รูป หัวข้อ วันที่
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค (๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 2024-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการคัดกรองผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-29
คุมประพฤติ จัดโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการคัดกรองผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช” 2024-02-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ดำเนินการจัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ (แบบกลุ่ม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อพลอย (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-26
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อพลอย (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญ-บวชป่าและสร้างแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านหนองหิน-เขาสูง (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-22
คุมประพฤติ ร่วมโครงการ “จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 2024-02-21
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗” (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-16
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมให้ต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายาและคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข 2024-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-16
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมลงพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) 2024-02-16
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการ่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2024-02-16
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการ่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2024-02-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจดูความพร้อมของสถานที่เพื่อดำเนินการเปิดเป็นสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) 2024-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-14
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ บูรณาการร่วมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-14
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-12
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อต่อต้านการทุจริต ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” (แบบสั้น) สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง และรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนกฎหมาย สร้างความเข้าใจกับประชาชนและสังคม ตามนโยบาย Quick Win ณ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2024-02-06
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ / พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ (JSOC) และสร้างการรับรู้ (DRIP 2024-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ / พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ (JSOC) และบทบาทหน้าที่ของอาสาส 2024-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่อำเภอสังขละบุรี (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคี ในเขตพื้นที่อำเภอท่ามะกา (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และร่วมประชุมจัดกิจกรรมบวชป่า สร้างแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านหนองหิน-เขาสูง อำเภอท่ามะกา (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 2024-02-06
จัดกิจกรรมอบรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” 2024-02-05
สนง.คป.ประจวบฯ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ) รุ่นที่ 1/2567 2024-01-31
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 2024-01-31
สนง.คป.ประจวบฯ จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567 2024-01-31
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการ่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2024-01-31
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมร่วมงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๗ 2024-01-31
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการ่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2024-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2567 2024-01-31
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมงานรัฐร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหง” และเนื่องใน “วันยุทธหัตถี” 2024-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม "เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร" 2024-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ 2024-01-31
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมกิจกรรม การสร้างการรับรู้ การบูรราการคัดกรองผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด (KICK OFF) 2024-01-31
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 2024-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (KM) เรื่องการใช้งานโปรแกรม EM เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ JSOC (๒๖ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “ค่ายสานพลังใจ” พร้อมสร้างการับรู้ “DRIP Model” กรมคุมประพฤติ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-30
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคม พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคี ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อพลอย (๒๕ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-30
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู โปรแกรมพื้นฐาน “โปรแกรมใจพร้อม” รุ่นที่ 2 2024-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เขต ๓ และคณะฯ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ในสังกัดเขต ๓ และคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ ในสังกัดเขต ๓ 2024-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ครั้งที่ 4 2024-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๕ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-25
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิด“ค่ายสานพลังใจ” พร้อมสร้างการรับรู้ DRIP Model 2024-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567 2024-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2024-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2024-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง (สายงานธุรการฯ) (๑๕ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอทองผาภูมิ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดกาญจนบุรี ใสสะอาด ๒๕๖๗” 2024-01-22
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอศรีสวัสดิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม (๑๙ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกันกับเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับผู้ต้องขัง (๑๙ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสังขละบุรี (๑๙ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอสังขละบุรี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดกาญจนบุรี ใสสะอาด ๒๕๖๗” 2024-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอศรีสวัสดิ์ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดกาญจนบุรี ใสสะอาด ๒๕๖๗” 2024-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสวัสดิ์ และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อ.ส.ค.อำเภอศรีสวัสดิ์ (๒๒ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอไทรโยค ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดกาญจนบุรี ใสสะอาด ๒๕๖๗” 2024-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค (๑๘ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี ๒๕๖๗ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกันกับศูนย์ฝึกวิชาชีพกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” จัดกิจกรรมติดตามหลังพ้นการคุมความประพฤติและให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพใกล้ตัว ปลูกพืชระยะสั้น (๑๒ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง (๑๕ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอท่ามะกา ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดกาญจนบุรี ใสสะอาด ๒๕๖๗” (๑๕ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา (๑๕ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-16
คุมประพฤติสมุทรสาคร เปิดปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน 2024-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) 2024-01-15
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 2024-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนกฎหมาย สร้างความเข้าใจกับประชาชนและสังคม ตามนโยบาย Quick Win ณ วัดหนองวัลย์เปรียง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2024-01-15
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม “สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง” ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้ชื่อ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง (๑๒ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2024-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ครั้งที่ 3 2024-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมืองกาญจนบุรี (๑๒ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม "การสร้างการรับรู้ การบูรณาการคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (Kick Off)" ตามนโยบาย Quick Win 2024-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้กับหน่วยงานในพื้นที่และบูรณาการการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กับหน่วยงานในพื้นที่ ตามนโยบาย (Quick Win) (๑๑ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-11
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดโครงการการสร้างการรับรู้ การบูรณาการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Kick Off) 2024-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน ปิดทองประจำปีองค์หลวงพ่อแดง วัดใหม่ห้วยลึก 2024-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ (๙ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ (๙ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ สภากาแฟ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ บริเวณท่าน้ำวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) (๑๐ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การสนับสนุนของรางวัล ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ 2024-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอห้วยกระเจา (๘ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน (๘ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 2024-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา 8 มกราคม 2567 2024-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 2024-01-09
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คุยให้ชัด ผู้ว่าฯ จัดให้”(ผู้ว่าฯ พบประชาชน) ประเด็น “นโยบาย Quick Win กรมคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟู ชุความเชื่อมั่น สังคมปลอดภัย” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (๕ ม 2024-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ 2024-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลลูกแก (๔ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมการชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “การสร้างการรับรู้ การบูรณาการ คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Kick Off)” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (๘ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-08
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คุยให้ชัด ผู้ว่าฯ จัดให้”(ผู้ว่าฯ พบประชาชน) ประเด็น “นโยบาย Quick Win กรมคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟู ชุความเชื่อมั่น สังคมปลอดภัย” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (๕ ม 2024-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบเพื่อขอพรและร่วมกล่าวคำอวยพร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ (๕ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-05
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบเพื่อขอพรและร่วมกล่าวคำอวยพร อัยการจังหวัด และอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ (๔ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๔ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม เพื่อเป็นการไว้อาลัย แด่ พระครูกาญจนเทวธรรม (ดนัย) เจ้าอาวาสวัดเทวธรรม (สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี) 2024-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบเพื่อขอพรและร่วมกล่าวคำอวยพร ผู้ว่าราชการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ (๓ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อกล่าวคำอวยพรและขอพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 2024-01-03
สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ ผู้กระทำผิด อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน ๒ ราย (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2024-01-02
สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน (๑ มกราคม ๒๕๖๗) 2024-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ 2024-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2024-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดนครปฐม 2024-01-02
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดนครปฐม 2024-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมสัมมนา เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๗ (๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการคัดกรองโรคจิตเบื้องต้น และแนวทางการสังเกตอาการด้านจิตใจผู้กระทำผิดคดียาเสพติดหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมทั้งรับฟังการถ่ายทอดนโยบายเร่งรัดของรัฐมนตรี 2023-12-21
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล 2023-12-19
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แนวทางการดำเนินการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง” 2023-12-16
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 2023-12-16
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพนมทวน และเทศบาลตำบลพนมทวน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคี ในเขตพื้นที่อำเภอพนมทวน ณ “วัดบ้านทวน” (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ อำเภอท่ามะกา (๗ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาวินิจฉัยพักโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-15
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกำแพงแสน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคม 2023-12-15
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ครั้งที่ 2 2023-12-15
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ และปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น และโรงเรียนบ้านหัวหิน เพื่อดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรม “ใจพร้อม” ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๑ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2566 2023-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “Coffee Time @ Jamjuree Kanchanaburi” สภากาแฟ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการ SCGP “ปลูก ลด ร้อน” ร่วมกันปลูกต้นไม้ ๙๙๙ ต้นและสร้างฝายชะลอน้ำ ๙ ฝาย เพื่อฟื้นฟูผืนป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชุมชนกาญจนบุรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 2023-12-12
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม “คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” 2023-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดร้านกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขุดลอกหนองน้ำบริเวณลานป่าชุมชนพ่อปู่ (พระ ๕ องค์) เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูแล้งและป้องกันน้ำกัดเซาะถนนฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด 2023-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่อำเภอเลาขวัญ (๗ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ 2023-12-08
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ / พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ (JSOC) และแผนปฏิบัติการเร่งด่วนกรมคุมป 2023-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี (๔ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (๕ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-06
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2023-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ (๖ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2566 2023-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ "วันนวมินทรมหาราช" 2023-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวและร่วมกิจกรรม งานเดิน-วิ่ง Olympic Day 2023 ณ สกายวอล์ค เมืองกาญจนบุรี (๒ ธันวาคม ๒๕๖๖) 2023-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนกฎหมาย สร้างความเข้าใจกับประชาชนและสังคม ตามนโยบาย Quick Win ณ ที่ว่าการอำเภอ บางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนกฎหมาย สร้างความเข้าใจกับประชาชนและสังคม ตามนโยบาย Quick Win ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-12-01
คุมประพฤติสมุทรสาคร ปฏิบัติการขับเคลื่อนกฎหมาย และสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสังคม 2023-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม "เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร" 2023-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประสานบูรณาการการทำงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ จังหวัดกาญจนบุรี (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประสานบูรณาการการทำงานกับเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-29
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 10/2566 2023-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม รับรายงานตัวนักโทษเด็ดขาดที่เข้าโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” 2023-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2566 2023-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนการสร้างการรับรู้นโยบาย Quick Win ของกรมคุมประพฤติ และจัดทำแผนสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคี “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด” และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-28
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอศรีสวัสดิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม การออกสลากบำรุงกาชาดการกุศลฯ (ฝ่ายควบคุมการแจกรางวัล) 2023-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประสานบูรณาการการทำงานกับศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประสานบูรณาการการทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเพื่อรับรางวัลระดับกรม (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมพิจารณาการพักการลงโทษกรณีปกติ พักการลงโทษกรณีพิเศษโครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม" และลดวันต้องโทษจำคุก ครั้งที่ 2/2567 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางของผู้อำนวยการฯ สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคี “วัดหนองหูช้าง” ซึ่งเป็นหน่วยงานรองรับผู้ถูกคุมความประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองปรือ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่สนุก” ทุกวันพฤหัสบดี 2023-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ร่วมใจสวมใส่เสื้อขาวทุกวันพุธเพื่อร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2023-11-22
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง และกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู:โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ณ สถานที่เพื่อการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี (วัดหน่อพุทธางกูร ) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฯ อำเภอเลาขวัญ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “โปรแกรมใจพร้อม” (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชนตำบลหนองรี ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในคดีจราจร และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-16
คุมประพฤติ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในร้านกาชาดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-16
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-11-16
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2023-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมสัญจร เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ความปลอดภัยทางถนน (เมืองจราจรจำลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2023-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมจัดทำแผนทำงานบูรณาการร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยี “Next Generation 2023”(Eco Tech) (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แก้ไขปัญหาข้อพิพาทในชุมชน 2023-11-10
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-09
สนง.คป.ประจวบฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-09
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ อำเภอสังขละบุรี (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-09
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน 2023-11-09
สนง.คป.ประจวบฯ ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย เยี่ยมไข้มารดาของนางสาวธมลพรรณ พลศรี 2023-11-08
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการ่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2023-11-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามพราน(วัดคลองอ้อมใหญ่) จังหวัดนครปฐม โดยพบปะเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-11-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ออกเยี่ยมเยียน ผู้ถูกเฝ้าระวัง (JSOC) 2023-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “Morning Talk” สภากาแฟ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหญ้าไซ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหญ้าไซ (วัดทัพหลวง) อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-11-07
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญงานกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ วัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี) (๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-04
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง บูรณาการร่วมกันกับวัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี) จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ วัดเทวธรรม (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-04
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการ่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2023-11-03
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมพิธีการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล 2023-11-03
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกรมคุมประฤติ 2023-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ อำเภอท่ามะกา (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) 2023-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมทำแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-11-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา 2023-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม่) (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี(วัดชายทุ่ง) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดน้อย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บึงบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามชุก(วัดสามชุก) อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามชุก (วัดสามชุก) อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 2023-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “โปรแกรมใจพร้อม” ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)/ ทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอเลาขวัญ /ทูบีนัมเบอร์วัน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2023-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-10-25
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ 2023-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช ประจำปี 2566” ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามด้านหน้าศาลา 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ วัดดงเย็น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และวันปิยะมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-19
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันนวมิทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม 2023-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 2023-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนเจดีย์ ณ บ้านพักในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดรายการวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ FM 102.25 MHz ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโคกโคกเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-10-12
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 2023-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฯ อำเภอทองผาภูมิ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเยี่ยมเยียนประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี 2023-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม “Morning Talk” สภากาแฟ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-11
คุมประพฤติสมุทรสาคร ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-10-10
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566 2023-10-10
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการ่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2023-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฯ อำเภอห้วยกระเจา (๘ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๖) 2023-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฯ อำเภอพนมทวน (๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-06
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการฯ ในโอกาสรับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-10-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และแจกข้าวสาร เพื่อการสงเคราะห์ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ (๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายกระทรวงยุติธรรม จากพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-05
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษฯ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๖) 2023-10-05
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการ่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2023-10-04
สนง.คป.ประจวบฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2566 2023-10-04
สนง.คป.ประจวบฯ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" 28 กันยายน 2566 2023-10-04
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" 28 กันยายน 2566 2023-10-04
สนง.คป.ประจวบฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-10-04
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี I'AM D.O.P. Happy Heart ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ สัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานฯ อำเภอทองผาภูมิ (๒๖ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (วัดชายทุ่ง) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๘ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (๒๘ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี 2566 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี 2566 2023-09-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย/ร้องเรียนต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์โดยตรง หรือยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงาน 2023-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน และเทศบาลตำบลพนมทวน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (๗ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-09-27
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์รับรายงานตัวฯ อำเภอศรีสวัสดิ์ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๒ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขฟื้นฟูกลุ่มผู้เสพ/ติดยาเสพติด (๒๑ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๘ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมติดตามผล ครั้งที่ ๑ สำหรับผู้ผ่านการเข้ารับการอบรม โครงการสานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ” (๔-๘ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ในหัวข้อวิชา “การดำเนินการเศร 2023-09-15
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟู แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เก็บผักตบชวา และปลูกต้นไผ่เพื่อปรับภูมิทัศน์ 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 2023-09-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี,เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายฯ (๑๔ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-15
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๑ แห่ง (๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการสภากาแฟ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-15
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 2023-09-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน (๑๒ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-13
พิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ ผู้พ้นคุมความประพฤติ อำเภอห้วยกระเจา (๘ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี (๕ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-13
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-09-06
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-06
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-09-01
พิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖) (พิธีเปิดโครงการฯ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-08-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมฯ ของหน่วยงานพหุภาคีระยะเวลา 15 วัน รุ่น 2 2023-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมธรรมะและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร “ธรรมะชำระใจและสร้างวินัยจราจร” 2023-08-31
ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการกลางที่มีพื้นที่ปฎิบัติงานในจังหวัดนครปฐม 2023-08-28
ผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 2023-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและสร้างฝายชะลอน้ำ อำเภอหนองปรือ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-22
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 2023-08-22
พิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต” 2023-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต ๗ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-08-18
พิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมฯ ของหน่วยงานพหุภาคีระยะเวลา 15 วัน 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "สวัสดียามเช้า ชาวคุมประพฤติคอนถม" 2023-08-10
คุมประพฤติสมุทรสาคร เปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-08-10
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร 2023-08-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอท่ามะกา (๔ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-06
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-08-05
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และหัวหน้างานในสังกัดส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมฯ 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ และรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแข่งขันกีฬา “วันรพี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (กีฬาเปตอง) (๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ของกรมคุมประพฤติ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขตพื้นที่ ๗ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง เลขานุการกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอำนวยการพัฒนาพฤตินิสัยผู้เสพยาเสพติด และคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมานิเทศให้ความรู้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดก 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ในเขตอำนาจศาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ในเขตอำนาจศาลจังหวัดทองผาภูมิ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 2023-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ในหัวข้อวิชา “การดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ 2023-07-20
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง บูรณาการร่วมกันกับวัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีปิดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 2023-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมงาน มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-07-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกำแพงแสน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-13
พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเฝ้าระวังผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน (๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเฝ้าระวังผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน (๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-07-12
สนง.คป.ประจวบฯ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-11
สนง.คป.ประจวบฯ จัดพิธีปิดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพุทธมณฑล รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-07-11
คุมประพฤติสมุทรสาคร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟู ณ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว 2023-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน และเทศบาลตำบลพนมทวน จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ (๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ,หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2023-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อำเภอท่ามะกา (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม "1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์" โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อำเภอหนองปรือ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ วัดทองผาภูมิ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-05
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสำหรับคดีต่าง ๆ : โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรม “ใจพร้อม” (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อำเภอเลาขวัญ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจ ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ ราย (๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-04
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา บูรณาการร่วมกันปกครองอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-03
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก และประชุมพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันกระทำความผิดซ้ำ 2023-06-28
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ ผู้พ้นคุมความประพฤติ อำเภอท่าม่วง (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-27
ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการกลางที่มีพื้นที่ปฎิบัติงานในจังหวัดนครปฐม 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง–พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2566 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 เข้าศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ในหัวข้อวิชา “การดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง ส 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง–พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ กิจกรรมฝึกสมาธิและรับฟังธรรมะ (คืนที่ ๓) (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ (Season2) (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง–พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-21
อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ “งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีเกษตรกรรม อำเภอเลาขวัญ และกิจกรรมเลาขวัญมุมมองใหม่แห่งกาญจนบุรี” (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (JSOC) 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการแข่งขันการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จังหวัดนครปฐม 2023-06-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เพื่อเข้าไปทำงานในสถานประกอบการตาม โครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม" และ 2023-06-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เข้าพบอัยการจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง (JSOC) 2023-06-16
โครงการนิเทศและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในโครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมธรรมะ และกฎหมายจราจร พร้อมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคม 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมรับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนครปฐม 2023-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันรับประทานอาหาร เพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันภายในสำนักงาน 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์ไหว้พระ 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมการจัดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด (๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษเด็ดขาดซึ่งเข้าข่ายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ ในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี (๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมฯ 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ พร้อมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคม 2023-06-07
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เยี่ยม ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามพราน (วัดคลองอ้อมใหญ่) โดยพบปะเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-06-07
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสำหรับคดีต่าง ๆ : โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรม “ใจพร้อม” (๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระพันปีหลวง สมเด็จพระราชินี และพระองค์ภา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทรโยค และสำนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมคณะ และร่วมประชุมการตรวจราชการฯ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-01
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-06-01
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 3 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วม​กิจกรรม​จิต​อาสา​พัฒนา ​เนื่อง​ใน​วัน​พระบาท​สมเด็จ​พระปกเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ติดตามตรวจผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๖ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานสวดอภิธรรมศพบิดาของพนักงานราชการถึงแก่กรรม 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขพื้นฟูพื้นฐาน) ครั้งที่ 5/2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญถวายอาหารและฟังธรรม 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายอำเภอเลาขวัญ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินแนวทางการของบประมาณพัฒนาโครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-25
คุมประพฤติ ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด) ภายใต้ชื่อ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 2023-05-25
คุมประพฤติ เข้าพบนายอำเภอบ่อพลอย เพื่อขับเคลื่อนการประสานบูรณาการเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดยาเสพติดฯ ,พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง และแนะนำภาคีเครือข่ายภาคประชาชน (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-25
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรมทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสำหรับคดีต่าง ๆ : โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรม “ใจพร้อม” (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และหัวหน้างานในสังกัดส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนตูม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-05-24
นายอำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแนะแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเลาขวัญ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม จัดโครงการอบรมธรรมะ หัวข้อ “หลักธรรมนำขีวิต” 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565-2566​ ส่วนที่เหลือ​ 2​ พร้อมรับเกียรติบัตร 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ผ่านโปรแกรม Video Conference 2023-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2023-05-22
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2566 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ในหัวข้อวิชา “การดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2566 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2566 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 4/2566 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงเรียนบ้านบน อำเภอกุยบุรี 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ เขาบางเบิด อำเภอบางสะพานน้อย 2023-05-15
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ตรวจดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด โครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ 2023-05-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอทธมณฑล (ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล) โดยพบปะเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-05-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายอำเภอท่ามะกา เพื่อขับเคลื่อนการประสานบูรณาการเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ,หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2023-04-28
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว กิจกรรม “เปิดบ้านลาดหลุมแก้ว” รุ่นที่ ๒ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ (๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๗ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญถวายอาหารและฟังธรรม ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเข็มพร้อมประกาศเกียรติคุณที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๒๕ ปี และเกียรติบัตรดีเด่นอาสาสมัครคุมประพฤติ (๒๗ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว กิจกรรม “เปิดบ้านลาดหลุมแก้ว รุ่นที่ ๒” 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านลาดหลุมแก้ว รุ่นที่ 2” (Open House) 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่” เนื่องใน “เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖” (๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ และร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๒ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนหน้าสนามกีฬากลีบบัว (๑๑ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผ่านจอภาพ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี (๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอห้วยกระเจา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานฯ ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อพลอย จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๒ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดการอบรมโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับจังหวัด (๒๑ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี และอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งฯ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ อัยการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดกาญจนบุรี (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ คดียาเสพติด (มาตรา ๕๖) ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโปรแกรม “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรม พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำฯ (JSOC) (๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบ 141 ปี ศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีงานทำบุญอดีตเจ้าอาวาส ผู้มีอุปการะคุณ และงานฉลองสมณศักดิ์ 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดนครปฐม 2023-04-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกำแพงแสน (วัดบ่อน้ำจืด) โดยพบปะเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมนมัสการเจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำจืด 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และหัวหน้างานในสังกัดส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรดีเด่น และการอบรม พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำฯ (JSOC) (๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สำนักสงฆ์ดอนเหียง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันอาทิตย์ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566 และพิธีเปิดนิทรรศการวาดเส้นเล่นศิลป์ ครั้งที่ 2 (KID ART EXHIBITION 2023) 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-04-18
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดนครปฐม 2023-04-12
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี รับรายงานตัว ร่วมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนนนครชัยศรี - ดอนตูม (ด้านหน้าวัดสัมปทวน) และทำงานบริการสังคม 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพุทธมณฑล รับรายงานตัวและร่วมเดินรณรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน ร่วมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างจิตอาสา 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายอำเภอสังขละบุรี เพื่อประสานความร่วมมือในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ อำเภอสังขละบุรี 2023-04-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผบ.เรือนจำอำเภอทองผาภูมิและผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ (๓ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-04-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้สองข้างทางถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า เนื่องในวันจักรี 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ออกพื้นที่ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 2023-03-31
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยนายวิโรจน์ บัวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และเจ้าพนักงานตำรวจ สภ.ท่าฉลอม เชิญตัวผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน เพื่อนำตัวส่งเข้ารับกา 2023-03-28
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 2023-03-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติพบหัวหน้าส่วนราชการเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) ของ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหิน – เขาสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสามสิบหาบ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-03-16
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 31 ปี พ.ศ. 2566 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ,หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 และหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพุทธมณฑล รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสภาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 132 ปี และวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนเจดีย์ (วัดนเรศสุวรรณาราม) ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.JSOC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมอบรมมารยาทไทยและการปฏิบัติในงานพิธี 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดรายการวิทยุ เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. JSOC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เดินทางเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม หัวหน้าศาลแขวงนครปฐม และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของราชการส่วนภูมิภาคและราชการท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติ อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-03-08
คุมประพฤติ ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด) ภายใต้ชื่อ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐม (พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ฯ) และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 2023-03-08
สำนักคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบอัยการจังหวัดกาญจนบุรี และ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ (08/03/2566) 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี (๑ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (๑ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมเยียนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (๗ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566 “พระบิดาแห่งการช่างไทย” 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรน 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - บางบัวทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันสวมใส่ผ้าลายขอลายผ้าพระราชทาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ เรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.JSOC 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างเครือข่ายนำสิ่งที่ดี มีประโยชน์ให้กับนักเรียนและเยาวชน 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2566 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ยางสามยอด ต้นไม้ทรงคุณค่า รุกขมรดก แผ่นดินใต้ร่มพระบารมี 1 ใน 63 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ศาลพ่อปู่ยางสามยอด อำเภอเมือง จังหว 2023-02-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตร,อาหารเครื่องดื่มและเสื้อผ้ามือสองราคาถูก มาเปิด ตลาดนัด TO BE NUMBER ONE @คุมประพฤติกาญจนบุรี 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี หรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) และร่วมกันใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงสื่อสัญลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.JSOC กับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี หรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของราชการส่วนภูมิภาคและราชการท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออู่ทอง (วัดโคกสำโรง) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรมประกวดการทำอาหาร Street Food (Season2) สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระดับภาค) ซึ่งดำเนินโครงการฯ โดยคณะกรรมการและชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๗ 2023-02-20
คณะกรรมการและชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 7 จัดโครงการอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระดับภาค) 2023-02-18
คุมประพฤติสมุทรสาคร ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-02-16
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-02-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมธรรมะและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร “ธรรมะชำระใจและสร้างวินัยจราจร” 2023-02-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการ และบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของราชการส่วนภูมิภาคและราชการท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 2023-02-15
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-02-14
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม TO BE TO Love ห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมแบ่งปัน มอบขนมคุกกี้ และลูกอมทอฟฟี่ ในวันแห่งความรัก แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งต่อการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 2023-02-14
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-02-13
โรงพยาบาลนครปฐม ขอความร่วมมือสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐมเป็นวิทยากรโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอก (Matrl program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม มอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อน ให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างจิตอาสา 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพิธีสวนสนามณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-10
คุมประพฤติสมุทรสาคร ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของราชการส่วนภูมิภาคและราชการท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 3 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายนิมิต ทัพวนานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ และร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวมและรายงานข้อมูลของฐานข้อมูลโครงการฯ 2023-02-06
คุมประพฤติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙๙ รูป (๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพร ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างเครือข่ายนำสิ่งที่ดี มีประโยชน์ให้กับนักเรียนและเยาวชน 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจัดรายการวิทยุ เรื่องกฎหมายใกล้ตัว พ.ร.บ.JSOC 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 7 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมวิชาชีพ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน street food (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการกลางที่มีพื้นที่ปฎิบัติงานในจังหวัดนครปฐม 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพร ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนตูม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2023-01-25
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-24
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายเพลพระภิกษุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ,ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือแนวทางบูรณาการ การอำนวยความยุติธรรมร่วมกัน 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม Cisco Webe 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวมและรายงานข้อมูลของฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม Cisco Webe 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำทุกวันพฤหัสบดี 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-19
คุมประพฤติสมุทรสาคร ตรวจคัดกรองโรคเพื่อสุขภาพของบุคลากร 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันยุทธหัตถีหรือวันกองทัพไทย ณ กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม กรณีปรกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบที่ 1 ) เขตตรวจราชการที่ 4 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์,ซ่อมแซมเส้นจราจรและทาสีขอบทางเท้าบริเวณโดยรอบศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการอำนวยความยุติธรรมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครปฐม 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และประชุมคัดเลือกประธานฯ จังหวัดกาญจนบุรี (๑๒ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรายการ ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว ทางสวท.กาญจนบุรี (13 มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดสำนักงานครบ 17 ปี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ จังหวัดนครปฐม 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำทุกวันพฤหัสบดี 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (TO BE NUMBER ONE ) 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครปฐม ชุดที่ 2 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (๙ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (๙ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (๑๐ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๖ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การสนับสนุนทรัพย์ ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (๕ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหินแท่นลำภาชี เนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” (เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 และปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำทุกวันพฤหัสบดี 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพร ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะทำงานกำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครปฐม 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ประจำจุดตรวจตามแผนปฏิบัติการฯป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-03
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และจิตอาสา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ บริเวณด้านข้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ จุดเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนณ บริเวณทางแยกทางร่วม ถนนอาทิวราห์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธี ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ พื้นที่อำเภอทองผาภูมิ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร(กิจกรรมแก้ไขพื้นฟูผู้กระทำผิด)ครั้งที่ 2/2566 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมธรรมะ และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-28
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยปลา ร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาณ เขตอภัยทาน หน้าวัดธรรมมงคล ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยปลา ร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาณ เขตอภัยทาน หน้าวัดธรรมมงคล ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM”และ”ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (TO BE NUMBER ONE ) 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพ 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3/2566) 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ จากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู พื้นฐาน (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ (Kick off) ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ บริเวณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้างานสังกัดส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 10/2565 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบอัยการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 และคารวะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภารกิจกรมคุมประพฤติ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และนวัตกรรมเครื่องติดตาม EM (Electronic Monitoring) 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับพรจากท่านหัวหน้าศาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2566 2022-12-22
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ เพื่อคัดเลือกประธานฯ และคณะกรรมการฯ 2022-12-21
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอพนมทวน เพื่อคัดเลือกประธานฯ และคณะกรรมการฯ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครปฐม – โครงการ “นครปฐมร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 2022-12-21
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายวิโรจน์ บัวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์และอำนวยการ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัต 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายจราจร และอบรมหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 1/2566 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ปข./ผอ.ศป.ปส.อ. 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาการเปรียญวัดหลักเมตร (ธ) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเรือนจำกลางนครปฐม ร่วมงานพิธีรำลึกคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งตัวฯ ไปศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-12-16
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอท่าม่วง เพื่อคัดเลือกประธานฯ และคณะกรรมการฯ 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2566 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (กพยจ) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการโปรแกรม “สานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติไปศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย(ลาดหลุมแก้ว) 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนเจดีย์ (วัดนเรศสุวรรณาราม) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ( รุ่นที่ 3 ) 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด ครั้งที่ 2/2566 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมธรรมะและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร “ธรรมะชำระใจและสร้างวินัยจราจร” 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 4/2566 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meeting 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ 2022-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน” 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำ ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำ ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 2022-12-08
คุมประพฤติสมุทรสาคร กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (Kickoff ITA 2023) 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน และดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ ทำงานบริการสังคม 2022-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร กิจกรรมรับรายงานตัว และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2022-12-06
คุมประพฤติ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และติดตามผลการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพระยะ ๑ เดือน เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ ๑ ราย (๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมธรรมะและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร “ธรรมะชำระใจและสร้างวินัยจราจร” 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนเทศา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2022-12-02
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2022-12-02
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-12-02
คุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องใน “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จัดกิจกรรมจิตอาสานำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดจำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู พื้นฐาน ( ครั้งที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า (วัดกลาง) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2022-12-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกระทุ่มแบน 2022-12-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชื่นค้า ชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 3/2566 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 48 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพุทธมณฑล 2022-11-30
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-29
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม 2022-11-29
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม 2022-11-29
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-28
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครปฐม 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 2022-11-25
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกำแพงแสน 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-24
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2022-11-24
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภารกิจกรมคุมประพฤติ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และนวัตกรรมเครื่องติดตาม EM (Electronic Monitoring) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนตูม 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี 2022-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐมและอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2022-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 2/2566 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพมารดาพนักงานราชการถึงแก่กรรม 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนกาญจน์ แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-11-17
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ 2022-11-17
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประสานและส่งตัวผู้เข้ารับบริการ ณ บ้านกึ่งวิถีสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 19 วัดใหม่ห้วยลึก 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 2022-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 1/2566) 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด นำไปเป็นของรางวัลในร้านกาชาดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นำสิ่งของเข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ 2022-11-15
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีและร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช" 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู พื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมธรรมะ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน พัสดุ และงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน และพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และพื้นที่อำเภอหนองปรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมทำบุญมารดาข้าราชการถึงแก่กรรม 2022-11-10
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2566 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนพุทรา ร่วมหารือในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการทำงานบริการสังคมในพื้นที่ (MOU) 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2565 2022-11-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมแนวทางการใช้งาน(EM) ในปีงบประมาณ 2566 และเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมประกวดการทำอาหาร Street Food (Season2) สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกไปประกวดในระดับภาค 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า (วัดกลาง) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้อนรับ ท่านกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ พุทธสถานวโนทยาน สระแก้วศรีสรรเพชญ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม “ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565” 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 2022-10-31
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าประกวด Street Food สร้างอาชีพ Season 2 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดรายการวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ FM 102.25 MHz 2022-10-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญงานกฐิน วัดเทวธรรม 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชาติ พ.ศ.2565 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-10-21
กรมคุมประพฤติ สร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี สงเคราะห์เงินทุนด้านการประกอบอาชีพ จาก มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ ๑ ราย 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-20
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวัดหยุดยาว “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2022-10-20
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและวางแนวทางการป้องกันเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง 2022-10-20
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี 2022-10-20
คุมประพฤติและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมด้วยจิตอาสา ร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-20
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงาน สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าประชุมหารือวางแผนปฏิบัติการงานยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม ครั้งที่ 1 / 2566 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2022-10-20
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดงานประกวดการทำอาหาร StreetFood สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเดิมบางนางบวช 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีข้าร่วมพิธีทำบุญและเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-07
เปิดศูนย์คุณประพฤติภาคประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว และกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-10-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในโรงงานอุตสาหกรรม 2022-10-05
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี ๒๕๖๕ (Thai National Flag Day) 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพมารดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด รายการคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขพื้นฟูพื้นฐาน 2022-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม "กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65" 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม "กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65" 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอบางปลาม้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-06