอบรมแสงธรรม ส่องทาง สว่างชีวิต ครั้งที่ ๖ 2019-03-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว "จัดประชุมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์" 2019-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ส่งมอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษ"กองทุนกำลังใจ" 2019-02-27
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ 2019-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ฝึกสร้างงาน สร้างอาชีพผู้กระทำผิดตามนโยบายกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานความร่วมมืออาสาสมัครคุมมประพฤติ จัดโครงการ "สร้างสำนึก เสริมวินัย ขับรถปลอดภัย" กิจกรรม 'อบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎจราจร" 2019-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เปิดกว้างและเชื้อมโยงอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับภาคประชาชนประสานพลังในการแก้ไขผู้กระทำผิด 2019-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานบูรณาการกับเรือนจำอำเภอสีคิ้ว ในการป้องกันผู้ถูกคุมความประพฤติที่เสี่ยงสูงโดยจัดโครงการ "ศึกษาดูงานเรือนจำอำเภอสีคิ้ว" 2019-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2019-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมทำบุญสำนักงานฯ เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งสำนักงานฯ ครบรอบ ๒๑ ปี (๖กุมภาพันธ์ ของทุกปี) 2019-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สนองนโยบายรัฐบาลตามแนวทางการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2019-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม"ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2019-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอด่านขุนทด 2019-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัย ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2018-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากช่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัย ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ "สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ" ครั้งที่ ๒ 2018-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2018-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2018-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม ของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2018-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ทำงานเชิงรุกในการประสานการทำงาน และออกเยี่ยมหน่วยงานภาคี 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 7/๒๕๖๑ 2018-11-13
คุมประพฤติบุรีรัมย์ รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-06-13
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 ท่าน รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ฯ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-03-19
“คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสว่างวีระวงศ์ 2018-03-19
คุมประพฤติอุบลฯจัดโครงการ “ 26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และเปิดศูนย์จิตอาสาคุมประพฤติจังหวัดร่วมกับวัดดอนชี 2018-03-19
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2018-03-19
คุมประพฤติบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2018-03-15
“ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติอุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการ 3 ฝ่ายวางแผนขับเคลื่อนสู่ความเป็นหนึ่ง” 2018-01-31
คุมประพฤติบุรีรัมย์ นำหลักธรรมทางศาสนามากล่อมเกลาผู้กระทำผิด 2018-01-28
สนง.ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ 2018-01-23
สนง.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ" รุ่นที่ 2018-01-23
สภากาแฟเช้า "ฅนศรีสะเกษ ผูกพันธ์มั่นแน่น" 2018-01-23
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 "ภูเขียวเกมส์" 2018-01-22
คุมประพฤติอุบลฯ นำเสนอโครงการ "สานพลังคุมประพฤติชุมชน ร่วมกันคืนคนดีวิถีพุทธ" เพื่อของบประมาณ... 2018-01-22
คุมประพฤติอุบลฯ รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-01-17
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2018-01-17
คป.ศรีสะเกษ รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-01-12
คป.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 2018-01-12
คุมประพฤติอุบลฯ บูรณาการด้านงานบำบัดฟื้นฟูฯ ร่วมกับเรือนจำกลางอุบลราชธานี 2017-12-28
คุมประพฤติอุบลฯ รับฟังการมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 2017-12-28
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมกิจกรรม "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561 2017-12-26
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมเวทีเสวนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2017-12-12
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 2017-12-04
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 2017-12-04
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE 2017-12-04
ปฐมฤกษ์ กับกิจกรรมอิ่มท้องสบายใจ..ไร้พลาสติคกล่องโฟม ...สร้างความรักและผูกพันธ์ในองค์กร 2017-12-04
คุมประพฤติอุบล จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) 2017-12-04
สมาชิกบ้านกึ่งวิถีวัดป่านารายะบารมี (คุมประพฤติอุบลฯ) ฝึกศิลปะปูนปั้นพญานาค 2017-11-27
ศุกร์...สุขสันต์...คุมประพฤติอุบลฯ 2017-11-27
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี" ครั้งที่ 2/2561 2017-11-24
คุมประพฤติอุบลฯ (เขตพื้นที่ 5) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติแบบกลุ่ม 2017-11-24
คุมประพฤติอุบลฯ บูรณาการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเขมราฐ และโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2017-11-24
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพประเด็นอุบัติเหตุ 2017-11-24
คุมประพฤติอุบลฯ สอบสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมประพฤติ ประกอบโครงการวิจัยฯ ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง 2017-11-20
คุมประพฤติอุบลฯ ประสานงานกับโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน 2017-11-20
คุมประพฤติอุบลฯ (เขตพื้นที่ 5) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติแบบกลุ่ม 2017-11-20
คุมประพฤติอุบลฯ (เขตพื้นที่ 4) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถุกคุมประพฤติแบบกลุ่ม 2017-11-20
คุมประพฤติอุบลฯ (เขตพื้นที่ 1) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 2017-11-20
คุมประพฤติอุบลฯ (เขตพื้นที่ 1) นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคแบบกลุ่ม 2017-11-20
คุมประพฤติอุบลฯ และสาขาเดชอุดม MOU กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี 2017-11-16
คุมประพฤติอุบลฯ จัดสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมประพฤติ ประกอบโครงการวิจัยฯ 2017-11-16
คุมประพฤติอุบลพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการดูแลอภิบาลผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ตรง Care Giver 2017-11-16
ครอบครัวคุมประพฤติอบลฯ "เบิ่งแยง...ฮักแพงกัน" 2017-11-16
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 2017-11-16
คป.ศรีสะเกษ นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ารับการบำบัดแบบควบคุมตัว 2017-11-10
สนง.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2017-11-07
สคป.ภูเขียว จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะการหางานและอาชีพแก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2017-09-14
สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว นำคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ตามรอยพระพุทธศาสนา 2017-08-29
สคป.ภูเขียว จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ งค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินีดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 2017-08-25
สคป.ภูเขียว ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2017-08-24
สคป.ภูเขียว จัดกิจกรรมบ้านกึ่งวิถีระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560-25 สิงหาคม 2560 2017-08-23
สคป.ภูเขียว ออกรับรายงานตัวศูนย์แก้งคร้อ และเดินเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคาร 2017-08-23
พิธีเปิดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ 2017-08-23
คป.ภูเขียว จัดกิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกายทุกวันพุทธ 2017-08-17
คป.ภูเขียว จัดกิจกรรมบ้านกึ่งวิถีระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 2017-08-17
คป.ภูเขียว ร่วมกับ สภ.บ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2017-08-11
คป.ภูเขียวได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน แก่เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลา 2017-08-08
ทีมงานคุมประพฤติภูเขียว ร่วมกับเทศบาลตำบลภูเขียวจัดกิจกรรมปล่อยปลาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 2017-07-28
คป.ภูเขียวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 2017-07-28
คป.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว จัดกิจกรรม " คืนต้นน้ำ คืนต้นกล้า ให้ผืนป่า 2017-07-25
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ/ ยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2017-07-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ /ยุติธรรรมชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 2017-07-24
คป.ภูเขียว ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีของการก่อตั้ง สนง 2017-07-24
คป.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ร่วมกันรณรงค์ออกกำลังกายทุกวันพุธ 2017-07-19
อาสาสมัครคุมประพฤติประสานงานจัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2017-07-19
สคป.จ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ 2017-05-03
สคป.ยโสธร ร่วมกิจกรรม"จิบกาแฟรับอรุณ"จังหวัดยโสธร 2017-04-21
คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมงานวันศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี 2017-04-20
สคป.ยโสธร จัดกิจกรรมอ่านคำวินิจฉัยและประฐมนิเทศน์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-04-19
สคป.ยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการยุติธรรมจังหวัดยโสธรเคลื่อนที่ 2017-04-12
สคป.ยโสธร ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎาราชเจ้าและข้าราชการพลเรือน 2017-04-12
ผอ.สคป.จ.ชัยภูมิ ให้ความรู้การดำเนินงานตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แก่บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ชัยภูมิ 2017-03-29
สคป.ชย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จว.ชัยภูมิ รุ่นที่ 2 2017-03-29
สคป.ชย ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อกำหนดแผนกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล 2017-03-29
สคป.ชย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนประจำเดือน มีนาคม ที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต โดย มีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี 2017-03-29
สคป.ชย ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน และอบต.ห้วยบง นำผู้ถูกคุมประพฤติ ร่วมพัฒนาพื้นที่สระน้ำหน้าวัดชุมแสง บ้านห้วยบงใต้ ทั้งนี้เป็นขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และเสริมสร้างคุณค่า ของผู้กระทำผิดอีกทางหน 2017-03-29
สคป.ชย จัดการประชุม"ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ 5 ด้านของคณะกรรมการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลห้วยบง" ร่วมกับ นายก อบต.ห้วยบง ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.โดยให้ความรู้ด้านกฎหมาย แนวทาง การบูรณาการ การทำงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที 2017-03-29
สคป.ชย จัดกิจกรรมตามโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยอาชญากรรม" (อาสาจราจร) ร่วมกับตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม 2017-03-29
สคป.ชย จัดประชุมอ.ส.ค.ยุติธรรม อ.เมืองชัยภูมิ เพื่อกำหนดแผนการทำงานด้านแก้ไขฟื้นฟูฯ ผู้กระทำผิดในชุมชน และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกับภาครัฐ 2017-03-29
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการจัดโครงการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 2017-02-10
สคป.ยโสธร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" 2017-02-10
สคป.ยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ 2017-02-10
สคป.ยโสธร โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ร่วมให้ความรู้แก่ประชาชน 2017-02-09
สคป.ยโสธร ลงพื้นที่รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมตามเขตพื้นที่ 2017-02-09
สคป.ยโสธร ประสานความร่วมมือกับขนส่งจังหวัดยโสธรฯ 2017-02-08
สคป.ยโสธร จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ"The Choice"เกมส์ทางเลือก-ทางรอดฯเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 2017-02-08
สคป.ยโสธร ร่วมบูรณาการทำงานในการจัดระเบียบสังคมในอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2017-02-07
สคป.ยโสธร จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและนำทำงานบริการสังคม 2017-02-07
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ร่วมกิจกรรมโครงการแถลงข่าวโครงการ “วิวาห์พาฝัน ตะวันสามแผ่นดิน(ไทย,ลาว,กัมพูชา) ๑๔ กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก” 2017-02-07
สคป.ยโสธร ร่วมให้กำลังอาสาสมัครคุมประพฤติและเครื่อข่ายในโครงการรณรงค์"เมาไม่ขับ"จังหวัดยโสธร 2017-02-03
สคป.ยโสธร ร่วมกันออกกำลังทุกวันพุธโดยเข้าร่วมแข่งขัยฃันกีฬา"ยุติธรรมยโสธรสัมพันธ์ ๖๐" 2017-02-03
สคป.ยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"สัคคสาสมาธิ"ในฐานะยุติธรรมจังหวัดยโสธร 2017-02-01
สคป.ยโสธร ประสานการจับกุมผู้ฝ่าฝืนการบำบัดฟื้นฟูฯ 2017-02-01
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมให้คำปรึกษากลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อสค.กันทรลักษ์ 2017-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2017-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2017-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2017-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2017-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2017-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2017-01-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2017-01-13
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2017-01-13
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เข้าร่วมโครงการเดินขึ้นภูบูชาพ่อหลวงเนื่องในโอกาสครบรอบ 89 วัน แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-01-10
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เข้าคารวะและขอพรจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 2017-01-06
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงจิต กลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อสค.กันทรลักษ์ 2017-01-06
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เข้าพบและขอพรปีใหม่จากท่าน พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ 2017-01-06
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เข้าพบและขอพรปีใหม่จาก ท่านเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ 2017-01-06
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนและคณะกรรมการอำเภอกันทรลักษ์ ประจำเดือนธันวาคม 2559 2016-12-30
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบริการประชาชน 2016-12-30
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดประชุมประจำเดือนเพี่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 2016-12-30
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินงานของสถานที่เพื่อการควบคุมตัวระหว่างตรวจพิสูจน์ 2016-12-23
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้คำปรึกษาเชิงจิต 2016-12-09
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 2016-12-04
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับอำเภอกันทรลักษ์. 2016-12-04
สคป.จ.ศก สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบริการสังคมกกลุ่ม 2016-11-16
สคป.จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม 2016-11-11
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบริการสังคมกลุ่ม 2016-11-09
สคป.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้คำปรึกษาเชิงจิตกลุ่ม 2016-11-07
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมปฐิมนิเทศให้ความรู้เชิงจิต 2016-11-04
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ร่วมกิจกรรม 2016-10-28
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง 2016-10-26
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบริการสังคมกลุ่ม 2016-10-26
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 2016-10-23
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ 2016-10-23
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ( 7วัน ) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-10-20
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบริการสังคมกลุ่ม 2016-10-19
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน ) 2016-10-19
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดสถานที่ในการให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความจงรักภักดี 2016-10-19
สนง.คป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ร่วมประชุมชักซ้อมความเข้าใจในการร่วมพิธี 2016-10-19
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม 2016-10-18
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ความรู้เชิงจิต 2016-10-12
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ความรู้เชิงจิต 2016-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มในเขตพื้นที่อ.เมืองชัยภูมิ 2016-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ มอบทุนประกอบอาชี 2016-10-07
สคป.ยโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ จังหวัดยโสธร 2016-10-02
สคป.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ด้านการประกอบอาชีพ 2016-10-02
สคป.ยโสธร ร่วมออกหน่วย พอสว.ยโสธร 2016-08-16
สคป.ยโสธร คืนความสมดุลสู่พื้นแผ่นดินไทย 2016-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง 2016-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2016-08-15
สคป.ยโสธร ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ 2016-08-15
สคป.ยโสธร ให้การสงเคราะห์ด้านการประกอบอาชีพ 2016-08-15
สคป.ยโสธร จัดโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูฯ"แนววิธีพุทธดั้งเดิม" 2016-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 2016-08-11
สคป.ยโสธร ร่วมทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 2016-08-11
สคป.ยโสธร จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ"ฝึกอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ" 2016-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 2016-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 2016-08-05
สคป.ยโสธร ร่วมโครงการประสานความร่วมมือด้านงานยุติธรรม 2016-08-04
คป.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชัยภูมิ 2016-08-04
คป.ชัยภูมิ หัวหน้างานกิจกรรมฯออกส่อดส่องน้องๆฝึกอาชีพช่างยนต์และสอบถามการฝึกจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ 2016-08-04
คป.ชัยภูมิ จัดอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมฯ 2016-08-02
สคป.ยโสธร ร่วมพิธีเปิดตลาดถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี 2016-08-02
สคป.ยโสธร ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. 2016-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2016-07-31
สคป.ยโสธร คืนความสมดุลยสู่แผ่นดินไทย 2016-07-28
สคป.ยโสธร จัดกิจกรรม “ค่ายชีวิตใหม่” 2016-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ณ อุทยาทแห่งชาติตาดโตน 2016-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการรับรายงานตัว และจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน : แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 “การตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด” 2016-07-26
สคป.ยโสธร เดินหน้าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 2016-07-25
คป.ชัยภูมิ 2016-07-25
สคป.ยโสธร ให้บริการ ณ ศูนย์ประสานงาน อสค.อำเภอเมือง 2016-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ออกบริการรับรายงานตัวที่ อำเภอจัตุรัส 2016-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ มอบทุนเพื่อประกอบอาชีให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ฟื้นฟู 2016-07-22
สคป.ยโสธร เดินหน้ากิจกรรมพิเศษซ่อมสำนึกเมาแล้วขับ 2016-07-21
สคป.ยโสธร ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2016-07-14
สคป.ยโสธร ร่วมงานแสดงแสงสีเสียง “เจ้าพระยาบดินทรเดชา วีรกรรม ณ เมืองยศสุนทร” 2016-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2016-07-13
สคป.ยโสธร ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย“โครงการประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยอาชญากรรม” 2016-07-12
สคป.ยโสธร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา พอสว. 2016-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิออกบริการรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคอนสวรรค์ 2016-07-08
สคป.ยโสธร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2016-07-07
ดกิจกรรมอบรมสายใยรักครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 2016-07-07
สคป.ยโสธร เยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจชาวค่าย ร.๑๖ 2016-07-06
สคป.ยโสธร เยี่ยมบ้านประธาน อ.ส.ค.อำเภอไทยเจริญ 2016-07-04
สคป.ยโสธร เดินหน้าเตรียมความพร้อมปลูกป่าอำเภอที่สาม 2016-07-04
สคป.ยโสธร เดินหน้าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “คุมประพฤติยโสธรนำความสมดุลคืนสู่ผืนแผ่นดินไทย” 2016-06-27
สคป.ยโสธร สัญจรพบปะ อสค.อำเภอทรายมูล 2016-06-27
สคป.ยโสธร ประสานกรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา 2016-06-23
สคป.ยโสธร ร่วมพิธีปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2016-06-22
สคป.ยโสธร จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๙ อำเภอๆ ละ ๙๙๙ ต้น 2016-06-21
ผอ.สคป.ยโสธร รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 2016-06-20
สคป.ยโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินของกรมการปกครอง 2016-06-20
สคป.ยโสธร รับผู้อำนวยการฯคนใหม่ 2016-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดไพรรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 2016-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณีบุญเดือนหก 2016-05-13
สคป.จ.บร.สาขานางรอง รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในเทศกาลปีใหม่ไทย 2016-05-11
สคป.จ.บร.สาขานางรอง ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2016-05-04
สคป.จ.บร.สาขานางรอง ร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง 2016-05-03
สคป.จ.บร.สาขานางรอง ร่วมพิธีบวงสรวงในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2016-04-26
สคป.จ.บร.สาขานางรอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรับสงกรานต์ 2016-04-25
สคป.จ.บร.สาขานางรอง ประชาสัมพันธ์มาตรการกดดันและติดตามจับกุม 2016-04-22
สคป.จ.บร.สาขานางรอง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2016-04-21
สคป.จ.บร.สาขานางรอง จัดกิจกรรม"ทำดีเพื่อสังคม" 2016-04-08
สคป.นางรอง จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รักคุมประพฤตินางรอง 2016-04-04
สคป.จ.บร.สาขานางรอง จัดอบรมธรรมเสวนา 2016-03-30
สคป.จ.บร.สาขานางรอง ร่วมกิจกรรมศูนย์ประสานงาน อสค. 2016-03-28
สคป.จ.บร.สาขานางรอง เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้ถูกควบคุมตัว 2016-03-24
สคป.จ.บร.สาขานางรอง จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน 2016-03-21
สคป.จ.บร.สาขานางรอง ประชาสัมพันธ์มาตรการกดดันและประสานจับกุม 2016-03-17
สคป.จ.บร.สาขานางรอง ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟจังหวัดบุรีรัมย์ 2016-03-15
สคป.จ.บร.สาขานางรอง จัดโครงการค่ายจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ 2016-03-11
สคป.จ.บร สาขานางรอง ประสานความร่วมมือศาลจังหวัดนางรอง 2016-03-09
สคป.จ.บร.สาขานางรอง ปฏิบัติการตามนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2016-03-07
สคป..จ.บร.สาขานางรอง จัดพิธีมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ถูกคุความประพฤติ 2016-03-02
สคป.จ.บร สาขานางรอง มอบของขวัญให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2016-02-29
สคป.จ.บร.สาขานางรอง รายงานตัวและไหว้ขอพรปีใหม่ 2016-02-27
โครงการรากเหง้าวัฒนธรรม “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่2” 2016-02-15
"อ้อมกอดแห่งความรัก...คืนเด็กดีสู่สังคม โดย สคป.อุบลฯและอสค.อุบลฯ" 2016-01-18
"สคป.อุบลฯ กับความตั้งใจ..คืนป่าให้ชุมชนคืนคนดีให้สังคม" 2016-01-18
"สคป.อุบลฯ เดินหน้าประสานภาคีปลูกป่าเพื่อชุมชนและ 1 อำเภอ 1 ศูนย์วิถีพุทธ" 2016-01-18
สคป.อุบลฯจัดประชุม KM สร้างองค์ความรู้ “ วิถีพุทธและบ้านกึ่งวิถี” 2016-01-18
"สคป.อุบลฯ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมบ้านกึ่งวิถี" 2016-01-13
"สคป.อุบลฯ ให้บริการสมาชิกจาก AEC " 2016-01-13
"สคป.จ.อบ เขตพื้นที่ 1 ผนึกกำลังกับอ.ส.ค. อ.เมือง จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯผู้กระทำผิด" @@@ 2016-01-13
“สนทนาประสาคุมประพฤติ” 2016-01-13
"สคป.อุบลฯ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเรือนจำกลางอุบลฯ" 2016-01-13
คป.จ.อบ.ร่วมโครงการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยของเรือนจำกลางอุบลราชธานี ี@@@@@@@@@ 2016-01-13
สคป.จ.อบ เขตพื้ินที่2 และอ.ส.ค.ในพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติ&& 2016-01-13
"งานเวชบำบัด...วิถีพุทธ สคป.อุบล" 2016-01-13
"สคป.จ.อบ เดินหน้าประสาน ชุมชนเพื่อแสวงหาแนวร่วมวัดวิถีพุทธและบ้านกึ่งวิถี และเยี่ยมไข้ อสค. " 2016-01-13
สคป.จ.อบ เขตพื้นที่ 2 รับผิดชอบอำเภอวารินชำราบและอำเภอสำโรง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและอบรมโปรแกรมพื้นฐานผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว @@@ 2016-01-13
@@@ครอบครัว คป.อบ. ร่วม อวยพรปีใหม่ ประธานอ.ส.ค.จ.อบ[email protected]@@ 2016-01-13
นายมลฑล แก้วเก่า ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 2015-12-28
"คป.อบ.ร่วมงานวัน "รวมนำ้ใจ ให้จังหวัด อุบลราชธานี" 2015-12-09
สคป.อบ.ประกอบพิธีถวายถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน @@@@@@@@@ 2015-12-09
"ด้วยรัก....และผูกพันธ์" 2015-12-09
คป.อบ.ปฎิบัติการเชิงรุกในชุมชนเพื่อแสวงหาภาคีวัดวิถีพุทธเป็นค่ายบำบัดเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดดื้อ ๛๛๛๛๛๛๛๛ 2015-12-09
"คป.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ" 2015-12-09
"ปั่นเพื่อพ่อ[email protected]สคป.อุบลฯ ร่วมช้อม 2015-12-09
"สคป.อุบลฯ ร่วมกับภาคีจัดบริการสังคมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ" 2015-12-09
" สคป.อุบลฯ ขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 ศูนย์วิถีพุทธ ที่อำเภอสิรินธร" 2015-12-09
"พลังภาคี...คืนคนดีวิถีพุทธที่ สคป.อุบลฯ" 2015-12-02
" สคป .อุบลฯ ขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 ศูนย์วิถีพุทธ " 2015-12-02
"วิถีพุทธ และบ้านกึ่งวิถี....ภารกิจเพื่อคืนคนดี ที่สคป.อุบลฯ" 2015-12-02
"ผอ.สคป.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงาน สยจ.อุบลฯ 2015-12-02
"นายอำเภอดอนมดแดง ส่งมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการฯ" 2015-12-02
"สคป.อุบลฯประชาสัมพันธ์งานบริการสังคมแทนค่าปรับ" 2015-12-02
"ครอบครัวคุมประพฤติอุบลฯร่วมยินดีกับเจ้าสาว" 2015-11-24
"สคป.อุบลฯ จัดกิจกรรมติดตามผล" 2015-11-24
"รวมพลังชาวคุมประพฤติ ภาค 3 บูรณาการเพื่องานคืนคนดีสู่สังคม" 2015-11-24
"สคป.อุบลฯ ฮ่วมบุญจุลกฐิน วัดไชยมงคล" 2015-11-24
"สคป.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ" 2015-11-19
"สคป.อุบลฯ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว" 2015-11-19
สุรินทร์ จัดกิจกรรมโปรแกรมฟื้นฐานยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2015-11-13
"สคป.อุบลฯ ประสานชุมชนขับเคลื่อนงานวิถีพุทธและภารกิจเพื่อมวลชน" 2015-11-13
"ชื่นชมคนดีศักดิ์ศรีคุมประพฤติ" 2015-11-13
"สคป.อุบลฯ จัดประชุมขับเคลื่อนภารกิจคืนคนดีสู่สังคม" 2015-11-13
สคป.สุรินทร์ จัดประชุมร่วมเครือข่ายยุติธรรม อสค. อบต. ธกส. กำนัน ผู้ใหญบ้าน 2015-11-13
"สคป.อุบลฯ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ" 2015-11-13
"อสค.อุบลฯ รวมพลังจิตอาสาปฏิบัติงาน" 2015-11-13
"สคป.อุบลฯ ร่วมบูรณาการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาปลูกป่าในชุมชน" 2015-11-12
"คุมประพฤติและเรือนจำ : หารือประสานงานร่วมกัน" 2015-11-12
"สคป.อุบลฯ นำสมาชิกจิตอาสาพัฒนาคลองสวยน้ำใส...รับเทศกาลลอยกระทงที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซ่บ" 2015-11-12
"สคป.อุบลฯ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน" 2015-11-12
"สคป.อุบลฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง" 2015-11-12
"ฮักแพงเบิ่งแยงกัน ครอบครัวคุมประพฤติ" 2015-11-12
สคป.อุบลฯ “เขตปลอดทุจริต” ตามนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2015-11-12
“สคป.อุบลฯ ขานรับนโยบายกรมคุมประพฤติ พร้อมชูวิถีพุทธ MODEL เพื่อคืนคนดีสู่สังคม” 2015-11-06
..ครอบครัวคป.อุบลฯร่วมงานเลี้ยง... 2015-11-06
“สคป.อุบลฯ โดยงานแก้ไขฟื้นฟูฯ เขต 3 จัดกิจกรรมอบรมพื้นฐาน” 2015-11-06
“วิถีพุทธ วิถีธรรมชาติ ที่วัดปากแซง” 2015-11-04
“ผอ.สคป.อุบลฯ เข้ารายงานตัวกับรองผู้ว่าฯ ” 2015-11-04
“ผอ.สคป.อุบลฯ เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล” 2015-11-04
"ผอ.คป.อุบลราชธานีเข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในจังหวัดอุบลราชธานี" 2015-11-04
"อสค.อุบลฯและงานแก้ไขฯ เขต 2 ร่วมใจรับรายงานตัวในวันเสาร์" 2015-11-03
"คป.อุบลฯให้การต้อนรับผอ.คนใหม่" 2015-11-03
"ยินดีผู้มา อำลาผู้ไป ดีใจกับผู้ได้รับแต่งตั้ง"..คป.อุบลฯ 2015-11-02
ผวจ.อุบลฯ มอบเกียรติบัตร"คนเก่ง คนดีศรีคุมประพฤติ" 2015-10-29
"ภารกิจส่งท้าย...ของผอ.จินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ที่ สคป.อุบลฯ" 2015-10-29
"สคป.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา..เนื่องในวันปิยะมหาราช" 2015-10-26
"ติดตามผลให้กำลังใจ...ชาววิถีพุทธ" คป.อุบลฯ 2015-10-26
"วันอาสาสมัครไทย ปี พ.ศ. 2558"คป.อุบลฯ 2015-10-26
"โครงการวิถีพุทธ คป.อุบลราชธานี" 2015-10-21
"สคป.อุบลฯ ประสานภาคีเพื่อการสร้างงานและอาชีพ" 2015-10-21
"สคป.อุบลฯ ร่วมประชุมวิจัย "กล้าก่อ"....เพื่อชุมชนคนเป็นสุข 2015-10-21
..คณะกรรมการบริหารอ.ส.ค.จ.อุบลราชธานี จัดประชุมกรณีพิเศษ.. 2015-10-20
"กิจกรรมติดตาม ช่วยเหลือสงเคราะห์ฯ " คป.อุบลฯ.. 2015-10-20
..ติดตามผล...วิถีพุทธ...คป.อุบลฯ.. 2015-10-20
"อาสาสมัครคุมประพฤติ...ร่วมภารกิจสืบเสาะคดี.." 2015-10-20
สคป.นางรอง ร่วมแสดงมุฑิตาจิตงานเกษียนราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2015-10-16
สคป.นางรอง เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกับคุมประพฤติบุรีรัมย์ 2015-10-15
สคป.นางรอง จัดอบรมธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนคุมประพะฤติใหม่ 2015-10-13
สคป.นางรอง เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2015-10-09
สคป.นางรอง ร่วมจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมที่ศูนย์ประสานงาน อสค. 2015-10-07
คป.สุรินทร์ จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2015-10-07
สคป.สุรินทร์ จัดประชุม สนง.ประจำเดือนตุลาคม 2015-10-07
สคป.นางรอง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักคุมประพฤตินางรอง 2015-10-07
สคป.นางรอง ร่วมประชุมสัญจรกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครฯ 2015-10-02