รูป หัวข้อ วันที่
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-07-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี 2022-07-05
คป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ 2022-07-04
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565 2022-07-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการศูนย์ JSOC ผ่านระบบ Video Conference 2022-07-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-07-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-01
คป.ระยอง@ ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-07-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางอุบล น้อยเจริญ มารดา อ.ส.ค.ทวีศักดิ์ น้อยเจริญ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านโพธิ์ 2022-06-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-29
คป.ระยอง @ รับการตรวจราชการ (ตรวจติดตาม) โดยนายบัญญัติ วงศ์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 2022-06-27
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-06-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพิจารณาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ครั้งที่ 1/2565 2022-06-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-23
คป.ระยอง@อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม 2565) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-23
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ ศักดิ์สุภา รีสอร์ท อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-06-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-06-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในพิธีมอบโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 2022-06-20
คป.ระยอง@ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักเรียนนายอำเภอ 2022-06-20
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 3/2565 2022-06-20
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-06-20
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการศูนย์ JSOC ผ่านระบบ Video Conference 2022-06-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน (ส่วนภูมิภาค)จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 2022-06-16
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1/2565 2022-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-15
คป.ระยอง@ร่วมโครงการเกษตรตัวน้อยประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน 2022-06-14
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดสถานที่เพื่อต้อนรับคณะนักปกครองระดับสูงมาดูงานในพื้นที่ 2022-06-14
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-06-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 2022-06-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-13
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคม 2022-06-13
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-06-13
2022-06-13
คป.ระยอง@ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติบัตร ดีเด่น ระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2022-06-13
คป.ระยอง@ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม 2022-06-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-06-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรในหน่วยงานฯ 2022-06-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โปรแกรมพื้นฐาน การรู้จักตนเองและผู้อื่น “ถนนชีวิต” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-09
คป.สระแก้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 2022-06-09
คป.ระยอง@ ดำเนินโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง" 2022-06-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน (ส่วนภูมิภาค)จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 2022-06-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านโพธิ์ 2022-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-08
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-06-07
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 2022-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-06-07
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-06-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมกันประสานงานคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ คณะสงฆ์วัดท่าไม้แดง และภาคประชาชน นำมะม่วงดิบจำนวน 2,500 กิโลกรัม มอบให้แก่เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-06-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-06-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าประสานงานกองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน เตรียมความพร้อมการจัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 2022-06-02
คป.ระยอง @ จัดประชุมอาสาสมัคร อำเภอปลวกแดง ครั้ง 2/2565 และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาณารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับวัดคลองกลาง จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ “ธรรมะรักษาจิต” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอท่าตะเกียบ 2022-06-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) 2022-05-31
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางคล้า 2022-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-31
คป.ระยอง@ประชุมรับทราบผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวนิตยา ทัพพะรังสี ตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤติ 2022-05-30
คป.ระยอง@ ร่วมพิธีรดน้ำศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ถึงแก่กรรม 2022-05-30
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-05-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางปะกง 2022-05-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-05-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมสารคาม 2022-05-27
คป.ระยอง@จัดกิจกรราการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-05-27
คป.ระยอง@ ร่วมพิธีรดน้ำศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ถึงแก่กรรม 2022-05-27
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-05-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-26
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความพฤติ 2022-05-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.)จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-05-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-05-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบสิ่งของจากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 2022-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีจของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นและมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติงานครบ 25 ปี 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมศูนย์ข่าวจังหวัดและประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2565 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-05-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-23
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาตตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบเเนวทางการประสานงาน ในการเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 2022-05-23
รับการตรวจเยี่ยมจากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2022-05-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก จัดกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร 2022-05-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ทำความสะอาดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 2022-05-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 2022-05-19
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-05-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-05-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนาดี 2022-05-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โปรแกรมพื้นฐาน “เป้าหมายชีวิต” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการหางานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-05-11
คป.ระยอง@จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. 2565 2022-05-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-05-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-05-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 2022-05-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-05-07
คป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-05-07
คป.ระยอง@มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับสำนักงาน 2022-05-07
คป.ระยอง@จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอบรมโปรแกรมป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 3 2022-05-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมความรู้ด้านจราจร “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี 2022-05-05
คป.ระยอง@เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2022-05-05
คป.ระยอง@ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 1/2565 และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-05-05
คป.ระยอง@ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง 2022-05-05
คป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-05-05
คป.ระยอง@จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนิคมพัฒนาครั้งที่ 1/2565 และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2022-05-05
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 1/2565 2022-05-05
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนิคมพัฒนา 2022-05-05
คป.ระยอง@รับรายงานตัวและมอบใบประกาศเกียรติคุณประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับสำนักงาน แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง 2022-05-05
คป.ระยอง@ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง 2022-05-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-04
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference 2022-05-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
คุมประพฤติกบินทร์บุรีให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี 2022-05-02
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-04-29
คป.ระยอง @ ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2022-04-29
คป.ระยอง @ จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 และมอบเกียรติคุณประกาศเกียรติบัตร ดีเด่น ระดับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 2022-04-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรารณรงค์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (NO GIFT POLICY) 2022-04-29
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-04-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-04-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-26
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-04-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและการทำงานบริการสังคม 2022-04-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อประสานแนวทางการจัดการคดีฟื้นฟูฯ​ 2022-04-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-04-22
คป.ระยอง @ เข้าร่วมโครงการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกที่เกิดขึ้นในชุมชน ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2022-04-22
คป.ระยอง@ดำเนินการถอดอุปกรณ์ (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติกรณี พักการลงโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2022-04-22
คป.ระยอง@ดำเนินการถอดอุปกรณ์ (EM) พร้อมทั้งปัจฉิมนิเทศให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติกรณี พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2022-04-22
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงานครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-04-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 2022-04-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบ 140 ปี 2022-04-21
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักบูรณาการ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 2022-04-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 2022-04-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-04-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และจัดอบรมความรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 2022-04-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” 2022-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายสุทัศน์ วรรณวงษ์ สามีนางส้มเช้า วรรณวงษ์ พนักงานทำความสะอาด 2022-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่1/2565 ผ่านระบบ Video Conference 2022-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-04-11
คป.ระยอง @ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำและการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดระยอง พ.ศ.2565 2022-04-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-08
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง 2022-04-08
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-04-08
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-04-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-04-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-04-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 2022-04-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2022-04-04
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-04-04
คป.ระยอง@ พ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2022-04-04
คป.ระยอง @ เข้าร่วมโครงการอุเทนถวายรวมใจ สร้างคอนโดใหม่ให้ปู 2022-04-03
คป.ระยอง @ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-04-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 2022-04-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565 2022-04-01
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังจันทร์นท้ายโขด 2022-04-01
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด 2022-04-01
คป.ระยอง@ ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติในโอกาสตรวจเยี่ยมใหกำลังใจและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2022-04-01
คป.ระยอง@ มอบประกาศเกียรติคุณประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับกรมคุมประพฤติให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 2022-04-01
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ 2022-04-01
คป.ระยอง@ ประสานงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 91.75 MHz จังหวัดระยอง 2022-04-01
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2022-03-30
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมความรู้และฝึกอาชีพตามหลักศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล 2022-03-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมศูนย์ข่าวจังหวัดและประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2565 2022-03-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-25
คป.ระยอง[email protected]จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-03-25
คป.ระยอง@ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 2022-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประชุมสามัญอ.ส.ค.ประจำปีพ.ศ.2565 2022-03-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองเก่า จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2022-03-24
คป.ระยอง@ ลงพื้นที่ติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง ในการทำงานบริการสังคมของหน่วยงานภาคี อำเภอเมืองระยอง 2022-03-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 2022-03-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-03-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางคล้า 2022-03-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-03-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความขาดแคลน 2022-03-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอสนามชัยเขต 2022-03-18
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในสำนักงานฯ 2022-03-18
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-03-18
คป.ระยอง@ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดระยอง 2022-03-18
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยีนนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการบรรยายและอภิปราย “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” 2022-03-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอราชสาส์น 2022-03-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึกให้กับ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน 2022-03-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในชุมชน 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-16
คป.ระยอง@ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดตัวชี้้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-16
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-16
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2022-03-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนเงิน น้ำดื่ม และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-03-14
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้ชื่อ "อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ" 2022-03-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่ 2022-03-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ได้รับการสนับสนุนลำโพงช่วยสอนแบบพกพา 2022-03-13
คป.ระยอง@ ได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์จากนางกันยาวีร์ แสงกระจ่าง อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง สำหรับทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดระยอง 2022-03-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด 2022-03-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังจันทร์ 2022-03-13
คป.ระยอง@ ประชุมรับการตรวจราชการ โดยนายบัญญัติ วงศ์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-10
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-03-10
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-10
คป.ระยอง@ โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2022-03-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรให้กับบริษัท โตโยต้าวัน จำกัด ที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และน้ำดื่ม ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประกวดการทำอาหาร "Street Food สร้างอาชีพ" ระดับภาค 2 2022-03-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-08
คป.ระยอง@ จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านฉาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference (LINE Meeting) 2022-03-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสาและการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-04
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง 2022-03-03
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาชะเมา 2022-03-03
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดเนินหย่อง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2022-03-03
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแกลง 2022-03-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
คป.ระยอง@พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2022-03-02
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 รับรายตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 2022-03-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2565 2022-03-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอท่าตะเกียบ 2022-03-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 2022-03-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) กรมคุมประพฤติครบรอบ 30 ปี 2022-02-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-02-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-02-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอคลองเขื่อน 2022-02-25
คป.ระยอง@ "ร่วมไว้อาลัย บิดาของนายยุทธนา ภัทรสกลเกียรติ พนักงานคุมประพฤติ 2022-02-25
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เข้าแจ้งสิทธิการรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 2022-02-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอพนมสารคาม 2022-02-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-02-23
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-กลุ่มคุมประฤติพื้นที่ ๑ จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ 2022-02-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางคล้า 2022-02-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอสนามชัยเขต 2022-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ช่วยเหลือผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง 2022-02-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-02-21
คป.ระยอง@จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านฉาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จากประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 2022-02-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 2022-02-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-02-17
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-02-17
คป.ระยอง@ จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนิคมพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-16
คป.ระยอง@ ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พ้นการคุมความประพฤติเข้าพักอาศัยในสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ศูนย์ชุมชนเข้มแข็งบ้านท้ายโขด จังหวัดระยอง 2022-02-16
คป.ระยอง@ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานบริการสังคมของหน่วยงานภาคี อำเภอเมืองระยอง 2022-02-16
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-16
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge managment : Km) ให้แก่พนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ 2022-02-16
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรม การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม "อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ" 2022-02-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2022-02-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอราชสาส์น 2022-02-15
สนง.คุมประพฤติฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยม นายปุรินทร์ ถาวร พนักงานควบคุม เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 2022-02-14
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-11
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอบ้านฉาง 2022-02-11
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ อ.นิคมพัฒนา 2022-02-11
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่ 2022-02-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-02-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการหางานให้แก่ผู้ถูกคุมความพฤติพักการลงโทษ 2022-02-10
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 2022-02-10
คป.ระยอง@ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทำอาหารพร้อมทาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี พ.ศ.2565 2022-02-09
สนง.คุมประพฤติฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2022-02-09
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร“Street Food สร้างอาชีพ” สำนักงานคุมประพฤติภาค ๒ 2022-02-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาหารหวาน ในการแข่งขันประกวด การทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนเงินและอุปกรณ์สำหรับการประกวดทำอาหารระดับภาค 2022-02-07
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคีคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง 2022-02-07
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่ายและศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด 2022-02-04
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ที่วัดชุมแสง 2022-02-04
คป.ระยอง@ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมือง ครั้งที่ 1/2565 2022-02-04
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาชะเมา 2022-02-04
คป.ระยอง@จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-04
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่วัดเนินหย่อง 2022-02-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนภุมภาพันธ์ 2565 2022-02-03
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-01
คป.ระยอง@ ประสานงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 91.75 MHz จังหวัดระยอง 2022-01-31
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-01-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับโรงเรียนบรรหารวิทยา จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-01-27
คุมประพฤติกบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 2022-01-27
คป.ระยอง@ "ร่วมไว้อาลัย" อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-27
คป.ระยอง@ มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยต่อบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติถึงแก่กรรม 2022-01-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-01-26
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-01-26
คป.ระยอง@ ลงพื้นที่ติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง ในการทำงานบริการสังคม 2022-01-26
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางคล้า 2022-01-25
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ 2022-01-24
คป.ระยอง@ดำเนินการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมมอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดระยอง 2022-01-24
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-24
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด 2022-01-24
คป.ระยอง@ ดำเนินการประสานงานเพื่อสรรหาสถานที่จัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนและศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-01-20
คป.ระยอง@ "ร่วมไว้อาลัย" ภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-20
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอราชสาส์น 2022-01-19
คป.สระแก้ว ประชุมผู้เข้าแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน Street Food ระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-18
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-18
คป.สระแก้ว จัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรักษ์วินัย ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 4 2022-01-18
คป.ระยอง @ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบผสมผสาน 2022-01-18
คป.ระยอง @ นำผู้ถูกคุมความประพฤติศึกษาดูงานโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" 2022-01-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-01-17
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรม “ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขวันปีใหม่ พ.ศ.2565” 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสร้างความผาสุขในองค์กร ส่งความสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ และมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีคุมประพฤติสระแก้ว” 2022-01-14
คป.ระยอง@ กลุุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 3 2022-01-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ประเภทอาหารหวาน ระดับภาคตะวันออก 2022-01-13
คป.สระแก้ว จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ และประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออรัญประเทศ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนเขตพื้นที่ และเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-13
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู อบรมความรู้เรื่อง “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔”แก่ผู้กระทำผิด พร้อมรับรายงานตัว ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 1/2565 2022-01-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติและการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-01-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาคตะวันออก 2022-01-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference 2022-01-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
คป.ระยอง@ ได้รับความอนุเคราะห์ตาข่ายกรองแสงจากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK รอบที่ 2 2022-01-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Line Meeting 2022-01-08
คป.ระยอง@ รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-01-06
คป.ระยอง@ ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมา 2022-01-06
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting 2022-01-06
คป.ระยอง@ จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 3 2022-01-06
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก โครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน)ครั้งที่ 1/2565 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการธรรมะเพื่อการบำบัดการดื่มสุรา 2022-01-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดอบรมความรู้ศาสตร์พระราชาสู่ "โคก หนอง นาโมเดล" ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานวันแรก หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2022-01-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-30
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมป้องและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2021-12-30
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” 2021-12-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2021-12-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการสนับสนุนอาหารว่าง จากประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา และน้ำดื่มจากคณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้าวัน จำกัด 2021-12-29
คป.ระยอง @ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2021-12-29
คป.ระยอง @ รับมอบประกาศเกียรติบัตร โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" 2021-12-28
คป.ระยอง @ ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรม "การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม" 2021-12-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประกวดและร่วมกิจกรรม งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-23
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/4 2021-12-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติ-ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ประชุมทีมงานติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่จัดประชุมทีมงาน 2021-12-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-21
คป.สระแก้ว เข้าร่วมโคร​งการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ และขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2021-12-20
คณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 2 2021-12-20
คป.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น (โปรแกรมเฉพาะด้าน) ครั้งที่ 6 2021-12-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Webex Meeting 2021-12-16
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแปลงเกษตรกรต้นแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-16
คป.สระแก้ว ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน ในโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-สรรหาสถานที่ตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ครั้งที่ 3 2021-12-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2021-12-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรณรงค์กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564 2021-12-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวและออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบางปะกง 2021-12-13
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมหลักสูตรโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติพักการลงโทษกรณีพิเศษ ครั้งที่ ๓ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ กลุ่มคมุประพฤติพื้นที่ 1 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ (ฝ่ายธรรมชาติ) 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น (โปรแกรมเฉพาะด้าน) ครั้งที่ 5 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมกลุ่มงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น (โปรแกรมเฉพาะด้าน) ครั้งที่ 4 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย ครั้งที่ 1/2564 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-เข้าร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง 2021-12-13
คป.สระแก้ว ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสระแก้ว ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-08
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานควบคุมและสอดส่องให้กับให้กับพนักงานคุมประพฤติกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติ​ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่​ ๑​ และกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่​ ๒ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" 2021-12-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 2021-12-08
คป.สระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน การประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ระดับเพชร ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-07
คป.สระแก้ว สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อจัดหาสถานที่ สำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้และรองรับการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-07
คป.สระแก้ว เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองหาด การรับรายงานตัว การทำงานบริการสังคม และอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเกี่ยวกับการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้พักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษจำคุก ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-07
คป.สระแก้ว เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองหาด การรับรายงานตัว การทำงานบริการสังคม และอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเกี่ยวกับการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้พักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษจำคุก ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-07
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-07
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-05
คป.สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-05
คป.สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-05
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวันครบรอบ ๓๐ ปี สถาปนากรมคุมประพฤติ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference Line 2021-12-03
คป.สระแก้ว จัดอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ที่เป็นสมาชิกชมรม To Be Number One ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่1 2021-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Webex Meeting 2021-11-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-11-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-24
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการกับโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จัดโครงการ "การอบรมป้องกันการเสพซ้ำ" 2021-11-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนเสื้อยืดศูนย์ขวัญแผ่นดิน จากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-11-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-11-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-19
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสัมฤทธิ์ โมกขะเวส มารดานางปัทมา ไพศาล พนักงานคุมประพฤติ 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือแนวทางการบังคับใช้ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติภารกิจประธานปล่อยแถวชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ในงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจําปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่าน Video Conference ( Application Line) 2021-11-19
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปะกง 2021-11-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสัมฤทธิ์ โมกขะเวส มารดานางปัทมา ไพศาล พนักงานคุมประพฤติ 2021-11-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ (พักการลงโทษ-ลดวันต้องโทษจำคุก) 2021-11-17
คป.สระแก้ว จัดประชุมคณะอ.ส.ค.อ.คลองหาด เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน" 2021-11-17
คป.สระแก้ว จัดประชุมคณะอ.ส.ค.อ.คลองหาด เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน" 2021-11-17
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี และทีมผู้บริหารสำนักงานฯ 2021-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-16
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-11-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการในงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-11-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-11-14
คป.กบินทร์บุรี กล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึกให้แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ เพื่อประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 2021-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-11-11
คป.กบินทร์บุรี ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-11-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2021-11-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่3 ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่2 2021-11-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2021-11-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่1 ประชุมสรุปแผนการดำเนินงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-11-09
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-11-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ เป็นการประชุมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 3 2021-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชิงเทรา ประชุมผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2 2021-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าหารือ หน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลแปลงยาว 2021-11-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือในการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและติดยาเสพติด ในรูปค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2021-11-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานการแบ่งเขตพื้นที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก สอบปากผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผ่านโปรแกรม แอปพลิเคชั่น ไลน์ 2021-11-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและและอบรมความรู้ศาสตร์พระราชาสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2021-11-03
ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ สนง.คุมประพฤติฉะเชิงเทรา 2021-11-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Online Conference) 2021-11-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอ.ส.ค.และกรรมการอ.ส.ค. 2021-11-02
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง 2021-11-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-01
คป.กบินทร์บุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 2021-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-27
คป.กบินทร์บุรี กล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 2 ท่าน เนื่องในโอกาสได้ย้ายสถานที่ในการปฏิบัติงาน 2021-10-27
คป.สระแก้วจัดประชุมคณะกรรมการอ.ส.ค.จ.สระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 ผ่ารระบบออนไลน์ Google Meet 2021-10-27
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-10-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ และคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 2021-10-20
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรม “บำรุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก” 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพื้นที่ จัดกิจกรรม “บำรุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก” 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ชุมชนบ้านหนองแสนตอ ตำบลพรหมณี 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ วัดบุ่งกระเบา และอาคารอเนกประสงค์บ้านบุ่งกระเบา 2021-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-19
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-16
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด วัดหนองกะพ้อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-13
คป.กบินทร์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้านวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประชุมบุคคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-10-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัด 2021-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-10-08
คป.สระแก้ว ติดอุปกรณ์ EM และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ นักโทษเด็ดขาดพักการลงโทษกรณีพิเศษ ระยะสั้น ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2021-10-07
คป.สระแก้ว ติดอุปกรณ์ EM และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ นักโทษเด็ดขาดพักการลงโทษกรณีพิเศษ ระยะสั้น ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2021-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมบริการสังคมและแบบกลุ่มย่อยให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-10-06
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี และทีมผู้บริหารสำนักงานฯ 2021-10-06
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก สอบปากคำจำเลย ทางจอภาพผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์ 2021-10-06
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-10-05
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า สาขาวัดทุ่งแฝก (สถานที่เพื่อการสงเคราะห์) จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย) 2021-10-05
คป.กบินทร์บุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทาม 2021-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก สอบปากคำจำเลยทางจอภาพ ผ่านโปรแกรมGoogle meet 2021-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ประชุมพนักงานคุมประพฤติในสังกัด เพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมในแนวทาง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-24
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-09-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-15
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-09-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก สอบปากคำผู้เสียหายทางจอภาพ ผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์ 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-09
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ กิจกรรมบริการสัคงมแบบกลุ่มย่อยให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กันยายน 2564 2021-09-08
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ฝึกอาชีพ แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2021-09-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-03
คป.กบินทร์บุรี ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอกบินทร์บุรี ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19 ) 2021-09-02
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้พักการลงโทษ 2021-08-31
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-30
คป.กบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และต้นกระชายขาว เตรียมแจกต้นพันธุ์ และให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-26
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก รับการสนับสนุนพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และต้นกระชายขาว จากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-08-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-08-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า สาขาวัดทุ่งแฝก (สถานที่เพื่อการสงเคราะห์) จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้กระทำผิด 2021-08-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-18
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-08-17
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2021-08-16
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-11
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ กิจกรรมอบรมธรรมะให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 2021-08-04
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-08-04
คป.กบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-07-27
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-07-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-23
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-22
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-07-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-14
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-07-13
คป.กบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔) เพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ 2021-07-13
คป.สระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอ.ส.ค. ในรูปแบบออนไลน์ 2021-07-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-06
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดสถานที่ให้บริการประชาชน ตามแนวทางมาตราการการให้บริการประชาชนทุกภารกิจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด-19 2021-07-05
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด 2021-07-05
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (แบบกลุ่ม) และการส่งทำงานบริการสังคม/แทนค่าปรับไปยังหน่วยงานภาคี เดือน กรกฎาคม 2564 2021-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เดือน กรกฎาคม 2564 2021-07-04
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรับฟังความคิดเห็น ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน (JSOC) 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-07-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-29
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม แบบกลุ่ม 2021-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-26
คป.กบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-06-26
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษ 2021-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-22
ติด EM นักโทษที่ได้การพักการลงโทษกรณีพิเศษ 2021-06-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-18
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-18
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-18
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-16
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ จังหวัดนครนายก 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-06-14
คป.กบินทร์บุรี “รณรงค์ ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 2021-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับแขวงทางหลวงนครนายก หมวดทางหลวงบางอ้อ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 2021-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-04
คป.กบินทร์บุรี บูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี จัดโครงการ“ฝึกอบรม มาตรฐานวิชาชีพด้านการ ทำอาหารแก่ผู้กระทำผิด” 2021-06-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน พฤษภาคม 2564 2021-06-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-02
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-02
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-02
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-02
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-01
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-28
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก นำบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 2021-05-27
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-05-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-05-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-18
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-05-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-17
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-05-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2021-05-12
คุมประพฤตินครนายก มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-05-11
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-05-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2021-05-11
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-05-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-07
คป.กบินทร์บุรี คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2021-05-06
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ "อบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก" แก่ผู้กระทำผิด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 2021-05-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน เมษายน 2564 2021-05-05
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2021-05-03
คป.สระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 2021-04-30
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษ 2021-04-29
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-04-27
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2021-04-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-04-21
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ปล่อยตัวชั่วคราว 2021-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมแสดงการต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2021-04-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-04-19
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2021-04-16
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า สาขาวัดทุ่งแฝก (สถานที่เพื่อการสงเคราะห์) จัดกิจกรรมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์2564 2021-04-09
คป.สระแก้ว เข้าร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 2021-04-08
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน เมษายน 2564 2021-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-07
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2021-04-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ “ถนนสายจงรักภักดี” 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-04-03
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 2021-04-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-01
คป.กบินทร์บุรี ประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 2021-03-31
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-26
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2021-03-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-03-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-23
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-23
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2021-03-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดการประกวด Street food สร้างอาชีพ 2021-03-18
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “ฝึกอาชีพการทำผัดไทย และ ข้าวเกรียบปากหม้อแก่ผู้กระทำผิด 2021-03-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและ ความปรองดอง สมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-17
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2021-03-16
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 2021-03-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-03-15
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-12
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2021-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ“การอบรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2564 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ฝึกอาชีพ แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอองครักษ์ 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมโครงการเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมแสดงพลังสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-09
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน มีนาคม 2564 2021-03-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-03
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2021-03-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-24
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-02-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-23
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียนจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน แก่ผู้กระทำผิด เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และภาคีเครือข่าย 2021-02-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรีดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการขับเคลื่อน สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษ 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และ ใบประกาศเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ภาค 2 2021-02-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-02-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-16
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-02-16
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-02-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-08
คป.กบินทร์บุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์ 2021-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-02
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-02-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2021-02-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2021-02-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-26
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-01-26
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2021-01-25
คป.กบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เชิงรุก ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี 2021-01-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-01-19
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-01-18
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายก 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านนา 2021-01-15
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) 2021-01-13
คป.กบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-01-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2021-01-12
คป.กบินทร์บุรี“ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-01-12
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2021-01-11
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟู ฯ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ เขตพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก 2021-01-07
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 2021-01-07
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรม โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" 2021-01-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน มกราคม 2564 2021-01-06
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2021-01-06
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-01-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-30
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า สาขาวัดทุ่งแฝก (สถานที่เพื่อการสงเคราะห์) จัดกิจกรรมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 2020-12-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 จังหวัดปราจีนบุรี 2020-12-29
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 2020-12-29
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 2020-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-24
คป.กบินทร์บุรี คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-23
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-23
คป.กบินทร์บุรี ร่วมแข่งกีฬา ศาลสัมพันธ์ 63 2020-12-23
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 2020-12-22
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-12-22
สคป.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2563 2020-12-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี 2020-12-16
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-12-15
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-12-15
สคป.ชลบุรี ประสานงานการฝึกอบรมด้านอาชีพ 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
คป.กบินทร์บุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2020-12-14
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-12-10
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-12-09
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-12-09
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ออกหน่วยงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายก 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เขตชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ออกหน่วยงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านนา 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัด 2020-12-09
สคป.ชลบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตเป็นการถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้านวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-08
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-04
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-12-02
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-30
สคป.ชลบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ติดตามตัวผู้พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2020-11-30
สคป.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-11-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-28
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-11-27
สคป.ชลบุรี เปิดศูนย์ประสานงานอาสามัครคุมประพฤติอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2020-11-26
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-26
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-11-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-26
สคป.ชลบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ไม่เข้มงวด 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอองครักษ์ 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพลี 2020-11-25
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-11-24
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายก 2020-11-24
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำในเขตพื้นที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-18
สคป.ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2020-11-18
สคป.ชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมเป็นเครือข่ายน้องพี่ TO BE NUMBER ONE 2020-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-17
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-11-17
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พาผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-14
สคป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-11-14
สคป.ชลบุรี ออกติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมโครงการกำลังใจฯ 2020-11-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-11
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิด โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 (ประจำศาลเยาวชนและครอบครัว) ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-11-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-11-11
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-11-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรม 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) มาใช้ในภารกิจคุมประพฤติ แก่ผู้นำชุมชนอำเภอนาดี 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะด้าน 2020-11-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในกับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2020-11-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ มารดานายอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-06
สคป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-11-05
สคป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-11-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) มาใช้ในภารกิจคุมประพฤติ แก่ผู้นำชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
คป.กบินทร์บุรี เคารพศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานสวดพระอภิธรรมงานศพ มารดานายอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-03
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-11-03
สคป.ชลบุรี รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2020-11-02
สคป.ชลบุรี พบผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี 2020-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-02
คป.กบินทร์บุรี ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ฟื้นฟูผู้ประสบอุทุกภัย 2020-10-31
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมประกวดนางนพมาศ วันลอยกระทง ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2020-10-31
คป.กบินทร์บุรี ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Eletronic Monitoring: EM) 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-29
คป.กบินทร์บุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีแจ้งความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในภารกิจคุมประพฤติ 2020-10-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค ๒ สัญจร 2020-10-29
คป.กบินทร์บุรี ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Eletronic Monitoring: EM) 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-27
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-10-27
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำพุทธศักราชปี 2563 2020-10-27
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-10-27
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครนายก เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ ชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบลพรหมณี 2020-10-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-10-23
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-10-23
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-10-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมงานฌาปนกิจศพ มารดาเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-10-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมวางพานพุ่ม 2020-10-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานสวดพระอภิธรรมงานศพ มารดาเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-10-21
คป.กบินทร์บุรี วางพวงหรีดเคารพศพ มารดาเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-10-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-19
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-14
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2020-10-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม 2020-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-10-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในกับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2020-10-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-11
สคป.เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา 2020-10-09
สคป.ชลบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี 2020-10-09
สคป.ชลบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี 2020-10-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-07
สคป.จ.