รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกติดตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ยังไม่มารับทราบเงื่อนไขและขาดการรายงานตัว 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกสืบเสาะสภาพแวดล้อมบ้านพักจำเลยและสอบถามผู้นำชุมชน 2023-03-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม/โครงการจิตอาสาตามรอยพระราชา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม ทำแนวกันไฟป่า 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ “คุมประพฤติสีขาว” 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเยี่ยมเยียนผู้ถูกเฝ้าระวังและผู้เสียหายตามพ.ร.บ.JSOC 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่บ้านพัก 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกสืบเสาะสภาพแวดล้อมบ้านพักจำเลย 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกติดตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ยังไม่มารับทราบเงื่อนไขและขาดการรายงานตัว 2023-03-24
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2023-03-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และรับรายงานตัวในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่ามออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ 2023-03-23
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 2023-03-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมประพฤติตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-22
สคป.กพเป็นวิทยากร โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 2023-03-22
สคป.กพ.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-22
สคป.กพ.จัดกิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน 2023-03-22
สคป.กพ.จัดระบบดำเนินการ ผู้ไม่มารับทราบเงื่อนไข 2023-03-22
สคป.กพ.เข้าพบผู้บริหาร 2023-03-22
สคป.กพ.จัดทำงานบริการสังคม 2023-03-22
สคป.กพ.รับรายงานตัว 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าว รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ “ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2566” 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ด้วยกระบวนการบ้านกึ่งวิถี 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรณรงค์ “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” ระดับอำเภอ 2023-03-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี วันที่ 15 มีนาคม 2566 และเนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ วันที่ 16 มีนาคม 2566 2023-03-17
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "คุมประพฤติรวมใจ ปันรักปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" 2023-03-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดตลาดนัดคนดี TO BE NUMBER ONE 2023-03-16
สคป.กำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองแสนขัน 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมอาสา ทำความดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตักบาตร และบำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคมบริจาคโลหิต เนื่องในวัน สถาปนากรมคุมประพฤติ ครอบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสร้างพัฒนาเครือข่าย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-03-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย 2023-03-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) และบุคคลใกล้ชิด 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเข็มและปฏิญาณตนให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสนับสนุนทุนเพื่อการสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์" 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-03-10
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมอาชีพ รับรายงานตัวแบบกลุ่ม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-03-09
สคป.กพ.จัดโครงการ “พัฒนาความคิด พิชิตภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 4 2023-03-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยปฏิบัติงานคดีในสำนักงานฯ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ” 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดล้างถนนในพื้นที่ (Big Cleaning Day) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 2023-02-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับเทศบาลตำบลฟากท่า 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-24
สคป.กพ.รับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2566 2023-02-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร(Street Food) สร้างอาชีพ Season 2 ระดับภาค 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสอบปากคำผู้อุปการะนักโทษเด็ดขาด ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่มศูนย์อำเภอเมืองฯ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติเชิงรุก 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ได้รับลดวันต้องโทษ จากเรือนจำกลางกำแพงเพชร 2023-02-20
สคป.กพ.รับการตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2566 2023-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติพื้นที่เชิงรุก 2023-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีเพื่อคนกำแพงเพชร" 2023-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-17
สคป.กำแพงเพชร ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ประจำปี 2566 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบอาชีพ และปรับปรุงร้านตัดผม 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม"เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ ๖ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-02-16
สคป.กำแพงเพชร ดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติที่พักอาศัยในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลตาลเตี้ย 2023-02-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และมอบเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 2023-02-15
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-02-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน “โครงการพัฒนาความคิด พิชิตภัยยาเสพติด” 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ (กบส.) 2023-02-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประสานความร่วมมือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม หัวข้อแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ 2023-02-14
สคป.กำแพงเพชร ร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 2023-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ออกกำลังกายสร้างกำลังใจ” และ “วันเกิดปีนี้ฉันมีความสุข” 2023-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการคุมประพฤติพื้นที่เชิงรุก 2023-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-12
ชมรม TO BE​ NUMBER​ ONE​ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมประกวด การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ​ TO BE​ NUMBER​ ONE​ ประจำปี ​๒๕๖๖​ ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่นระดับภาคเหนือ 2023-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการคุมความประพฤติการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์CARE) ดำเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัด "ตลาดนัดคนดี TO BE NUMBER ONE" 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานที่สำคัญของกรมคุมประพฤติ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบธงกีฬาวิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาฯ การแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" พ.ศ. 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์" พ.ศ. 2566 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกบูธโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำอำเภอตากฟ้า 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นหารือการพัฒนาแพลตฟอร์ม Nakhon Sawan Change 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 หมวดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 3 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดสุโขทัย 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีฌาปนกิจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อเป้าหมายชีวิต 2023-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมคุมประพฤติ รักษ์ไทย หัวใจพอเพียง 2023-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกงไกรลาศ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และขับเคลื่อนภาคีใหม่สู่งานสร้างเสริมสุขภาพ ของหน่วยจัดการระดับจังหวัดนครสวรรค์ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมสัมมนา และรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรภาครัฐ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings 2023-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) และบุคคลใกล้ชิด 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟซาละวัน) ครั้งที่ 2/2566 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ 2023-01-31
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖” 2023-01-30
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา และขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองสุโขทัย 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุน ของหน่วยจัดการระดับจังหวัดนครสวรรค์ 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-01-27
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเข็มและปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารและเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมประพฤติตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ 1/2566 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดงาน นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ประจำปี 2566 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมถ่ายทอดการเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปวิทยุรายการ "ยุติธรรมพบประชาชน" 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อการตั้งเป้าหมายในชีวิต 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลาสิกขา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป 2023-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566” (งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566) 2023-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม ทาสีกำแพงวัด เพื่อเตรียม งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรณรงค์ “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” ระดับอำเภอ 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 2023-01-19
สคป.กพ.เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรม "เช้านี้กำแพงเพชร" ครั้งที่ 5 2023-01-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม พัฒนาวัด เพื่อเตรียม งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 2023-01-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวมและรายงานข้อมูล ของฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-01-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาความคิด พิชิตภัยยาเสพติด ตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-01-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-01-17
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ กิจกรรมรับรายงานตัว ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” 2023-01-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับนายกสภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชร ประธานชมรมทนายความจังหวัดกำแพงเพชร และคณะทนายความ 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 99 รูป 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ออกกำลังกายสร้างกำลังใจ” 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการประกวดการคัดเลือกผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำร้านกาชาด ประจำปี 2566 2023-01-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในกิจกรรมณรงค์จิตสำนึก และสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีในไตรมาสที่ 1 2023-01-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566 2023-01-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 2023-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (จิตอาสาพัฒนา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมความรู้ ภายใต้ชื่อ กิจกรรม "ทางเลือก ทางรอด" 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "คุมประพฤติ รักษ์ไทย หัวใจพอเพียง" 2023-01-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก 2023-01-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ สวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-01-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2023-01-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีไทย ต้อนรับปีเถาะ 2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการติดเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM ให้กับผู้พักการลงโทษ 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2023-01-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2023-01-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกบูธโครงการยุติธรมเคลื่อนที่ ประจำอำเภอลาดยาว 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมด่านพร้อมมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2023-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ จิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-30
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมติดตามรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2565 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมหัวหน้า ส่วนราชการฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 1/2565 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “ชาละวันอาสาพัฒนาพิจิตร” ณ วัดดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมความรู้ สร้างวินัยจราจร 2022-12-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมเครื่องราชสักการะ ให้ประชาชนลงนามถวายพระพร 2022-12-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดพิธีสวดมนต์ ก่อนดำเนินกิจกรรม เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้รณรงค์ป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ต้อนรับปีใหม่”และ คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ จิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีปล่อยแถวการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีสวดมนต์ ถวายพระพร และพิธี ลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับมอบหนังสือข้อเสนอมาตรการลดความสูญเสียทางถนน จากกลุ่มเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครสวรรค์ 2022-12-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมตักบาตรพระธุดงค์ 700 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2022-12-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร ชมสื่อวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ และพิธีเจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพนักงานคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ" ครั้งที่ 8 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “ชาวยุติธรรมร่วมใจจิตอาสา” มอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 10/2565 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรณรงค์ “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” ระดับอำเภอ 2022-12-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรม และทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2022-12-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม “จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” 2022-12-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา 2022-12-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมรณรงค์ส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัล เชิดชูเกียรติระดับกรมและสำนักงาน 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลา 2022-12-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอฟากท่า 2022-12-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยปฏิบัติงานคดีในสำนักงานฯ 2022-12-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมกีฬาจังหวัด 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมการป้องกันการเสพซ้ำ 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ" ครั้งที่ 7 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาค ๖ พร้อมคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเทศกาล เย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี พ.ศ.2565-2566 2022-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2566 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 2022-12-16
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอสากเหล็ก 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอวังทรายพูน 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2022-12-15
สำนักงานมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อบรมความรู้ขับขี่มีวินัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยบนถนน 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอบางมูลนาก 2022-12-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคสมองติดยา และการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อำเภอตะพานหิน 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2566 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอเมืองพิจิตร 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ" ครั้งที่ 6 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบพิเศษ 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ สวมใส่เสื้อสีขาว จัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม ของทุกปี 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2022-12-09
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจไฝ่ศีล 5” 2022-12-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพยุหะคีรี 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอชุมแสง 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม"เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ 3 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2022-12-07
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี "ถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม" 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี "ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล" 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงาน "รวมพลังปั่น สำนึกคุณ พ่อของแผ่นดิน" 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหนองบัว 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโกรกพระ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2022-12-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 2022-12-05
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านโคก 2022-12-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 12/2565 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม โครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอแม่เปิน 2022-12-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอบ้านโคก 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน (ศูนย์ JSOC) 2022-12-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ มอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-30
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง” 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดตามค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 6) 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ แก่เด็กและเยาวชน 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ทบทวนการจัดทำรายงานควบคุมภายในของหน่วยงาน 2022-11-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมในพิธีเปิด ปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายรัฐบาล ระยะเร่งด่วน 3 เดือน 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพนักงานคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2022-11-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด 2022-11-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหากรรม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ สรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วงก์ 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ สรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอชุมตาบง 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่วงก์ 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดปัจฉิมนิเทศและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และทำงานบริการแบบกลุ่มอำเภอทับคล้อ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับคล้อและอำเภอดงเจริญ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเก้าเลี้ยว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-11-24
กิจกรรมรับรายงานตัวและแก้ไขฟื้นฟูประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำหนาว (วัดนาพ่อสอง) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2565 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 13/2565 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-11-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-11-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจไฝ่ศีล 5” 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์พื้นที่ 2 จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “Dancercise TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise kamphangphet 2023 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับรายงานตัวแบบกลุ่มในหัวข้อ ทักษะการแก้ไขปัญหาและการวางแผน 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับรายงานตัวแบบกลุ่มในหัวข้อ ทักษะการแก้ไขปัญหาและการวางแผน 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอบรรพตพิสัย ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด (คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพิจิตร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2022-11-22
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ แสดงเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอลาดยาว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่อำเภอบึงนาราง 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบึงนาราง 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่อำเภอโพทะเล 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพทะเล 2022-11-22
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึง ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เรื่องโรคสมองติดยา 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรณรงค์ “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” ระดับอำเภอ 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมลานดนตรี “KPP MUSIC ANTIDRUGS” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ” ครั้งที่ ๓ 2022-11-19
สคป.กำแพงเพชร ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตอำเภอเมืองพิจิตร 2022-11-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติครบวาระ 2 ปี 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสนับสนุนทุนเพื่อการสร้างอาชีพ เพื่อพิจารณาการให้เงินทุน ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕6๖ 2022-11-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองแสนขัน 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ ตำบลคลองคะเชนทร์ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ได้ขอเข้าพบ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับเลื่อนตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมมอบน้ำดื่มในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอทองแสนขัน 2022-11-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอตรอน 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อคนกำแพงเพชร 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม "เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ 2 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมแนะแนวอาชีพส่งเสริมการมีงานทำ 2022-11-16
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร โดยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิจิตร ประสานบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการแข่งขันการประกวดทำอาหาร STREET FOOD (Season ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งชราภาพและเจ็บป่วย 2022-11-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอลับแล 2022-11-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพิชัย 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ” ครั้งที่ 2 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับรายงานตัวแบบกลุ่มในหัวข้อ ทักษะการแก้ไขปัญหาและการวางแผน 2022-11-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมประชุมและลงนามในประกาศเจตนารมณ์ลงนามจังหวัดคุณธรรม 2022-11-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมสัญจรอำเภอท่าปลา 2022-11-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2022-11-14
คป.อุตรดิตถ์ ประชุมสัญจรอำเภอน้ำปาด 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชักซ้อมความเข้าในแนวปฏิบัติในการจำแนก ประเภทคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมการจัดงานประกวดการทำอาหาร Stree Food สร้างอาชีพ (Season 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอท่าตะโก ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าตะโก 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไพศาลี 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอไพศาลี ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไพศาลี 2022-11-10
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิจิตร ประสานบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสากเหล็ก 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอวังทรายพูน 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอวังทรายพูน 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอสากเหล็ก 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสุโขทัย 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ “คุมประพฤติสีขาว” 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ (พักการลงโทษ) 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสืบเสาะและพินิจโดยการสอบปากคำพยานใกล้ชิดในคดี 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อ “ทักษะแก้ไขปัญหาและการวางแผน” 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชม บจก.ดิสมิธ เพื่อหารือแนวทางการจ้างงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท.ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการ“ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2022-11-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีอัญเชิญพระสารีริกธาตุ 77 จังหวัด ต่างประเทศและพระเขี้ยวแก้ว เพื่อประดิษฐานเป็นการถาวร 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตากฟ้า 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตาคลี 2022-11-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอตาคลี ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตาคลี 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอตากฟ้า ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตากฟ้า 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรับหมอบหมายเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้พนักงานคุมประพฤติ ที่ปฏิบัติงานใหม่ของสำนักงานคุมประพฤติในเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ออกกำลังกายสร้างกำลังใจ” 2022-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อทักษะแก้ไขปัญหาและการวางแผน 2022-11-05
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 6 ด้วยรูปแบบทางไกล (Online Conference) ครั้งที่ 1/2566 2022-11-04
สคป.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "คุมประพฤติ รักษ์ไทย หัวใจพอเพียง" 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานใหม่ของสำนักงาน คุมประพฤติในเขต 6 ผ่านโปรแกรม Line Meeting 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพยุหะคีรี 2022-11-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) และบุคคลใกล้ชิด 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมความรู้พนักงานคุมประพฤตที่ปฏิบัติงานใหม่ของสำนักงานคุมประพฤติในเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอชุมแสง 2022-11-03
สำนักงารคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม "เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ 1 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมประเมินการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ ครบกำหนดวาระ 2 ปี 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ และ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-11-02
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมในพิธีเปิด ศูนย์คัดกรองยาเสพติดตำบลแม่พูล 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโกรกพระ 2022-11-01
สำนักงาานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบัว(บ้านกึ่งวิถี) 2022-11-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สอบปากคำจำเลยผ่านระบบ Google Meet 2022-10-31
สคป.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2022-10-28
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และดำเนินกิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านด่านลานหอย ในการจัดทำแผนงาน/โครงการของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการมีส่วนร่วมในภารกิจคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “ชาละวันอาสาพัฒนาพิจิตร” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2565 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO" 2022-10-27
สคป.กำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำปาด 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมชาวยุติธรรมร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร 2022-10-27
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย ในการจัดทำแผนงาน/โครงการของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการมีส่วนร่วมในภารกิจคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-26
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-10-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตามโครงการฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพยนต์ อัศวพิชยนต์ 2022-10-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" 2022-10-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มปรชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2022-10-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองแสนขัน 2022-10-20
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-19
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ และข้อปฏิบัติในระหว่างคุมประพฤติ และ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดการประกวดการทำอาหาร street Food สร้างอาชีพ Season2 ระดับจังหวัด 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสรรคต 13 ตุลาคม 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมเพื่อให้คำแนะนำชี้แจงแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจากเรือนจำและได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายความเคารพและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดทำอาหารปรุงสุก นำไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมตักบาตรเพื่อถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมการแถลงข่าว 12 เป้าหมาย และการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริการสังคมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-10-12
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประกวด การทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” (Season ๒) 2022-10-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและ รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-10-11
สคป.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2022-10-10
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจไฝ่ศีล 5” 2022-10-10
สคป.เข้าร่วมประชุมการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่พร้อมนำน้ำดื่มและถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกันนำสิ่งของจำเป็นไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ มีผู้ประสบอุทกภัย เป็นจำนวน 140 ครัวเรือน 2022-10-07
สำนักงานคุมพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-06
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยทันกรรมเคลื่อนที่ 2022-10-06
คป.อุตรดิตถ์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-10-05
สำนักงานคุมพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-10-04
คป.อุตรดิตถ์ให้การต้อนรัับผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-10-03
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2022-10-03
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่12/2565 2022-10-03
คป.อุตรดิตถ์ต้อนรับการประชุมคณะกรรมการอ.ส.ค.ภาค6 2022-10-03
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานมุทิตาจิต 2022-10-03
สคป.กำแพงเพชร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำแพงเพชร 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ออกรับรายงานตัวนอกสถานที่และจัดกิจกรรมอบรมทักษะ 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-29
สคป.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย( Thai National Flag Day )ประจำปี 2565 2022-09-28
สคป.จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ของจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag) 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และทำงานบริการแบบกลุ่ม 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และให้ความรู้สิทธิประโยชน์หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประชาชน 2022-09-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร กล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE 2022-09-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจัดโครงการอบรมความรู้ตามโปรแกรมพื้นฐาน(ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลไทรงาม) ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ติดตามค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปัจฉิมนิเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถอด EM ให้แก่ผู้ที่ได้รับพักการลงโทษ กรณีได้รับอภัยโทษ 2022-09-23
สคป.กำแพงเพชร จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (season 2) 2022-09-23
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มศนย์ประสานงานอสค.น้ำปาด 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ฯ 2022-09-23
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความคิด 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-09-21
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม Kick off 2022-09-21
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้มเดือนกันยายน 2565 2022-09-21
คป.อุตรดิตถ์เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2022-09-20
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลานกระบือ 2022-09-20
สคป.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมอบรมความรู้โปแกรมพื้นฐาน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลลานกระบือให้ความรู้ในหัวข้อ “การตักหนักรู้เรื่องของโทษภัยจากยาเสพติด 2022-09-20
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2565 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มปรชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลตาลเตี้ย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-16
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการแบบกลุ่ม "ชาละวันอาสาพัฒนาพิจิตร" 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2022-09-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมขับเครื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2022-09-13
คป.อุตรดิตถ์ประชุมจนท.สำนักงานประจำเดือนกันยายน 2022-09-13
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-09-12
สคป.กพ.ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการประจำเดือนกันยายน2565 2022-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ 2022-09-09
สคป.กพ.จัดกิจกรรมโครงการ"โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์"เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2022-09-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการ แก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดภายใต้กิจกรรม “ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ ป้องกันภัยจากยาเสพติด” 2022-09-09
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุม คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-09
สคป.กพ ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 2022-09-09
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 2022-09-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการ แก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดภายใต้กิจกรรม “ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ ป้องกันภัยจากยาเสพติด” 2022-09-07
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ 2022-09-06
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน 2565 อำเภอขาณุวรลักษบุรี 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ ในเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสานความร่วมมือกับศาลจังหวัดพิจิตร ดำเนินการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดและผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-08-30
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมตรวจประเมินความรู้เฉพาะ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ พร้อมสอดแทรกความรู้ และแนวทางปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 2022-08-29
คป.อุตรดิตถ์ประชุมถนนปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-08-26
คป.อุตรดิตถ์ จัดอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดภายใต้กิจกรรม “ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ ป้องกันภัยจากยาเสพติด” 2022-08-26
ยุติธรรมอุตรดิตถ์ออกหน่วยเคลื่อนที่เดือนสิงหาคม2565 2022-08-26
สคป.กพ.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด 2022-08-26
สคป.กพ.ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 2022-08-26
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมในโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานในการบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-25
ยุติธรรมอุตรดิตถ์ประชุมพิจารณาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนจำเลยในคดีอาญา 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบนายอาทิตย์ สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 2022-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ครั้งที่ ๑ 2022-08-22
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานรวมพลTO BE อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2022-08-22
คป.อุตรดิตถ์จัดพิธ๊ปิดค่ายศูนย์ขวัญรุ่นที่ 2 2022-08-22
คป.อุตรดิตถ์ จัดค่ายศูนย์ขวัญวันที่12สิงหาคม2565 2022-08-22
ึคป.อุตรดิตถ์จัดพิธีเทียนอุดมการณ์ในค่ายศูนย์ขวัญรุ่นที่2 2022-08-22
คป.อุตดิตถ์จัดศูนย์ขวัญวันที่10สค65 2022-08-22
สคป.กพ.จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-08-18
สคป.กพ.จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมราชการและติดตามผลการทำงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 2022-08-16
สคป.กพ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-16
สคป.กพ.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-16
สคป.กพ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-16
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอาสาทำความดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบของบริจาคให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2022-08-10
คป.อุตรดิตถ์จัดค่ายศูนย์ขวัญวันที่ 9 2022-08-10
คป.อุตรดิตถ์จัดค่ายศูนย์วันที่ 9 สค 2565 2022-08-10
อสค.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญรุ่น 2 2022-08-10
คป.อุตรดิตถ์จัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญรุ่น 2 ประจำปี 2565 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธี “วันรพี “ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันรำลึกพระบิดแห่งกฎหมายไทย 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565” 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 2022-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติ ภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติเขต ๖ 2022-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติเขต 6 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมติดตามผลการทำงาน ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-05
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565 2022-08-05
สคป.กพ.รับการตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการดำเนินงาน 2022-08-05
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอำเภอบ้านโคก 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์จัดค่ายศูนย์ขวัญวันที่ 3 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินวันที่1 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ "ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด" 2022-08-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการ และรับการถ่ายทอดนโยบายกรมคุมประพฤติสู่การปฏิบัติ 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตามผลผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย (ติดตามครั้งที่ 1) 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการ และร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนของสำนักงานคุมประพฤติในเขต ๖ 2022-07-31
สคป.กพ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-29
สคป.กพ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-07-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ 10/2565 2022-07-27
คป.อุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในโครงการ ขจัดความขัดแย้งโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน 2022-07-27
สคป.กพ.จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-26
สคป.กพ.จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2565 2022-07-26
สคป.กพ.จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำสัปดาห์ 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์(EM) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการจบความฟุ่มเฟือยด้วยความพอเพียง ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการสร้างวินัยปรับสมดุลชีวิต ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการคุมประพฤติตังหวัดตาก เสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพกฎหมาย ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการคุมประพฤติตากรวมใจ งดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประกาศเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด” (No Gift Policy) 2022-07-26
ชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2022-07-26
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2022-07-25
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากร 2022-07-25
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2022-07-25
สคป.กำแพงเพชร จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2022-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-07-22
สคป.กพ.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-22
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 2022-07-22
สคป.กพ.ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๗) 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-07-21
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนกรกฎาคม2565 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๖) 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๕) 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-19
สคป.กพ.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า 2022-07-19
คป.อุตรดิตถ์ร่วมสัมนาเครือข่าย To Be Number One 2022-07-19
ยุติธรรมอุตรดิตถ์ร่วมประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”ประจำปี 2565 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๔) 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-18
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ 2022-07-13
คป.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-07-12
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 2022-07-11
สคป.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจสำนักงานคุมประพฤติฯ 2022-07-09
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี พัฒนาสวนป่ากำแพงเพชร 2022-07-08
สคป.กำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน 2022-07-08
สคป.กำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน 2022-07-08
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการใช้แบบฟอร์มใหม่ในงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเตรียมความพร้อมจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่น ๒ 2022-07-08
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.ทองแสนขัน 2022-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-07-08
คป.อุตรดิตถ์ รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.น้ำปาด 2022-07-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-07-07
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-06
สคป.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติ 2022-07-04
คป.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดในกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONR 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-29
คป.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่เพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-06-29
สคป.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานดีเด่นด้านการบำบัดรักษา ในระบบบังคับบำบัด ประจำปี 2565 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดกำแพงเพชร และยุติธรรมพบประชาชน” 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดกำแพงเพชร และยุติธรรมพบประชาชน 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดูแลและห่วงใยเจ้าหน้าที่สำนักงาน “สร้างความผาสุกในการทำงาน” 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมรับการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ปี ๒๕๖๕ 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-06-27
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2022-06-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2022-06-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ต้อนรับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-06-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2022-06-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.น้ำปาด 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับการตรวจเยี่ยมจากรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ ๓๘ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-06-23
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-22
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-22
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม 2022-06-22
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-06-21
คป.นครสวรรค์ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์ จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา กิจกรรมที่ 2 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์จัมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบจอภาพด้วยระบบ Webex 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดตาก ครั้งที่ 29 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบปะประชาชน" 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชวิจิตรโมลี (หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน การประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย 2022-06-21
คป.นครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปิดค่าย) 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-06-20
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ พัฒนาจิต พิชิตใจตน 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และสอบประมวลความรู้ที่ได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๕๖ ประมวลกฎหมายอาญา 2022-06-17
คป.นครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring (EM) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-06-16
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไพศาลี 2022-06-16
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าตะโก 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3/2565 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก 2022-06-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้ารับการอบรมตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย” 2022-06-16
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-15
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตากฟ้า 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนประกอบอาชีพโครงการ กำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ราย 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินรายการวิทยุของ “ดีเจ อ๊อค ช๊อคโกเลต" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียงระแหง คลื่นความถี่ F.M. 96.50 MHZ 2022-06-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินรายการวิทยุในรายการ "มุมสบายกับชายบิ๊ก " สถานีวิทยุพระเจ้าตากสินมหาราช คลื่นความถี่ FM 104 MHz. 2022-06-15
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตาคลี 2022-06-14
คป.นครสวรรค์ ทำพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะทำงาาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน 2022-06-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-06-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2022-06-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้า ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า (อบต.นาโบสถ์) 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 1 /2565 2022-06-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงในงานสืบเสาะและพินิจ และงานควบคุมและสอดส่อง ตามมาตรา ๕๖ ประมวลกฎหมายอาญา 2022-06-10
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอบปากคำจำเลยผ่านจอภาพ ด้วยระบบ google meet และ google docs 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมอบรมความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx) พร้อมทบทวนการใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด(บสต.) 2022-06-10
คป.นครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring (EM) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-06-10
คป.นครสวรรค์ ประชุมทีมงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดในรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-10
คป.นครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่หนึ่ง) 2022-06-09
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพยุหะคีรี 2022-06-09
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอชุมแสง 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของจังหวัดตาก 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนของจังหวัดตาก" ใน รายการ "4 แยกข่าว สปข 4" 2022-06-09
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอสามเงา 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-09
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-08
คป.อุตรดิตถ์อบรมพัฒนาบุคลากร 2022-06-08
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ ประชุมทีมงานถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 3/2565 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ ส่งผู้อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้าพักอาศัย ณ บ้านกึ่งวิถี (บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด) 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบัว 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโกรกพระ 2022-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มจิตอาสา “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-07
คป.หล่มสัก จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและรับรายงานตัวประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า (วัดสระเกศ) 2022-06-07
คป.นครสวรรค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2565 2022-06-06
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-06
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2022-06-06
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2022-06-06
สคป.กำ​แพง​เพชร​ ร่วมพิธีทำบุญ​ตักบาตร​ถวายพระราชกุศลฯเนื่องในวันเฉลิมฯ​พระราชินี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-03
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-03
คป.นครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลืมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า) 2022-06-03
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน 2565า 2022-06-02
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.อ.บ้านโคก 2022-06-02
คป.นครสวรรค์ ร่วมออกบูธโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงในงานสืบเสาะและพินิจมาตรา ๕๖ 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-31
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมลงพื้นที่โครงการสร้างบ้านมั่นคงให้กับชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง ณ ชุมชนบ้านศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามเงา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2022-05-31
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรม พระราชบัญญัติจราจรทางบก สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 5/2565 2022-05-31
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่3/2565 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-31
สคป.กำแพงเพชร จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 2022-05-30
สคป.กำแพงเพชร จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 2022-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-05-30
คป.นครสวรรค์ จัดพิธีเทียนอุดมการณ์ภายใต้โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ 2022-05-29
คป.อุตรดิตถ์เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิขัย 2022-05-28
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2022-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-05-27
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริง ในงานสืบเสาะและพินิจมาตรา ๕๖ 2022-05-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2565 2022-05-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อรับมอบนโยบาย ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติ เกี่ยวกับการจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” 2022-05-26
คป.อุตรดิตถ์กิจกรรมเดินวิ่งปั่น 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ อบรมเครือข่ายเขตอำเภอท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคก 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ อบรมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์สอนงานยุทธศาสตร์ 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข 2022-05-25
คป.อุตรดิตถุ์ ประชุมคณะกรรมการ อสค.เพื่อเตรียมเปิดศูนย์คุมประพฤติอำเภอพิชัย 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์รัรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอทองแสนขัน 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ได้ติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมให้กำลังใจ กรณี นางมลิ ครุฑจันทร์ ผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อน ประสงค์ขอย้ายที่อยู่อาศัยให้ใกล้แหล่งชุมชน 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดตามค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริง ในงานสืบเสาะและพินิจมาตรา ๕๖ 2022-05-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก ภายใต้โครงการ “1 ครัวเรือน 1 ผีเสื้อ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” 2022-05-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมพระราชบัญญัติจราจรทางบก สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4/2565 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 2022-05-23
คุมประพฤติหล่มสัก รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก พร้อมมอบต้นไม้ ให้นำไปปลูกเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ ครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2022-05-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมพระราชบัญญัติจราจรทางบก สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3/2565 2022-05-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4/2565 2022-05-20
สคป.กพ.เข้ารับการตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2022-05-20
สคป.กพ."จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565” 2022-05-20
สคป.กำแพงเพชร รับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 2022-05-20
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคลองขลุง เพื่อขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและแนะแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-18
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนดำเนินงานรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-05-17
คุมประพฤติหล่มสัก “สุขสันต์วันเกิด สร้างความผาสุก ในองค์กร” 2022-05-17
คุมประพฤติหล่มสัก ควบคุมตัวผู้ถูกคุมความประพฤติกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการปล่อยพักการลงโทษจำคุก 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-16
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2022-05-12
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 2022-05-12
ผอ. คุมประพฤติหล่มสัก จิตอาสา 904 ปลูกจิตสำนึกให้ภาคภูมิใจและ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารสำนักงาน 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ประสานงานจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์เยี่ยมเยียนอสค.พิชัย 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ สอนงานธุรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคป.ฝาง ผ่านระบบZoom Mitting 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์แลกเปลี่ยนรู้ คป.นครสวรรค์ผ่านระบบ Zoom Mitting 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมงานจิตอาสาพัฒนาคลองโพธิ์ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๘ 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความเสียใจ กรณีอาสาสมัครคุมประพฤติถึงแก่กรรม 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดพิจิตร 2022-05-10
คุมประพฤติหล่มสัก นำอาสาสมัครคุมประพฤติรับโล่รางวัล เกียรติบัตร อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-10
ผอ.คุมประพฤติหล่มสัก ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และขับเคลื่อนคุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรและแอลกอออล์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรูปแบบออนไลน์ 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิจิตร และยุติธรรมพบประชาชน” 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2022-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 2022-05-02
คป.นครสวรรค์ จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2022-05-02
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 2022-05-01
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเฉลยกิจกรรมบัดดี้ตามโครงการ “สร้างความผาสุกในการทำงาน” 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม 2022-04-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 2022-04-29
คป.อุตรดิตถ์สอนงานสอดส่อง 2022-04-29
คป.อุตรดิตถ์ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผล ผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ติดตามครั้งที่ 2) ในเขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 5 ราย 2022-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-04-28
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานกระบือ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-04-28
คป.นครสวรรค์ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายวิหาร เดชเดี่ยว อาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2022-04-28
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-04-28
คป.อุตรดิตถ์ประชุมสำนักงาน 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศสู่ทางสายใหม่ครั้งที่7/2565 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานจิตอาสา วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์จัดเรียนรู้สอนงานสืบเสาะและพินิจ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์จัปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานวันพระนเรศวร 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดเคลื่อนที่เดือนเมษายน2565 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์รับรายงาตัว ณ อำเภอทองแสนขัน 2022-04-27
คป.นครสวรรค์ ร่วมไว้อาลัยนายวิหาร เดชเดี่ยว อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2022-04-27
คป.นครสวรรค์ ต้อนรับและรับการติดตามผลการดำเนินการตามข้อแนะนำในการตรวจราชการ สรุปข้อสั่งการ/ข้อแนะนำของนางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-04-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์และยุติธรรมอุตรดิตถ์นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ทำบุญตักบาตรเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2022-04-27
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและหน่วยงานภาคี 2022-04-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-04-26
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 2022-04-26
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 14 และ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นจังหวัดพิจิตร และคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ "งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิจิตร และยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ ๑ 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 16 และ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 4/2565 2022-04-25
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย บูรณาการร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และผู้นำชุมชนลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง (ติดตามผลในครั้งที่ 2) 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 2022-04-25
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) "คป.คอนหวัน 2022 สานสัมพันธ์ ปันเรียน ปันรู้ ปันรัก จากพี่สู่น้อง" 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “รดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติ” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 3/65 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ LINE Meeting 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 2022-04-21