รูป หัวข้อ วันที่
คุมประพฤติผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติบัวใหญ่ นำผู้ถูกคุมลงพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรต่อยอดอาชีพปลูกมันสำปะหลัง 2021-10-18
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2021-10-15
กรมคุมประพฤติ จัดงานแถลงข่าวประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” พร้อมประกาศ 15 ทีมเข้ารอบสุดท้าย เพื่อชิงเงินรางวัลกว่าห้าแสนบาท! 2021-10-15
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565 2021-10-15
กรมคุมประพฤติจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 2021-10-13
กรมคุมประพฤติ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้โอกาสผู้กระทำผิดเข้าทำงานในสถานประกอบการ 2021-10-12
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของแก่บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป 2021-10-12
กรมคุมประพฤติรับมอบคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 2021-10-12
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4/2564 2021-10-05
คุมประพฤตินำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ 2021-10-03
กรมคุมประพฤติ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานในสถานประกอบการ 2021-10-01
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 2021-10-01
กรมคุมประพฤติ จัด Workshop ระดับผู้บริหาร ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2021-09-30
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” 2021-09-29
กรมคุมประพฤติแสดงความมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2021-09-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2021-09-28
กรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2021-09-28
กรมคุมประพฤติรับฟังความเห็น จ.ราชบุรี ปิดท้าย เห็นพ้องร่วมหนุนกลไกเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ 2021-09-27
อาสาสมัครคุมประพฤติบัวใหญ่โชว์พลังขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2021-09-24
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 2021-09-23
กรมคุมประพฤติตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าไม่ใช่สถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ 2021-09-22
ชาวเชียงใหม่หนุนกลไกเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ พร้อมร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมปลอดภัย 2021-09-22
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2021-09-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม และบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2021-09-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2021-09-22
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 3/2564 2021-09-21
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-09-21
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ 2021-09-21
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 2021-09-20
กรมคุมประพฤติร่วมชี้แจงร่างกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 2021-09-20
กรมคุมประพฤติส่งเสริมศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ 2021-09-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2021-09-18
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... ครั้งที่ ๓ 2021-09-17
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-09-17
กรมคุมประพฤติจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2021-09-17
กรมคุมประพฤติฝึกอบรมยกระดับศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2021-09-17
กรมคุมประพฤติระดมสมอง Work Shop Online จัดทำแผนปฏิบัติราชการ มุ่งสร้างความปลอดภัยในชุมชน 2021-09-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ / แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-09-17
กรมคุมประพฤติเตรียมตั้งศูนย์คืนคนดีในชุมชน ตั้งเป้าเป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม 2021-09-15
กรมคุมประพฤติ เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวนครพนม เฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 2021-09-14
กรมคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ถ่ายทอดความรู้วิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 2021-09-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ....ครั้งที่ 2 2021-09-14
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเงินยืมทุนเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 2021-09-14
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน พิจารณาร่างคู่มือปฏิบัติงานคุมประพฤติ 2021-09-13
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีสอดคล้องกับวิถี New Normal 2021-09-13
กรมคุมประพฤตินำผู้ถูกคุมความประพฤติช่วยงานจัดทำโรงพยาบาลสนามสู้โควิด 2021-09-12
กรมคุมประพฤติ จัดคอร์สออนไลน์ผลิตหนังสั้น ปลุกไอเดีย “โอกาสที่สังคมมอบให้” สะท้อนแนวคิดในการช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้ได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคม 2021-09-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... 2021-09-10
กรมคุมประพฤติผนึกกำลังภาคี ดึงพลังผู้กระทำผิดช่วยเหลือสังคม แก้วิกฤติ COVID-19 2021-09-10
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-09-09
กรมคุมประพฤติเดินหน้าจัดอบรมออนไลน์ผลิตหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” นำทีมผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังสอนเทคนิค ดึงไอเดีย ผลิตผลงานคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 2021-09-09
สมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE คุมประพฤติระนอง ร่วมสร้างศูนย์กักตัวในชุมชน 2021-09-07
กรมคุมประพฤติ เดินหน้าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พัฒนาระบบและเฝ้าระวัง JSOC ระดับพื้นที่ ประเดิมเวทีแรกที่ จ.สุโขทัย 2021-09-07
กรมคุมประพฤติหารือร่วมสำนักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายใน 2021-09-06
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ 2021-09-06
อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการถอดอุปกรณ์ EM ให้แก่ผู้พ้นคุมประพฤติ 2021-09-06
กรมคุมประพฤตินำการปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิดมาปรับใช้กับการทำงานบริการสังคม 2021-09-05
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมการใช้งานระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการดิจิทัล ( Digital Service ) รุ่นที่1 2021-08-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2021-08-30
กรมคุมประพฤติคว้าอันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2021-08-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานเพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล 2021-08-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 8/2564 ด้วยระบบประชุมทางไกล 2021-08-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด 2021-08-27
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพิ่มองค์ความรู้ในภารกิจงานคุมประพฤติ 2021-08-27
กรมคุมประพฤติเตรียมร่วมนำเสนอผลงานกระทรวงยุติธรรม 2021-08-27
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดคอร์สออนไลน์อบรมผลิตหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” พร้อมทีมผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเข้าร่วมเป็นวิทยากร 2021-08-26
กรมคุมประพฤติ พัฒนาศักยภาพผู้พ้นการคุมความประพฤติ เป็นวิทยากรฝึกอาชีพจำหน่ายเครื่องดื่ม 2021-08-25
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมจัดเวที 4 ภาค เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ในรูปแบบออนไลน์ 2021-08-25
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อน “สมุทรปราการโมเดล” สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม 2021-08-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติ บรรยายพิเศษในการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 2021-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-24
อาสาสมัครคุมประพฤติแบ่งปันพืชพันธุ์สมุนไพร เพื่อร่วมต้านภัยโควิด – 19 2021-08-23
กรมคุมประพฤติจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ "ทักษะชีวิต พิชิตใจ ไม่เสพซ้ำ" ในรูปแบบออนไลน์ 2021-08-20
กรมคุมประพฤติเตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบ ประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 2021-08-20
กรมคุมประพฤติประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่ ติดตาม ดูแล ผู้ถูกคุมความประพฤติในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 2021-08-19
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและระบบงานกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 2021-08-19
กรมคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-08-16
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2564 2021-08-15
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม 2021-08-09
อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมเป็นจิตอาสาดูแลผู้มารับบริการวัคซีนป้องกัน COVID – 19 2021-08-09
กรมคุมประพฤติ ระดมกำลัง นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ช่วยงาน โรงพยาบาลสนาม 2021-08-07
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานเลขานุการกรม มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2021-08-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและระบบงานกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 2021-08-05
กรมคุมประพฤติหารือ ซีพี ออลล์ เพื่อขยายโอกาสด้านการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-04
กรมคุมประพฤติรับลูกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงยุติธรรม ยับยั้ง Fake News 2021-08-03
กรมคุมประพฤติส่งผู้ผ่านการฟื้นฟูฯกลับสู่ภูมิลำเนาตามมาตรการป้องกันโควิด-19 2021-08-03
กรมคุมประพฤติ เร่งจัดเตรียมศูนย์พักคอย สร้างเตียงสนาม ปลูกฟ้าทะลายโจร ช่วยสังคมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 2021-08-01
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) ขับเคลื่อนภารกิจการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2021-07-29
อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” 2021-07-27
กรมคุมประพฤติร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ 2021-07-23
กรมคุมประพฤติ ฟอร์มทีมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนภารกิจงานคืนคนดีสู่สังคม 2021-07-23
กรมคุมประพฤติประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ 2021-07-23
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดผ่านระบบออนไลน์ รองรับการทำงานยุค New Normal 2021-07-23
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 2021-07-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม 2021-07-20
คุมประพฤติบัวใหญ่ นำผู้ถูกคุมความประฤติสร้างเตียงสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 2021-07-17
กรมคุมประพฤติส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและจัดส่งชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 2021-07-16
กรมคุมประพฤติ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมปฏิบัติภารกิจคืนคนดีสู่สังคม 2021-07-13
กรมคุมประพฤติ เสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างกลไกดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม 2021-07-12
กรมคุมประพฤติฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปฏิบัติงานโครงการนำร่องงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-07-10
กรมคุมประพฤติเร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ JSOC พร้อมทำความเข้าใจกับกลุ่มกำนันและผู้ใหญ่บ้านอย่างต่อเนื่อง 2021-07-09
กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลัง สกธ. ดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำผิดความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2021-07-08
กรมคุมประพฤติจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู นำผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงกระทำผิดซ้ำสูงเข้ารับการปรับพฤติกรรมที่บ้านกึ่งวิถี วัดป่าสามัคคีโนนกุด จังหวัดอุดรธานี หวังลดการกระทำผิดซ้ำ 2021-07-07
กรมคุมประพฤติ จุดประกายผู้กระทำผิดต่อยอด Street Food สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2021-07-06
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 2021-07-05
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารจัดการคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 2021-07-01
กรมคุมประพฤติร่วมพิจารณาพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง 2021-07-01
กรมคุมประพฤติเปิดบ้านต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุนรัฐบาล 2021-07-01
กรมคุมประพฤติจับมือกับบริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด รับผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงาน 2021-06-30
กรมคุมประพฤตินำร่องโครงการการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ พร้อมขับเคลื่อนทั่วประเทศ 2021-06-29
คุมประพฤติยะลา จัดอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ "การมองเห็นคุณค่าในตนเอง" 2021-06-28
กรมคุมประพฤติสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-26
กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลังร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ 2021-06-26
คุมประพฤติประชันฝีมือผู้เข้าแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ชิงชัยสู่ระดับภาค 2021-06-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2564 2021-06-24
คุมประพฤติ นำงานบริการสังคมสู่ชุมชน สร้างผลให้เป็นที่ประจักษ์ 2021-06-24
กรมคุมประพฤติ ร่วมหารือกับบริษัท สยามเฟอร์จิง จำกัด ต่อยอดสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เตรียมตำแหน่งงานรองรับ 20 อัตรา 2021-06-23
กรมคุมประพฤติมอบสิ่งของบริจาคในโครงการ “แบ่งฝันปันรัก ทำดีเพื่อน้อง” 2021-06-23
กรมคุมประพฤติประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2021-06-22
กรมคุมประพฤติ โชว์ฝีมือผู้กระทำผิด รังสรรค์เมนูอาหารเข้าแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ 2021-06-21
กรมคุมประพฤติ ร่วมทัพหารือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนำร่องในจังหวัดสมุทรปราการ 2021-06-19
บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป นวัตกรรมในการเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้กระทำผิด เตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม 2021-06-18
อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย 2021-06-16
กรมคุมประพฤติสานต่อประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ แบบ New Normal 2021-06-16
กรมคุมประพฤติ จัดคอร์สฝึกอบรมวิชาชีพด้านอาหาร เปิดเส้นทางสร้างรายได้แก่ผู้กระทำผิด 2021-06-13
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-06-12
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ 2021-06-10
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย 2021-06-09
กรมคุมประพฤติจับมือกรมการปกครอง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ในเวทีการประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ 2021-06-09
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรมคุมประพฤติยังคงดูแลผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องโดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น การอบรมธรรมมะและกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อยให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-08
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 35 2021-06-08
กรมคุมประพฤตินำบ้านกึ่งวิถีช่วยบำบัดจิตใจและปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิด พร้อมใช้ธรรมะเป็นเข็มทิศนำทางสู่ชีวิตใหม่ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ 2021-06-07
กรมคุมประพฤติให้ความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ 2021-06-04
อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกับพลังเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรค COVID 19 2021-06-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการดำเนินการโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-02
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบุคลากรฉีดวัคซีนสู้ COVID-19 2021-06-02
คุมประพฤติ สร้างอาชีพ ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าฝึกงาน ณ บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด 2021-06-01
อาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 2021-06-01
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 34 2021-05-25
คุมประพฤติ รุดหน้าดำเนินการสอบปากคำทางจอภาพ มาใช้กับภารกิจกรมคุมประพฤติ 2021-05-25
กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย ถุงมือ และชุด PPE จาก บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพื่อป้องกันภัย COVID-19 2021-05-17
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 2021-05-13
กรมคุมประพฤติพัฒนาทักษะให้แก่สมาชิกบ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป จุดประกายสร้างอาชีพสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 2021-05-13
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 33 2021-05-12
กรมคุมประพฤติเร่งฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด่านหน้า เพื่อป้องกันโควิด-19 2021-05-11
กำลังใจ “พลังใจสู่ความสำเร็จ” 2021-05-11
กรมคุมประพฤติน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กับผู้ถูกคุมประพฤติ 2021-05-08
กรมคุมประพฤติเตรียมนำร่อง Video Conference มาใช้ในการสอบปากคำ เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 2021-05-07
กรมคุมประพฤติพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 2021-05-07
กรมคุมประพฤติ มุ่งแก้ไขผู้กระทำผิดติดกำไล EM พร้อมส่งเสริมอาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 2021-05-06
กรมคุมประพฤติเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-05-06
อาสาสมัครคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คุยสบาย สไตล์อาสาสมัครคุมประพฤติ” 2021-05-01
กรมคุมประพฤติคุมเข้มมาตรการป้องกัน Covid-19 พร้อมประสานหน่วยงานปรับรูปแบบออนไลน์ 2021-04-30
รมว.ยธ.ห่วงใยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ กำชับปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 2021-04-29
กรมคุมประพฤติยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้นครอบคลุมทุกพื้นที่ 2021-04-28
กรมคุมประพฤติประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-04-28
ใส่ใจตนเอง ใส่ใจสังคม 2021-04-26
กรมคุมประพฤติจับมือภาคประชาชนให้การสงเคราะห์ฝึกอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-24
กรมคุมประพฤติสรุปยอดเมาขับช่วงเทศกาลสงกรานต์ยุคโควิด-19 ลดจากปี 62 กว่า 50% พบกระทำผิดซ้ำ 224 คด 2021-04-22
กรมคุมประพฤติ กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเคร่งครัดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 2021-04-22
ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-04-20
คุมประพฤติภูเขียว และแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2021-04-18
ปิดยอด 7 วันคุมเข้มช่วงสงกรานต์ เมาขับสูงถึง 6,061 คดี อุบลราชธานีแชมป์อันดับหนึ่ง 2021-04-17
กรมคุมประพฤติหนุนภาคประชาชนจัดอบรมกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-16
สงกรานต์ 6 วันคุมประพฤติเมาขับกว่า 3,800 คดี แนะประชาชนเดินทางกลับ เมาไม่ขับ พร้อมป้องกันโควิด-19 2021-04-16
คุมประพฤติเมาแล้วขับสะสมทะลุ 3,730 คดี ย้ำมาตรการคุมเข้ม ติดอุปกรณ์ EM พบผิดซ้ำส่งเข้าค่ายปรับพฤติกรรม 2021-04-15
กรมคุมประพฤติห่วงใยประชาชนทยอยเดินทางกลับ แนะขับขี่ปลอดภัย พร้อมย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 2021-04-15
คุมเข้มสงกรานต์วันที่ 4 เมาขับถูกจับคุมประพฤติพุ่ง 2,084 คดี 2021-04-14
คุมประพฤติเมาขับสะสมสามวัน 1,925 คดี อันดับ 1 ยังคงเป็นสมุทรปราการ 2021-04-13
คุมประพฤติเมาขับสงกรานต์ 2 วัน สะสมรวม 527 คดี ห่วงใยประชาชนเดินทาง แนะป้องกันโควิด-19 2021-04-12
คุมประพฤติเมาขับรับสงกรานต์วันแรก 509 คดี พร้อมร่วมมือภาคีเครือข่ายให้บริการประชาชนเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ 2021-04-11
สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ลงพื้นที่ร่วมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-11
กรมคุมประพฤติตรวจเข้มกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ภาคใต้ กำชับกักตัว 14 วันป้องกันแพร่ระบาด Covid-19 2021-04-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานปิดการอบรม "พนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 41 2021-04-08
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการนำร่องเพื่อนำระบบการประชุมทางจอภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างศาลยุติธรรมและสำนักงานคุมประพฤติ 2021-04-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติ บรรยายพิเศษในการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 56 2021-04-06
คุมประพฤติสนับสนุนการสกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ในนักโทษกลุ่มเสี่ยง 2021-04-05
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม 2021-04-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติรับมอบหมวกนิรภัยเพื่อใช้ลดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ 2564 2021-04-05
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี 2021-04-05
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ 2021-04-03
“สนง.คุมประพฤติ เกาะสมุย” ดึงเมาแล้วขับต่างชาติ ช่วยงานสังคม-สอนภาษา เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ 2021-04-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติ บรรยายพิเศษในการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 41 2021-04-02
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2021-04-02
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันสถาปนาองค์กรอัยการ 128 ปี 2021-04-01
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคเหนือ 2021-04-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2021-04-01
กรมคุมประพฤติฝึกภาคสนาม หลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่น 41 2021-04-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยัน ขณะจนท.เข้าจับกุมคนร้ายยิงชายอายุ 43 ปี ไม่พบกำไล EM ติดข้อเท้า 2021-04-01
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-04-01
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณายกร่างแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 2021-03-31
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมคุมประพฤติ 2021-03-30
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2021-03-30
กรมคุมประพฤติเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานพหุภาคีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 2 2021-03-30
กรมคุมประพฤติรับแนวทาง “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” 2021-03-30
กรมคุมประพฤติพัฒนาโปรแกรมปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2021-03-30
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2564 2021-03-29
พิธีปิดการอบรมเสริมศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 3 2021-03-27
กรมคุมประพฤติร่วมเวทีเสวนา ชี้ JSOC คือนวัตกรรมในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญ 2021-03-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 57 ปี 2021-03-26
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2564 2021-03-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 130 ปี พร้อมนำเสนอผลงานเด่น EM และ JSOC เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2021-03-25
กรมคุมประพฤติฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ นำอุปกรณ์ EM มาใช้สอดส่อง พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวัง “คืนคนดีสู่สังคม” 2021-03-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภคของกรมคุมประพฤติ 2021-03-25
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2021-03-24
กรมคุมประพฤติประชุมทบทวนเรื่องเงินเพิ่มและเงินตอบแทน และเครื่องแบบของบุคลากร 2021-03-24
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เพื่อประเมินผลขององค์กรสู่ระดับบุคคล ครั้งที่ 2/2564 2021-03-23
กรมคุมประพฤติประชุมซักซ้อมและทดลองใช้ระบบ Mobile Application: JSOC 2021-03-23
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 2021-03-22
กรมคุมประพฤติ เพิ่มศักยภาพพนักงานคุมประพฤตินำอุปกรณ์ EM เสริมกระบวนการควบคุมและสอดส่องผู้กระทำผิด 2021-03-22
กรมคุมประพฤติทำยอดบริจาคโลหิตทะลุ 1 ล้านซี.ซี. 2021-03-22
กรมคุมประพฤติร่วมงาน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021 2021-03-22
กรมคุมประพฤติจัดอบรม "พนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 41 2021-03-22
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ในการใช้อุปกรณ์ EM ควบคุมผู้กระทำผิด เฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม รุ่นที่ 1/2564 2021-03-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุม Video Conference ซักซ้อมการดำเนินการนำอุปกรณ์ EM.มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ 2021-03-19
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมเตรียมการคัดเลือกกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัและติบุคคลผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง 2021-03-17
กรมคุมประพฤติหารือมูลนิธิบ้านพระพร บูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2021-03-17
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม 2021-03-16
พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-03-16
สารอธิบดีกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม 2564 2021-03-16
กรมคุมประพฤติจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี 2021-03-15
กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี โชว์พลังอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมเปิดโอกาสผู้กระทำผิดแข่งทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 2021-03-15
กรมคุมประพฤติชี้แจงผู้ต้องหาถูกจับกุมคดียาเสพติด ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากข่าวออนไลน์ไม่ได้ติด EM 2021-03-14
คุมประพฤติชี้แจงการขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติด กรณีผู้ต้องหาติดอุปกรณ์ em 2021-03-14
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 2021-03-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ “แนวทางใหม่ของการคุมประพฤติเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ และลดความแออัดในเรือนจำ” 2021-03-11
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2021-03-11
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-10
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2021-03-10
กรมคุมประพฤติ หารือร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสผู้กระทำผิดสมัครประกันตน ม.40 2021-03-09
กรมคุมประพฤติจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ราชการ 4.0 2021-03-09
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2021-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 2021-03-08
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานประกวดการทำอาหาร ด้านพิธีการ 2021-03-08
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 2021-03-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-03-05
กรมคุมประพฤติ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ส.ค. ภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย 2021-03-05
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ 2021-03-04
รมว.ยธ.เปิดเวทีรับฟังประชาชน ชง JSOC เฝ้าระวังผู้พักโทษกลุ่ม Watch List 2021-03-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2021-03-02
กรมคุมประพฤติร่วมนำร่อง ยกระดับโมเดลพัฒนาระบบคดีจราจรทางบก ในเขตอำนาจศาลอุทธรณ์ ภาค 1 2021-03-01
กรมคุมประพฤติส่งท้ายกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว เตรียมผลักดันโปรแกรมนำสถาบันครอบครัวเป็นเสาหลักร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 2021-03-01
รมว.ยุติธรรม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-01
ดีเจมะตูม เข้ารายงานตัว และรับทราบเงื่อนไขคุมความประพฤติ 2021-02-27
กรมคุมประพฤติได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” 2021-02-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2021-02-25
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 2021-02-25
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 2021-02-25
กรมคุมประพฤติซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-02-24
กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-02-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ครั้งที่ 2/2564 2021-02-22
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 74 2021-02-19
กรมคุมประพฤติเตรียมพิธีการเปิดตัวงาน Street Food สร้างอาชีพ 2021-02-17
กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 2021-02-16
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-02-16
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2021-02-16
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดเวทีรับฟังความเห็นนักวิชาการ ขานรับ JSOC พัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้กระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-02-15
กรมคุมประพฤติเดินหน้าขับเคลื่อน “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 2021-02-14
กรมคุมประพฤติแจงคุณสมบัติผู้ได้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ชี้หากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาพักโทษทุกราย ย้ำชัดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้เสียเงินเพื่อติดอุปกรณ์ EM 2021-02-11
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู เตรียมความพร้อมในการปรับพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 2021-02-11
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2021-02-09
กรมคุมประพฤติจัดทำคู่มือ แนวทาง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติในรูปแบบเขตพื้นที่ 2021-02-08
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 2021-02-08
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 2021-02-05
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมโครงการติดตามด้วยความห่วงใย 2021-02-05
กรมคุมประพฤติเตรียมเข้าร่วมการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 2021-02-03
กรมคุมประพฤติพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น บำบัดยาเสพติด 2021-02-02
กรมคุมประพฤติเตรียมส่ง Street Food สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2021-02-01
กรมคุมประพฤติดึง EF พัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 2021-02-01
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-02-01
กรมคุมประพฤติเสริมสร้างงานหัตถกรรม ร้อยลูกปัดมโนราห์ ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-30
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เตรียมขับเคลื่อนงานเชิงรุกในทุกมิติ 2021-01-29
กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดตัวกิจกรรมประกวดแข่งขันทำอาหาร ปูทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 2021-01-28
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดค่ายสานสัมพันธ์ ดึงครอบครัวร่วมจัดการปัญหายาเสพติด 2021-01-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม 2021-01-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2021-01-28
กรมคุมประพฤติเตือนภัย! อย่าหลงเชื่อเรียกรับเงินติดกำไล EM 2021-01-28
กรมคุมประพฤติชูบทบาท อ.ส.ค. จัดประกวดทำอาหารสร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 2021-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้ยุติธรรมสร้างสุข 2021-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2021-01-26
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2021-01-26
กรมคุมประพฤติ คุมเข้มมาตรการป้องกันโรค Covid-19 2021-01-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติในรูปแบบเขตพื้นที่ 2021-01-25
กรมคุมประพฤติผสานกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 2021-01-22
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม 2021-01-22
กรมคุมประพฤติประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ 2021-01-21
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมการส่งมอบพื้นที่และครุภัณฑ์ 2021-01-21
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-01-21
กรมคุมประพฤติยกการ์ดสูง ปฏิบัติภารกิจตามมาตรการป้องกัน Covid-19 2021-01-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมรายไตรมาสเพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 2021-01-19
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัดของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2021-01-18
กรมคุมประพฤติเตรียมการประกวดทำอาหาร ต่อยอดทักษะอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2021-01-14
กรมคุมประพฤติร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2021-01-14
กรมคุมประพฤติจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19 ให้สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 2021-01-14
กรมคุมประพฤติประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 2021-01-13
กรมคุมประพฤติจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) สำหรับผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม 2021-01-13
กรมคุมประพฤติเปิดช่องทางติดต่อสอบถามในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หลังประสบภัยน้ำท่วม 2021-01-12
กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย จากประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2021-01-12
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-01-08
กรมคุมประพฤติผนึกพลังหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมดำเนินการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์พักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด 2021-01-07
คุมประพฤติเมาขับลดฮวบ 63% พบกระทำผิดซ้ำ 203 ราย 2021-01-07
กรมคุมประพฤติปิดยอดสถิติคดีเมาขับสูงถึง 4,435 คดี สุรินทร์คว้าแชมป์สูงสุด 2021-01-05
กรมคุมประพฤติร่วมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2021-01-05
ยอดรวมคุมประพฤติเทศกาลปีใหม่ แตะ 2,500 คดี เมาขับสูงถึง 95% 2021-01-04
กรมคุมประพฤติเผย 5 วันเมาขับถูกจับคุมประพฤติพุ่ง 2,073 คดี ติดอุปกรณ์ EM แล้ว 39 ราย 2021-01-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2021-01-02
คุมประพฤติเมาแล้วขับสะสมทะลุ 1,000 คดีรับปีใหม่ ย้ำมาตรการคุมเข้ม ติดอุปกรณ์ EM พบผิดซ้ำส่งเข้าค่ายปรับพฤติกรรม 2021-01-02
สำนักงานคุมประพฤติ 117 แห่งทั่วประเทศจับมืออาสาสมัครคุมประพฤติส่งความห่วงใยร่วมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชนและด่านตรวจค้น พร้อมนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมดูแลเส้นทางต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 2021-01-02
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 2021-01-01
เมาแล้วขับถูกจับคุมประพฤติคืนส่งท้ายปี 875 คดี ชัยภูมิ-อุบล รั้งอันดับ 1 2021-01-01
กรมคุมประพฤติเผยเมาขับสะสมสูงถึง 293 คดี จับติด EM 9 ราย 2020-12-31
คุมประพฤติเมาขับวันแรก 42 คดี ลดลงจากปีก่อนกว่า 92% วอนครอบครัวช่วยเป็นด่านป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 2020-12-30
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานวิชาการ “สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย” 2020-12-30
กรมคุมประพฤติเตรียม 3 มาตรการเข้มเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเน้นย้ำ "เมาขับ จับติด EM" 2020-12-29
กรมคุมประพฤติเปิดเวทีแรก รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2020-12-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีและสิงห์บุรี พร้อมชูนโยบายสำคัญขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2020-12-29
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลงข่าว คาถาปีใหม่ ปลอดโรคภัย “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” พร้อมชูมาตรการ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” 2020-12-29
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเทียนอุดมการณ์ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ 2020-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-28
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ เน้นแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเชิงบูรณาการในพื้นที่ 2020-12-26
กรมคุมประพฤติพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้กระทำผิด เพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2020-12-25
กรมคุมประพฤติเข้าคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 2020-12-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 2020-12-25
กรมคุมประพฤติประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ 2020-12-23
กรมคุมประพฤติกระตุ้นจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรหน่วยงานภาคี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2020-12-23
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563 2020-12-23
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2020-12-23
กรมคุมประพฤติซักซ้อมแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-12-22
รมว.ยธ. เน้นเครือข่ายภาคประชาชนร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม พร้อมผลักดันกลไกอาสาสมัครคุมประพฤติสู่ระดับประเทศ 2020-12-21
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-12-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานครบรอบ 10 ปี “ข้อกำหนดกรุงเทพ” 2020-12-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแก่หน่วยงานภาครัฐ 2020-12-18
กรมคุมประพฤติขึงมาตรการเข้ม! ช่วงเทศกาลปีใหม่ ดื่มแล้วขับส่งเข้าค่ายปรับพฤติกรรม 2020-12-17
กรมคุมประพฤติลงนาม MOU ขับเคลื่อนมาตรการใช้ EM ในการคุ้มครองป้องกันสังคมและสวัสดิภาพของประชาชน 2020-12-16
กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานต่อระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2020-12-15
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล 2020-12-15
กรมคุมประพฤติเน้นพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนงานคุมประพฤติ 2020-12-14
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารกระทรวงยุติธรรมและอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 2020-12-14
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาคี ขับเคลื่อนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-14
กรมคุมประพฤติเฝ้าระวังเหตุ 24 ชั่วโมง ปรามผู้กระทำผิด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020-12-11
กรมคุมประพฤติประชุมหารือการเชื่อมต่อข้อมูลระบบ บสต. 2020-12-09
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง ของหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ 2020-12-09
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปี 2563 2020-12-09
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน 2020-12-08
กรมคุมประพฤติยกระดับขีดความสามารถอาสาสมัครคุมประพฤติ วางแนวทางสังคมเชื่อมั่น ภาคประชาชนเข้มแข็ง 2020-12-08
กรมคุมประพฤติ เผยยอดบริจาคโลหิตกว่า 705,000 ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 2020-12-08
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงิน ดอกเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 2020-12-07
กรมคุมประพฤติพร้อมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ 2020-12-07
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ภาค 4 2020-12-05
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ! 2020-12-05
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2020-12-04
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีสวดมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 2020-12-03
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2020-12-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-02
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ สาขานาทวี 2020-12-02
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วภูมิภาค 2020-12-02
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-12-01
กรมคุมประพฤติย้ำมาตรการคุมประพฤติสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน 2020-12-01
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU ให้ความช่วยเหลือประชาชน และพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2020-11-30
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งท้ายปี 2020-11-30
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2020-11-30
กรมคุมประพฤติ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ติดตามและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ 2020-11-30
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดิน ชูนโยบายสำคัญขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2020-11-27
กรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับสำนักงบประมาณ เยี่ยมชมศูนย์ EMCC 2020-11-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 2020-11-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 54 2020-11-27
กรมคุมประพฤติจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ 2020-11-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปีกรมบังคับคดี 2020-11-27
กรมคุมประพฤติยกระดับ อ.ส.ค. ติดตามและช่วยเหลือผู้ติดกำไล EM พร้อมเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ 2020-11-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการฯ แก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังคดียาเสพติด 2020-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งทุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์และช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการประกอบอาชีพ 2020-11-26
กรมคุมประพฤติเผยใช้กำไล EM ติดตามผู้กระทำผิด 5,000 กว่าราย พร้อมเสริมกำลัง อ.ส.ค. ดูแลในพื้นที่ 2020-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน 2020-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมงานสัมมนา Gov Cloud 2020 “The Future of Digital Government” 2020-11-26
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อีสานใต้ 2020-11-25
กรมคุมประพฤติเสริมพลัง สร้างเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ 2020-11-25
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการกระทําผิดซ้ำ 2020-11-24
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม 2020-11-24
กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับศาลอุทธรณ์ ภาค 1 กำหนดแนวทางมาตรการคุมประพฤติพร้อมส่งเสริมบทบาทชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและเยียวยาผู้เสียหาย 2020-11-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2020-11-23
กรมคุมประพฤติหารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ขอใช้พื้นที่ส่วนราชการเป็นสำนักงานคุมประพฤติ 2020-11-18
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ 2020-11-17
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-11-17
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงยุติธรรม 2020-11-17
กรมคุมประพฤติเสริมพลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2020-11-16
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 2020-11-14
กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2020-11-13
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ของกระทรวงยุติธรรม 2020-11-13
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-11-12
กรมคุมประพฤติจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 2020-11-11
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2020-11-11
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2020-11-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมบรรยายในการอบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 73 2020-11-11
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมดูแลและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมในชุมชน 2020-11-10
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564 2020-11-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2020-11-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2020-11-06
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2020-11-04
กรมคุมประพฤติร่วมปฏิรูปพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว 2020-11-03
กรมคุมประพฤติชูค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว เป็นโมเดลบำบัดผู้ติดยาเสพติด 2020-11-02
กรมคุมประพฤติให้การต้อนรับ กองทัพอากาศ พร้อมหารืองานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-30
กรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ 2020-10-30
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับพยาบาลวิชาชีพในสถานที่ควบคุม 2020-10-29
กรมคุมประพฤติเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-10-29
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 2020-10-29
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2020-10-29
กรมคุมประพฤติร่วมหารือการจัดทำตัวชี้วัดของส่วนราชการในภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย 2020-10-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมซักซ้อมการดำเนินการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ 2020-10-27
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมติดกำไล EM ให้ผู้ได้รับการพักโทษกว่า 900 ราย 2020-10-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูฯ จังหวัดนครพนม เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ใช้กำไล EM หนุนงานคุมประพฤติ 2020-10-22
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน 2020-10-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2020-10-22
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว 2020-10-22
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมงานสมัชชาอาสาสมัครไทยประจำปี 2563 และแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-10-21
กรมคุมประพฤติพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล 2020-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี 2020-10-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลการวิจัยการปรับระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด 2020-10-20
กรมคุมประพฤติ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ประจำปี 2563 2020-10-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติปีงบประมาณ พ.ศ. 2563และวารสารกรมคุมประพฤติ 2020-10-19
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2563 2020-10-18
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร 2020-10-17
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมงานอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชน 2020-10-16
กรมคุมประพฤติส่งเสริมอาสาสมัครคุมประพฤติดูแลผู้กระทำผิดติดอุปกรณ์ EM 2020-10-16
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2020-10-14
กรมคุมประพฤติจัดประชุมข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 2020-10-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมวินิฉัยนักโทษเด็ดขาดที่ต้องเฝ้าระวังก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ 2020-10-12
รมว.ยุติธรรม เยี่ยมชมมูลนิธิ บ้านพระพร ด้านการช่วยเหลือผู้พ้นโทษแบบครบวงจร 2020-10-11
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 105 ปี 2020-10-09
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ 2020-10-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการ สกธ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2020-10-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2020-10-08
กรมคุมประพฤติ หารือร่วม สกธ. เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ 2020-10-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี 2020-10-07
กรมคุมประพฤติจับมือกรมควบคุมโรคเสริมศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีเมาแล้วขับ 2020-10-07
กรมคุมประพฤติพัฒนาแผนปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมงานคุมประพฤติ 2020-10-06
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 2020-10-02
กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนแผนงาน เน้นทำงานแบบบูรณาการ พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2020-10-02
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 18 ปี 2020-10-02
กรมคุมประพฤติประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-10-01
กรมคุมประพฤติรับรายงานตัวบุคลากรระดับชำนาญการพิเศษ 2020-10-01
กรมคุมประพฤติร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นำร่องพัฒนาระบบตรวจสารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-29
กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2020-09-28
กรมคุมประพฤติรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2020-09-25
กรมคุมประพฤติโชว์ผลงานสำคัญ EM ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เพิ่มโอกาสแก่ผู้กระทำผิด 2020-09-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดโครงการฝึกวิชาชีพการทำกาแฟส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-24
กรมคุมประพฤติประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล 2020-09-24
กรมคุมประพฤติติดตามผลอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนใต้ 2020-09-24
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2563 2020-09-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 2020-09-23
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลง “1 ปีของการสร้างสุข ก้าวขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อประชาชน” 2020-09-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง 2020-09-23
กรมคุมประพฤติซักซ้อมแนวทางการคัดกรองจำแนกตามแบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติด 2020-09-23
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมประจำปี 2563 ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด 2020-09-21
กรมคุมประพฤติร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 18 สำนักงานคุมประพฤติสมุทรสาครคว้าแชมป์ ประจำปี 2563 2020-09-18
กรมคุมประพฤติมอบนโยบายวิถีใหม่ สร้างโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้กระทำผิด 2020-09-18
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2020-09-17
กรมคุมประพฤติประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และถ่ายทอดตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลขององค์กรสู่ระดับบุคคล ครั้งที่ 3/2563 2020-09-17
กรมคุมประพฤติหารือการออกเอกสารหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติและหนังสือรับรองผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านระบบดิจิทัล 2020-09-16
กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2563 2020-09-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2020-09-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-09-14
กรมคุมประพฤติมอบประกาศนียบัตรวิทยากรแกนนำ พร้อมลุยจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-09-13
รมว.ยธ. เปิดตัวศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว พร้อมใช้อุปกรณ์ EM เฝ้าติดตามผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง 2020-09-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการจัดงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-09-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ผลการวิจัย “โครงการพัฒนาตัวแบบจำลองเพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย” 2020-09-10
กรมคุมประพฤติจับมือกับภาคเอกชนเตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้เข้าอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น 2020-09-10
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2020-09-09
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” พร้อมสร้างคุณค่างานคุมประพฤติ 2020-09-07
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 4 2020-09-06
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-09-06
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบ 22 ปี สถาบันพระปกเกล้า 2020-09-05
กรมคุมประพฤติเน้นพลังภาคประชาชนขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป 2020-09-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2020-09-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการซักซ้อมแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-09-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน 2020-09-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3/2563 2020-09-02
กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาค 3 2020-09-01
กรมคุมประพฤติจัดประชุมดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 2020-09-01
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 4 2020-08-31
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กระชับมิตร สานสัมพันธ์ สร้างสุข 2020-08-29
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 3 2020-08-29
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวัน “สถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 18 ปี” 2020-08-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายพร้อมเสริมพลังในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 2020-08-28
กรมคุมประพฤติพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2020-08-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2020-08-27
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกระทรวงยุติธรรม 2020-08-26
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เตรียมยกร่างระเบียบเพื่อรองรับการนำ EM มาใช้กับผู้รับการตรวจพิสูจน์ 2020-08-25
กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดตัว EM พร้อมศูนย์ควบคุมเฝ้าติดตามผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม 2020-08-25
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดระยอง มอบเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมร่วมเปิดโครงการเที่ยวสุขใจ ให้โอกาส ผู้ก้าวพลาดสู่สังคม 2020-08-24
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2020-08-24
กรมคุมประพฤติพัฒนาวิทยากรแกนนำ เตรียมพร้อมขยายผลค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-08-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม 2020-08-22
กรมคุมประพฤติสร้างพลังบุคคลต้นแบบโครงการกำลังใจฯ พัฒนาพฤตินิสัยแก่ผู้กระทำผิด 2020-08-22
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี มุ่งเน้นให้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 2020-08-21
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 2020-08-20
กรมคุมประพฤติส่งเสริมศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ 2020-08-20
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-08-20
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทาง สังคมดีเด่น 2020-08-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาสาสมัคร ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 2020-08-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2020-08-19
กรมคุมประพฤติร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ วางแนวทางและการปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดที่ต้องใส่อุปกรณ์ EM 2020-08-19
กรมคุมประพฤติส่งเมาขับเข้าค่ายปรับพฤติกรรมแบบเข้มข้น 2020-08-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง กรมคุมประพฤติ 2020-08-19
กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับเลขาธิการศาลยุติธรรม นำอุปกรณ์ EM มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ 2020-08-19
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-08-18
กรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 2020-08-18
กรมคุมประพฤติขยายผลค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ 2020-08-17
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 2 2020-08-15
กรมคุมประพฤติชูอุปกรณ์ EM ควบคุมผู้กระทำผิด พร้อมพัฒนาพฤติกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคม 2020-08-14
กรมคุมประพฤติเตรียมนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นเครื่องมือในการคืนคนดีสู่สังคม 2020-08-13
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับศาลอาญา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2020-08-11
กรมคุมประพฤติเตรียมใช้อุปกรณ์ EM เสริมประสิทธิภาพงาน 2020-08-11
กรมคุมประพฤติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-11
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี 2020-08-11
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 2020-08-10
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2020-08-10
กรมคุมประพฤติเน้นการสร้างคนและกลไกเพื่อแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 2020-08-10
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมบุคลากรใช้อุปกรณ์ EM ช่วยแก้ปัญหาคนล้นคุก 2020-08-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมเสริมพลัง อ.ส.ค. และยกระดับบ้านกึ่งวิถีทั่วประเทศ 2020-08-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานปิดโครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 1 2020-08-08
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 1 2020-08-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
กรมคุมประพฤติจัดค่ายปรับพฤติกรรมเมาขับแบบเข้มข้น 2020-08-06
กรมคุมประพฤติร่วมอภิปราย งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชูภาคประชาชนเป็นหุ้นส่วนสำคัญของงานคุมประพฤติ 2020-08-06
กรมคุมประพฤติเอาจริง! ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับเข้าค่ายปรับพฤติกรรมแบบเข้มข้น 2020-08-06
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบุคลากรนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อม 2020-08-06
กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2020-08-04
กรมคุมประพฤตินำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 2020-08-04
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่อง 2020-08-03
กรมคุมประพฤติประชุมให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อการพัฒนาองค์กร 2020-08-03
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว 2020-08-03
กรมคุมประพฤติเดินหน้าเตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์ EM 1 กันยายนนี้! 2020-07-31
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2020-07-31
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนิทรรศการตามแนวพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ 2020-07-30
กรมคุมประพฤติประชุมร่วมกับศาลอาญาเตรียมพร้อมขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-07-29
กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาค 6 2020-07-28
กรมคุมประพฤติ และรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เยี่ยมชม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ เล็งช่วยแก้ปัญหายาเสพติด 2020-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2020-07-24
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 2020-07-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-24
กรมคุมประพฤติร่วมอภิปราย “งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” สร้างโอกาสให้การยอมรับ คืนคนดีสู่สังคม 2020-07-22
กรมคุมประพฤติจัดประชุมดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 2020-07-22
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายเรื่องนิรภัยภาคพื้นกับความมั่นคงปลอดภัยในมิติทางสังคม 2020-07-22
กรมคุมประพฤติพิจารณาแนวทางการนำ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-07-21
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-07-21
กรมคุมประพฤติจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-07-21
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU ในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ 2020-07-20
กรมคุมประพฤติเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-07-20
กรมคุมประพฤติจัดงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2020-07-20
กรมคุมประพฤติร่วมงาน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 2020-07-20
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 2020-07-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ติดตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม พร้อมมอบโล่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2020-07-17
กรมคุมประพฤติจับมือกระทรวงสาธารณสุขเตรียมขยายผลส่งผู้กระทำผิดคดีเมาขับเข้าค่ายบำบัดสุราแบบเข้มข้น 2020-07-17
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสำนักงาน กสทช. 2020-07-16
กรมคุมประพฤติส่งเสริมจริยธรรมและวินัยที่ดีในงานราชการวิถีใหม่ 2020-07-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง 2020-07-15
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยาย “การคุมประพฤติกับงานยาเสพติด” ในกิจกรรม “นพอ. วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” 2020-07-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ 2020-07-15
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ พร้อมขยาย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 7 จังหวัด 2020-07-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2020-07-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดกระบี่มอบนโยบายคืนคนดีสู่สังคม พร้อมสนับสนุนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-07-10
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจรับรองคุณภาพ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี 2020-07-10
กรมคุมประพฤติเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาและศูนย์การเรียนรู้บ้านกึ่งวิถี 2020-07-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2020-07-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดกรมคุมประพฤติ 2020-07-09
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2020-07-08
กรมคุมประพฤติร่วมอภิปราย “งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 28 2020-07-08
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-07-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2020-07-03
เลขานุการรมว.ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 2020-07-02
กรมคุมประพฤติร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 2020-07-01
กรมคุมประพฤติประชุมหารือแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-06-30
กรมคุมประพฤติร่วมกับศาลฎีกา เตรียมขยายภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-06-30
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2020-06-29
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ หลังสถานการณ์ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย 2020-06-29
กรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรม ความรู้คู่คุณธรรม ชีวิตปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-06-26
กรมคุมประพฤติชูกลไกศูนย์ขวัญแผ่นดิน เตรียมเปิดค่ายเพิ่มอีก 6 จังหวัด พร้อมนำครอบครัวมีส่วนร่วมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-06-26
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ย อันเกิดจากเงินกลางส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2020-06-26
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมแนวทางการรับคนพิการเข้าเป็นพนักงานราชการ 2020-06-25
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด สำรวจความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 2020-06-24
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงิน ดอกเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 2020-06-23
กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 2020-06-23
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนศึกษาระบบจัดทำประวัติอาชญากรเชิงลึก 2020-06-23
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารกระทรวงยุติธรรมและอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 2020-06-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้โอวาทนักศึกษาฝึกงานทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ( UIS ) 2020-06-22
กรมคุมประพฤติร่วมอภิปราย งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 2020-06-22
กรมคุมประพฤติมุ่งพัฒนาค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เสริมศักยภาพสร้างพลังครอบครัวสู้ภัยยาเสพติด 2020-06-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2020-06-22
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-06-19
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนและยกระดับงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม 2020-06-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2020-06-18
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2020-06-18
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ครั้งที่ 2/2563 2020-06-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-06-16
กรมคุมประพฤติลงนาม MOU ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-06-16
กรมคุมประพฤติจัดอบรมฝึกอาชีพช่วยผู้ถูกคุมความประพฤติสู้ภัยโควิด-19 2020-06-16
กรมคุมประพฤติการ์ดไม่ตก! ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก Covid-19 2020-06-11
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-10
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลระบบบังคับบำบัด 2020-06-09
กรมคุมประพฤติเปิด “ครัวคุมประพฤติ แบ่งปัน สร้างสุข” 2020-06-08
กรมคุมประพฤติจัดระเบียบเตรียมพร้อมรับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ภายใต้มาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 2020-06-07
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 2020-06-05
ดีเดย์วันนี้! กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม Big Cleaning “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” ที่สถานีขนส่งทั่วประเทศ 2020-06-04
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 2020-06-04
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมหารือการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลด้านบัญชีของสำนักงานคุมประพฤติ 2020-06-04
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
กรมคุมประพฤติ โชว์ผลิตภัณฑ์ลูกปัดโนราห์ ฝีมือผู้ถูกคุมประพฤติ สร้างอาชีพในช่วงสถานการณ์ Covid-19 2020-06-03
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-01
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน Covid-19 คลายล็อกศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-05-30
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือแนวทางการบำบัดและติดตามช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ Covid-19 2020-05-29
กรมคุมประพฤติห่วงใยเจ้าหน้าที่ พร้อมย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 2020-05-29
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2/2563 2020-05-29
ประชุมคณะทำงานการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การคุมประพฤติไทย ครั้งที่ 1/2563 2020-05-28
กรมคุมประพฤติเผยสถิติฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ถูกคุมประพฤติ 3,193 คดี ส่งทำงานบริการสังคมร่วมกับกรมการขนส่งทางบก 2020-05-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 2020-05-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (Video Conference System) 2020-05-27
กรมคุมประพฤติประชุมชี้แจงการดำเนินงานของผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ 2020-05-26
กรมคุมประพฤติเตรียมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2020-05-26
กรมคุมประพฤติร่วมใจ ต้านภัย Covid-19 ทำงานบริการสังคมเพื่อชุมชน 2020-05-24
กรมคุมประพฤติลุยถึงพื้นที่ ร่วมแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้กระทำผิดในยามวิกฤติ Covid-19 2020-05-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณและผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3 / 2563 2020-05-22
กรมคุมประพฤติหารือแนวทางการจ้างงานคนพิการของกระทรวงยุติธรรม 2020-05-21
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 2020-05-21
กรมคุมประพฤติรับมอบ Face Shield จาก คุณอภิชา นันทนิรันดร์ 2020-05-21
กรมคุมประพฤติเปิด“ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 2020-05-18
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2020-05-18
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 2020-05-14
กรมคุมประพฤติรับมอบ Face Shield จากบริษัท จักรวาล อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 2020-05-13
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการและสายด่วนยุติธรรมสร้างสุข 2020-05-13
กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย Face Shield จาก บริษัท ชัยมนัสบอดี้ และบริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด 2020-05-12
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2020-05-12
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม 2020-05-08
กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย Face Shield จาก บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพื่อป้องกันภัย COVID-19 2020-05-08
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) 2020-05-07
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2020-05-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 2020-05-01
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมเดินหน้าจัดแผนงานรองรับหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย 2020-05-01
ข้าราชการกรมคุมประพฤติเข้ารับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 2020-04-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4/ 2563 2020-04-29
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-04-29
กรมคุมประพฤติเดินหน้าสู่การเป็นองค์การที่ดี 2020-04-03
2020-04-03
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 2020-04-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 2020-04-02
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 2020-03-31
กรมคุมประพฤติกำชับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 2020-03-31
กรมคุมประพฤติคิกออฟมาตรการ Work from Home อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ! 2020-03-31
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมคุมประพฤติ 2020-03-30
กรมคุมประพฤติมอบหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Face Sheild) ให้แก่โรงพยาบาล 2020-03-27
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมออกมาตรการลดเสี่ยงติดไวรัส สกัดโควิด-19 2020-03-25
กรมประพฤติกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล 2020-03-19
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคเหนือ 2020-03-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน)กระทรวงยุติธรรม 2020-03-18
กรมคุมประพฤติประชุมรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-03-17
กรมคุมประพฤติเตรียมนำครอบครัวมีส่วนร่วมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-03-17
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 2020-03-13
กรมคุมประพฤติจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี 2020-03-13
กรมคุมประพฤติหารือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พัฒนาระบบตรวจสารเสพติดในเส้นผม 2020-03-12
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดทำแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-03-12
กรมคุมประพฤติบูรณาการศูนย์ยุติธรรมชุมชน “เสริมสร้างคนดี วิถียุติธรรมชุมชนคนสมุย” 2020-03-11
กรมคุมประพฤติหารือกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 2020-03-11
กรมคุมประพฤติร่วมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 2020-03-10
กรมคุมประพฤติจัดฝึกอาชีพระยะสั้น ผ้าบาติก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้กระทำผิด 2020-03-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2020-03-10
กรมคุมประพฤติคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ 2020-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเตรียมพร้อมรองรับการจัดตั้งศาลยุติธรรมและแผนกคดีในศาลยุติธรรม 2020-03-09
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและตะวันออก 2020-03-06
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก 2020-03-06
กรมคุมประพฤติเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลไกการคืนคนดีสู่สังคม เตรียมขยายผลศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-03-06
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2563 2020-03-06
กรมคุมประพฤติ หารือแนวทางนำครอบครัวเข้าอบรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ 2020-03-05
กรมคุมประพฤติร่วมกับบริษัทเลิศลอย เมทัล ชีท ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเชิงอุตสาหกรรมแก่ผู้กระทำผิด 2020-03-05
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางและกลไกในการติดตามเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมกลุ่มผู้ต้องขังพิเศษ 2020-03-04
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ 2020-03-03
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับ CP ALL ให้โอกาสสร้างอาชีพ การทำกาแฟ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-03-03
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแม่บท ฯ 2020-03-03
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 2020-03-02
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2020-02-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 40 2020-02-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 2020-02-28
กรมคุมประพฤติเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ รมว.ยธ. 2020-02-28
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice - ACCPCJ) ครั้งที่ 2 2020-02-27
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ 2020-02-26
กรมคุมประพฤติประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผล แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2020-02-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 2020-02-26
กรมคุมประพฤติเดินหน้าจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟู พร้อมดูแลเหยื่อเมาแล้วขับ 2020-02-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2020-02-25
กรมคุมประพฤติสร้างทักษะบุคลากร พัฒนานวัตกรรมในงานคุมประพฤติ 2020-02-25
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-02-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ 2020-02-24
การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 2020-02-24
กรมคุมประพฤติจับมือบริษัทเลิศลอย เมทัล ชีท ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2020-02-22
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 2020-02-21
กรมคุมประพฤติส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการสืบเสาะและพินิจ 2020-02-21
กรมคุมประพฤติหารือซีพีเอฟ ร่วมสร้างโอกาสพร้อมพัฒนาผู้กระทำผิดให้มีอาชีพและรายได้ ภายใต้โครงการ "มอบโอกาสกลับสู่สังคม" 2020-02-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น เตรียมนำเสนองานอาสาสมัครคุมประพฤติในเวทีระดับโลก 2020-02-19
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 2020-02-19
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-02-17
กรมคุมประพฤติเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 40 2020-02-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี คุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ “ศรีสะเกษเกมส์” 2020-02-16
กรมคุมประพฤติจัดการแข่งขันกีฬาคุมประพฤติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 2020-02-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายพร้อมสนับสนุนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-02-15
กรมคุมประพฤติอบรมปรับพฤติกรรมเมาแล้วขับ สร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน 2020-02-14
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2020-02-14
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี อาสาสมัครคุมประพฤติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันปกรณ์ 2020-02-14
กรมคุมประพฤติประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และถ่ายทอดตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลขององค์กรสู่ระดับบุคคล 2020-02-13
กรมคุมประพฤติร่วมคณะตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 2020-02-13
กรมคุมประพฤติประชุมหารือแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติกับระบบ บสต. 2020-02-13
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2563 2020-02-12
กรมคุมประพฤติประชุมแต่งตั้งและกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินบุคคลและผลงาน ในระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 2020-02-11
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-02-11
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแนวทางติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษลักษณะพิเศษ 2020-02-11
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 2020-02-07
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2563 2020-02-07
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ปี 62 2020-02-07
กรมคุมประพฤติรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2020-02-07
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 2020-02-06
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 2020-02-06
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเปิดบ้าน "ปูลา รายอ กาแลตาแป" 2020-02-05
กรมคุมประพฤติประชุมติดตามงานการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2020-02-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 2020-02-02
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-31
กรมคุมประพฤติสร้างกลไกเชิงคุณภาพ วางแนวทางป้องกันการกระทำผิดซ้ำในทุกมิติ 2020-01-31
กรมคุมประพฤติประชุมหารือปรับปรุงบัญชีมาตรฐานการลงโทษร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 1 2020-01-30
กรมคุมประพฤติซักซ้อมแนวทางการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว 2020-01-30
รมว.ยธ.ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการทำงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี 2020-01-29
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด 2020-01-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก 2020-01-28
กรมคุมประพฤติร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันภัยยาเสพติด 2020-01-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินการของโครงการติดตามผลแบบบูรณาการ 2020-01-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่อง พร้อมแก้ปัญหายาเสพติด 2020-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย จังหวัดนครสวรรค์ 2020-01-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย 2020-01-24
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2020-01-23
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนศูนย์เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมของผู้พ้นโทษลักษณะพิเศษ 2020-01-22
รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส 2020-01-21
กรมคุมประพฤติบูรณาการท้องถิ่นจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป เตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2020-01-20
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2020-01-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดงานสานสัมพันธ์ อสค. นนทบุรี 2020-01-18
รมว.ยธ. ชูศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 2020-01-17
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ‘วันธรรมสวนะ’ 2020-01-17
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ThaiPBS ก้าวสู่ปีที่ 13 2020-01-15
รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว สร้างแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-01-15
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุมประพฤติ 2020-01-15
กรมคุมประพฤติขยายค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่อง ณ จังหวัดสุโขทัย เป็นแห่งแรก 2020-01-13
กรมคุมประพฤติเร่งวางแนวทางติดตามเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมกลุ่มผู้ต้องขังพิเศษ 2020-01-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2563 2020-01-10
กรมคุมประพฤติเสริมสร้างความสุขแก่ผู้กระทำผิด เนื่องในวันปีใหม่ 2563 2020-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี นสพ.มติชน สู่ปีที่ 43 2020-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 128 ปี 2020-01-09
สถิติใหม่! ยอดคุมประพฤติเมาแล้วขับปีใหม่ สูงกว่า 12,000 คดี พบกระทำผิดซ้ำ 362 ราย เสี่ยงติดสุรา 117 ราย เตรียมส่งค่ายปรับพฤติกรรม - บำบัดสุรา 2020-01-08
กรมคุมประพฤติพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับทุนรัฐบาลศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 2020-01-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สมุทรปราการ 2020-01-07
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2020-01-07
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ร่วมกับเครื่องสำอางมิสทีนและโครงการปันฝันปันยิ้ม 2020-01-06
กรมคุมประพฤติส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2020-01-06
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2563” 2020-01-06
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการปั่นสร้างสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2020-01-05
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2020-01-03
กรมคุมประพฤติเตรียมตรวจรับรองคุณภาพ พร้อมพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-01-03
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 129 ปี ประจำปี 2563 2020-01-03
ปิดยอด 7 วัน คุมประพฤติเมาแล้วขับ ทะลุ 12,000 คดี อุบลราชธานีครองแชมป์ประเทศ 2020-01-03
เมาขับต้อนรับปีใหม่ ถูกจับคุมประพฤติรวมกว่า 9,000 คดี เตรียมส่งผู้กระทำผิดซ้ำคดีเมาแล้วขับ เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2020-01-02
กรมคุมประพฤติแถลงสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-12-31
กรมคุมประพฤติเผยคดีเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 4 วัน กว่า 5,000 คดี 2019-12-31
ยอดสถิติเมาแล้วขับ 3 วันพุ่ง 4,452 คดี เทียบปีใหม่’ 62 เพิ่มขึ้นกว่า 1,500 คดี! 2019-12-30
กรมคุมประพฤติตรวจพบเมาแล้วขับซ้ำ เตรียมส่งเข้าโปรแกรมเฉพาะต่อเนื่อง 3 วัน 2019-12-29
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดศูนย์ ศปถ. ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-28
กรมคุมประพฤติเผยสถิติคดีเมาขับวันแรก! 567 คดี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 60% 2019-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เตรียมยกเลิกกระท่อมและกัญชาจากบัญชียาเสพติด 2019-12-27
กรมคุมประพฤติร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม 2019-12-27
กรมคุมประพฤติร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” 2019-12-27
รมว.ยธ. กำชับอาสาสมัครคุมประพฤติดูแลกลุ่มเมาแล้วขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-27
กรมคุมประพฤติเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-12-27
กรมคุมประพฤติเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 2019-12-27
กรมคุมประพฤติเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2019-12-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2019-12-27
กรมคุมประพฤติสร้างกลไกคืนคนดีสู่สังคม ติดตามผู้ผ่านค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2019-12-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ” 2019-12-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.สุโขทัย 2019-12-25
กรมคุมประพฤติชูศูนย์ขวัญแผ่นดินและบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแปเป็นนโยบายสำคัญของกรมคุมประพฤติ 2019-12-25
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พัฒนาศักยภาพบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป 2019-12-25
กรมคุมประพฤติคุมเข้มเมาขับส่งบำบัดสุรา พร้อมทำงานบริการสังคมเป็นของขวัญปีใหม่ 2019-12-25
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2019-12-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 2019-12-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2562 2019-12-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจาณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-12-20
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 2019-12-20
กรมคุมประพฤติมอบของขวัญปีใหม่ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-12-19
กรมคุมประพฤติร่วมหารือ รมว.พม. สงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2019-12-18
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลงข่าว “สธ.ใส่ใจคนไทย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย” 2019-12-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) 2019-12-18
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน 2019-12-17
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน 2019-12-16
กรมคุมประพฤติร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-12-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประเทศแรกในเอเชีย 2019-12-16
กรมคุมประพฤติร่วมลงนาม MOU การจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green Office เพื่อเป็นศูนย์ราชการต้นแบบ 2019-12-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมต้อนรับ รมว.ยุติธรรมญี่ปุ่น ในการหารือด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมระหว่างประเทศ 2019-12-13
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 2019-12-13
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรเตรียมพร้อมตรวจประเมินสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2019-12-13
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ 2019-12-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2019-12-09
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-12-09
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2019-12-08
กรมคุมประพฤติร่วมชมนิทรรศการ วันพ่อแห่งชาติ สืบสานปณิธานความดี 2019-12-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-12-05
กรมคุมประพฤติเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากร เน้นแนวปฏิบัติการคัดกรองและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจากปัญหาการดื่มสุรา 2019-12-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (Video Conference System) 2019-11-29
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 2019-11-29
กรมคุมประพฤติจัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัล 2019-11-29
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแปเป็นที่พักพิงผู้พ้นโทษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2019-11-29
กรมคุมประพฤติร่วมตรวจติดตามประเมินผล กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์ 2019-11-28
กรมคุมประพฤติร่วมกับ ทอ. ตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-11-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 53 2019-11-27
กรมคุมประพฤติเดินหน้าสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2019-11-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 1 สัญจร มอบนโยบายการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2019-11-26
รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.นครสวรรค์ ต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมนำร่องอีก 4 จังหวัด เล็งขยายผลทั่วประเทศ 2019-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-11-26
กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เสนอใช้มาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ลดความแออัดในเรือนจำ 2019-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา กรมบังคับคดี ครบรอบ 45 ปี 2019-11-22
กรมคุมประพฤติผสานความร่วมกับกรมการปกครอง มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ พร้อมคืนคนดีสู่สังคม 2019-11-22
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-11-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่เยี่ยมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์ 2019-11-21
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2019-11-21
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง “30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” 2019-11-21
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง “30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” 2019-11-21
กรมคุมประพฤติจัดพิธีส่งรับมอบงานในตำแหน่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2019-11-20
กรมคุมประพฤติ หารือ ซีพี ออลล์ ร่วมให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด 2019-11-20
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-11-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-11-19
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2019-11-18
กรมคุมประพฤติร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-11-18
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-11-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-11-15
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-14
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-11-13
กรมคุมประพฤติชูกลไกศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่อง 5 จังหวัด บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2019-11-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี มอบนโยบายคืนคนดีสู่สังคม 2019-11-12
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ร่วมสร้างสุขให้ประชาชน 2019-11-12
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2019-11-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการธงชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” 2019-11-11
กรมคุมประพฤติเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ และการแสดงสื่อผสม ชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” 2019-11-08
กรมคุมประพฤติคัดเลือก อสค. เสนอชื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี พ.ศ.2562 2019-11-08
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป พัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน 2019-11-07
กรมคุมประพฤติร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2019-11-07
กรมคุมประพฤติหารือแนวทางพัฒนาชุมชนกาแลตาแป พร้อมยกระดับบ้านกึ่งวิถีต้นแบบของประเทศ 2019-11-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี หารือแนวทางบูรณาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-11-04
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 2019-10-30
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมร่างนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2019-10-30
กรมคุมประพฤติร่วมกำหนดแนวทางลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 2019-10-30
กรมคุมประพฤติรับรับรางวัล Digital Government Awards 2019 2019-10-30
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2019-10-29
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2019-10-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2019-10-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ 2019-10-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทานประจำปีพ.ศ.2562 2019-10-28
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี 2019-10-25
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2019-10-25
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
กรมคุมประพฤติส่งผู้กระทำผิดเมาขับบำบัดสุราอย่างต่อเนื่อง 2019-10-22
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 2019-10-21
กรมคุมประพฤติประชุมหารือร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันอาสาสมัครไทย พร้อมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด 2019-10-21
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ 2019-10-16
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-10-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มอบนโยบายฟื้นฟูผู้กระทำผิดคืนคนดีสู่สังคม 2019-10-14
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2019-10-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
รมว.ยธ.ลงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ต่อยอดบ้านกึ่งวิถีต้นแบบของประเทศ 2019-10-13
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 104 ปี กรมราชทัณฑ์ 2019-10-11
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมสร้างสุขให้ประชาชน 2019-10-11
กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ร่วมหารือมาตรการลดความแออัดในเรือนจำ 2019-10-11
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน 2019-10-09
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือกับ ป.ป.ส.เกี่ยวกับระบบงานบังคับบำบัด 2019-10-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีอธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-10-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี 2019-10-07
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม 2019-10-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2019-10-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ลาดหลุมแก้ว มอบแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2019-10-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติชูแนวคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ 2019-10-02
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม 2019-09-30
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 2 2019-09-25
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2019-09-24
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 1 2019-09-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีกับประธานศาลฏีกา 2019-09-23
กรมคุมประพฤติร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 2019-09-20
รมว.ยธ. แถลงยกเลิกสัญญากำไล EM พร้อมปรับค่าเสียหายกว่า 83 ล้านบาท 2019-09-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ครั้งที่ 4 ณ ออสเตรเลีย 2019-09-19
กรมคุมประพฤติร่วมประชุม Forum on Criminal Justice 2019 2019-09-19
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2019-09-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2562 2019-09-19
กรมคุมประพฤติร่วมมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” 2019-09-18
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-09-18
กรมคุมประพฤติมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมพบปะอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 9 2019-09-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฯ วางทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ 2019-09-16
กรมคุมประพฤติดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม แก้ไข ให้โอกาสผู้กระทำผิด 2019-09-15
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” 2019-09-13
กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-09-12
กรมคุมประพฤติประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณผลการดำเนินการตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2019-09-12
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2019-09-12
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ 2019-09-11
กรมคุมประพฤติส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 2019-09-10
กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2019-09-09
กรมคุมประพฤติจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละระดับ 2019-09-09
กรมคุมประพฤติจัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” 2019-09-06
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 2019-09-06
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี 2019-09-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน 100 วัน พระราชทานศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-09-04
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-09-04
กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-09-01
กรมคุมประพฤติจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งกรมคุมประพฤติชิงถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงยุติธรรม 2019-08-31
งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0 2019-08-30
กรมคุมประพฤติให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมการปฏิบัติงานคุมประพฤติระดับภูมิภาค 2019-08-29
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่2/2562 2019-08-28
กรมคุมประพฤติร่วมถอดบทเรียน “โครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 2019-08-27
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 2019-08-26
กรมคุมประพฤติเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชา 2019-08-26
กรมคุมประพฤติลงนาม MOU ขยายร่วมมือทางวิชาการกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล 2019-08-23
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 2019-08-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติกำชับนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-08-23
กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ 2019-08-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุคนรักยุติธรรม 2019-08-21
กรมคุมประพฤติร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" 2019-08-19
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ มุ่งสู่ Probation 4.0 ในพื้นที่ภาค 5 2019-08-16
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมชี้แจงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป 2019-08-16
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-15
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-08-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป 2019-08-14
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ครั้งที่ 3/2562 2019-08-14
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 2019-08-13
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2562 2019-08-13
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
กรมคุมประพฤติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี 2019-08-11
รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมกรมคุมประพฤติ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอุปกรณ์ EM 2019-08-09
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-08-08
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2019-08-08
กรมคุมประพฤติร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี 2019-08-07
การอบรมวิทยากรเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2019-08-07
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 18 2019-08-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ พร้อมเยี่ยมผู้พ้นการลงโทษ 2019-08-06
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 2019-08-06
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 2019-08-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดสำนักงานคุมประพฤติ 2019-08-02
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 2019-08-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานยุติธรรมจังหวัด “ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาค” 2019-07-31
กรมคุมประพฤติ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-07-30
กรมคุมประพฤติจัดอบรมเพิ่มทักษะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-07-30
กรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-07-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นำเสนอข้อมูลการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2019-07-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-07-25
กรมคุมประพฤติเปิดศูนย์แคร์ เสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้กระทำผิด 2019-07-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส 2019-07-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 2019-07-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน"ประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย" 2019-07-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-07-23
กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 2019-07-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่1/2562 2019-07-23
กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2019-07-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานธุรการ 2019-07-22
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-07-22
กรมคุมประพฤติมุ่งพัฒนาศักยภาพงานธุรการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2019-07-19
กรมคุมประพฤติร่วมการสัมมนาสาธารณะหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 2019-07-19
กรมคุมประพฤติร่วมให้การต้อนรับ รมว.ยธ. เข้าทำงานวันแรก 2019-07-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Industry Expo 2019 สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต 2019-07-17
กรมคุมประพฤติร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 17” 2019-07-16
กรมคุมประพฤติรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2019-07-15
กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2562 2019-07-14
คุมประพฤติ ร่วมใจ ลดภาวะโลกร้อน 2019-07-13
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-07-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-07-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงานคุมประพฤติ 2019-07-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา 2019-07-10
กรมคุมประพฤติจัดค่ายลูกเสือ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 2019-07-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงนิทรรศการและสินค้าผลิตผลคนดีในงาน THAILAND SOCIAL EXPO 2019 2019-07-05
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดีฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองทองหลาง 2019-07-05
กรมคุมประพฤติร่วมเคารพศพ และพิธีสวดพระอภิธรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-07-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดสำนักงานคุมประพฤติ 2019-07-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 9 2019-07-03
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 2019-07-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้โอวาทนักเรียนทุน ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2019-07-02
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562” 2019-07-02
กรมคุมประพฤติเข้าร่วม งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 2019-07-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.นครปฐม และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 2019-07-01
ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ 2019-06-27
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2019-06-27
กรมคุมประพฤติรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้ 2019-06-26
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมเคารพศพ และพิธีสวดพระอภิธรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-06-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้ารับโล่เกียรติคุณ ระดับดีเด่น ด้านการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-06-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 69 ปี 2019-06-25
กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนงาน มุ่งคืนคนดีสู่สังคม 2019-06-25
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-06-24
กรมคุมประพฤติร่วม วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด 2019-06-23
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิ 2019-06-21
กรมคุมประพฤติร่วมหารือจัดทำแผนงานขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-06-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี 2019-06-21
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2019-06-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย 2019-06-20
กรมคุมประพฤติรับมอบกระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง 2019-06-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ 4.0 2019-06-17
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2562 2019-06-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.อยุธยา และจ.นนทบุรี 2019-06-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา 2019-06-17
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมหลักสูตรการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ รุ่นที่ 2 2019-06-13
กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสินกว่า 1.6 ล้านบาท สนับสนุนค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 2019-06-13
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-06-12
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงบทบาทและการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-06-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม 2019-06-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-06-11
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปีของกระทรวงยุติธรรม 2019-06-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 2019-06-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยใช้ EM กว่า 1,876 ราย ผิดเงื่อนไขศาลอาจสั่งจำคุก 2019-06-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมประเมินองค์กรคุณธรรม พร้อมร่างประกาศเจตนารมณ์ 2019-06-06
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2019-06-06
กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-06-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 2019-06-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานรับมอบข้าวสารจากวัดเจดีย์​หอย 2019-06-01
กรมคุมประพฤติเปิดบ้าน แลกเปลี่ยนนวัตกรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 2019-05-31
มิติใหม่งานคุมประพฤติ! ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 2019-05-30
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2019-05-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ 2019-05-28
กรมคุมประพฤติจัดเวทีนำเสนอ มิติใหม่งานคุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 2019-05-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุนรัฐบาล เรียนรู้งานคุมประพฤติ 2019-05-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 2019-05-27
คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2019-05-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-18
กรมคุมประพฤติร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2019-05-18
กรมคุมประพฤติร่วม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล 2019-05-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2019-05-17
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2019-05-16
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันวิสาขบูชาปี 2562” 2019-05-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 มุ่งพัฒนางานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน 2019-05-14
กรมคุมประพฤติอบรมความรู้ผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ พร้อมส่งทำงานบริการสังคม 2019-05-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2019-05-13
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ 2019-05-10
กรมคุมประพฤติแจงกรณีนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองหลบหนี ตามจับได้ 10 ราย อีก 5 รายอยู่ระหว่างการติดตามตัว 2019-05-10
กรมคุมประพฤติเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (IPv6 Award 2018) 2019-05-08
กระทรวงยุติธรรมพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-05-01
กรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา เป็นองค์ประธานประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 9 2019-04-29
กรมคุมประพฤติเข้าถึง เข้าใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 2019-04-26
กรมคุมประพฤติถ่ายทอดนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-04-25
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา 2019-04-25
กรมคุมประพฤติร่วมลงนาม MOU อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเท่าเทียม 2019-04-24
กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่ 3 ณ สถาบัน UNAFEI กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2019-04-23
กรมคุมประพฤติแถลงยอดสถิติคดีเมาขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมส่งมาตรการถูกจับผิดซ้ำไปบำบัดติดสุรา - ดูแลเหยื่อ 2019-04-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 2019-04-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 2019-04-22
ปิดยอด 7 วันสงกรานต์ คุมประพฤติเมาขับทะลุ 12,000 คดี ศาลสั่งติด EM 480 ราย 2019-04-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-18
คุมประพฤติเมาขับสงกรานต์ 6 วัน 8,481 คดี ส่งผู้ถูกคุมประพฤติบริการประชาชนเดินทางกลับกรุง 2019-04-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานแถลงข่าวสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-17
กรมคุมประพฤติเผยสถิติเมาขับ 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,000 กว่าคดี ศาลสั่งติด EM เกือบ 400 ราย 2019-04-16
ติดอุปกรณ์ EM คุมประพฤติเมาขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-15
คุมประพฤติเมาขับพุ่งกว่า 4,000 คดี สั่งติด EM 165 ราย ย้ำถูกจับผิดซ้ำส่งบำบัดติดสุรา 2019-04-14
กรมคุมประพฤติเข้ม ส่งเมาขับประจำด่านตรวจ เน้นบริการประชาชน 2019-04-13
ประเดิมวันแรก! ศาลสั่งคุมประพฤติ 563 คดี ติด EM 20 ราย 2019-04-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 2019-04-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีรดน้ำขอพรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-10
กรมคุมประพฤติรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ส.ม.ท. ครบ 67 ปี 2019-04-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา 2019-04-09
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-05
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2019-04-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 2019-04-05
กรมคุมประพฤติย้ำเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเรียกรับเงินวิ่งเต้นคดี 2019-04-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี 2019-04-04
กรมคุมประพฤติจัดอบรมบุคลากรพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การสู่คุมประพฤติ 4.0 2019-04-03
กรมคุมประพฤติจัดการอบรม หลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-04-02
กรมคุมประพฤติบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ 2019-04-01
ข้าราชการกรมคุมประพฤติเข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 2019-04-01
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-31
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วน 2019-03-29
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-03-29
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น 2019-03-28
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 55 ปี 2019-03-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจ 2019-03-28
กรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM 2019-03-28
กรมคุมประพฤติจัดอบรมหลักสูตรผู้นำกลุ่มเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-03-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายเพื่อส่งเสริมคนดีสู่สังคม 2019-03-26
กรมคุมประพฤติเดินหน้าเยียวยาผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ 2019-03-26
กรมคุมประพฤติใช้ EM คุมผู้พักการลงโทษ เพิ่มประสิทธิภาพสร้างสังคมปลอดภัย 2019-03-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ครบรอบ 49 ปี 2019-03-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เพื่อชี้แจง เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM 2019-03-25
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบ 128 ปี 2019-03-25
กรมคุมประพฤติกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ 2019-03-22
กรมคุมประพฤติร่วมสร้างคนดีกลับสู่สังคม ศึกษาช่องทางการสนับสนุนสินค้าและบริการจากผู้กระทำผิด 2019-03-21
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-20
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 2019-03-19
กรมคุมประพฤติร่วมแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2019-03-18
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการดำเนินการสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-03-18
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในจังหวัดชายแดนใต้ 2019-03-18
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน 2019-03-17
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนา และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-03-15
สถาปนากรมคุมประพฤติ ครบ 27 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 2019-03-15
กรมคุมประพฤติร่วมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน 2019-03-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม 2019-03-12
กรมคุมประพฤติเตรียมทดลองใช้ระบบลาออนไลน์ ลดปริมาณการใช้กระดาษ 2019-03-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือสภาอุตสาหกรรมฯ และ มอ.พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2019-03-11
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ 2019-03-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยใช้อุปกรณ์ EM คุมผู้กระทำผิดล่าสัตว์ในเขตอุทยาน 2019-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 2019-03-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีตักบาตร ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 2019-03-08
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-03-08
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 2019-03-07
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปีศาลปกครอง 2019-03-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดตราด มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย Probation 4.0 2019-03-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ เปิดศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ 2019-03-06
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากใช้ยาเสพติด 2019-03-06
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 2019-03-06
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 2019-03-06
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2019-03-05
กรมคุมประพฤติเสนอใช้อุปกรณ์ EM ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-03-04
กรมคุมประพฤติ มอบรางวัล กิจกรรมประกวดคำขวัญลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 2019-03-04
กรมคุมประพฤติจัด Work Shop นำองค์กรสู่ Probation 4.0 2019-03-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ 39 2019-03-01
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-03-01
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 2/2562 2019-03-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าพบและหารืออธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 2019-03-01
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ 2019-02-28
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ 2019-02-28
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2) 2019-02-27
กรมคุมประพฤติจัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 2 2019-02-27
ประกาศผลประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ "ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ" 2019-02-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยพร้อมใช้ EM ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-02-26
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงคว