รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน” 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำ ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำ ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 2022-12-08
คุมประพฤติสมุทรสาคร กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (Kickoff ITA 2023) 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน และดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ ทำงานบริการสังคม 2022-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร กิจกรรมรับรายงานตัว และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2022-12-06
คุมประพฤติ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และติดตามผลการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพระยะ ๑ เดือน เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ ๑ ราย (๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมธรรมะและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร “ธรรมะชำระใจและสร้างวินัยจราจร” 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนเทศา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2022-12-02
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2022-12-02
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-12-02
คุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องใน “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จัดกิจกรรมจิตอาสานำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดจำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู พื้นฐาน ( ครั้งที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า (วัดกลาง) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2022-12-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกระทุ่มแบน 2022-12-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชื่นค้า ชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 3/2566 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 48 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพุทธมณฑล 2022-11-30
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-29
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม 2022-11-29
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม 2022-11-29
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-28
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครปฐม 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 2022-11-25
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกำแพงแสน 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-24
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2022-11-24
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภารกิจกรมคุมประพฤติ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และนวัตกรรมเครื่องติดตาม EM (Electronic Monitoring) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนตูม 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี 2022-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐมและอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2022-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 2/2566 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพมารดาพนักงานราชการถึงแก่กรรม 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนกาญจน์ แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-11-17
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ 2022-11-17
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประสานและส่งตัวผู้เข้ารับบริการ ณ บ้านกึ่งวิถีสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 19 วัดใหม่ห้วยลึก 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 2022-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 1/2566) 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด นำไปเป็นของรางวัลในร้านกาชาดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นำสิ่งของเข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ 2022-11-15
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีและร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช" 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู พื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมธรรมะ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน พัสดุ และงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน และพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และพื้นที่อำเภอหนองปรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมทำบุญมารดาข้าราชการถึงแก่กรรม 2022-11-10
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2566 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนพุทรา ร่วมหารือในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการทำงานบริการสังคมในพื้นที่ (MOU) 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2565 2022-11-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมแนวทางการใช้งาน(EM) ในปีงบประมาณ 2566 และเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมประกวดการทำอาหาร Street Food (Season2) สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกไปประกวดในระดับภาค 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า (วัดกลาง) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้อนรับ ท่านกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ พุทธสถานวโนทยาน สระแก้วศรีสรรเพชญ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม “ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565” 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 2022-10-31
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าประกวด Street Food สร้างอาชีพ Season 2 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดรายการวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ FM 102.25 MHz 2022-10-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญงานกฐิน วัดเทวธรรม 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชาติ พ.ศ.2565 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-10-21
กรมคุมประพฤติ สร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี สงเคราะห์เงินทุนด้านการประกอบอาชีพ จาก มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ ๑ ราย 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-20
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวัดหยุดยาว “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2022-10-20
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและวางแนวทางการป้องกันเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง 2022-10-20
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี 2022-10-20
คุมประพฤติและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมด้วยจิตอาสา ร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-20
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงาน สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าประชุมหารือวางแผนปฏิบัติการงานยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม ครั้งที่ 1 / 2566 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2022-10-20
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดงานประกวดการทำอาหาร StreetFood สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเดิมบางนางบวช 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีข้าร่วมพิธีทำบุญและเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-07
เปิดศูนย์คุณประพฤติภาคประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว และกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-10-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในโรงงานอุตสาหกรรม 2022-10-05
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี ๒๕๖๕ (Thai National Flag Day) 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพมารดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด รายการคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขพื้นฟูพื้นฐาน 2022-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม "กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65" 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม "กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65" 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอบางปลาม้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการสัมมนาอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ สัญจร พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป 2022-09-06
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับนายสิทธิพงษ์ อุ่นอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมมอบของขวัญเป็นที่ระลึก เนี่องในโอกาสออกไปปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานแห่งใหม่ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรภาค 7 2022-09-05
จัดกิจกรรมอบรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) 2022-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕) 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามชุก 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอด่านช้าง 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองพี่น้อง 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดรายการวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ F.M.๑๐๒.๒๕ MHz 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออู่ทอง 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเดิมบางนางบวช 2022-08-29
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต ๗ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗๓" 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนไร่แสงสว่าง 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนเจดีย์ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "อาสาทำความดี ๓๐ ปี กรมคุมประพฤติ" ร่วมบริจาคสิ่งของเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-23
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-18
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี 2022-08-17
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-17
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-17
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต ๗ 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๖๙ และยุติธรรมพบประชาชน 2022-08-10
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๖ ราย (๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาส "วันรพี" 2022-08-09
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมความรู้ “โครงการสร้างการเรียนรู้จิตอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี” 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างการเรียนรู้จิตอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันรพี ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ออกพื้นที่ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหญ้าไซ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานวันรพี ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานคุมประพฤติ”(ศพบ.) ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-08-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๕ ราย (๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันรพี ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ารับการตรวจราชการ(ตรวจติดตาม) 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONEและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 70 พรรษา 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวเเละทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองพี่น้อง 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานงานร่วมกับกองบิน 5 เตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา ล้านซีซี 2022-07-19
สำนักงานคุมพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2565 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศาลจังหวัดทองผาภูมิ 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจา จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่ฯ และกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับการตรวจราชการของ นางนริศา ปานสอาด ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และพาผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมร่วมกับทีมวิทยากร เตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และเศรษฐกิจพอเพียง(งดเหล้าเข้าพรรษา/ลด ละ เลิก อบายมุข/การขับขี่ปลอดภัย) โดยบูรณาการร่วมกับและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 7 2022-07-06
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ อำเภอท่ามะกา 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นางนริศา ปานสอาด ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินการฯ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) 2022-06-29
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕) 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย (ธรรมาภิบาล/เรื่องร้องเรียน) เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่ ระดับประเทศ 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติภายใต้ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ปี 2565 2022-06-21
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามพราน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดราชบุรี 2022-06-20
คุมประพฤติ บูรณาการกับบ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม) และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัด ภายใต้โครงการ "อาสาทำความดี ๓๐ ปีกรมคุมประพฤติ" 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดประชุมร่วมจัดทำการประเมินองค์กรคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม และรณรงค์ต่อต้านเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2022-06-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไทรโยค 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Sharing) ด้านการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ต่อต้านเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 2022-06-15
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ อำเภอศรีสวัสดิ์ 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยบูรณาการร่วมกับและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMER ONE ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น (WALK RUN AND BIKE) เนื่องในโอกาสกรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๐ ปี 2022-06-01
พิธีปิด “โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี”” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-06-01
กิจกรรม “พิธีจุดเทียนอุดมการณ์” ภารกิจของวันที่สิบเอ็ด (๒๗ พฤษภาคม๒๕๖๕) โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-06-01
ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ให้เกียรติมาเยี่ยมชม การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “ช่างแอร์” ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ (Online Conference) เพื่อให้ความรู้การใช้แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 2022-06-01
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ประสานความร่วมมือสถานประกอบการ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-05-27
กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น“อาชีพช่างแอร์ ติดตั้ง ล้าง และซ่อมแอร์บ้าน” ภารกิจของวันที่เก้า (๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๕) โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-05-26
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอส 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2022-05-25
ผอ.ปปส.ภาค๗ ให้เกียรติมาเยี่ยมและมอบน้ำดื่มให้แก่คณะผู้จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการร่วมกับและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-25
กิจกรรมการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ/คำสอน/พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ภารกิจของวันที่เจ็ด (๒๓ พฤษภาคม๒๕๖๕) โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-05-25
กิจกรรม“การป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน/วิธีการดับไฟ” ภารกิจของวันที่เจ็ด (๒๓ พฤษภาคม๒๕๖๕) โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-05-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ,พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย 2022-05-24
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-24
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสอบปากคำผู้อุปการะนักโทษ 2022-05-24
คุมประพฤติ จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี และสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี จัดโครงการ TO BE NUNBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ 2022-05-12
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 2022-05-11
คุมประพฤติ ดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนอำเภอไทรโยค 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-06
โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-06
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน และพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-05
ผอ.คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติจัดโครงการฯ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” 2022-05-04
ผอ.คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย "อาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ" และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 2022-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประกวดโครงการ To Be Number one ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทกรมคุมประพฤติ ในรูปแบบออนไลน์ 2022-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามพราน (วัดคลองอ้อมใหญ่่) 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามพราน จัดกิจกรรมพาผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย 2022-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานงานเตรียมจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2022-04-27
2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-21
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอด่านมะขามเตี้ย 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ “อสค.ขนบ อินทรบุตร” 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร และอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมสอบผู้อุปการะนักโทษ 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน(MOU) กับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในคดีทางเพศ 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 2022-04-12
คุมประพฤติสมุทรสาครร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-11
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอท 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์จราจร ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM” 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2022-04-07
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕) 2022-04-07
คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้และกฏหมายจราจร 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับการสงเคราะห์เงินทุนด้านการประกอบอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ ๑ ราย (๔ เมษายน ๒๕๖๕) 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-07
คุมประพฤติเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 2022-03-31
จัดกิจกรรมอบรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” 2022-03-31
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจเรื่อง ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2022-03-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) ของ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕) 2022-03-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-03-28
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 2022-03-26
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-25
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครสร้างภาคีเครือข่ายด้านอาชีพ 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเพื่อบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ผ่านระบบออนไลน์ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ระดับสำนักงาน เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมโครงการ อาสาทำความดี 30ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โดยบูรณาการร่วมกับและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ เพื่อออกรายการท่องชายฝั่ง ฟังเรื่องเด่น 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดสถานที่จุดคัดแยกขยะ 2022-03-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) สำหรับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ (๘ มีนาคม ๒๕๖๕) 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดรายการวิทยุ เรื่องกฎหมายใกล้ตัว ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM102.25 MHz 2022-03-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ด้วยโปรแกรม Google Meet 2022-03-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒ มีนาคม ๒๕๖๕) 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2022-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมใจ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” 2022-03-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามมาตรการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อต่อต้านการทุจริต (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 2022-03-01
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-02-28
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม การฝึกจิต ทำสมาธิ หลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” 2022-02-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ และร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๓ 2022-02-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Sharing) ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติสำหรับธุรการคดี 2022-02-28
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเข้าร่วมโครงการ “อาชีวะต้านยาเสพติด” ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 2022-02-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๓๐ ปี กรมคุมประพฤติ 2022-02-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-02-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference System) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล 2022-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ป้องกันการแพร่ระบาด 2022-02-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม และรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง และหน่วยงานภาคีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการ “ลด และคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ” 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ หัวข้อ“ธรรมะกับการพัฒนาชีวิตจิตและการงาน” 2022-02-22
คุมประพฤติประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจเรื่อง ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา 2022-02-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี ส่งมอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19) ATK (Antigen Test Kit) จำนวน ๗๐ ชุด ให้แก่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ เพื่อใช้ในกิจการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 2022-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “สุจริต โปร่งใส คุมประพฤติใสสะอาด” ร่วมใจสวมใส่เสื้อขาวทุกวันพุธ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 2022-02-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 2022-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินโครงการบ้านพอเพียงโดยร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ "อาสาทำความดี ๓๐ ปีกรมคุ 2022-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๗ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 2022-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมือง และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2022-02-17
คุมประพฤติ จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๐ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 2022-02-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 2022-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจำแนกผู้กระทำผิดและการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อจำแนกความเสี่ยงและสภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการ 2022-02-17
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบเงินรางวัลแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ชนะเลิศการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค ๗ 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม และรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม โครงการ”กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ Show & Share 2022-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่ามะกา 2022-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินโครงการบ้านพอเพียงโดยร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน ๒ หลัง ภายใต้โครงการ "อาสาทำความด 2022-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 2022-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ 2022-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมผ่านจอภาพ (Video Conference) 2022-02-11
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ประสานความร่วมมือสถานประกอบการ ในการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พักการลงโทษที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 2022-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในสังกัด ภาค ๗ และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๗ จัดงานประกวดการทำอาหารพร้อมทาน Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในสังกัด ภาค ๗ และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๗ จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-02-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๕ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 2022-02-04
คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ตลาดคุณยายไฮโซ (ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฯ) 2022-02-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัวโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรม อบรมมารยาทและการปฏิบัติในงานพิธี 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดรายการวิทยุ เรื่องกฎหมายใกล้ตัว ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM102.25 MHz 2022-02-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค (ภาค ๗) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-29
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่ส่งคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมการสัมมนา “ทิศทางโทษประหารชีวิตกับบริบทของสังคมไทย” ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่าน Application Cisco Webex Meetings 2022-01-27
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-27
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฝึกอาชีพการก่อสร้าง (ก่อสร้างอาคาร) การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบไฟโซล่าเซลล์ และการให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการทำไม้กวาดทางมะพร้าว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO B 2022-01-26
คุมประพฤติสมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2565 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองลาน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับผู้พิการ "อาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ" (๒๔ มกราคม ๒๕๖๕) 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการสร้างการรับรู้และเข้าใจเรื่องการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง (ด้วย 2022-01-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองลาน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับผู้พิการ "อาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ" 2022-01-21
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 2022-01-20
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์งามคุมประพฤติ ในรายการ สมุทรสาคร ON AIR ของสำนักงานประชาสัมพันธ์​จังหวัดสมุทรสาคร 2022-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูแลและห่วงใย สร้างความผาสุกในองค์กร 2022-01-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดต่อประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2022-01-19
ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ เข้าพบมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ อวยพรและขอพรปีใหม่ ผอ.คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2022-01-19
คุมประพฤติ จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๐ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๕) 2022-01-19
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๑๘ มกราคม ๒๕๖๕) 2022-01-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๕) 2022-01-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 100% ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๔ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๕) 2022-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-01-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑๗ มกราคม ๒๕๖๕) 2022-01-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 100% ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๓ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ (๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) 2022-01-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ (๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) 2022-01-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ และรับพรจากอัยการจังหวัดกาญจนบุรี 2022-01-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม และรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดการทำอาหารระดับภาค 7 2022-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 2022-01-12
พิธีทำบุญ ครบรอบ 20 ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-01-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference System) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-01-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 100% ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๕) 2022-01-10
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดเขาพังเจริญผล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2022-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมอวยพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม และรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 2022-01-06
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 2022-01-06
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-06
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี พร้อมใจตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ 100% ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่หลังวันหยุดยาว เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ 2022-01-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-01-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน และติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM” 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมอวยพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 2022-01-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจ ATK ก่อนเข้าปฎิบัติงานวันแรก หลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 2022-01-04
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่ม จุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ณ จุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2022-01-04
คุมประพฤตินครปฐม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดนครปฐม 2021-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ“คุมประพฤติใส่ใจสร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติดEM” 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามผลการปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 2021-12-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2021-12-29
คุมประพฤติ จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๐ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 2021-12-29
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-28
คุมประพฤติรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2021-12-27
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร 2021-12-24
คุมประพฤติรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2021-12-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-23
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน ตลอดปี 2564โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE 2021-12-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2021-12-19
คุมประพฤตินครปฐม ประสานขอใช้สถานที่จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครปฐมรุ่นที่ ๒ 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม และรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-12-16
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-15
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับการตรวจราชการ จากกรมคุมประพฤติ 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมหลักสูตรเฉพาะด้าน สำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-12-14
โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 2021-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 2021-12-09
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมหลักสูตรเฉพาะด้าน สำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-12-09
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” 2021-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน” 2021-12-08
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2021-12-08
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-07
ร่วมประชุมหารือถึงการปฎิบัติงานและวางแผนการทำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 อำเภอกระทุ่มแบน ณ วัดดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2021-12-07
“โครงการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาคลองภาษีเจริญ” โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกระทุ่มแบน & ชมรมรักกระทุ่มแบน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกระทุ่มแบน (วัดดอนไก่ดี) 2021-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-07
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเมือง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-07
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” 2021-12-07
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-07
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น 2021-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖ 2021-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม จัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด 2019 2021-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมน้อมรำคุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครปฐมลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2021-12-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-02
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมเฉพาะด้าน 2021-12-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมการติดตามผลการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติรายภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ของกรมคุมประพฤติ 2021-12-02
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-12-02
คุมประพฤติ จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๐ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2021-12-02
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันปลูกต้นโมก ต้นไม้ประจำกรมคุมประพฤติ 2021-12-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน 1 ราย เข้ารับการฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัว ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน 2021-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2021-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัชต์) 2021-11-26
คุมประพฤติสมุทรสาครประสานความร่วมมือกับศาลจังหวัดสมุทรสาคร เผยแพร่ความรู้ 2021-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีผลการประเมินองค์กร “ระดับคุณธรรมต้นแบบ” 2021-11-26
คุมประพฤติสมุทรสาครร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการการตัดสินประกวดโครงการ To Be Number One 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2021-11-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2021-11-24
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 2021-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามกิจกรรมโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” 2021-11-18
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษระยะสั้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 2021-11-18
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2021-11-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2021-11-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๒๒ ราย (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 2021-11-16
คุมประพฤตินครปฐม ออกเยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงาน​บริการ​สังคม 2021-11-16
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผนึกกำลังจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกคน และภาคประชาชน 2021-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2021-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต 2021-11-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ (LinkageCenter) เพื่อใช้ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ด้วยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (LINE VDO Call) 2021-11-09
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-05
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง 2021-11-04
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 2021-11-02
คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๒ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 2021-10-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 2021-10-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมทีมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ และร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดชลบุรี 2021-10-27
คุมประพฤตินครปฐม เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน 2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติระดับภาคกลางและภาคตะวันตก ประจำปี 2564 ในรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 2021-10-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2021-10-25
กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔” 2021-10-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับสำนักงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มอบอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 2021-10-19
คุมประพฤตินครปฐม จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 2021-10-15
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมวางพวงมาลาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๙ 2021-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔) 2021-10-13
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ประสานวิทยากร และสถานที่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งได้รับการพักการลงโทษ กรณีพิเศษระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความรู้เกี่ยวกับชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน 2 ราย เข้ารับการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน 2021-10-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) 2021-09-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2021-09-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดำเนินกิจกรรมสอนงาน เรื่องการใช้โปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม Webex Meeting เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัดในรูปแบบออนไลน์ 2021-09-10
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-09-09
คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๓ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๙ กันยายน ๒๕๖๔) 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีผู้อบรมความประพฤติผิดเงื่อนไข 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร บูรณาการส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-09-07
คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๑ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๖ กันยายน ๒๕๖๔) 2021-09-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๔๕ ราย (๓ กันยายน ๒๕๖๔) 2021-09-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๗ ราย (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 2021-08-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในระบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติกับหน่วยงานในสังกัดฯ 2021-08-26
คุมประพฤติกาญจนบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ,ภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ และการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดฯ แก่นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔) 2021-08-25
คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๓ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 2021-08-20
คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๒ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) 2021-08-19
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-14
คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๑ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 2021-08-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 2021-08-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 2021-08-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ ราย (๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 2021-08-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ ราย (๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) 2021-08-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมการนำระบบการประชุมทางจอภาพ มาใช้กับงานคุมประพฤติ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จากกรมคุมประพฤติ 2021-07-31
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 2021-07-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ในระบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติกับหน่วยงานในสังกัดฯ 2021-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-07-16
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก กรณีพิเศษ จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๒๑ ราย (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 2021-07-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี นำผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น เข้าอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2021-07-13
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) เพิ่มเติม ในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่ตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ผ่านระ 2021-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ 2021-07-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 2021-07-09
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รักษ์ ผ้าไทย รักษ์ ความเป็นไทย” รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันแต่งกายด้วย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 2021-07-09
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม WEBEX 2021-07-08
คุมประพฤติสมุทรสาครสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวและชุมชน 2021-07-07
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม WEBEX 2021-07-07
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 2021-07-07
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก กรณีพิเศษ จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 2021-07-07
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 2021-07-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะเพียงพอเลี้ยงชีพ ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 2021-07-06
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว ลดวันต้องโทษ จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย (๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 2021-07-05
คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๔ ราย ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 2021-07-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 2021-07-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รักษ์ ผ้าไทย รักษ์ ความเป็นไทย” รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันแต่งกายด้วย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ 2021-07-05
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ (๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 2021-07-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ จากศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอท่ามะกา (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนขมิ้น) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยการนำระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยระบบซูม (Application Zoom) ตามแนวทางการจัดทำองค์ความรู้/แนวทางปฏิบัต 2021-07-05
คุมประพฤติ ร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษ และพิจารณาการลดวันต้องโทษจำคุก เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร โครงการ พัฒนาความรู้ สร้างแรงจูงใจและทบทวนบทบาทหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2/2564 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการทำอาหาร ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ และการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด แก่นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก กรณีพิเศษ จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๘๑ ราย (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-30
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 2021-06-30
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 2021-06-30
กรมคุมประพฤติ สร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ สงเคราะห์เงินทุนด้านการประกอบอาชีพ จาก มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ ๑ ราย และสงเคราะห์เงินทุนด้านการประกอบอาชีพ จากศูนย์แคร์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อปร 2021-06-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ ราย (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac วัคซีนโควิด-19 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม “Street food” 2021-06-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (Video Conference System) 2021-06-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-06-24
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2021-06-24
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2021-06-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๗ ราย (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-24
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-24
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-17
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 2021-06-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก กรณีพิเศษ จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๑๕ ราย (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-17
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ และกรณีศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-17
คุมประพฤติสมุทรสาครต่อต้านการทุจริต 2021-06-16
คุมประพฤติสมุทรสาคร ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2021-06-15
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-15
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 2021-06-15
คุมประพฤติสมุทรสาคร ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร สอบปากคำจำเลยระหว่างควบคุมตัวในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครด้วยกรานประชุมทางจอภาพผ่านระบบ Cisco Jabber 2021-06-15
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 2021-06-14
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 2021-06-14
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-14
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 2021-06-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอท่ามะกา (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนขมิ้น) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยการนำระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยระบบซูม (Application Zoom) ตามแนวทางการจัดทำองค์ความรู้/แนวทางปฏิบัติท 2021-06-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย (๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-05
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-05
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ และกรณีศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย (๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-05
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 2021-06-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย (๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-05
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๓ ราย (๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-03
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ และกรณีศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย (๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๒ ราย (๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) 2021-06-03
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ และกรณีศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-31
คุมประพฤติกาญจนบุรี และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ ท่าน อ.ส.ค.ไพบูลย์ อัจจิมากาญจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอศรีสวัสดิ์ และคณะฯ ในโอกาสที่มอบเงินสมทบช่วยเหลือจัดโครงการแข่งประกวด 2021-05-31
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ ราย (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-31
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-29
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (Video Conference System) 2021-05-29
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ และกรณีศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-29
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว ลดวันต้องโทษ/พักการลงโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๘ ราย (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-29
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๓ ราย (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-29
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ และกรณีศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ ท่าน อ.ส.ค.สมนึก แซ่เตียว ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอหนองปรือ และคณะฯ ในโอกาสที่มอบเงินสมทบช่วยเหลือจัดโครงการแข่งประกวดทำอาหาร “ 2021-05-29
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ และกรณีศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-29
คุมประพฤติ ร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษ และพิจารณาการลดวันต้องโทษจำคุก เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-29
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับชมสื่อวีดิทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-05-29
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๕ ราย (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 2021-05-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันแต่งกายด้วย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ 2021-05-21
คุมประพฤติ ดำเนินการประชุมทางจอภาพ ผ่าน Applications Cisco Jabber กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-21
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติฟื้นฟูฯ แก่นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-19
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2021-05-19
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 2021-05-18
คุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการนำระบบประชุมทางจอภาพมาใช้ในการพิจารณาคดีและการคุมประพฤติ 2021-05-18
คุมประพฤติ เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ ประสานงานเพื่อพิจารณาแนวทางการนำการสอบปากคำทางจอภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในการสอบปากคำจำเลยและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-05-18
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-18
คุมประพฤติ ดำเนินการแจ้งคำวินิจฉัย และนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-15
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 2021-05-15
คุมประพฤติ ดำเนินการแจ้งคำวินิจฉัย และนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-15
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 2021-05-12
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac วัคซีนโควิด-19 2021-05-12
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-05-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน ๒ ราย จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-08
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุกกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดมีโทษระยะสั้น จำนวน ๖๐ ราย จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี และจากเรือนจำ 2021-05-08
คุมประพฤติ ดำเนินการปฐมนิเทศแบบกลุ่มพร้อมทั้งแจ้งคำวินิจฉัย และนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-08
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอไทรโยค 2021-05-08
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-06
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน และพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอพนมทวน และศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอห้วยกระเจา 2021-05-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕ ราย (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-04
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 2021-05-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ ราย (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ ราย และจากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำ 2021-05-04
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 2021-05-04
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๓ ราย (๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) 2021-05-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี 2021-04-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อจำแนกความเสี่ยงและสภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการบทบาท Administrator และ User ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Zoom Meeting) 2021-04-28
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย (๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) 2021-04-26
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-04-26
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๗ ราย (๒๓ เมษายน ๒๕๖๔) 2021-04-24
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย (๒๒ เมษายน ๒๕๖๔) 2021-04-23
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑๙ เมษายน ๒๕๖๔) 2021-04-19
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑๔ เมษายน ๒๕๖๔) 2021-04-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน ๒๑ ราย และผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุกกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดมีโทษระยะสั 2021-04-19
คุมประพฤติ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”” 2021-04-10
คุมประพฤติกาญจนบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติฟื้นฟูฯ แก่นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๘ เมษายน ๒๕๖๔) 2021-04-09
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” 2021-04-09
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย (๗ เมษายน ๒๕๖๔) 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดร้านค้า TO BE ชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-09
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการทดลองนำร่องเพื่อนำระบบการประชุมทางจอภาพ (Zoom Meeting) มาใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างศาลยุติธรรมและสำนักงานคุมประพฤติ 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-04-07
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-04-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ ท่าน อ.ส.ค.นิวัน รักษ์พลเมือง ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอพนมทวน และคณะฯ ในโอกาสที่มอบเงินสมทบช่วยเหลือจัดโครงการแข่งประกวดทำอาหา 2021-04-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๕ เมษายน ๒๕๖๔) 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-04-02
รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-04-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ ท่าน อ.ส.ค.อุดม เจียมจงวัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา และคณะฯ ในโอกาสที่มอบเงินสมทบช่วยเหลือจัดโครงการแข่งประกวดทำอาหา 2021-04-01
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 2021-04-01
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-04-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกอาชีพ “ช่างเชื่อมโลหะ” แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกถึง “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-31
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (Video Conference System) 2021-03-29
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย (๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔) 2021-03-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก กรณีพิเศษ จากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๖๕ ราย (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔) 2021-03-29
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔) 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ (๒๕/๐๓/๒๕๖๔) 2021-03-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔) 2021-03-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก กรณีพิเศษ จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๗ ราย (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔) 2021-03-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ 2021-03-23
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-22
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 2021-03-22
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-03-17
คุมประพฤติ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-16
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี พ.ศ.2564 2021-03-15
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เยี่ยมให้กำลังใจ อ.ส.ค. อำเภอทับสะแก 2021-03-09
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๒ ราย (๔ มีนาคม ๒๕๖๔) 2021-03-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี,ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอกุยบุรี,องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-03-04
คุมประพฤติ ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒๔ ราย พร้อมทั้งคืนตัว ต้องตามมาตรา ๒๔ จำนวน ๒ ราย (๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 2021-03-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564” 2021-03-02
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 2021-03-02
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ ครั้งที่ 3/2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 2021-03-02
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-03-02
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมดำเนินการประชุมคัดเลือก ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ 2021-03-01
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-03-01
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-03-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๑ ราย (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-03-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-03-01
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายนคร สมบูรณ์เหลือ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองพี่น้องพร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามให้กำลังใจผู้ถูกคุมความประพฤติลดวันต้องโทษจำคุกที่ได้รับทุนสงเคราะห์ซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 2021-02-24
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ เนื่องจากผู้พ้นการคุมความประพฤติประกอบอาชีพทำสวนผัก 2021-02-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดำเนินกิจกรรมสอนงาน การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-24
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2021-02-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุกระยะสั้น จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๓๓ ราย (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-02-23
คุมประพฤติ ดำเนินการนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-02-23
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2021-02-23
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการอบรมธรรมะ “ธรรมะ ชำระใจ” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 2021-02-23
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดขอนแก่น 2021-02-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคีของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-02-18
คุมประพฤติ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-02-17
คุมประพฤติ ประสานขอความร่วมมือปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยชุดอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-02-17
คุมประพฤตินครปฐม จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-02-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 2021-02-16
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2021-02-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-02-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-02-11
นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติผู้ดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จำนวน 4 ราย 2021-02-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒๔ ราย (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-02-10
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มคุมความประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-10
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประสานให้อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการเขียนข้อมูลเบื้องต้นผู้ถูกคุมความประพฤติ (อ.ค.ป 2021-02-10
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี) 2021-02-08
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-02-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๔ ราย (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-02-04
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ติดตามผู้ขอรับทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพเลี้ยงหนูนา นายโยธิน เชิงชาญฤทธา ผู้เข้ารับการฟื้นฟู เลขทะเบียน 623/2562 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มคุมความประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอบางปลาม้า 2021-02-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) สำหรับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯและอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันบริจาคเงินสร้างห้องน้ำ 2021-02-01
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-01-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) 2021-01-28
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประสานจับกุมผู้เข้าเข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้ทำลายอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-01-27
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติมอบหมายให้กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประสานให้อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวั 2021-01-26
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี,นางสาวจุรี ภิรมย์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเดินทางไปเยี่ยมอาการป่วยของ นายอัมฤทธิ์ ม 2021-01-26
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2/2 ประจำปี 2564 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นปร 2021-01-26
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 2021-01-22
คุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในบทบาทการช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริง ด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิดในภารกิจสืบเสาะและพินิจ ผู้อุปการะของนักโทษฯ กรณีพักการลงโทษและ 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เปิดบริการ ร้านชานมไข่มุก แล้ววันนี้ (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ To Be Number One) 2021-01-20
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๓ ราย (๑๙ มกราคม ๒๕๖๔) 2021-01-20
อาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติภารกิจตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก (๑๙ มกราคม ๒๕๖๔) 2021-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มคุมความประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก 2021-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (สัญจร) ปร 2021-01-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑๓ มกราคม ๒๕๖๔) 2021-01-13
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑๒ มกราคม ๒๕๖๔) 2021-01-13
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๔ 2021-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสำลี ปานอำพันธ์ อาสาส 2021-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดการประชุมลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี 2021-01-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ ๓ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มคุมความประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีประ 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำนักงานฯจึงได้มอบทุน เป็นจำนวนเงิน 2,500บาท ซึ่งเป็นการส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพ มีงานทำ สามารถช่วยเหลือ 2021-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประฑฤติอำเภอหนองหญ้าไซ 2021-01-06
คุมประพฤติ ร่วมแถลงข่าวสรุปสถิติ และพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี 2021-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 2021-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-01-04
คุมประพฤติ ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ 2020-12-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมเลือกประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 2020-12-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก สามารถออกไปทำงานเลี้ยงครอบครัว และลดปัญหาแออัดในเรือนจำ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) 2020-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020-12-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) ให้กับนักโทษ ที่ได้รับการพักการลงโทษ ปล่อยตัวออกจากเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๓ ราย (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 2020-12-28
คุมประพฤติกาญจน์ ร่วมใจสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ 2020-12-24
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (สัญจร) และเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสวัสดิ์ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 2020-12-24
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2020-12-24
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก (๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) 2020-12-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก สามารถออกไปทำงานเลี้ยงครอบครัว และลดปัญหาแออัดในเรือนจำ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) 2020-12-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (Master Chef คุมประพฤติ) 2020-12-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี โดยศูนย์แคร์ ดำเนินการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ (รับจ้างซัก – รีดผ้า) ให้กับ ผู้พ้นการคุมความประพฤติ อำเภอท่ามะกา 2020-12-21
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-12-17
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 2020-12-16
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๑ ราย (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 2020-12-15
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 2020-12-14
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 2020-12-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมงาน จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 2020-12-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนและบทบาทของกรมคุมประพฤติ และกิจกรรมป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-09
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) 2020-12-09
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน” 2020-12-08
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) 2020-12-08
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม วันดินโลก ปี ๒๕๖๓ “keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” 2020-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฉีดวัคซีนINFLUVACป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ปี 2020 2020-12-08
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “กรมคุมประพฤติพร้อมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ” 2020-12-07