รูป หัวข้อ วันที่
คุมประพฤติวางระบบกำกับและติดตามควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-11-30
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและขีดความสามารถของภาครัฐในการบริหารราชการส่วนกลางของประเทศไทย 2023-11-30
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 49 ปี กรมบังคับคดี 2023-11-28
คุมประพฤติผนึกกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด Quick Win สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชน ในระดับจังหวัด 2023-11-28
กรมคุมประพฤติประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2566 2023-11-28
คุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 57 2023-11-27
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ เนื่องในวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 2023-11-25
คุมประพฤติประชุมซักซ้อมหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง ประจำปี 2567 2023-11-23
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2566 2023-11-23
คุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเร่งรัด Quick Win สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชน 2023-11-22
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2023-11-21
คุมประพฤติขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมคุมประพฤติ 2023-11-21
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4/2566 2023-11-21
คุมประพฤติร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 2023-11-17
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 24 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. 2023-11-17
คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2023-11-16
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม 2023-11-16
คุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จและประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-11-16
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ครบรอบ 47 ปี 2023-11-16
คุมประพฤติเตรียมเทรนนิ่งกำลังพล ยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ 2023-11-15
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้ากราบนมัสการ และนิมนต์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมประพฤติ 2023-11-15
รมว.ยธ.เยี่ยมชมมูลนิธิบ้านพระพร วางแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัย 2023-11-15
คุมประพฤติประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 2023-11-14
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 2023-11-10
คุมประพฤติร่วมหารือกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งรัด Quick Win เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-11-10
กรมคุมประพฤติ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 2023-11-10
คุมประพฤติจ่อเพิ่มเงินสำหรับบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2023-11-10
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางกับสำนักงานการบินพลเรือนในการเดินทางทางอากาศของผู้สวมใส่อุปกรณ์ EM 2023-11-09
คุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานหนังสือรายงานประจำปีและวารสาร ครั้งที่ 2/2566 2023-11-01
คุมประพฤติหนุนช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2023-10-31
กรมคุมประพฤติจัดประชุมตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ครั้งที่ 7/2566 2023-10-31
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จ.ระนอง บูรณาการส่งเสริมอาชีพ ภายใต้แนวคิด “พลิกชีวิต ข้ามวิกฤต ผลิตวิถี พัฒนาคนดีสู่สังคม” 2023-10-30
คุมประพฤติเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม 2023-10-27
คุมประพฤติประชุมซักซ้อมจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาว (60 วัน) 2023-10-27
คุมประพฤติทั่วประเทศ ร่วมดูแลบำรุงต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2023-10-26
คุมประพฤติประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ตัวชี้วัดหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ประจำปี 67 2023-10-26
กรมคุมประพฤติร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ วิพากษ์โปรแกรมบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดคดีทางเพศ 2023-10-26
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “โปรแกรมใจพร้อม” 2023-10-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติบรรยายในการอบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 78 2023-10-25
คุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2567 2023-10-25
คุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2566 2023-10-24
คุมประพฤติ-พินิจ-ราชทัณฑ์ สานต่อโครงการคืนคนดีสู่สังคม ให้โอกาสจ้างงานผู้กระทำผิด 2023-10-20
คุมประพฤติเร่งสร้างการรับรู้ ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ในระดับกรมคุมประพฤติ 2023-10-20
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 62 ปี 2023-10-20
กรมคุมประพฤติจัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง 2023-10-19
คุมประพฤติเคาะตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานปี 67 2023-10-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา 2023-10-18
คุมประพฤติร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ของกระทรวงยุติธรรม 2023-10-17
คุมประพฤติร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ และกิจการชายแดนไทย ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ 2023-10-17
คุมประพฤติประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2023-10-12
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฯ นำ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือก ครั้งที่ 2/2566 2023-10-12
กรมคุมประพฤติให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม ประเทศกัมพูชา ผู้เชี่ยวชาญจาก UNAFEI และเจ้าหน้าที่จากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อศึกษาดูงานในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดที่เป็นนักโทษเ 2023-10-11
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 108 ปี กรมราชทัณฑ์ 2023-10-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมเยี่ยมคารวะอัยการสูงสุด 2023-10-10
คุมประพฤติร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-10-10
คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการเฝ้าระวังฯ ตาม พรบ. JSOC 2023-10-06
คุมประพฤติลุยทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญ 2023-10-06
คุมประพฤติเตรียมความพร้อมจัดทำเครื่องมือคัดกรองผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช 2023-10-06
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา 2023-10-06
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 133 ปี กรมบัญชีกลาง 2023-10-06
รัฐมนตรียุติธรรมมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม 2023-10-05
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 21 2023-10-04
คุมประพฤติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบดิจิทัลออฟฟิศ 2023-10-04
กรมคุมประพฤติจัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2023-10-04
คุมประพฤติร่วมประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-10-03
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 21 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2023-10-03
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 21 ปี กรมคุ้มครองสิทธิฯและกรมพินิจฯ 2023-10-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 1 2023-09-28
คุมประพฤติประชุมหารือพัฒนากระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยแบบครบวงจร 2023-09-28
กรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2023-09-28
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2023-09-27
คุมประพฤติฟอร์มทีมปรับโครงสร้างหน่วยงาน 2023-09-26
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2023-09-26
คุมประพฤติร่วมงานเผยแพร่งานราชทัณฑ์ที่ก้าวผ่านสู่การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (Light and Sound) 2023-09-26
คุมประพฤติประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 2023-09-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติ นำคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยชิบะ และ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ยุติธรรม 2023-09-22
คุมประพฤติร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านมนุษยชน ประจำปี 2566 2023-09-22
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม 2023-09-22
“พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง” รมว.ยุติธรรม เอาจริง! Kick Off แก้ปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เน้นย้ำกรมคุมประพฤติผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมแก้ไขไม่ให้ผู้เสพกลับไปเสพซ้ำ 2023-09-21
คุมประพฤติพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานงาน 2023-09-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส 2023-09-20
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 108 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2023-09-18
กรมคุมประพฤติจัดอบรมการใช้ “โปรแกรมใจพร้อม” รุ่นที่ 4 ตั้งเป้าหยุดการกระทำผิดซ้ำ สร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในทุกฐานความผิด 2023-09-18
คุมประพฤติเตรียมปรับรูปแบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 1 ตุลาคมนี้! 2023-09-14
คุมประพฤติปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2023-09-14
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ 2023-09-14
คุมประพฤติร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ 2023-09-14
กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาผู้บริหาร กำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบาย 3 DO(P) สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด ภายใต้แนวคิด “พลิกชีวิต ข้ามวิกฤต ผลิตวิถี พัฒนาคนดีสู่สังคม” 2023-09-13
คุมประพฤติจัดอบรมการใช้โปรแกรมพื้นฐาน “ใจพร้อม” รุ่นที่ 3 2023-09-13
คุมประพฤติร่วมพิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยฯของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2023-09-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 2023-09-08
คุมประพฤติร่วมโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-09-08
คุมประพฤติจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพ 2023-09-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ “คุมประพฤติกับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจงานเพื่อประชาชน” 2023-09-07
คุมประพฤติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-07
กรมคุมประพฤติจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปั้นความรู้ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-09-07
คุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 2023-09-06
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ครั้งที่ 4/2566 2023-09-06
กรมคุมประพฤติ ฝึกอบรมการใช้ โปรแกรมพื้นฐาน “ใจพร้อม” ปรับเปลี่ยนความคิด-พฤติกรรมผู้กระทำผิด 2023-09-06
คุมประพฤติสัญจรภาคตะวันออกส่งท้าย พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2023-09-05
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 2023-09-05
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 25 ปี 2023-09-05
คุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 8/2566 2023-09-01
คุมประพฤติปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2023-09-01
คุมประพฤติจัดอบรมการใช้ “โปรแกรมใจพร้อม” รุ่นที่ 1 2023-08-31
คุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม “ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรม” 2023-08-31
คุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงและยกร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-08-31
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2566 2023-08-30
คุมประพฤติ กทม. ผนึกกำลัง ปตอ. 5 พัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2023-08-30
คุมประพฤติฝึกอาชีพระยะสั้น เพิ่มทักษะรองรับตลาดแรงงาน 2023-08-29
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม หารือในการนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2023-08-29
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2566 2023-08-28
คุมประพฤติจัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานธุรการ รุ่นที่ 9 2023-08-28
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต 2023-08-28
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่เพื่อทดสอบต้นแบบ โจทย์บูรณาการ “การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด โดยใช้การบำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อกลับคืนสังคมแบบมีคุณค่า และการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดวงจรอาชญากรรม” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 2023-08-25
กรมคุมประพฤติ จัดเวิร์คช็อประดมความคิดเห็น ถอดบทเรียนความท้าทายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ 2023-08-25
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่อีสานใต้เติมองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานคุมประพฤติ 2023-08-24
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาหรือความท้าทายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ” 2023-08-23
คุมประพฤติร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดศูนย์ CARE กรมราชทัณฑ์ 2023-08-21
คุมประพฤติประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2567 ครั้งที่ 2/2566 2023-08-21
รองอธิบดีคุมประพฤติลงพื้นที่บรรยายเสริมองค์ความรู้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัย ในพื้นที่จ.ชลบุรี 2023-08-21
คุมประพฤติหารือเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เล็งขยายผลทั่วประเทศ 2023-08-18
อาสาสมัครคุมประพฤติเขต 4 ขานรับขับเคลื่อนบทบาทเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2023-08-18
คุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานหนังสือรายงานประจำปีและวารสาร ครั้งที่ 1 / 2566 2023-08-17
คุมประพฤติ จับมือพหุภาคี พัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2023-08-16
การประชุมหารือปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังกรมคุมประพฤติ 2023-08-15
คุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-12
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 82 ปี 2023-08-11
คุมประพฤติร่วมกิจกรรม “โครงการ ธพส. ร่วมใจไถ่ชีวิต โค – กระบือ (ครั้งที่ 2)” 2023-08-11
คุมประพฤติล่องใต้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติพื้นที่เขต 8 ณ จังหวัดระนอง 2023-08-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.ระนอง 2023-08-10
อธิบดีคุมประพฤติ เปิดอาคารที่ทำการ สำนักงานคุมประพฤติจ.ชุมพร แห่งใหม่ พร้อมรองรับภารกิจและให้บริการประชาชน 2023-08-10
คุมประพฤติร่วมพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2023-08-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี 2567 2023-08-09
กรมคุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-09
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรมครั้งที่2/2566 2023-08-09
คุมประพฤติคว้า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ลำดับที่ 2” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2023-08-08
คุมประพฤติเดินสายเสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 1 รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-08-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 2023-08-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 2/2566 2023-08-04
คุมประพฤติร่วมบรรยายในการอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล" รุ่นที่ 23 2023-08-04
คุมประพฤติติวเข้ม อาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่ กทม. สนับสนุนภารกิจงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2023-08-03
คุมประพฤติร่วมถวายสัตย์และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-27
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 2023-07-27
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2566 2023-07-27
คุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-27
คุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของกรมคุมประพฤติ 2023-07-27
คุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 7/2566 2023-07-27
คุมประพฤติลงใต้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามประมวล กฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เขต 9 ณ จังหวัดสงขลา 2023-07-26
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2566 2023-07-25
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2566 2023-07-21
กรมคุมประพฤติเข้าร่วม กิจกรรมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 2023-07-21
กรมคุมประพฤติเดินหน้าต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เสริมเติมความรู้ทักษะตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เขต ๕ ณ จังหวัดเชียงราย 2023-07-21
พิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานพหุภาคีและบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2023-07-21
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนต่อเนื่อง“โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เขต ๖ ณ จังหวัดพิษณุโลก” 2023-07-18
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จ.พิษณุโลก เน้นย้ำให้บริการประชาชน ปฏิบัติตนตามมาตรฐานงานคุมประพฤติและประมวลจริยธรรม 2023-07-18
คุมประพฤติ จ.พิษณุโลก เปิดค่าย สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด 2023-07-18
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2566 2023-07-18
คุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานพหุภาคีและกรมคุมประพฤติ 2023-07-17
คุมประพฤติร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ครั้งที่ 21 2023-07-17
คุมประพฤติร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 2023-07-14
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานคุมประพฤติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 2023-07-14
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2023-07-14
คุมประพฤติร่วมประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการ 2023-07-14
คุมประพฤติจัดอบรมแผนการจัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำระดับเขต โครงการอบรมผู้นำกระบวนการหลักสูตรป้องกันการเสพซ้ำ 2023-07-13
คุมประพฤติประชุมคณะทำงานคุณภาพการบริหารจัดการ 2023-07-12
คุมประพฤติพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเฝ้าระวังดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 2023-07-11
กรมคุมประพฤติจัดอบรมผู้นำกระบวนการ หลักสูตรโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-07-10
กรมคุมประพฤตินำเสนอผลงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ณ ประเทศญี่ปุ่น 2023-07-07
คุมประพฤติเตรียมพร้อมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิด 2023-07-07
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลระบบบำบัดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 2023-07-06
คุมประพฤติร่วมอภิปรายในการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 54 2023-07-06
คุมประพฤติจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 2023-07-05
คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 2023-07-05
คุมประพฤติร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี 2566 2023-07-03
คุมประพฤติเตรียมพร้อมจัดค่ายพัฒนาพฤตินิสัย 15 วัน 2023-07-03
คณะคุมประพฤติไทยเยี่ยมชมเรือนจำ XUAN NGUYEN สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2023-06-29
คุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนา เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-06-29
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-06-29
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระแก้ว 2023-06-29
คณะคุมประพฤติไทยลงพื้นที่สถานีตำรวจจังหวัด Quang Ninh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2023-06-29
คุมประพฤติแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 91 2023-06-28
คุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร 2023-06-28
คุมประพฤติร่วมพิธีเปิดงานราชทัณฑ์แฟร์ ลักษณ์งาม “คราฟท์” เครื่องเรือนไม้ ตกแต่งบ้าน 2023-06-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเจรจาทางวิชาการงานคุมประพฤติกับเวียดนาม 2023-06-27
คุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6/2566 2023-06-22
คุมประพฤติเตรียมพร้อมจัดค่ายพัฒนาพฤตินิสัยของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา 15 วัน 2023-06-22
กรมคุมประพฤติจัดอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานคุมประพฤติ 2023-06-22
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 2023-06-21
คุมประพฤติ เปิดศึกชิงแชมป์ Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ Season 2 2023-06-21
คุมประพฤติจัดประชุมหารือการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 2023-06-20
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2566 2023-06-19
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่จ.ระนอง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวด TO BE NUMBER ONE 2023-06-17
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวด TO BE NUMBER ONE 2023-06-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ รายการ “NBT มีคำตอบ” ในประเด็นการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2023-06-16
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการประเมินองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2566 2023-06-16
คุมประพฤติจัดกิจกรรมจิตอาสาวัดพระยายัง บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะของกระทรวงยุติธรรม 2023-06-16
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนการแบ่งส่วนราชการในระดับภูมิภาคของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2566 2023-06-16
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบูรณาการและส่งต่อข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-06-15
กรมคุมประพฤติร่วมกับศาลและอัยการหารือแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2023-06-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ 2023-06-13
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติครั้งที่ 2/2566 2023-06-13
คุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมจัดค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2023-06-12
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ 2023-06-09
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวด TO BE NUMBER ONE 2023-06-08
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE สู่การประกวดระดับประเทศ 2023-06-08
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 20 2023-06-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 2023-06-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าศึกษาดูงานระบบงานคุมประพฤติของสาธารณรัฐเกาหลีและระบบการควบคุมติดตามของศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 2023-06-06
คุมประพฤติร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 2023-06-06
คุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-03
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-03
กรมคุมประพฤติยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 2023-06-02
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจความพร้อมระบบ IT ของส่วนราชการ กระทรวงยุติธรรม 2023-06-02
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2023-06-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคุมประพฤติเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (The 1st Asia-Pacific Probation Conference) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 2023-05-31
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและขีดความสามารถของภาครัฐในการบริหารราชการส่วนกลางของประเทศไทย 2023-05-31
คุมประพฤติเสริมบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมประชุมสัญจร เขต 1 2023-05-26
คุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/2566 2023-05-25
คุมประพฤติประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2023-05-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี 2023-05-23
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันวิสาขบูชา ปี 2566” 2023-05-23
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ 20 ณ วัดพระยายัง 2023-05-22
คุมประพฤติเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลชนะเลิศพระราชทาน Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards ประจำปี 2565 2023-05-19
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวร่วมสมัย 2023-05-19
คุมประพฤติเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน โชว์การแสดงชุมนุมรอบกองไฟ 2023-05-19
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน 2023-05-18
 คุมประพฤติพัฒนาศักยภาพผู้นำกระบวนการโปรแกรม “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 2023-05-16
กรมคุมประพฤตินำค่ายลูกเสือขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 2023-05-16
คุมประพฤติ หารือภาคีถกประเด็น ‘คุมขังฉุกเฉิน’ ตาม พ.ร.บ. JSOC 2023-05-16
คุมประพฤติเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-05-11
กรมคุมประพฤติร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหารือความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบบุคคลเฝ้าระวัง 2023-05-11
คุมประพฤติจัดประชุมทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัด ครั้งที่ 3/2566 2023-04-28
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2023-04-28
กรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์โครงการวิจัย “โครงการเรือนจำต้นแบบเพื่อบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดทางเพศ” 2023-04-28
คุมประพฤติพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติอบรมการใช้ “โปรแกรมใจพร้อม” 2023-04-27
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-04-27
กรมคุมประพฤติจัดอบรมเสริมศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด อย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 2023-04-25
คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลคดียาเสพติดในระบบสารสนเทศ 2023-04-21
คุมประพฤติปิดอบรมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 1/2566 2023-04-21
คุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4/2566 2023-04-20
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิใน "โครงการพัฒนาองค์ความรู้กฎหมาย เพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่เป็นภัยต่อสังคม" 2023-04-20
คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงโปรแกรม สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด 2023-04-19
กรมคุมประพฤติจัดอบรมเสริมศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคม 2023-04-19
ปิดยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2566 เมาขับ 8,575 คดี กรุงเทพฯ ครองแชมป์ 2023-04-18
คุมประพฤติเมาขับนำโด่ง 6 วัน 6,705 คดี ย้ำมาตรการเข้มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2023-04-17
คุมประพฤติเมาแล้วขับสะสม 5 วัน ยอดพุ่ง 5,869 คดี 2023-04-16
คุมประพฤติเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มคดีเมาขับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2023-04-16
คุมประพฤติเมาขับยอดสะสม 3 วันช่วง 7 วันอันตราย 3,147 คดี 2023-04-14
วันที่สอง 7 วันอันตราย คุมประพฤติคดีเมาขับ กรุงเทพฯ นำอันดับหนึ่ง 2023-04-14
ยอดคุมประพฤติคดีเมาขับสงกรานต์วันแรก 241 คดี 2023-04-12
กรมคุมประพฤติร่วมกับอัยการหารือแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-04-12
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการประเมินองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2566 2023-04-11
คุมประพฤติร่วมเปิดศูนย์ ศปถ. ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-11
คุมประพฤติรณรงค์ “สงกรานต์ไทย ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยครอบครัว” พ.ศ. 2566 2023-04-11
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2566 2023-04-11
คุมประพฤติประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตาม พรบ. JSOC ให้กับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 2023-04-11
กรมคุมประพฤติปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2023-04-05
คุมประพฤติเตรียมพร้อมภาวะวิกฤตรับมือเหตุรุนแรง 2023-04-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 31 ปี 2023-04-04
กรมคุมประพฤติร่วมกับกรมควบคุมโรค สานต่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (การบำบัดแบบสั้น) 2023-04-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ รายการ NBT มีคำตอบ 2023-03-31
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและกิจกรรมการมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ให้แก่บุคลากรในสั 2023-03-31
คุมประพฤติประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก 2023-03-30
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-30
กรมคุมประพฤติให้การต้อนรับผู้แทนกรมการแก้ไขฟื้นฟู ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการงานคุมประพฤติ 2023-03-30
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-30
กรมคุมประพฤติต้อนรับ ผู้แทนกรมการแก้ไขฟื้นฟู ประเทศญี่ปุ่น หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในระดับทวิภาคี 2023-03-29
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-03-29
คุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ 2023-03-29
คุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนา “การสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤทธิ์” (ครั้งที่ 2) 2023-03-28
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 59 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2023-03-28
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ครั้งที่ 3/2566 2023-03-28
คุมประพฤติเปิดเวทีวิพากษ์ รับฟังข้อเสนอแนะพัฒนาโปรแกรมพื้นฐาน 2023-03-28
คุมประพฤติปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ 2023-03-28
คุมประพฤติประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 2/2566 2023-03-24
คุมประพฤติยกระดับการประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 2023-03-24
กรมคุมประพฤติจัดเวทีวิพากษ์เพื่อพัฒนาเครื่องมือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-03-24
คุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2566 2023-03-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ประเมินองค์กรคุณธรรม 2023-03-23
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน 2023-03-23
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ (HR Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 2023-03-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติสมุทรสาคร 2023-03-22
คุมประพฤติประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2023-03-22
คุมประพฤติซักซ้อมความเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 2023-03-22
คุมประพฤติประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1/2566 2023-03-21
รองปลัด ยธ. มอบโล่เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมช่วยดูแลสังคมปลอดภัย 2023-03-17
คุมประพฤติปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 2023-03-17
คุมประพฤติประชุมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 2023-03-17
กรมคุมประพฤติ ฉลองวันสถาปนา ครบรอบ 31 ปี คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น โดยหลักกฎหมายและนวัตกรรม 2023-03-15
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดตรังและพัทลุง ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2023-03-14
คุมประพฤติเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 2023-03-10
คุมประพฤติประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ครั้งที่ 2 2023-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 2023-03-01
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 2023-03-01
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-01
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระแก้ว 2023-03-01
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-02-27
กรมคุมประพฤติ แสดงความยินดี 93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย 2023-02-27
การประชุมคณะกรรมการเพื่อการจัดทำข้อกำหนด และเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อประเมินคุณภาพ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย ของกรมคุมประพฤติ วันนี้ ( 27 กุมภาพันธ์ 2566) นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ประธานคณะกรรมการเพื่อการจัดทำข้อกำหนด และเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อประเมินค 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติจัดแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 2023-02-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบนโยบาย 3 DO (P) for Excellent Organization 2023-02-24
เลขานุการเอกและผู้ช่วยทูตฝ่ายยุติธรรม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมคุมประพฤติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานยุติธรรม ไทย-ญี่ปุ่น 2023-02-23
คุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-23
คุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความดีด้วยหัวใจ” 2023-02-23
คุมประพฤติร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2023-02-23
คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2566 2023-02-23
คุมประพฤติ ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เยี่ยมชมและประชุมติดตามการดำเนินงาน บ้านกึ่งวิถี “ปูลารายอ กาแลตาแป” 2023-02-22
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 / 2566 2023-02-22
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2023-02-22
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนกฏหมาย JSOC พัฒนาแนวการเฝ้าระวังรูปแบบเชียงใหม่ - ลำพูน MODEL 2023-02-20
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนกฏหมาย JSOC ประชุมระดมสมองถอดบทเรียนจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังตามกฎหมาย JSOC "เชียงใหม่-ลำพูน MODEL" 2023-02-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.ขอนแก่น และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-02-18
คุมประพฤติประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-02-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมนำเสนอประเด็น “ความท้าทายและการพัฒนาเกี่ยวกับมาตรการ ที่ไม่ใช่การคุมขังและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด” ในการประชุม Crim-AP ครั้งที่ 2 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2023-02-17
คุมประพฤติ สร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-16
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1 “การคัดเลือกทางข้ามต้นแบบ เพื่อบูรณาการนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยทางถนน” 2023-02-13
กรมคุมประพฤติเปิดหลักสูตรฝึกอบรม พนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 43 - 44 2023-02-13
คุมประพฤติเดินหน้าสานต่อ MOU หารือเชื่อมโยงระบบข้อมูล สตช. และราชทัณฑ์ เฝ้าระวังผู้พ้นโทษตาม พ.ร.บ. JSOC 2023-02-11
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม จ.เชียงใหม่ และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 2023-02-10
คุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมคุมประพฤติ 2023-02-10
คุมประพฤติประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2023-02-09
คุมประพฤติประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการคุมความประพฤติ โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม” 2023-02-09
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมคุมประพฤติ 2023-02-09
คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-02-08
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติบรรยายให้ความรู้ “กฎหมายเกี่ยวกับการคุมประพฤติ” 2023-02-08
คุมประพฤติจัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2566 2023-02-07
กรมคุมประพฤติเติมความรู้เตรียมความพร้อมรองรับกฎหมาย JSOC 2023-02-06
กรมคุมประพฤติเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ พระราชทานรางวัล 2023-02-06
รมว.ยธ. ลงพื้นที่ลำพูน สร้างความรู้เข้าใจ เฝ้าระวังผู้พ้นโทษตามกฎหมาย JSOC 2023-02-03
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ครั้งที่ 2/2566 2023-02-02
คุมประพฤติร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “การป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง” 2023-01-31
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 8 2023-01-31
คุมประพฤติรับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 2023-01-30
บังคับใช้จริง! ศาลสั่งเฝ้าระวังผู้พ้นโทษ ประเดิมติดกำไลอีเอ็มรายแรก 2023-01-30
คุมประพฤติประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ไตรมาส 2 2023-01-27
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-27
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 2023-01-26
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2023-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมเวทีเสวนา “กฎหมาย JSOC สร้างสังคมปลอดภัย บังคับใช้อย่างเป็นธรรม” 2023-01-26
คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในสำนักงานคุมประพฤติ 2023-01-25
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-24
ดีเดย์! กฎหมาย JSOC มีผลบังคับใช้ เฝ้าระวังป้องกันสังคมสูงสุด 10 ปี 2023-01-23
คุมประพฤติจัดประชุมพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ 2023-01-23
กรมคุมประพฤติผสานหน่วยภาคีพร้อมดำเนินการตาม พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ 2023-01-20
คุมประพฤติติวเข้มหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับกฎหมาย JSOC บังคับใช้ 23 ม.ค.นี้! 2023-01-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-19
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 131 ปี กรมทรัพยากรธรณี 2023-01-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ รายการ NBT มีคำตอบ 2023-01-13
คุมประพฤติร่วมประชุมสัมมนามอบนโยบายแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-01-12
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2023-01-12
คุมประพฤติเมาแล้วขับปีใหม่ 8,567 คดี พบกระทำผิดซ้ำ 263 ราย 2023-01-12
คุมประพฤติจัดประชุมทบทวนแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ EMCC ครั้งที่ 1 /2566 2023-01-12
คุมประพฤติร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 2023-01-11
กรมคุมประพฤติ พร้อมใจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2023-01-11
คุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและพัฒนาการใช้งานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน 2023-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 46 2023-01-09
คุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ครบ 3 รอบ 2023-01-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.อุบลราชธานี เน้นย้ำนโยบาย ขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ 2023-01-06
กรมคุมประพฤติร่วมปิดศูนย์ ศปถ. ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2023-01-06
7 วันอันตรายปีใหม่ 2566 เมาขับ 8,567 คดี ร้อยเอ็ดครองแชมป์ 2023-01-06
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 2023-01-06
คุมประพฤติเมาขับ 6 วัน 6,992 คดี ย้ำมาตรการเข้มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2023-01-04
คุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พรบ. JSOC 2023-01-04
ศาลสั่งคุมประพฤติคดีเมาขับปีใหม่สะสม 5 วัน 4,613 คดี 2023-01-03
ปลัดกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมกรมคุมประพฤติ ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EMCC) และศูนย์บริการงานคุมประพฤติ 2023-01-03
เปิดศักราชใหม่ 2566 ยอดคุมประพฤติเมาขับสะสม 4 วัน พุ่งขึ้นเป็น 4,300 คดี 2023-01-02
คุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 2023-01-01
ส่งท้ายปี 65 เมาขับถูกจับคุมประพฤติยอดสะสม 3 วัน 1,687 คดี 2023-01-01
วันที่สอง 7 วันอันตราย คุมประพฤติคดีเมาขับ นนทบุรีอันดับหนึ่ง 2022-12-31
ยอดคุมประพฤติคดีเมาขับวันแรก 214 คดี เพิ่มจากปีที่แล้ว 98% 2022-12-30
คุมประพฤติหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 2022-12-29
คุมประพฤติจัดกิจกรรมบริการสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระองค์ภา” 2022-12-29
คุมประพฤติร่วมเปิดศูนย์ ศปถ. ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2022-12-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2022-12-27
คุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานหนังสือรายงานประจำปีและวารสาร ครั้งที่ 2 / 2565 2022-12-26
คุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
คุมประพฤติ ร่วมแถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชน 2022-12-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติและบุคคลต้นแบบจากโครงการกำลังใจฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-23
คุมประพฤติ ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพรด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี 2022-12-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 10/2565 2022-12-23
รมว.ยุติธรรม ยกระดับ MOU 6 หน่วยงาน บูรณาการป้องกันกระทำผิดซ้ำ เตรียมพร้อมเคาท์ดาวน์ กฎหมาย JSOC มีผลบังคับใช้ 2022-12-23
กรมคุมประพฤติเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2022-12-23
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2022-12-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-16
เปิดหลักสูตรติวเข้ม คุมประพฤติ-ราชทัณฑ์ เชื่อมต่อการทำงาน รองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ 2022-12-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมกำหนดทิศทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-13
คณะผู้บริหารสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2022-12-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พุทธศักราช 2565 2022-12-13
คุมประพฤติเดินหน้าผนึกพลังภาคเอกชนสานเครือข่ายสร้างงานสร้างอาชีพ เตรียมจับมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสนับสนุนกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-12-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบแนวทางการดำเนินงาน Quick win ในภารกิจกรมคุมประพฤติ 2022-12-09
คุมประพฤติ อัพเดทความพร้อมทุกหน่วย รับกฎหมาย JSOC เตรียมบูรณาการ MOU เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจบุคลากรและประชาชน 2022-12-09
อาสาสมัครคุมประพฤติฉะเชิงเทราเข้าพบอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-12-09
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 2022-12-09
กรมคุมประพฤติประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2022-12-09
กรมคุมประพฤติยกย่องผู้ได้รับการพักโทษ เป็นพลเมืองดี "ฮีโร่" ช่วยคนพยายามกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย 2022-12-09
คุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม Kickoff ITA 2023 Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย 2022-12-07
การตรวจนับคะแนนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2022-12-07
กรมคุมประพฤติเปิดหลักสูตร Up Skill บุคลากร เตรียมพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ 2022-12-07
กรมคุมประพฤติเร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมวางแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศและที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2022-12-06
กรมคุมประพฤติจับมือกระทรวงสาธารณสุข เล็งนำระบบ Care at Home มาใช้เพื่อสร้างกลไกการบำบัดรักษาผู้กระทำผิดคดีเมาขับ 2022-12-03
กรมคุมประพฤติร่วมขยายผลนวัตกรรม เสนอตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ยืนยันผลขอพ้นคุมก่อนกำหนด 2022-12-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน 2022-12-03
กรมคุมประพฤติร่วมรณรงค์และสร้างภาคี คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2022-12-01
กรมคุมประพฤติร่วมหารือโครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 2022-12-01
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2 2022-12-01
กรมคุมประพฤติจัดประชุมติดตามความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศและที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2022-11-30
รมว.ยุติธรรมต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม 2022-11-30
คุมประพฤติฝึกปฏิบัติการพัฒนาผู้นำกระบวนการโปรแกรม “สานสัมพันธ์น้อง-พี่” เสริมพลังต้านยาเสพติด 2022-11-29
คุมประพฤติเตรียมความพร้อมวิทยากรจัดทำหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พรบ. JSOC 2022-11-28
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปีกรมบังคับคดี 2022-11-28
กรมคุมประพฤติพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย 3 DO(P) สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พลาดพลั้ง และเดินหน้าสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับชุมชนและสังคม 2022-11-25
กรมคุมประพฤติฟอร์มทีมเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ 2022-11-25
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-11-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติในการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรภาค 1 ครั้งที่ 2/2565 2022-11-23
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 2022-11-23
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมอภิปรายในการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 49 2022-11-23
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามโครงการทุนกำลังใจ 2022-11-22
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2022-11-15
ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2022-11-15
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2022-11-15
คุมประพฤติจับมืออาสาสมัครคุมประพฤตินำผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม 2022-11-14
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของกระทรวงยุติธรรม 2022-11-14
คุมประพฤติจัดการประชุมแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติดให้ตรงตามกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
กรมคุมประพฤติ กำชับหน่วยงานเร่งดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี และเตรียมพร้อมรองรับกฎหมาย JSOC 2022-11-11
กรมคุมประพฤติประชุมหารือโครงการสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ “บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป” 2022-11-11
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ / แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-11-11
กรมคุมประพฤติร่วม รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 2022-11-11
กรมคุมประพฤติถกร่างคู่มือพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2022-11-09
กรมคุมประพฤติประชุมคณะทำงานตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EMCC) 2022-11-09
กรมคุมประพฤติเดินหน้ายกร่างกฎกระทรวง เตรียมนำกำไล EM มาใช้ในมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ 2022-11-09
กรมคุมประพฤติเล็งใช้กำไล EM ติดตามคุมพฤติกรรมคลั่งยา 2022-11-04
บ้านกึ่งวิถีปูลารายอ กาแลตาแป แก้ไขฟื้นฟูผู้รับบริการตามวิถีวัฒนธรรมชุมชน บูรณาการสานฝันสู่อาชีพ 2022-11-04
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมคุมประพฤติคนใหม่ 2022-11-02
กรมคุมประพฤติผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดการแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 ช่วยผู้ก้าวพลาดมีอาชีพ คืนคนดีกลับสู่สังคม 2022-11-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมรับฟังภารกิจของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง 2022-11-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2565 พร้อมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-28
คุมประพฤติโชว์ผลการจ้างงาน ฝึกวิชาชีพผู้กระทำผิดเกินเป้า พร้อมเดินหน้าลุย “คืนคนดีสู่สังคม” 2022-10-25
เริ่มแล้ว! คุมประพฤติเปิดเตาแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 2022-10-23
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565 2022-10-21
คุมประพฤติทั่วประเทศร่วมใจจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2022-10-20
กรมคุมประพฤติเร่งเครื่องโปรแกรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดคดียาเสพติด 2022-10-20
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ EMCC และ ศูนย์ JSOC 2022-10-20
กรมคุมประพฤติร่วมถกแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต พร้อมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 2022-10-20
คุมประพฤติจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2022-10-19
รมว.ยธ. ชมนิทรรศการ สังคมต้องปลอดภัยด้วยกฎหมาย JSOC จี้ทำบัญชีบุคคลอันตรายใส่กำไล EM 2022-10-19
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-14
คุมประพฤติทั่วประเทศจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-14
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-14
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2022-10-12
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2022-10-12
กรมคุมประพฤติ แจงอดีต ผอ.รร. จ.กาฬสินธุ์ ชวนศิษย์ค้ากาม ลาออกจากอาสาสมัครคุมประพฤติแล้ว พร้อมสั่งถอดถอน! 2022-10-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี 2022-10-07
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมให้การต้อนรับ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-10-05
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2022-10-03
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2022-10-03
กรมคุมประพฤติเสนอชื่อ ‘อาสาสมัครคุมประพฤติ’ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 2022-10-03
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 20 ปี DSI 2022-10-03
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2022-10-03
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติได้รับคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น 2022-10-03
กรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2022-09-28
คุมประพฤติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย 2022-09-28
กรมคุมประพฤติ เซ็นลงนาม MOU CP ALL และ PAT ผนึกกำลังให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด 2022-09-28
คุมประพฤติจุดเตาฝึกทักษะอาชีพทำอาหาร อุ่นเครื่อง Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 2022-09-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 2022-09-27
กรมคุมประพฤติดึงพลัง “บวร” ลงนาม MOU ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-26
กรมคุมประพฤติมอบโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ที่สนับสนุนภารกิจงานคุมประพฤติ และรางวัล DOP KM AWARD ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-09-26
กรมคุมประพฤติโชว์ไฮไลท์ ศูนย์ JSOC กำไล EM กับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม พร้อมชูศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนกลไกผลักดันภารกิจคืนคนดีสู่สังคม เป็นผลงานเด่นกระทรวงยุติธรรมปี 65 2022-09-22
คุมประพฤติเตรียมเฟ้นหาสุดยอดฝีมือทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 2022-09-21
กรมคุมประพฤติยินดี สำนักงานคุมประพฤติ สาขานาทวี คว้ารางวัลดีเด่น! องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2022-09-20
กรมคุมประพฤติจัด Workshop ระดมความคิดเสริมเกราะป้องกันการกระทำผิดซ้ำ รองรับกฎหมาย JSOC 2022-09-19
กรมคุมประพฤติรับมอบคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 2022-09-19
การประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติและวารสารกรมคุมประพฤติ 2022-09-14
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-09-14
คุมประพฤติ Training วิทยากรแกนนำหน่วยงานภาคี บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2022-09-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ 2022-09-12
คุมประพฤติร่วมโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-09-12
กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs 2022-09-09
คุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2022-09-09
กรมคุมประพฤติเปิดเวทีแลกเปลี่ยน ขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติอย่างเป็นเอกภาพ 2022-09-09
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติครั้งที่ 2/2565 2022-09-08
กรมคุมประพฤติร่วมอภิปรายปลูกฝังข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 48 สร้างความเป็นธรรมในสังคม 2022-09-07
กรมคุมประพฤติ อาสาทำความดี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ยอดทะลุเป้ากว่า 3.5 ล้านซีซี!! 2022-09-07
คุมประพฤติจัดประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2565 2022-09-06
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 2022-09-05
คุมประพฤติร่วมประชุมการขับเคลื่อนดำเนินงานเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายระหว่างส่วนราชการ 2022-09-05
ปิดฉากการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-09-05
คุมประพฤติเดินหน้าเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 2022-09-03
คุมประพฤติปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 42 2022-09-02
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ของกระทรวงยุติธรรม 2022-09-01
คุมประพฤติจัดประชุมบูรณาการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2566 2022-09-01
คุมประพฤติแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2563 2022-09-01
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง! กรมคุมประพฤติจัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี” แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2022-09-01
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เสริมแกร่งสร้างพลังบวกพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ 2022-08-31
อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบนโยบายและแนวทางการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-08-30
กรมคุมประพฤติ ติวเข้มบุคลากรต่อยอดงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-29
กรมคุมประพฤติร่วมการเสวนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 2022-08-26
กรมคุมประพฤติเดินสายภาคเหนือพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-25
คุมประพฤติจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล 2022-08-24
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพทีมขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร 2022-08-23
กรมคุมประพฤติเตรียมการร่างกฎหมายลำดับรอง รับร่างพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ 2022-08-23
กรมคุมประพฤติโชว์ผลงานป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 2022-08-23
ประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม เครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ 4/2565 2022-08-22
คุมประพฤติจัด “อบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 42” 2022-08-18
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดิน สมุทรปราการ 2022-08-18
คุมประพฤติติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยจังหวัดสมุทรปราการ 2022-08-18
กรมคุมประพฤติเดินสายพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-18
กรมคุมประพฤติปูพรมตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตหนองจอก 2022-08-17
กรมคุมประพฤติเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-16
คุมประพฤติร่วมอภิปรายภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2022-08-15
กรมคุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-11
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม 2022-08-11
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี 2022-08-11
คุมประพฤติจัดประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-08-10
กรมคุมประพฤติเดินสายลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต 9 2022-08-10
กรมคุมประพฤติหารือ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พร้อมมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% กำหนด “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนในสังคมไทย 2022-08-09
คุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 2022-08-07
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี 2022-08-05
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรสิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานคุมประพฤติ 2022-08-05
คุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-05
คุมประพฤติจัดค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” กรุงเทพมหานคร ปรับพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด 2022-08-05
คุมประพฤติแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี 2022-08-04
กรมคุมประพฤติร่วมมหกรรม TO BE NUMBER ONE ครบรอบ 20 ปี และแสดงคอนเสิร์ตหน้าพระที่นั่ง 2022-08-03
กรมคุมประพฤติ คว้าผลประเมิน ITA 93.35 คะแนน อยู่ระดับ A 2 ปีซ้อน 2022-08-03
คุมประพฤติเชื่อมพลังภาคประชาชน ชูอาสาสมัครคุมประพฤติขับเคลื่อนงานชุมชนกรุงเทพมหานคร 2022-08-02
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-02
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ผ้าไทย สายใยยุติธรรม” 2022-08-01
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล 2022-07-26
กรมคุมประพฤติปรับแผนการทำงานพร้อมเสริมกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2022-07-26
กรมคุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2022-07-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2022-07-22
กรมคุมประพฤติร่วมงานรำลึก “วันเนลสัน แมนเดลา” 2022-07-19
ยุติธรรม จับมือกลาโหม มหาดไทย ลงนาม MOU ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2022-07-11
รมว.ยุติธรรม สั่งการกรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมาย JSOC พร้อมดึงภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนเสริมกำลังเฝ้าระวังความปลอดภัยให้สังคม 2022-07-08
กรมคุมประพฤติปรับขบวนทัพงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ เติมศักยภาพคืนคนดีสู่สังคม 2022-07-06
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ”วันเข้าพรรษา ปี 2565” 2022-07-05
กรมคุมประพฤติ ยกระดับคุณภาพชีวิต มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2022-07-02
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมคุมประพฤติอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม 2022-07-01
กรมคุมประพฤติเดินหน้าจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด 2022-06-30
คุมประพฤติมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินกรุงเทพมหานคร 2022-06-29
คุมประพฤติจัดกิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุงเครื่องมือประเมินและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ 2022-06-27
กรมคุมประพฤติเดินหน้าพัฒนามาตรฐานงาน เร่งพิจารณาร่างคู่มือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบงานบริการสังคม 2022-06-24
กรมคุมประพฤติ เปิดห้องออกกำลังกาย DOP fitness room 2022-06-23
คุมประพฤติ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม 2022-06-22
คุมประพฤติแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 2022-06-18
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมพนักงานราชการ บ่มเพาะก่อนปฏิบัติหน้าที่ 2022-06-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 2022-06-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 24 จังหวัดอุดรธานี และยุติธรรมพบประชาชน” โชว์ผลสำเร็จในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-13
คุมประพฤติพัฒนามาตรฐานงาน ลดความซ้ำซ้อน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 2022-06-10
คุมประพฤติพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2022-06-09
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2022-06-09
คุมประพฤติ จัด Workshop ติวเข้ม! พนักงานคุมประพฤติ คัดกรองปัญหาดื่มสุรา ให้คำปรึกษาเบื้องต้น 2022-06-07
กรมคุมประพฤติเชื่อมั่นพลังภาคประชาชน ชูอาสาสมัครคุมประพฤติคือกำลังสำคัญในการประสานความร่วมมือนำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน 2022-06-07
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดี พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 การทำงานบริการสังคมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนถนน และการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในห้องดับจิต 2022-06-01
กรมคุมประพฤติ ลุยเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เชื่อมต่อชุมชน หวังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความยุติธรรม 2022-05-31
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับร่างกฎหมาย JSOC 2022-05-24
คุมประพฤติเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ "สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม" 2022-05-23
กรมคุมประพฤติมุ่งเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการ 2022-05-23
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) กระทรวงยุติธรรม 2022-05-23
คุมประพฤติแนะแนวอาชีพผู้ถูกคุมประพฤติเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2022-05-20
คุมประพฤติจัดกิจกรรมทดลองใช้เครื่องมือประเมินและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ 2022-05-19
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติครั้งที่ 1/2565 2022-05-17
กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พันตำรวจโท มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนแนวทางมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถ 2022-05-11
พิธีเปิดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา 2022-05-11
คุมประพฤติร่วมอภิปรายภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2022-05-09
กรมคุมประพฤติ ตื่นตัว! จัดทำโปรแกรมแก้ไขผู้กระทำผิดคดีทางเพศ รองรับร่างกฎหมาย JSOC 2022-05-06
กรมคุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2565 2022-05-04
คุมประพฤติจัดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราที่จังหวัดนครสวรรค์ 2022-05-01
คุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2565 2022-04-27
กรมคุมประพฤติเตรียมเสริมอัตรากำลังบุคลากรรองรับการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-04-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือประธานกรรมการจริยธรรมในการดำเนินงานด้านจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ 2022-04-26
คุมประพฤติเร่งศึกษาการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจการคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2022-04-23
คุมประพฤติจับมืออาสาสมัครคุมประพฤติ บัวใหญ่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมสร้างบ้านผู้ยากไร้ 2022-04-22
คุมประพฤติ เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2022-04-21
กรมคุมประพฤติจัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 2022-04-20
กรมคุมประพฤติแนะบูรณาการหน่วยงานจัดทำกฎหมายลำดับรอง รับร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ 2022-04-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมอภิปราย “ภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม” 2022-04-19
สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์ เมาขับสูงถึง 7,141 คดี 2022-04-18
คุมประพฤติเมาขับเทียบปีก่อนสูงขึ้นกว่า 93% ห่วงสวัสดิภาพประชาชนในการเดินทาง 2022-04-17
คุมประพฤติยอดสะสม 5 วัน พุ่ง 5,404 คดี ด้วยความห่วงใยขับขี่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ 2022-04-16
คุมประพฤติเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มคดีเมาขับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2022-04-15
คุมประพฤติยอดสะสม 3 วันช่วง 7 วันอันตราย 2,807 คดี 2022-04-14
คุมประพฤติคดีเมาขับวันที่สองของ 7 วันอันตราย 923 คดี สุรินทร์ อุบล อันดับหนึ่ง . 2022-04-13
คุมประพฤติประเดิมสงกรานต์วันแรก 459 คดี 2022-04-12
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดตั้งศูนย์ JSOC เร่งจัดทำกฎหมายลูก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม 2022-04-12
กรมคุมประพฤติยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 2022-04-11
กรมคุมประพฤติรณรงค์สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ย้ำสงกรานต์ 2565 "เมาขับ จับติด EM" 2022-04-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติรับมอบหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ 2565 2022-04-08
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีรมราชวงศ์ ประจำปี 2565 2022-04-06
กรมคุมประพฤติยกระดับพัฒนามาตรฐานงาน 2022-04-06
กรมคุมประพฤติเดินหน้าเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแล้ว 151 แห่งทั่วประเทศ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความยุติธรรมสู่ชุมชน 2022-04-05
กรมคุมประพฤติเน้นทำงานเชิงพื้นที่ บูรณาการร่วมกับภาคประชาชน 2022-04-05
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี 2022-04-04
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมเสริมอัตรากำลังพนักงานราชการ เปิดสนามสอบทั่วประเทศต้นเดือนเมษายนนี้ 2022-03-29
คุมประพฤติ เปิด “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินกรุงเทพมหานคร” ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 2022-03-29
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ก้าวสู่ปีที่ 58 2022-03-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในงานครบรอบวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 131 ปี 2022-03-28
กรมคุมประพฤติร่วมงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 131 ปี 2022-03-25
รมว.ยุติธรรม ถกคณะกรรมการคุมประพฤติ เตรียมพร้อมรับกฎหมาย JSOC เผยตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนนำร่องแล้ว 12 แห่ง เล็ง เดือน ส.ค. เปิดให้ครบทุกจังหวัด ฝากคณะกรรมการเสนอแนะมาตรการที่เป็นประโยชน์ 2022-03-22
กรมคุมประพฤติ แลกเปลี่ยนสูตรความสำเร็จ “โฮโกชิ” ประเทศญี่ปุ่น สู่การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติไทย 2022-03-18
"กรมคุมประพฤติ แจง การแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคม กรณีผู้ได้รับการพักการลงโทษ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย มีกรอบเวลาที่ชัดเจน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เสียหาย ทุกขั้นตอนโปร่งใส มุ่งเน้นความปลอดภัยทางสังคม" 2022-03-18
รมว.ยธ. เล็งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความยุติธรรม ชูอาสาสมัครคุมประพฤติสร้างความยั่งยืนในการดูแลผู้กระทำผิด 2022-03-17
ปิดซีซั่นแรก Street Food สร้างอาชีพ คุมประพฤติ จ.เพชรบุรี – กรุงเทพมหานคร 11 คว้าแชมป์ ระดับประเทศไปครอง! 2022-03-17
คุมประพฤติจัดกิจกรรมอาสาทำความดีครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ ดีเดย์ทั่วประเทศ 2022-03-16
กรมคุมประพฤติรวมพลัง “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ทำยอดบริจาคโลหิต ทะลุเป้ากว่า 1 ล้าน ซี.ซี. 2022-03-16
30 ปี กรมคุมประพฤติ มุ่งแก้ไข พัฒนา และเฝ้าระวังผู้กระทำผิดร่วมกับชุมชน 2022-03-15
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565 2022-03-14
คุมประพฤติชูภารกิจงานสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2022-03-09
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 2022-03-09
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ 1/2565 2022-03-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2565 2022-03-03
ปิดฉาก Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ระดับประเทศคนแรก! 2022-03-02
กรมคุมประพฤติมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำ นำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน 2022-03-01
กรมคุมประพฤติ เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตหนองแขม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความยุติธรรม 2022-02-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2022-02-25
กรมคุมประพฤติจับมือหน่วยงานภาคีพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ 2022-02-25
คุมประพฤติจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-02-23
คุมประพฤติ ภาค 2 ชิงตั๋วสุดท้าย! แข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-02-22
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการใช้ระบบงานคุมประพฤติเพื่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 2022-02-21
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) เนื่องในโอกาสกรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-02-08
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 2022-02-08
กรมคุมประพฤติร่วม MOU ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 2022-02-08
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2565 2022-02-08
กรมคุมประพฤติร่วมงาน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 2022-02-07
คุมประพฤติ กทม. เปิดศึกชิงแชมป์ Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค! 2022-02-07
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 2/2565 2022-02-07
บ้านกึ่งวิถีวัดสวนแก้ว มอบโอกาสมอบอาชีพ ส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมของผู้ก้าวพลาด 2022-02-06
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน บ้านกึ่งวิถีปูลา รายอ กาแลตาแป 2022-02-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ประเมินองค์กรคุณธรรม 2022-02-04
คุมประพฤติ พัทลุง – สงขลา คว้าชัย! Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-02-04
คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติคนใหม่ 2022-02-03
Street Food สร้างอาชีพ ดุเดือด! แข่งทำอาหารพร้อมทาน ระดับภาค 2022-02-02
กรมคุมประพฤติเวิร์คช็อปออกแบบโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูรับมือผู้กระทำผิดคดีทางเพศทั่วประเทศ 2022-02-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติย้ำนโยบายการขับเคลื่อนคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-02-01
คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 2022-01-27
กรมคุมประพฤติเสนอ JSOC มาตรการและกลไกในการดูแลผู้พ้นโทษ 2022-01-27
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 2022-01-27
คุมประพฤติ ภาค 6 แข่งขันประชันฝีมือ Street Food สร้างอาชีพ 2022-01-27
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 7 2022-01-27
กรมคุมประพฤติเน้นย้ำแนวทางการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ มั่นใจจะเกิดประโยชน์ในทุกมิติ 2022-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ก้าวสู่ปีที่ 64 2022-01-25
กรมคุมประพฤติซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์ JSOCและร่างกฎหมายป้องกันการกระทำผิดซ้ำฯ 2022-01-24
กรมคุมประพฤติยกระดับพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ 2022-01-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ มอบนโยบายการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-01-23
กรมคุมประพฤติลุยเปิดเตาแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-01-23
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมสัมมนา “การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล” 2022-01-20
กรมคุมประพฤติ ขยายผลวิทยากรแกนนำแก้ปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั่วประเทศ 2022-01-19
กรมคุมประพฤติตั้งเป้าปี 65 นำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน เร่งปูพรมปักหมุดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนทั่วประเทศ 2022-01-18
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 2022-01-17
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนการนำนโยบายทางยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ 2022-01-17
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากิจการพลเรือนทหารบก ครบรอบปีที่ 40 2022-01-14
กรมคุมประพฤติประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2022-01-13
คุมประพฤติผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-01-12
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2565 2022-01-11
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนจัดงานสถาปนาครบรอบ 30 ปี 2022-01-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 กระทรวงยุติธรรม 2022-01-11
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติครั้งที่ 1/2565 2022-01-10
“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” พลิกความหวัง สร้างพลังแก้ปัญหายาเสพติด 2022-01-10
กรมคุมประพฤติเน้นบริหารงานเชิงพื้นที่เชื่อมโยงศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วน พัฒนาพื้นที่บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป 2022-01-07
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 45 2022-01-07
7 วันอันตรายปีใหม่ 65 คดีเมาขับพุ่งกระฉูด 90 % ชัยภูมิครองแชมป์ 459 คดี 2022-01-05
ศาลสั่งคุมประพฤติคดีเมาขับสะสมหกวัน 5,200 คดี ย้ำมาตรการเข้มทางกฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2022-01-04
สถิติคุมประพฤติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สูงกว่าปีที่แล้วถึง 60% 2022-01-03
เปิดศักราชใหม่ 2565 ยอดคุมประพฤติเมาขับสะสม 4 วัน ทะลุกว่า 2,400 คดี 2022-01-02
กรมคุมประพฤติ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2022-01-02
ส่งท้ายปี 64 เมาขับถูกจับคุมประพฤติทะยานขึ้นกว่า 1,700 คดี 2022-01-01
วันที่สอง 7 วันอันตราย คุมประพฤติคดีเมาขับ ชัยภูมิแซงนำอันดับหนึ่ง 2021-12-31
ศาลสั่งคุมประพฤติ คดีเมาขับวันแรก 255 คดี ติด EM 3 ราย 2021-12-30
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2021-12-30
บ้านกึ่งวิถีปูลารายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก ค้นหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูตามวิถีวัฒนธรรมชุมชน 2021-12-30
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมเดินหน้าจัดแผนงานรองรับหมุดหมายในปี 2565 2021-12-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-12-28
คุมประพฤติร่วมประชุมชี้แจงการประเมิน ITA สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 2021-12-27
คุมประพฤติร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2565 2021-12-25
คุมประพฤติร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2021-12-24
คุมประพฤติรับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564” 2021-12-24
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร 2021-12-24
กรมคุมประพฤติปรับขบวนทัพรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 2021-12-23
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ 2021-12-23
คุมประพฤติเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2564 2021-12-22
คุมประพฤติจัดอบรมแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2021-12-22
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 2021-12-22
กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2021-12-21
คุมประพฤติแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-12-20
กรมคุมประพฤติรับฟังความเห็น 4 จังหวัด ผลักดันระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ 2021-12-17
รัฐมนตรียุติธรรม เปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 2021-12-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมติดตามผลการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติรายภาค 2021-12-16
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 6/2564 2021-12-16
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 2021-12-16
คุมประพฤติจัดประชุมติดตามผลการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติรายภาค 2021-12-13
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุทำงานด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายคุมประพฤติ 2021-12-13
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/ 2564 2021-12-09
คุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” รูปแบบออนไลน์ 2021-12-09
กรมคุมประพฤติจัดประชุมติดตามผลการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติรายภาค 2021-12-07
กรมคุมประพฤติ รวมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล 2021-12-05
กรมคุมประพฤติจับมือกรมควบคุมโรคเดินหน้าพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีเมาแล้วขับ 2021-12-03
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2021-12-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมติดตามผลการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติรายภาค 2021-11-30
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2021-11-30
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 5/2564 2021-11-30
กรมคุมประพฤติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน 2021-11-29
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 10/2564 ด้วยระบบประชุมทางไกล 2021-11-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 2021-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7HD ก้าวสู่ปีที่ 55 2021-11-26
กรมคุมประพฤติ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ พิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติสตูลลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีบูเกตรีมีสุขเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-11-23
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล ครั้งที่ 1/2564 2021-11-22
กรมคุมประพฤติเตรียมการจัดงานครบรอบ 30 ปี 2021-11-22
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EMCC) ทุกมิติ กรมคุมประพฤติ ประชุมคณะทำงานฯ พร้อมซักซ้อมกรณีการเกิดเหตุ 2021-11-19
กรมคุมประพฤติ จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท 2021-11-18
กรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก หารือแนวทางป้องกัน COVID-19 2021-11-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ 2 / 2565ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2021-11-17
กรมคุมประพฤติหารือเตรียมความพร้อมดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2021-11-16
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติลงตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 2021-11-15
คุมประพฤติบัวใหญ่ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดโครงการ “สานฝันพ่วงข้างสร้างอาชีพ” (Car Street food) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-11
กรมคุมประพฤติเตรียมการพร้อมติดอุปกรณ์ EM ส่งผู้พักโทษทำงานเรือขนส่งสินค้า 2021-11-11
คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ ครั้งที่ 2/2564 2021-11-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติ และวารสารกรมคุมประพฤติ 2021-11-10
คุมประพฤติศรีสะเกษจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-09
คุมประพฤติจับมืออาสาสมัครคุมประพฤติเตรียม จัดตั้ง “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-11-08
กรมคุมประพฤติจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ โครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้พ้นโทษ” 2021-11-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการตรวจราชการ 2021-11-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเงินยืมทุนเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ 2021-11-05
กรมคุมประพฤติ จัดประชุมเตรียมการจัดงานครบรอบ 30 ปี สถาปนากรมคุมประพฤติ 2021-11-01
กรมคุมประพฤติขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 2021-10-30
การประชุม คณะทำงานจัดโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” ครั้งที่ 6 2021-10-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ 2021-10-28
กรมคุมประพฤติ เดินหน้าเสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-28
กรมคุมประพฤติติดตามการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2021-10-28
กรมคุมประพฤติหารือกระทรวงกลาโหม บูรณาการทำงานในกระบวนการยุติธรรม 2021-10-27
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุมประพฤติ 2021-10-27
กรมคุมประพฤติพิจารณาร่างหลักเกณฑ์คัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น พ.ศ. 2564 2021-10-26
อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติการเชิงรุกรับรายงานตัวนอกสถานที่ 2021-10-25
กรมคุมประพฤติ เดินหน้าสร้างงานบริการสังคมเชิงประจักษ์ มุ่งสร้างการยอมรับของชุมชน 2021-10-23
กรมคุมประพฤติพร้อมใจบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” 2021-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาศักยภาพสมาชิกบ้านปูลารายอ กาแลตาแป อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม 2021-10-21
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2021-10-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมกลั่นกรอง พิจารณาการใช้เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ กระทรวงยุติธรรม 2021-10-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการสัมมนา “การพัฒนาแนวทางและเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานภาครัฐ” 2021-10-19
กรมคุมประพฤติฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 2021-10-19
คุมประพฤติผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติบัวใหญ่ นำผู้ถูกคุมลงพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรต่อยอดอาชีพปลูกมันสำปะหลัง 2021-10-18
กรมคุมประพฤติประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "โอกาสที่สังคมมอบให้" 2021-10-18
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2021-10-15
กรมคุมประพฤติ จัดงานแถลงข่าวประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” พร้อมประกาศ 15 ทีมเข้ารอบสุดท้าย เพื่อชิงเงินรางวัลกว่าห้าแสนบาท! 2021-10-15
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565 2021-10-15
กรมคุมประพฤติจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 2021-10-13
กรมคุมประพฤติ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้โอกาสผู้กระทำผิดเข้าทำงานในสถานประกอบการ 2021-10-12
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของแก่บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป 2021-10-12
กรมคุมประพฤติรับมอบคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 2021-10-12
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4/2564 2021-10-05
คุมประพฤตินำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ 2021-10-03
กรมคุมประพฤติ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานในสถานประกอบการ 2021-10-01
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 2021-10-01
กรมคุมประพฤติ จัด Workshop ระดับผู้บริหาร ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2021-09-30
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” 2021-09-29
กรมคุมประพฤติแสดงความมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2021-09-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2021-09-28
กรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2021-09-28
กรมคุมประพฤติรับฟังความเห็น จ.ราชบุรี ปิดท้าย เห็นพ้องร่วมหนุนกลไกเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ 2021-09-27
อาสาสมัครคุมประพฤติบัวใหญ่โชว์พลังขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2021-09-24
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 2021-09-23
กรมคุมประพฤติตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าไม่ใช่สถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ 2021-09-22
ชาวเชียงใหม่หนุนกลไกเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ พร้อมร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมปลอดภัย 2021-09-22
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2021-09-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม และบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2021-09-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2021-09-22
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 3/2564 2021-09-21
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-09-21
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ 2021-09-21
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 2021-09-20
กรมคุมประพฤติร่วมชี้แจงร่างกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 2021-09-20
กรมคุมประพฤติส่งเสริมศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ 2021-09-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2021-09-18
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... ครั้งที่ ๓ 2021-09-17
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-09-17
กรมคุมประพฤติจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2021-09-17
กรมคุมประพฤติฝึกอบรมยกระดับศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2021-09-17
กรมคุมประพฤติระดมสมอง Work Shop Online จัดทำแผนปฏิบัติราชการ มุ่งสร้างความปลอดภัยในชุมชน 2021-09-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ / แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-09-17
กรมคุมประพฤติเตรียมตั้งศูนย์คืนคนดีในชุมชน ตั้งเป้าเป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม 2021-09-15
กรมคุมประพฤติ เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวนครพนม เฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 2021-09-14
กรมคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ถ่ายทอดความรู้วิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 2021-09-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ....ครั้งที่ 2 2021-09-14
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเงินยืมทุนเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 2021-09-14
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน พิจารณาร่างคู่มือปฏิบัติงานคุมประพฤติ 2021-09-13
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีสอดคล้องกับวิถี New Normal 2021-09-13
กรมคุมประพฤตินำผู้ถูกคุมความประพฤติช่วยงานจัดทำโรงพยาบาลสนามสู้โควิด 2021-09-12
กรมคุมประพฤติ จัดคอร์สออนไลน์ผลิตหนังสั้น ปลุกไอเดีย “โอกาสที่สังคมมอบให้” สะท้อนแนวคิดในการช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้ได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคม 2021-09-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... 2021-09-10
กรมคุมประพฤติผนึกกำลังภาคี ดึงพลังผู้กระทำผิดช่วยเหลือสังคม แก้วิกฤติ COVID-19 2021-09-10
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-09-09
กรมคุมประพฤติเดินหน้าจัดอบรมออนไลน์ผลิตหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” นำทีมผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังสอนเทคนิค ดึงไอเดีย ผลิตผลงานคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 2021-09-09
สมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE คุมประพฤติระนอง ร่วมสร้างศูนย์กักตัวในชุมชน 2021-09-07
กรมคุมประพฤติ เดินหน้าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พัฒนาระบบและเฝ้าระวัง JSOC ระดับพื้นที่ ประเดิมเวทีแรกที่ จ.สุโขทัย 2021-09-07
กรมคุมประพฤติหารือร่วมสำนักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายใน 2021-09-06
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ 2021-09-06
อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการถอดอุปกรณ์ EM ให้แก่ผู้พ้นคุมประพฤติ 2021-09-06
กรมคุมประพฤตินำการปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิดมาปรับใช้กับการทำงานบริการสังคม 2021-09-05
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมการใช้งานระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการดิจิทัล ( Digital Service ) รุ่นที่1 2021-08-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2021-08-30
กรมคุมประพฤติคว้าอันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2021-08-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานเพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล 2021-08-28
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 8/2564 ด้วยระบบประชุมทางไกล 2021-08-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด 2021-08-27
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพิ่มองค์ความรู้ในภารกิจงานคุมประพฤติ 2021-08-27
กรมคุมประพฤติเตรียมร่วมนำเสนอผลงานกระทรวงยุติธรรม 2021-08-27
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดคอร์สออนไลน์อบรมผลิตหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” พร้อมทีมผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเข้าร่วมเป็นวิทยากร 2021-08-26
กรมคุมประพฤติ พัฒนาศักยภาพผู้พ้นการคุมความประพฤติ เป็นวิทยากรฝึกอาชีพจำหน่ายเครื่องดื่ม 2021-08-25
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมจัดเวที 4 ภาค เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ในรูปแบบออนไลน์ 2021-08-25
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อน “สมุทรปราการโมเดล” สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม 2021-08-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติ บรรยายพิเศษในการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 2021-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-24
อาสาสมัครคุมประพฤติแบ่งปันพืชพันธุ์สมุนไพร เพื่อร่วมต้านภัยโควิด – 19 2021-08-23
กรมคุมประพฤติจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ "ทักษะชีวิต พิชิตใจ ไม่เสพซ้ำ" ในรูปแบบออนไลน์ 2021-08-20
กรมคุมประพฤติเตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบ ประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 2021-08-20
กรมคุมประพฤติประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่ ติดตาม ดูแล ผู้ถูกคุมความประพฤติในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 2021-08-19
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและระบบงานกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 2021-08-19
กรมคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-08-16
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2564 2021-08-15
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม 2021-08-09
อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมเป็นจิตอาสาดูแลผู้มารับบริการวัคซีนป้องกัน COVID – 19 2021-08-09
กรมคุมประพฤติ ระดมกำลัง นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ช่วยงาน โรงพยาบาลสนาม 2021-08-07
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานเลขานุการกรม มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2021-08-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและระบบงานกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 2021-08-05
กรมคุมประพฤติหารือ ซีพี ออลล์ เพื่อขยายโอกาสด้านการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-04
กรมคุมประพฤติรับลูกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงยุติธรรม ยับยั้ง Fake News 2021-08-03
กรมคุมประพฤติส่งผู้ผ่านการฟื้นฟูฯกลับสู่ภูมิลำเนาตามมาตรการป้องกันโควิด-19 2021-08-03
กรมคุมประพฤติ เร่งจัดเตรียมศูนย์พักคอย สร้างเตียงสนาม ปลูกฟ้าทะลายโจร ช่วยสังคมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 2021-08-01
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) ขับเคลื่อนภารกิจการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2021-07-29
อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” 2021-07-27
กรมคุมประพฤติร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ 2021-07-23
กรมคุมประพฤติ ฟอร์มทีมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนภารกิจงานคืนคนดีสู่สังคม 2021-07-23
กรมคุมประพฤติประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ 2021-07-23
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดผ่านระบบออนไลน์ รองรับการทำงานยุค New Normal 2021-07-23
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 2021-07-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม 2021-07-20
คุมประพฤติบัวใหญ่ นำผู้ถูกคุมความประฤติสร้างเตียงสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 2021-07-17
กรมคุมประพฤติส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและจัดส่งชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 2021-07-16
กรมคุมประพฤติ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมปฏิบัติภารกิจคืนคนดีสู่สังคม 2021-07-13
กรมคุมประพฤติ เสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างกลไกดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม 2021-07-12
กรมคุมประพฤติฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปฏิบัติงานโครงการนำร่องงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-07-10
กรมคุมประพฤติเร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ JSOC พร้อมทำความเข้าใจกับกลุ่มกำนันและผู้ใหญ่บ้านอย่างต่อเนื่อง 2021-07-09
กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลัง สกธ. ดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำผิดความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2021-07-08
กรมคุมประพฤติจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู นำผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงกระทำผิดซ้ำสูงเข้ารับการปรับพฤติกรรมที่บ้านกึ่งวิถี วัดป่าสามัคคีโนนกุด จังหวัดอุดรธานี หวังลดการกระทำผิดซ้ำ 2021-07-07
กรมคุมประพฤติ จุดประกายผู้กระทำผิดต่อยอด Street Food สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2021-07-06
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 2021-07-05
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารจัดการคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 2021-07-01
กรมคุมประพฤติร่วมพิจารณาพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง 2021-07-01
กรมคุมประพฤติเปิดบ้านต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุนรัฐบาล 2021-07-01
กรมคุมประพฤติจับมือกับบริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด รับผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงาน 2021-06-30
กรมคุมประพฤตินำร่องโครงการการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ พร้อมขับเคลื่อนทั่วประเทศ 2021-06-29
คุมประพฤติยะลา จัดอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ "การมองเห็นคุณค่าในตนเอง" 2021-06-28
กรมคุมประพฤติสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-26
กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลังร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ 2021-06-26
คุมประพฤติประชันฝีมือผู้เข้าแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ชิงชัยสู่ระดับภาค 2021-06-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2564 2021-06-24
คุมประพฤติ นำงานบริการสังคมสู่ชุมชน สร้างผลให้เป็นที่ประจักษ์ 2021-06-24
กรมคุมประพฤติ ร่วมหารือกับบริษัท สยามเฟอร์จิง จำกัด ต่อยอดสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เตรียมตำแหน่งงานรองรับ 20 อัตรา 2021-06-23
กรมคุมประพฤติมอบสิ่งของบริจาคในโครงการ “แบ่งฝันปันรัก ทำดีเพื่อน้อง” 2021-06-23
กรมคุมประพฤติประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2021-06-22
กรมคุมประพฤติ โชว์ฝีมือผู้กระทำผิด รังสรรค์เมนูอาหารเข้าแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ 2021-06-21
กรมคุมประพฤติ ร่วมทัพหารือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนำร่องในจังหวัดสมุทรปราการ 2021-06-19
บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป นวัตกรรมในการเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้กระทำผิด เตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม 2021-06-18
อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย 2021-06-16
กรมคุมประพฤติสานต่อประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ แบบ New Normal 2021-06-16
กรมคุมประพฤติ จัดคอร์สฝึกอบรมวิชาชีพด้านอาหาร เปิดเส้นทางสร้างรายได้แก่ผู้กระทำผิด 2021-06-13
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-06-12
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ 2021-06-10
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย 2021-06-09
กรมคุมประพฤติจับมือกรมการปกครอง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ในเวทีการประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ 2021-06-09
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรมคุมประพฤติยังคงดูแลผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องโดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น การอบรมธรรมมะและกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อยให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-08
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 35 2021-06-08
กรมคุมประพฤตินำบ้านกึ่งวิถีช่วยบำบัดจิตใจและปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิด พร้อมใช้ธรรมะเป็นเข็มทิศนำทางสู่ชีวิตใหม่ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ 2021-06-07
กรมคุมประพฤติให้ความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ 2021-06-04
อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกับพลังเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรค COVID 19 2021-06-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการดำเนินการโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-02
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบุคลากรฉีดวัคซีนสู้ COVID-19 2021-06-02
คุมประพฤติ สร้างอาชีพ ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าฝึกงาน ณ บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด 2021-06-01
อาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 2021-06-01
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 34 2021-05-25
คุมประพฤติ รุดหน้าดำเนินการสอบปากคำทางจอภาพ มาใช้กับภารกิจกรมคุมประพฤติ 2021-05-25
กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย ถุงมือ และชุด PPE จาก บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพื่อป้องกันภัย COVID-19 2021-05-17
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 2021-05-13
กรมคุมประพฤติพัฒนาทักษะให้แก่สมาชิกบ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป จุดประกายสร้างอาชีพสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 2021-05-13
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 33 2021-05-12
กรมคุมประพฤติเร่งฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด่านหน้า เพื่อป้องกันโควิด-19 2021-05-11
กำลังใจ “พลังใจสู่ความสำเร็จ” 2021-05-11
กรมคุมประพฤติน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กับผู้ถูกคุมประพฤติ 2021-05-08
กรมคุมประพฤติเตรียมนำร่อง Video Conference มาใช้ในการสอบปากคำ เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 2021-05-07
กรมคุมประพฤติพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 2021-05-07
กรมคุมประพฤติ มุ่งแก้ไขผู้กระทำผิดติดกำไล EM พร้อมส่งเสริมอาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 2021-05-06
กรมคุมประพฤติเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-05-06
อาสาสมัครคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คุยสบาย สไตล์อาสาสมัครคุมประพฤติ” 2021-05-01
กรมคุมประพฤติคุมเข้มมาตรการป้องกัน Covid-19 พร้อมประสานหน่วยงานปรับรูปแบบออนไลน์ 2021-04-30
รมว.ยธ.ห่วงใยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ กำชับปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 2021-04-29
กรมคุมประพฤติยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้นครอบคลุมทุกพื้นที่ 2021-04-28
กรมคุมประพฤติประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-04-28
ใส่ใจตนเอง ใส่ใจสังคม 2021-04-26
กรมคุมประพฤติจับมือภาคประชาชนให้การสงเคราะห์ฝึกอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-24
กรมคุมประพฤติสรุปยอดเมาขับช่วงเทศกาลสงกรานต์ยุคโควิด-19 ลดจากปี 62 กว่า 50% พบกระทำผิดซ้ำ 224 คด 2021-04-22
กรมคุมประพฤติ กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเคร่งครัดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 2021-04-22
ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-04-20
คุมประพฤติภูเขียว และแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2021-04-18
ปิดยอด 7 วันคุมเข้มช่วงสงกรานต์ เมาขับสูงถึง 6,061 คดี อุบลราชธานีแชมป์อันดับหนึ่ง 2021-04-17
กรมคุมประพฤติหนุนภาคประชาชนจัดอบรมกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-16
สงกรานต์ 6 วันคุมประพฤติเมาขับกว่า 3,800 คดี แนะประชาชนเดินทางกลับ เมาไม่ขับ พร้อมป้องกันโควิด-19 2021-04-16
คุมประพฤติเมาแล้วขับสะสมทะลุ 3,730 คดี ย้ำมาตรการคุมเข้ม ติดอุปกรณ์ EM พบผิดซ้ำส่งเข้าค่ายปรับพฤติกรรม 2021-04-15
กรมคุมประพฤติห่วงใยประชาชนทยอยเดินทางกลับ แนะขับขี่ปลอดภัย พร้อมย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 2021-04-15
คุมเข้มสงกรานต์วันที่ 4 เมาขับถูกจับคุมประพฤติพุ่ง 2,084 คดี 2021-04-14
คุมประพฤติเมาขับสะสมสามวัน 1,925 คดี อันดับ 1 ยังคงเป็นสมุทรปราการ 2021-04-13
คุมประพฤติเมาขับสงกรานต์ 2 วัน สะสมรวม 527 คดี ห่วงใยประชาชนเดินทาง แนะป้องกันโควิด-19 2021-04-12
คุมประพฤติเมาขับรับสงกรานต์วันแรก 509 คดี พร้อมร่วมมือภาคีเครือข่ายให้บริการประชาชนเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ 2021-04-11
สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ลงพื้นที่ร่วมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-11
กรมคุมประพฤติตรวจเข้มกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ภาคใต้ กำชับกักตัว 14 วันป้องกันแพร่ระบาด Covid-19 2021-04-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานปิดการอบรม "พนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 41 2021-04-08
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการนำร่องเพื่อนำระบบการประชุมทางจอภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างศาลยุติธรรมและสำนักงานคุมประพฤติ 2021-04-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติ บรรยายพิเศษในการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 56 2021-04-06
คุมประพฤติสนับสนุนการสกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ในนักโทษกลุ่มเสี่ยง 2021-04-05
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม 2021-04-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติรับมอบหมวกนิรภัยเพื่อใช้ลดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ 2564 2021-04-05
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี 2021-04-05
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ 2021-04-03
“สนง.คุมประพฤติ เกาะสมุย” ดึงเมาแล้วขับต่างชาติ ช่วยงานสังคม-สอนภาษา เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ 2021-04-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติ บรรยายพิเศษในการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 41 2021-04-02
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2021-04-02
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันสถาปนาองค์กรอัยการ 128 ปี 2021-04-01
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคเหนือ 2021-04-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2021-04-01
กรมคุมประพฤติฝึกภาคสนาม หลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่น 41 2021-04-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยัน ขณะจนท.เข้าจับกุมคนร้ายยิงชายอายุ 43 ปี ไม่พบกำไล EM ติดข้อเท้า 2021-04-01
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-04-01
กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณายกร่างแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 2021-03-31
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมคุมประพฤติ 2021-03-30
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2021-03-30
กรมคุมประพฤติเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานพหุภาคีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รุ่นที่ 2 2021-03-30
กรมคุมประพฤติรับแนวทาง “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” 2021-03-30
กรมคุมประพฤติพัฒนาโปรแกรมปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2021-03-30
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2564 2021-03-29
พิธีปิดการอบรมเสริมศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 3 2021-03-27
กรมคุมประพฤติร่วมเวทีเสวนา ชี้ JSOC คือนวัตกรรมในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญ 2021-03-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 57 ปี 2021-03-26
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2564 2021-03-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 130 ปี พร้อมนำเสนอผลงานเด่น EM และ JSOC เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2021-03-25
กรมคุมประพฤติฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ นำอุปกรณ์ EM มาใช้สอดส่อง พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวัง “คืนคนดีสู่สังคม” 2021-03-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภคของกรมคุมประพฤติ 2021-03-25
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2021-03-24
กรมคุมประพฤติประชุมทบทวนเรื่องเงินเพิ่มและเงินตอบแทน และเครื่องแบบของบุคลากร 2021-03-24
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เพื่อประเมินผลขององค์กรสู่ระดับบุคคล ครั้งที่ 2/2564 2021-03-23
กรมคุมประพฤติประชุมซักซ้อมและทดลองใช้ระบบ Mobile Application: JSOC 2021-03-23
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 2021-03-22
กรมคุมประพฤติ เพิ่มศักยภาพพนักงานคุมประพฤตินำอุปกรณ์ EM เสริมกระบวนการควบคุมและสอดส่องผู้กระทำผิด 2021-03-22
กรมคุมประพฤติทำยอดบริจาคโลหิตทะลุ 1 ล้านซี.ซี. 2021-03-22
กรมคุมประพฤติร่วมงาน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021 2021-03-22
กรมคุมประพฤติจัดอบรม "พนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 41 2021-03-22
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ในการใช้อุปกรณ์ EM ควบคุมผู้กระทำผิด เฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม รุ่นที่ 1/2564 2021-03-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุม Video Conference ซักซ้อมการดำเนินการนำอุปกรณ์ EM.มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ 2021-03-19
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมเตรียมการคัดเลือกกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัและติบุคคลผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง 2021-03-17
กรมคุมประพฤติหารือมูลนิธิบ้านพระพร บูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2021-03-17
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม 2021-03-16
พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-03-16
สารอธิบดีกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม 2564 2021-03-16
กรมคุมประพฤติจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี 2021-03-15
กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี โชว์พลังอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมเปิดโอกาสผู้กระทำผิดแข่งทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 2021-03-15
กรมคุมประพฤติชี้แจงผู้ต้องหาถูกจับกุมคดียาเสพติด ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากข่าวออนไลน์ไม่ได้ติด EM 2021-03-14
คุมประพฤติชี้แจงการขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติด กรณีผู้ต้องหาติดอุปกรณ์ em 2021-03-14
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 2021-03-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ “แนวทางใหม่ของการคุมประพฤติเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ และลดความแออัดในเรือนจำ” 2021-03-11
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2021-03-11
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-10
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2021-03-10
กรมคุมประพฤติ หารือร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสผู้กระทำผิดสมัครประกันตน ม.40 2021-03-09
กรมคุมประพฤติจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ราชการ 4.0 2021-03-09
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2021-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 2021-03-08
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานประกวดการทำอาหาร ด้านพิธีการ 2021-03-08
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 2021-03-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-03-05
กรมคุมประพฤติ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ส.ค. ภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย 2021-03-05
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ 2021-03-04
รมว.ยธ.เปิดเวทีรับฟังประชาชน ชง JSOC เฝ้าระวังผู้พักโทษกลุ่ม Watch List 2021-03-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2021-03-02
กรมคุมประพฤติร่วมนำร่อง ยกระดับโมเดลพัฒนาระบบคดีจราจรทางบก ในเขตอำนาจศาลอุทธรณ์ ภาค 1 2021-03-01
กรมคุมประพฤติส่งท้ายกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว เตรียมผลักดันโปรแกรมนำสถาบันครอบครัวเป็นเสาหลักร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 2021-03-01
รมว.ยุติธรรม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-01
ดีเจมะตูม เข้ารายงานตัว และรับทราบเงื่อนไขคุมความประพฤติ 2021-02-27
กรมคุมประพฤติได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” 2021-02-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2021-02-25
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 2021-02-25
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 2021-02-25
กรมคุมประพฤติซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-02-24
กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” 2021-02-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ครั้งที่ 2/2564 2021-02-22
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 74 2021-02-19
กรมคุมประพฤติเตรียมพิธีการเปิดตัวงาน Street Food สร้างอาชีพ 2021-02-17
กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 2021-02-16
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-02-16
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2021-02-16
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดเวทีรับฟังความเห็นนักวิชาการ ขานรับ JSOC พัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้กระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-02-15
กรมคุมประพฤติเดินหน้าขับเคลื่อน “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 2021-02-14
กรมคุมประพฤติแจงคุณสมบัติผู้ได้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ชี้หากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาพักโทษทุกราย ย้ำชัดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้เสียเงินเพื่อติดอุปกรณ์ EM 2021-02-11
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู เตรียมความพร้อมในการปรับพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 2021-02-11
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2021-02-09
กรมคุมประพฤติจัดทำคู่มือ แนวทาง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติในรูปแบบเขตพื้นที่ 2021-02-08
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 2021-02-08
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 2021-02-05
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมโครงการติดตามด้วยความห่วงใย 2021-02-05
กรมคุมประพฤติเตรียมเข้าร่วมการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 2021-02-03
กรมคุมประพฤติพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น บำบัดยาเสพติด 2021-02-02
กรมคุมประพฤติเตรียมส่ง Street Food สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2021-02-01
กรมคุมประพฤติดึง EF พัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 2021-02-01
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-02-01
กรมคุมประพฤติเสริมสร้างงานหัตถกรรม ร้อยลูกปัดมโนราห์ ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-30
กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เตรียมขับเคลื่อนงานเชิงรุกในทุกมิติ 2021-01-29
กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดตัวกิจกรรมประกวดแข่งขันทำอาหาร ปูทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 2021-01-28
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดค่ายสานสัมพันธ์ ดึงครอบครัวร่วมจัดการปัญหายาเสพติด 2021-01-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม 2021-01-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2021-01-28
กรมคุมประพฤติเตือนภัย! อย่าหลงเชื่อเรียกรับเงินติดกำไล EM 2021-01-28
กรมคุมประพฤติชูบทบาท อ.ส.ค. จัดประกวดทำอาหารสร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 2021-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้ยุติธรรมสร้างสุข 2021-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2021-01-26
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2021-01-26
กรมคุมประพฤติ คุมเข้มมาตรการป้องกันโรค Covid-19 2021-01-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติในรูปแบบเขตพื้นที่ 2021-01-25
กรมคุมประพฤติผสานกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 2021-01-22
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม 2021-01-22
กรมคุมประพฤติประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ 2021-01-21
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมการส่งมอบพื้นที่และครุภัณฑ์ 2021-01-21
กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-01-21
กรมคุมประพฤติยกการ์ดสูง ปฏิบัติภารกิจตามมาตรการป้องกัน Covid-19 2021-01-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมรายไตรมาสเพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 2021-01-19
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัดของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2021-01-18
กรมคุมประพฤติเตรียมการประกวดทำอาหาร ต่อยอดทักษะอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2021-01-14
กรมคุมประพฤติร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2021-01-14
กรมคุมประพฤติจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19 ให้สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 2021-01-14
กรมคุมประพฤติประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 2021-01-13
กรมคุมประพฤติจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) สำหรับผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม 2021-01-13
กรมคุมประพฤติเปิดช่องทางติดต่อสอบถามในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หลังประสบภัยน้ำท่วม 2021-01-12
กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย จากประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2021-01-12
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-01-08
กรมคุมประพฤติผนึกพลังหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมดำเนินการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์พักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด 2021-01-07
คุมประพฤติเมาขับลดฮวบ 63% พบกระทำผิดซ้ำ 203 ราย 2021-01-07
กรมคุมประพฤติปิดยอดสถิติคดีเมาขับสูงถึง 4,435 คดี สุรินทร์คว้าแชมป์สูงสุด 2021-01-05
กรมคุมประพฤติร่วมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2021-01-05
ยอดรวมคุมประพฤติเทศกาลปีใหม่ แตะ 2,500 คดี เมาขับสูงถึง 95% 2021-01-04
กรมคุมประพฤติเผย 5 วันเมาขับถูกจับคุมประพฤติพุ่ง 2,073 คดี ติดอุปกรณ์ EM แล้ว 39 ราย 2021-01-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2021-01-02
คุมประพฤติเมาแล้วขับสะสมทะลุ 1,000 คดีรับปีใหม่ ย้ำมาตรการคุมเข้ม ติดอุปกรณ์ EM พบผิดซ้ำส่งเข้าค่ายปรับพฤติกรรม 2021-01-02
สำนักงานคุมประพฤติ 117 แห่งทั่วประเทศจับมืออาสาสมัครคุมประพฤติส่งความห่วงใยร่วมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชนและด่านตรวจค้น พร้อมนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมดูแลเส้นทางต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 2021-01-02
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 2021-01-01
เมาแล้วขับถูกจับคุมประพฤติคืนส่งท้ายปี 875 คดี ชัยภูมิ-อุบล รั้งอันดับ 1 2021-01-01
กรมคุมประพฤติเผยเมาขับสะสมสูงถึง 293 คดี จับติด EM 9 ราย 2020-12-31
คุมประพฤติเมาขับวันแรก 42 คดี ลดลงจากปีก่อนกว่า 92% วอนครอบครัวช่วยเป็นด่านป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 2020-12-30
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานวิชาการ “สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย” 2020-12-30
กรมคุมประพฤติเตรียม 3 มาตรการเข้มเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเน้นย้ำ "เมาขับ จับติด EM" 2020-12-29
กรมคุมประพฤติเปิดเวทีแรก รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2020-12-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีและสิงห์บุรี พร้อมชูนโยบายสำคัญขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2020-12-29
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลงข่าว คาถาปีใหม่ ปลอดโรคภัย “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” พร้อมชูมาตรการ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” 2020-12-29
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเทียนอุดมการณ์ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ 2020-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-28
กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ เน้นแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเชิงบูรณาการในพื้นที่ 2020-12-26
กรมคุมประพฤติพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้กระทำผิด เพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2020-12-25
กรมคุมประพฤติเข้าคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 2020-12-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 2020-12-25
กรมคุมประพฤติประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ 2020-12-23
กรมคุมประพฤติกระตุ้นจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรหน่วยงานภาคี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2020-12-23
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563 2020-12-23
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2020-12-23
กรมคุมประพฤติซักซ้อมแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-12-22
รมว.ยธ. เน้นเครือข่ายภาคประชาชนร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม พร้อมผลักดันกลไกอาสาสมัครคุมประพฤติสู่ระดับประเทศ 2020-12-21
กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-12-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานครบรอบ 10 ปี “ข้อกำหนดกรุงเทพ” 2020-12-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแก่หน่วยงานภาครัฐ 2020-12-18
กรมคุมประพฤติขึงมาตรการเข้ม! ช่วงเทศกาลปีใหม่ ดื่มแล้วขับส่งเข้าค่ายปรับพฤติกรรม 2020-12-17
กรมคุมประพฤติลงนาม MOU ขับเคลื่อนมาตรการใช้ EM ในการคุ้มครองป้องกันสังคมและสวัสดิภาพของประชาชน 2020-12-16
กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานต่อระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2020-12-15
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล 2020-12-15
กรมคุมประพฤติเน้นพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนงานคุมประพฤติ 2020-12-14
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารกระทรวงยุติธรรมและอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 2020-12-14
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาคี ขับเคลื่อนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-14
กรมคุมประพฤติเฝ้าระวังเหตุ 24 ชั่วโมง ปรามผู้กระทำผิด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020-12-11
กรมคุมประพฤติประชุมหารือการเชื่อมต่อข้อมูลระบบ บสต. 2020-12-09
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง ของหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ 2020-12-09
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปี 2563 2020-12-09
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน 2020-12-08
กรมคุมประพฤติยกระดับขีดความสามารถอาสาสมัครคุมประพฤติ วางแนวทางสังคมเชื่อมั่น ภาคประชาชนเข้มแข็ง 2020-12-08
กรมคุมประพฤติ เผยยอดบริจาคโลหิตกว่า 705,000 ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 2020-12-08
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงิน ดอกเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 2020-12-07
กรมคุมประพฤติพร้อมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ 2020-12-07
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ภาค 4 2020-12-05
กรมคุมประพฤติเตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ! 2020-12-05
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2020-12-04
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีสวดมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 2020-12-03
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2020-12-03
กรมคุมประพฤติจัดประชุมด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-02
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ สาขานาทวี 2020-12-02
กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วภูมิภาค 2020-12-02
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-12-01
กรมคุมประพฤติย้ำมาตรการคุมประพฤติสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน 2020-12-01
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU ให้ความช่วยเหลือประชาชน และพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2020-11-30
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งท้ายปี 2020-11-30
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2020-11-30
กรมคุมประพฤติ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ติดตามและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ 2020-11-30
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดิน ชูนโยบายสำคัญขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2020-11-27
กรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับสำนักงบประมาณ เยี่ยมชมศูนย์ EMCC 2020-11-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 2020-11-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 54 2020-11-27
กรมคุมประพฤติจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ 2020-11-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปีกรมบังคับคดี 2020-11-27
กรมคุมประพฤติยกระดับ อ.ส.ค. ติดตามและช่วยเหลือผู้ติดกำไล EM พร้อมเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ 2020-11-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการฯ แก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังคดียาเสพติด 2020-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งทุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์และช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการประกอบอาชีพ 2020-11-26
กรมคุมประพฤติเผยใช้กำไล EM ติดตามผู้กระทำผิด 5,000 กว่าราย พร้อมเสริมกำลัง อ.ส.ค. ดูแลในพื้นที่ 2020-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน 2020-11-26
กรมคุมประพฤติร่วมงานสัมมนา Gov Cloud 2020 “The Future of Digital Government” 2020-11-26
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อีสานใต้ 2020-11-25
กรมคุมประพฤติเสริมพลัง สร้างเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ 2020-11-25
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการกระทําผิดซ้ำ 2020-11-24
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม 2020-11-24
กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับศาลอุทธรณ์ ภาค 1 กำหนดแนวทางมาตรการคุมประพฤติพร้อมส่งเสริมบทบาทชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและเยียวยาผู้เสียหาย 2020-11-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2020-11-23
กรมคุมประพฤติหารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ขอใช้พื้นที่ส่วนราชการเป็นสำนักงานคุมประพฤติ 2020-11-18
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ 2020-11-17
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 2020-11-17
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงยุติธรรม 2020-11-17
กรมคุมประพฤติเสริมพลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2020-11-16
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 2020-11-14