รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) 2023-09-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมปัจฉิมนิเทศและอบรมโปรแกรมการกลับสู่สังคม 2023-09-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 2023-09-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ และอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ เข้าร่วมโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ ๔ 2023-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมกฏหมายจราจร 2023-09-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 โครงการอบรมหลักสูตรป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต รุ่นที่ 2 2023-09-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 โครงการอบรมหลักสูตรป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต รุ่นที่ 1 2023-09-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดทำแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 12/2566 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสวนหลวง 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1,3,6 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย 2023-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดพิธีเปิดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 4 2023-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-05
สำนักงานคุมประพฤติคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2023-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการ“สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดอบรมธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตจอมทอง (วัดนางนองวรวิหาร) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ ค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้กคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี 2023-08-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมประพฤติของหน่วยงานภาคี 2023-08-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 รับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา 15 วัน และเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติในโครงการฯ 2023-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 โครงการอบรมธรรมะ “พลังธรรม พลังชีวิต” ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต โครงการ “ศาลอุทธรณ์ แบ่งปันโลหิต ต่อชีวิต เพิ่มโอกาส” ครั้งที่ 2 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ “วัยใส วัยเสี่ยง รู้เลี่ยง ภัยสังคม” 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดโครงการ"สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศจัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายมาลัยกรและพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ โครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด หรือผู้ที่มีความเสี่ยง 2023-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เข็มทิศในการพัฒนาระบบงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 2023-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมพิธีวางพานพุ่่มทอง - พุ่มเงินถวายสักการะและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ “พลังแห่งธรรม” 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-07-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ 2023-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต “ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร” 2023-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ นางสาวสมศรี แซ่เล้า 2023-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นของสำนักงานคุมประพฤติ 2023-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรม “การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2023-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด 2023-07-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออารีย์ และทาสีบริเวณ คลองขุนสกล 2023-07-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลอาญามีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “ศาลอุทธรณ์ แบ่งปันโลหิต ต่อชีวิต เพิ่มโอกาส 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center หรือ EMCC) 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ถูกคุมประพฤติ 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบประกาศนียบัตรให้แกบุคลากรของสำนักงานฯที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรมเชิดชูบุคคลต้นแบบ 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการ“สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 2023-06-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร เพื่อประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นของสำนักงานคุมประพฤติ 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีพ.ศ.2566 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง จัดโครงการ “ใจประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน” 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) และร่วมกันรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกองทุนกำลังจฯปีพ..ศ.2566 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร street food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาปรับปรุงพื้นที่การเกษตร 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ร่วมกับเรือนจำพิเศษธนบุรี อบรมชี้แจงให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนหลังพ้นโทษ 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าร่วมโครงการการประกวดอาหาร Street F00d สร้างอาชีพ ระดับประเทศ 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตจตุจักร 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ณ เรือนจำกลางคลองเปรม 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมมหกรรมความร่วมมือ TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2023-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ถูกเฝ้าระวัง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 2023-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านฝึกอบรมโครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ รุ่นที่ 1 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ผู้ที่ได้รับการลดวันต้องวันต้องโทษจำคุก ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บผักตบชวา บริเวณคลองศาลาลอย เขตประเวศ 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก ณ เรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2023-06-14
จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ ๑ 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตทวีวัฒนาและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตลาดพร้าว 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินการ โครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด 2023-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2023-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน(โปรแกรมใจพร้อม) 2023-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมกฏหมายจราจร 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2566 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ ในโครงการกำลังใจฯ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตตลิ่งชัน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 2 –6 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเบย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรม Love and care 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดประชุมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๖ และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๖ จัดกิจกรรมรักต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดทองสุทธาราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และสำนักง 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑,๓,๖ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดอบรมธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตจอมทอง (วัดนางนองวรวิหาร) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3/2566 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 4/2566 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 4/2566 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 พัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู :โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานความร่วมมือกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ เตรียมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและสวดอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤตินายสมชัย นุ่มสุคนธ์ 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑,๕,๖,๑๐ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ ๒๐ ณ วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 2023-05-23
โครงการอบรมธรรมะ “พลังธรรม พลังชีวิต” ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีบริเวณ คลองขุนสกล 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและสวดอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤตินายอวยชัย ไวยบุตรตรี 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมหารือภารกิจงานของอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางพลัด ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยอ่อนนุช 74/3 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ โครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด หรือผู้ที่มีความเสี่ยง 2023-05-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2566 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ พลังแห่งธรรม 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ชี้แจงเงื่อนไขการเฝ้าระวังให้กับผู้พ้นโทษ ที่ศาลสั่งให้เฝ้าระวังตามกฎหมาย JSOC 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ร่วมงานอุปสมบทผู้ถูกเฝ้าระวังภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ (JSOC) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๓,๖,๑o ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตลาดกระบัง จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจร 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองแขม 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลจัดพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 141 ปี 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตคันนายาว 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ (ค่ายลูกเสือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยบริเวณสี่แยกมีนบุรี 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมพิธีเปิดกองอำนวยการร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ. ศ 2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ “สงกรานต์ไทย ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยครอบครัว” 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑-๑๑ รณรงค์ในโครงการ“สงกรานต์ไทย ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยครอบครัว” 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ ศ 2566 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ร่วมพิธีศพทางศาสนาอิสลามของอาสาสมัครคุมประพฤติ นายสำเริง เซ็นเชาวนิช 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2566 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ขอรับทุนเพื่อการสร้างอาชีพของสำนักงานฯ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดโครงการอบรม และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM” และ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ขอทุนเพื่อขายข้าวมันไก่ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านลาดหลุมแก้ว ณ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เยี่ยมชมกิจกรรมเปิดบ้านลาดหลุมแก้ว 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2023-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ชี้แจงเงื่อนไขการเฝ้าระวังให้กับผู้พ้นโทษ ที่เรือนจำเตรียมปล่อยให้เฝ้าระวังตามกฎหมาย JSOC 2023-03-31
อาสาสมัครคุมประพฤติเขตหนองจอกร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง 2023-03-30
อาสาสมัครคุมประพฤติเขตคลองสามวาและอาสาสมัครคุมประพฤติเขตลาดกระบังร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมคณะทำงานเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 132 ปี 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดกิจกรรมอบรมความรู้ โปรแกรมเฉพาะด้าน 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วันอาสาสมัครคุมประพฤติ) 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-03-15
ศูนย์บริการงานคุมประพฤติ จัดประชุมคณะทำงานมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์บริการงานคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2566 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตคันนายาว 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารฝึกอบรมศาสนา เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิม) 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสะพานสูง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิด ที่มีที่พักอาศัยในเขตสะพานสูง 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 2/2566 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาหารคาว การประกวดทำอาหาร Street F00d สร้างอาชีพ (season 2)ระดับภาค และเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้กระทำผิดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season2) ระดับภาค 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการอบรมธรรมะ “พลังธรรม พลังชีวิต” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดลาดปลาเค้า 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season2) ระดับภาค 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 2023-02-13
ศูนย์บริการงานคุมประพฤติ จัดประชุมคณะทำงานมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์บริการงานคุมประพฤติ 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง และสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรม การรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตคันนายาว 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อพิจารณาประเมินอาสาสมัครคุมประพฤติที่จะครบวาระ 2 ปี 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 1/2566 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติติดอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัวในการเฝ้าระวัง ตามาตรการเฝ้าระวัง (JSOC) ภายหลังพ้นโทษ ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง “กฎหมายจราจร” 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวให้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษจากเรือนจำพิเศษมีนบุรี 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ เรือนจำกลางคลองเปรม 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ โครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด หรือผู้ที่มีความเสี่ยง 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้่างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดทำแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 5/2566 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 รับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-01
ศูนย์บริการงานคุมประพฤติ จัดประชุมคณะทำงานมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์บริการงานคุมประพฤติ 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 1/2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการ“รวมพลังบุญคนคุมประพฤติไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 8” 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 2/2566 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ เรื่อง แผนพัฒนารายบุคคล IDP 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมถ่ายทอดการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ “พลังแห่งธรรม” 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง "กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้" สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ประมวลกฏหมายยาเสพติด 2564 2023-01-26
ศูนย์บริการงานคุมประพฤติ เตรียมยกระดับเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 2023-01-26
ผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2,7,11 และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด(โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน) 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตบางพลัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเขตบางพลัด 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับภาค 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการใจประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน รุ่นที่ 2 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมารดาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานฯ 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ยุติธรรมทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้งานแล้ว แก่สำนักงานเขตดินแดง เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตดินแดง 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (video Conference) 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ต่อยอดความช่วยเหลือผู้เข้าร่วม โครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนงจัดกิจกรรมอบรมความรู้ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เยี่ยม ให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2023-01-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัด “ฝึกอาชีพ การสานตะกร้า ด้วยเส้นพลาสติก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ทำพิธีสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเขตประเวศ 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เก็บขยะและกำจัดผักตบชวาในคลอง 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 สวัสดีปีใหม่ประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน และประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสะพานสูง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิด ที่มีที่พักอาศัยในเขตสะพานสูง 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลดภัย 2022-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM”และ“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2566 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ณ เรือนจำกลางคลองเปรม 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM”และ“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมพิธีเปิดกองอำนวยการร่วมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักงานเขตพระโขนง 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 10/2565 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดพิธีละหมาดฮายัด และดุอาขอพร 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำคณะอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตบางพลัด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน 2022-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสวนหลวง 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้กฎหมายจราจรและจัดกิจกรรมรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้กฎหมายจราจรและจัดกิจกรรมรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการใจประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตดินแดง 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตลาดพร้าว 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตประเวศ 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม การปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพระโขนง 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะ ในโอกาส แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 โครงการอบรมธรรมะ “พลังธรรม พลังชีวิต” ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เข้าพบอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5 เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอหารือการปฏิบัติงานร่วมกันตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอหารือการปฏิบัติงานร่วมกันตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติเขตวังทองหลาง และจัดทำแผนการ ดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจร และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 1/2566 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตคันนายาว 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางนา 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 2022-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ5ธันวาคม2565 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสำนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตหนองแขม 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ ๓ ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) 2022-11-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดกิจกรรมอบรมความรู้โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดหรือผู้ที่มีความเสี่ยง 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตบางพลัด ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตบางพลัด 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO GIFT POLICY 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตพระโขนง ครั้งที่ 1/2566 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2022-11-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดการประกวดทำอาหาร Street F00d สร้างอาชีพ (season 2) 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดทำแผนงานการจัดกิจกรรมหรือโครงการฯ (เขตลาดพร้าว)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดทำแผนงานการจัดกิจกรรมหรือโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตลาดพร้าว 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมหารือผู้อำนวยการเขตพระโขนงเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตคันนายาว 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการครอบครัวประสานใจ ให้กำลังใจเยาวชนเลิกยาเสพติด 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสะพานสูง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิด ที่มีที่พักอาศัยในเขตสะพานสูง 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมกฏหมายจราจร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตทวีวัฒนา วางแผนขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตทวีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางพลัด วางแผนขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางพลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางกอกใหญ่ และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดีดวด เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2022-11-09
สำหนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 รับมอบโยเกิร์ตพร้อมดื่มจาก อ.ส.ค.บุญชัย ดิลกธรรมานุกุล อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกอกน้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ จัดโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดทำแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตตลิ่งชัน วางแผนขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมความรู้“การป้องกันการเสพช้ำ”ครั้งที่ 1/ 2566ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมสำนักงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมฟังสวดอภิธรรม อาสาสมัครคุมประพฤติเขตลาดพร้าว ณ วัดลาดปลาเค้า 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมอบโล่พร้อมเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2565 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมคณะกรรมการพิจรณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2022-10-28
สำหนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการเขตบางพลัด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๖ 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อหารือแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในเขตบางกอกน้อย สร้างงานสร้างอาชีพ Street Food ครั้งที่ 1/2566 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2565 2022-10-23
สำหนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตดินแดง 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานฯ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนงจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ ศ 2565 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-21
สำหนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำหนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช) 2022-10-21
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับสำนักงาน 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตคันนายาว 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ชุมชนเคหะเจริญชัย 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าพบและร่วมแสดงความยินดี กับท่านศักดิ์ชัย รังษีวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพระโขนงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตลาดพร้าว 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหานกรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายสวรรคตฯ 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-14
สำหนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล จัดกิจกรรมบริการสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง,ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง,ภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสะพานสูง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดที่มีที่พักอาศัยในเขตสะพานสูง 2022-10-12
สำหนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตประเวศประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเขตประเวศ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 13 ตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2022-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2022-10-10
สำหนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองแขม 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมการดำเนินการโครงการบูรณาการรูปแบบระบบการแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศ โดยชุมชนในบางกอกน้อยโมเดล (โรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจ) 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมบุรณาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม "กัญชา กัญใจ รู้ไว้ ใช้ถูกต้อง " 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดทำแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้้นฟูฯ ครั้งที่ 1/2566 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดทำแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้้นฟูฯ ครั้งที่ 1/2566 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการจัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเดินงานปีงบประมาณพ.ศ.2566 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1จัดประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมปฐมนิเทศและอบรมโปรแกรมการมองเห็นคุณค่าในตนเอง 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมบูรณาการการเรียนชั้นเรียนและการศึกษาเรียนรู้จากประบการณ์ตรงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในปีงบ 2565 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายสหธรณ์ สังข์การ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตสะพานสูง 2022-10-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรในสังกัดสำนักงานฯ ผู้เกษียณอายุราชการ 2022-10-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบึงกุ่ม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตบึงกุ่ม 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตบางกะปิ 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางกะปิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อพิจารณาประเมินอาสาสมัครคุมประพฤติที่จะครบวาระ 2 ปี 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตทวีวัฒนา จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตทวีวัฒนา 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตตลิ่งชัน จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตตลิ่งชัน 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตหนองจอก ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณรางวัล DOP KM AWARDS ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตห้วยขวาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตห้วยขวาง 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางกอกใหญ่ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางกอกใหญ่ 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองแขม จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองแขม 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตคันนายาว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตคันนายาว 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตวังทองหลาง 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตดินแดง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตดินแดง 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตจตุจักร 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตสะพานสูง และ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับกรม และระดับ สำนักงานคุมประพฤติ แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสะพานสูง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 4/2565 2022-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม การแก้ไขฟื้นฟูโปรแกรมพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2022-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 3/2565 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อห่างไกลยาเสพติด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ กิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 7/2565 2022-09-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดทำแผนการคุมความประพฤติและแผนแก้ไขฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 12/2565 2022-09-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 4/2565 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตลาดพร้าว 2022-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าร่วมโครงการ “ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ” 2022-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3/2565 2022-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล DOP KM AWARDS ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตกรุงเทพมหานคร 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตกรุงเทพมหานคร 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตดินแดง 2022-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ชุมชนทุ่งสองห้อง 2022-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองจอก 2022-08-18
จัดโครงการอบรมธรรมะ “พลังธรรมพลังชีวิต” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตคันนายาว 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสะพานสูง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดที่มีที่พักอาศัยในเขตสะพานสูง 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ และ กิจกรรมการทำงานบริการสังคม 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตบึงกุ่มและจัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2022-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 - 5 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมกับศาลอุทธรณ์และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ“ศาลอุทธรณ์แบ่งปันโลหิต ต่อชีวิต เพิ่มโอกาส”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษจำคุกประจำเรือนจำ และคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการลดวันต้องโทษจำคุกประจำเรือนจำ 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุม การประสานสัมพันธภาพ ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในคดีสืบเสาะและพินิจ 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสะพานสูง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้กฏหมาย 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้กฏหมาย 2022-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตดินแดง 2022-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2022-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตคันนายาว และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติโดยมอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับกรม และระดับสำนักงานคุมประพฤติ แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดโครงการอบรมความรู้ การป้องกันการเสพซ้ำ และการสาธิต ฝึกปฏิบัติด้านอาชีพ 2022-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีที่พักอาศัยในเขตพื้นที่จตุจักร ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ชุมชนเคหะเจริญชัย 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมกิจกรรม “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง,ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 และกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 2022-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บูรณาการภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 2022-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ 2022-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2565 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3/2565 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 3/2565 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสนับสนุนทุนเพื่อการสร้างอาชีพเพื่อพิจารณาการให้เงินทุนหรือเงินยืมทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 และ 3 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2565 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตทุ่งครุ ครั้งที่ 3/2565 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการอบรมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและความปลอดภัยในชุมชน 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสะพานสูง ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางกะปิ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 2022-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดโครงการอบรมความรู้การป้องกันการเสพซ้ำ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2022-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2565 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักวันต้องโทษจำคุก ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางเขน 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการฝึกอาชีพ 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มอบทุนประกอบอาชีพในโครงการกำลังใจฯ 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “การแสวงหาข้อเท็จจริง ในฐานความผิดขับรถประมาท” 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสะพานสูง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดที่มีที่พักอาศัยในเขตสะพานสูง 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พื้นที่ 2 เขตหนองจอก ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พื้นที่ 1 เขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีรัชกาลที่ 10 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ “ร่วมปรับภูมิทัศน์" ณ ศูนย์คุมประพฤติพื้นที่ 1 เขตมีนบุรี 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ “ร่วมปรับภูมิทัศน์" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีรัชกาลที่ 10 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พื้นที่ 3 เขตคลองสามวา ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายคุมประพฤติในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายคุมประพฤติในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายคุมประพฤติในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมกิจกรรม “Big cleaning day” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การแสวงหาข้อเท็จจริง ฐานความผิดขับรถประมาท” 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก ณ เรือนจำกลางคลองเปรม 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่ศูนย์บริการร่วมคุมประพฤติเพื่อเตรียมให้บริการแก่ผู้รับบริการ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ เขตบางกะปิ 2022-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติโดยมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น และประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับสำนักงานคุมประพฤติแก่อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกะปิ 2022-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดโครงการอบรมความรู้ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2022-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบของสำนักงานฯประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 5/2565 2022-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมฟังสวดอภิธรรม บุตรอาสาสมัครคุมประพฤติเขตลาดพร้าว 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมบุคลากรสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พื้นที่ 4 เขตลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประชุมวางแผนการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในพื้นที่ 4 เขตลาดกระบัง 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตจตุจักร 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบประกาศนียบัตรผู้มีความประพฤติดี ตามประมวลจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร กรมคุมประพฤติ 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ “ร่วมรักษ์โลก" เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีพัฒนา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกัมปงบึงปรง 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ชุมชนทุ่งสองห้อง 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการฝึกอาชีพ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในพื้นทีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตดินแดง 2022-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ชุมชนทุ่งสองห้อง 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-05-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้น ฐานความผิด ขับรถขณะเมาสุรา เข้าเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ จากอุบัติเหตุบนท้องถนน 2022-05-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และ รับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2022-05-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้น ฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตคันนายาว 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับสำนักงานพุทธมณฑลจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้น ฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสะพานสูง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิด ที่มีที่พักอาศัยในเขตสะพานสูง 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2022-04-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2022-04-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตดินแดง 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม นางบรรจง ซุ่นศรี มารดานายสิทธิชัย ซุ่นศรี อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานฯ 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตวังทองหลาง และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมกิจกรรม "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมกิจกรรมการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 2022-04-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ-ปลอดโควิด 19” 2022-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ-ปลอดโควิด 19” 2022-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรม การรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2022-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ 2022-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ-ปลอดโควิด 19” 2022-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำอาสาทำความดีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ-ปลอดโควิด 19” 2022-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นายบุญชัย ดิลกธรรมานุกูล อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกอกน้อย และ นางนฤมล เลี้ยงรักษา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร มอบหมวกนิรภัย เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 รับมอบหมวกนิรภัยจากอาสาสมัครคุมประพฤติบุญชัย ดิลกธรรมานุกูล และ อาสาสมัครคุมประพฤติสยาม ดิลกธรรมานุกูล เพื่อสนับสนุนรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2565 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มอบหมวกนิรภัยให้สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3,6 และ 8 ที่ได้รับจากอาสาสมัครคุมประพฤติบุญชัย ดิลกธรรมานุกูล เขตบางกอกน้อย เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีประกาศเกียรติคุณโดยมอบโล่ และประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับกรม และระดับสำนักงานคุมประพฤติ แก่อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2022-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 2022-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตจตุจักร 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-03-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2565 2022-03-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plane) สาขายาเสพติด เขตสุขภาพที่ 13 2022-03-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 2/2565 2022-03-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมประชุม​คณะ​กรรม​การศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกัน​และปราบปราม​ยาเสพติด​เขต​สวนหลวง ​ ครั้ง​ที่​ 2/2565 2022-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ แก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2022-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 2022-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมสามัญประจำปี 2565 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 2/2565 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมประชุม​คณะ​กรรม​การศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกัน​และปราบปราม​ยาเสพติด​เขต​บางนา​ ครั้ง​ที่​ 2/2565 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดโครงการอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2022-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตดินแดง 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร9 จัดโครงการอาสาทำความดี ๓๐ ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOS) 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมงานโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วันอาสาสมัครคุมประพฤติ ปี 2565) 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมงานวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 30 ปี กิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 แสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน JSOCแก่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานฯ 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ และรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2022-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ และรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตสะพานสูง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดที่มีที่พักอาศัยในเขตสะพานสูง 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ได้รับการสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานฯ 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2565 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9มอบทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมคุมประพฤติอาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ "ร่วมรักษ์โลก" 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9สอบปากคำทางจอภาพผ่านระบบ Google Meet 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 อบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมคุมประพฤติอาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนกลุ่มพื้นที่ 1 (เขตมีนบุรี) 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2022-03-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2022-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2022-02-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประชุมสำนักงานฯ พร้อมร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมโครงการ “การยศาสตร์กับการทำงาน” 2022-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตดินแดง 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อพิจารณาประเมินอาสาสมัครคุมประพฤติที่จะครบวาระ 2 ปี 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมประชุมพิจารณาโมเดลหนองแขมและวางแผนกำหนดรูปแบบการเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองแขม 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตตลิ่งชัน 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การยศาสตร์กับการทำงาน” 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบางกะปิ 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดและ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2565 2022-02-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-02-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2022-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในเวทีสาธารณะ “หมอกระต่าย ต้องไม่ตายฟรี” 2022-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2022-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้กระทำผิดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และร่วมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 2022-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ เยี่ยมบ้านกึ่งวิถี สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ 2022-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ เยี่ยมหน่วยงานภาคีในพื้นที่เขตหนองแขม 2022-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองแขมเพื่อกำหนดโมเดลการดูแลผู้กระทำผิดในพื้นที่หนองแขม 2022-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองแขมเพื่อกำหนดโมเดลการดูแลผู้กระทำผิดในพื้นที่หนองแขม 2022-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตหนองแขม 2022-01-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 2022-01-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมคุมประพฤติอาสาทำความดี ๓๐ ปี กรมคุมประพฤติ 2022-01-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเตรียมพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษและเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประสานงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเพื่อจัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานผีมือแรงงาน(การทำอาหารพร้อมทาน)และการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food ระดับภาค 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดประชุมคณะกรรมการพิจรณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาตลิ่งชัน 2022-01-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-01-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งอาสาทำความดีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-01-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2021-12-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนน 2021-12-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนน 2021-12-30
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางนา สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 มอบน้ำดื่ม กาแฟ จุดบริการประชาช 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรม ณ จุดบริการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมพิธีปล่อยแถวจุดบริการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ ชุมชนกองขนะหนองแขม "ก้าวใหม่ (หนองแขม) โมเดล ก้าวไปด้วยกัน เพื่อชุมชนปลอดภัย และสุขภาพดีแบบยั่งยืน" ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหุตทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และ " เมาขับ จับติด EM " 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”และ”เมาขับ จับติด EM” 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการร่วมเฝ้าระวังภัยช่วงปีใหม่ 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตสวนหลวง  2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  2021-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติสังกัดกรุงเทพมหานคร 2021-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมพนักงานคุมประพฤติพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 และกลุ่มอำนวยการฯ 2021-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 1/2565 2021-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 1/2565 2021-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขผู้กระทำผิดเชิงพื้นที่ ณ ห้องคณะอนุกรรมการฯสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2021-12-27
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ 2021-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 2021-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตคันนายาว 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 1/2565 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสะพานสูง ครั้งที่ 1/2565 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางกะปิ ครั้งที่ 1/2565 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ เขตบึงกุ่ม 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อสอบปากคำผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 มอบเงินทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ และขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตห้วยขวาง 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 1/2565 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 1/2565 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตหนองแขม ครั้งที่ 1/2565 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารกรมคุมประพฤติเดิม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมคุมประพฤติเดิม 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ “พลังแห่งธรรม” 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสวนหลวง 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพระโขนง 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ และขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ และขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 6/2564 2021-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ได้รับการพักการลงโทษ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกรมคุมประพฤติ(เดิม) 2021-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรม แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โปรแกรมเฉพาะด้าน 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตดินแดง 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตบางกะปิ 2021-12-17
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมทีมบริหารสำนักงานฯ 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรบพัฒนาทักษะอาหาร Street Food 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะบุคลากร ด้านเทคโนโลยีปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดทำแผนการคุมความประพฤติ โดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไข 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนก้าวใหม่พัฒนาบึงปรง 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาหาร street food 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อสอบปากคำผู้ถูกคุมประพฤติ 2021-12-13
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางนา 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางนา 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายจราจร 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและให้หลักคิดแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน 2021-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2021-12-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” 2021-12-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ คณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตวังทองหลาง รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางนา 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสวนหลวง 2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2021-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม นายสุรพล ธีระพงษ์ สามี นางอำไพพรรณ ธีระพงษ์ อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานฯ 2021-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ปฐมนิเทศและให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-11-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจัดตั้ง“ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้าร่วมประชุมทีมอาสาสมัครคุมประพฤติเขตประเวศ 2021-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 พิจารณาจัดส่งอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน (เชิงรุก) ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 3 2021-11-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2021-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดกิจกรรมอบรมความรู้หลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีที่มีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศผลรางวัลและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตห้วยขวาง เพื่อประสานการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดโครงการหนังสั้น“โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเรียนรู้การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 2021-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตห้วยขวาง 2021-11-15
อาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 กำกับดูแลการทำงานบริการสังคม 2021-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตคันนายาว 2021-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตดินแดง 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสะพานสูง 2021-11-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางเขน 2021-11-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตลาดพร้าว 2021-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมศึกษาดูงานการบำบัดรักษายาเสพติดให้โทษโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ( CBTx ) และการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เขตหนองแขม 2021-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตทวีวัฒนา เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน/คณะกรรมการศูนย์ฯ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตตลิ่งชัน และฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน/คณะกรรมการศูนย์ฯ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-11-10
ู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางสาวปาณิสา จิตประเสริฐ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว 2021-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2021-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประสานงานหน่วยงานภาคีในเขตพื้นที่ 2021-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตคันนายาว 2021-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจ นายวิสุทธิ โชคบุญล้อม อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตบึงกุ่ม 2021-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกะปิ 2021-11-06
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตคันนายาว ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 5 เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์คืนคนดี ในพื้นที่เขตคันนายาว 2021-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวังทองหลาง 2021-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมและจัดสุถานที่เตรียมดำเนินการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-11-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายวิสุทธิ โชคบุญล้อม อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตบึงกุ่ม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางพลัด เตรียมความพร้อมกระบวนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน 2021-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่ ของอาคารกรมคุมประพฤติ(เดิม) 2021-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมบุคลากรสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2564 2021-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อาสาสมัครคุมประพฤติเขตหนองแขม เตรียมความพร้อมกระบวนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน 2021-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติเขตหนองแขม 2021-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมดำเนินการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2021-10-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ส่งตัวผู้เข้ารับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ด้านการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ด้านการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 นำอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ 2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 มอบเข็มและประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครยุติธรรม” 2021-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ออกติดตามผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมอมรมให้ความรู้และรับชมสื่อวีดีทัศน์ 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (Electronics Monitoring)  2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพงานบำเพ็ญกุศลศพ 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  2021-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2021-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรม แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด กิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 3 ด้าน 2021-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกอกใหญ่ ประสานงานชุมชน จัดตั้งศูนย์คืนคนดี และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2021-10-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกอกใหญ่ สร้างอาชีพ & สร้างกำลังใจให้กับผู้กระทำผิด 2021-10-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ 2021-10-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑,๓,๖,๘ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ให้การต้อนรับท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ 2021-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 4/2564 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ 2021-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติและหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1-3 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตคันนายาว 2021-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับ ทีมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2021-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2021-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-10-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-10-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในงานสืบเสาะและพินิจ ครั้งที่ 2 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี 2564 (Thai National Flag Day) 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจ “คืนคนดี สู่สังคม” 2021-09-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวังทองหลาง 2021-09-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 " ศูนย์แคร์ ออนไลน์ & เพื่อนช่วยเพื่อน " 2021-09-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุม​คณะ​กรรม​การศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกัน​และปราบปราม​ยาเสพติด​เขต​บางนา ครั้ง​ที่​ 4/2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings 2021-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2021-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 โครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 จัดอบรม โครงการการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคี เครือข่าย (คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ) เพื่อสนับสนุน การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ/ม.56 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดข 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในงานสืบเสาะและพินิจ ครั้งที่ 1 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 สอบปากคำจำเลย ด้วยการประชุมทางจอภาพผ่านระบบ Google meet 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 จัดประชุมบุคลากรสำนักงาน 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง 2021-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 ร่วมโครงการ อบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 2  2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตพระโขนง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference 2021-09-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ,พิธีรับเข็มและวุฒิบัตรอาสาสมัครยุติธรรม 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดุสิต เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในระดับสำนักงานฯ 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 สอบปากคำจำเลย ด้วยการประชุมทางจอภาพผ่านระบบ jab 2021-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-30
2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙มอบถุงยังชีพให้กับผู้พักการลงโทษ และลดวันต้องโทษกรณีพิเศษ 2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ  ผ่านการประชุมทางจอภาพ เพื่อลดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มร่วมกับสำนักงานเขตบางนา 2021-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อชักซ้อม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ประมวลกฏหมายยาเสพติด” 2021-08-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ปลูกสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิงข่า เสริมภูมิต้านทานโรค เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) 2021-08-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 3/2564 2021-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ที่ทำการสำนักงานฯและจุดให้บริการประชาชนผู้มารับบริการของสำนักงานฯ 2021-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ส่งผู้ถูกคุมประพฤติร่วม จัดเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolationบริเวณอาคารสโมสร กรมอุตุนิยมวิทยา 2021-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 2021-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ  ผ่านการประชุมทางจอภาพ เพื่อลดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ส่งผู้ถูกคุมประพฤติร่วม จัดเตรียมศูนย์พักคอย สร้างเตียงสนาม ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation บริเวณอาคารสโมสร กรมอุตุนิยมวิทยา 2021-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ 2021-08-02
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นำอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในบริเวณอาคารกรมคุมประพฤติ(เดิม) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2021-07-31
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นำอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในบริเวณอาคารกรมคุมประพฤติ(เดิม) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2021-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการใช้ระบบการายงานตัวผ่านจอภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covic- 19) ณ ศาลอาญาพระโขนง 2021-07-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ที่ทำการสำนักงานฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดี ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 2021-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบเกียรติ เชิดชูคนดี ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 2021-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ สอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ด้วยการประชุมทางจอภาพผ่านระบบ Cisco Jabber 2021-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ ธัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง 2021-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) พันตำรวจตรีรณรงค์ สุหงษา 2021-07-15
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันตำรวจตรีรณรงค์ สุหงษา 2021-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-07-13
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน อบรมผ่านระบบจอภาพ (Video Conference) 2021-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 2/2564 2021-07-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2021-07-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุนรัฐบาล ที่มาศึกษาดูงาน 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-06-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมบุคลากรสำนักงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้พักการลงโทษ ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ 2021-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และให้การสงเคราะห์ แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 3/2564 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ ธัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตประเวศ ครั้งที่ 3/2564 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางนา ครั้งที่ 3/2564 2021-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรม “แบ่งฝันปันรัก ทำดีเพื่อน้อง” 2021-06-21
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยกิจกรรม ปันรักปันสุข 2021-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตพระโขนง ครั้งที่ 3/2564 2021-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11ประชุมร่วมกับอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2021-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมไว้อาลัยและ แสดงความเสียใจ กับครอบครัวเจ้าหน้าที่ 2021-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณจุดบริการประชาชน 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อสอบปากคำผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาฝึกงาน 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อสอบปากคำกับผู้ถูกคุมประพฤติ 2021-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกผูกพัน ในองค์กร 2021-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส covid -19 2021-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพกรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ พื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-05-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก 2021-05-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ปฐมนิเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาฝึกงาน 2021-05-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาพระโขนง 2021-05-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดทำฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มารับบริการและผู้กระทำผิด 2021-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2021-04-29
ร่วมขอพรและแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อติดตามความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการร่วมกันจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจ นายสาโรจน์ อินทนิล สามีนางเกษร อินทนิล อาสาสมัครคุมประพฤติ ในสังกัดสำนักงานฯ 2021-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม นายสาโรจน์ อินทนิล สามีนางเกษร อินทนิล อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานฯ 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน เมาขับจับติด EM” 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมจุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมรณรงค์โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดโควิด 19 ” 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมรณรงค์โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมรณรงค์ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน เมาขับจับติด EM” 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดโควิด 19 ” 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด" 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกผูกพัน ในองค์กร 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ของบุคลากรในองค์กร 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 1/2564 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 รับมอบตู้งาน(Job Box) 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสวนหลวง ครั้งที่ 2/2564 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรม 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 2/2564 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “ปลูกจิตสำนึก ปลุกความรับผิดชอบ ด้วยงานบริการสังคม” 2021-03-31
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (E M) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-03-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ “บีบแตรอย่างไร ไม่ให้หัวร้อน” 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสะพานสูง ครั้งที่ 2/2564 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมเวทีสาธารณะ ” บีบแตรอย่างไร ไม่ให้หัวร้อน ” 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 2021-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางนา ครั้งที่ 2/2564 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2564 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมความรู้ การป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 2/2564 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติในโอกาส รับวุฒิบัตรหลักสูตรอาสาสมัครยุติธรรม ในวันครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พักการลงโทษ โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-03-24
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (E M) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางกะปิ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตคันนายาว ครั้งที่ 2/2564 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ดูแลเหยื่อเมาแล้วขับที่เข้าร่วมโครงการประชุมผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับร่วมฟันฝ่าภาวะวิกฤตโควิด 19-อุบัติเหตุบนท้องถนน