รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบชุมชนบำบัด 2021-10-15
สคป.กพ.วางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสอบปากคำและรับรายงานตัวทางจอภาพหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีอื่นมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ และการรับรายงานตัว 2021-10-14
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 2021-10-13
สคป.กพ.ปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) 2021-10-12
คุมประพฤติหล่มสักขับเคลื่อนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-11
คุมประพฤติหล่มสักร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ มารดาของพนักงานรักษาความปลอดภัย 2021-10-08
คุมประพฤติหล่มสักมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนฝึกทักษะวิชาชีพ 2021-10-08
คุมประพฤติหล่มสักมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนฝึกทักษะวิชาชีพ 2021-10-08
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2021-10-08
คุมประพฤติหล่มสักเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน บริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferrence System) 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและร่วมบริจาคน้ำดื่มและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2021-09-30
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำสถานที่ตั้งภาค 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2564 และแนะนำพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามคำสั่งคณะอนุฯ แบบควบคุมตัวเข้มงวด ส่งตัวเข้ารับการบำบัด 2021-09-28
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี 2564 2021-09-28
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี 2564 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมบรรจุสิ่งของในถุงยังชีพสภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการประกอบอาหารโรงครัวจังหวัดสุโขทัย 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยร่วมบริจาคน้ำดื่มและถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี 2021-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี 2021-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการ พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2021-09-23
คุมประพฤติร่วมให้ข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-09-23
คุมประพฤติหล่มสักร่วมเป็นเกียรติในการมอบสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-09-23
คุมประพฤติหล่มสักร่วมเป็นเกียรติในการมอบสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร มอบทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติ 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม ร่วมบริจาคน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดย อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2021-09-22
สคป.กพ.อบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน​ ด้านการทำอาหาร 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการ พักการลงโทษกรณีพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2021-09-17
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผุ้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน อสค.อ.หล่มสัก 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพขายซาลาเปา ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการฝากร้านกับคุมประพฤติ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติมอบพวงหรีดบิดาข้าราชการถึงแก่กรรม 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม2564 เพื่อถ่ายทอดนโยบายกรมและการปฏิบัติงานวิถีใหม่ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมเจ้าหน้าที่ธุรการเสียชีวิต 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร มอบเงินสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสาววาสนา สุขป้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ 2021-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพ นางสาววาสนา สุขป้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ DXC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference 2021-09-10
คุมประพฤติหล่มสักเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ระบบการประชุมทางไกล) เรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-09-03
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมบุคลากรระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-09-03
2021-09-03
2021-09-03
คป.อุตรดิตถ์มอบเงินสงเคราะห์ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 2021-09-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์อบรมความรู้และปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจร 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร และอาสาสมัครคุมประพฤติ มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามคำสั่งคณะอนุฯ แบบควบคุมตัวเข้มงวด ส่งตัวเข้ารับการบำบัด 2021-08-30
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมพนักงานคุมประพฤติ ระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสอบปากคำทางจอภาพหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีอื่น มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ 2021-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนการประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวให้แก่ผู้ได้รับ พักการลงโทษในกรณีพิเศษและมอบทุนการประกอบ อาชีพเพาะเห็ดลมให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เริ่มการใช้การรับรายงานตัวแบบออนไลน์ 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน 1 ราย 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสานความร่วมมือกับเจ้าพนักงาานตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศและแนะนำการใช้และดูแลอุปกรณ์ EM 2021-08-19
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมบุคคลกร ระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-08-18
คุมประพฤติหล่มสักเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองอาสาสมัครคุมประพฤติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ของกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2565 2021-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
คุมประพฤติหล่มสักประสานศาลจังหวัดหล่มสักเรื่องแนวปฏิบัติในการคุมประพฤติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 2021-08-13
คุมประพฤติจังหวัดตากได้รับการสนับสนุนพืชสมุนไพร "ฟ้าทลายโจร" 2021-08-13
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมบุคคลกรรับฟังการถ่ายทอดความรู้การดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ฉบับใหม่) ระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-08-11
คุมประพฤติหล่มสักเข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-08-11
คุมประพฤติหล่มสักให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2021-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โภชฌังคปริตร 108 จบ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2021-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2021-08-11
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ” 2021-08-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประสานความร่วมมือการนำเทคโนโลยีทางจอภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ 2021-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกันเตรียมสถานที่ปลูกต้นฟ้าทะลายโจรเพิ่มเติม และปรับภูมิทัศน์ 2021-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตรนำรถกระเช้ามาตัดกิ่งต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานฯ 2021-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดอบรมแนวทางการสืบเสาะและพินิจโครงการการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาด ที่มีโทษระยะสั้นให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-08-05
สคป.กพ.เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร 2021-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม 2564 2021-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโรคระบาด COVID -19 2021-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจรและให้ความรู้เกี่ยวกับ สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 2021-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ ชาละวันอาสา พัฒนาพิจิตร 2021-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 และถ่ายทอดความรู้เรื่อง ประมวลกฎหมายยาเสพติด 2021-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมถอดบทเรียนและรับการตรวจราชการผ่านระบบ Video conference โดยนายไตรฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-07-30
คุมประพฤติหล่มสักสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพค้าขาย “สุกี้ห่อผัก” แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด Street Food สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคมระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-07-29
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการคติชนวิทยาสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำชุน) 2021-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกับทีมเทศบาลเมืองพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วน ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมสืบสาน ประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มพัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) 2021-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมมอบโฉนดที่ดินในกรณีเยียวยาให้ 4 แม่เฒ่า หลังจากถูกยึดบ้านและที่อยู่อาศัยขายทอดตลาด 2021-07-23
คุมประพฤติหล่มสักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่แบบยั่งยืน “พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร” ภายใต้มาตรการเคร่งครัดป้องกันโควิด - 19 2021-07-23
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำหนาว ภายใต้มาตรการเคร่งครัดป้องกันโควิด - 19 2021-07-22
คุมประพฤติหล่มสักกล่าวบทอาศิรวาทถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ครบรอบ 64 พรรษา 2021-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 2021-07-21
คุมประพฤติหล่มสักประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2021-07-21
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มภายใต้โครงการ ชาละวันอาสา พัฒนาพิจิตร ร่วมใจพัฒนา 2021-07-20
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มคุมประพฟติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) 2021-07-20
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ” 2021-07-19
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนในรูปแบบออนไลน์ 2021-07-16
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวพักการลงโทษ ลดวันต้องต้องโทษจำคุก พร้อมผู้ปกครอง 2021-07-15
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการคติชนวิทยาสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าว รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2564 2021-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ออกติดตามผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่ไม่มารับทราบคำวินิจฉัย ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดพิจิตร 2021-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วันอาสาสมัครคุมประพฤติ) เพิ่มเติม 2021-07-14
สคป.กพ.จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบจอภาพ (Video Conference System) 2021-07-14
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2021-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-14
คุมประพฤติหล่มสักรับฟังการตรวจราชการผ่านระบบ True VRoom: Video Conference 2021-07-14
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conferment) 2021-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ 2021-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร มอบทุนประกอบอาชีพเพื่อเป็นทุนประกอบทำไม้กวาด ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวเข้ารับฟื้นฟูฯ เข้ารับการบำบัด ณ โรงพยาบาลชุมชน 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและทำความความเข้าเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรม โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-09
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำขนมอบ“วัฟเฟิล” สู่ Street Food สู้ภัยโควิด 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ JSOC 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดทำอาหารStreet Food 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์รณรงค์แจกแผ่นพับเนื่องในวันยาเสพติดโลก 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ให้จนท.ฉีดวัคซีนเข็ม 2 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดรับชมโครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว 36 ราย 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดทำอาหาร 2021-07-08
คป.อุตรดิตุ์ กิจกรรมแบ่งฝันปันรักทำดีเพื่อน้อง 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ปฐมนิเทศตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 2021-07-08
คป.อุตรดิต๔์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2021-07-08
คป.อุตรดิถ์ต้อบรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการอสค.หารือการจัดประกวดทำอาหารStreet Food 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดบูทนิทรรศการ ตามโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม สภาเด็ก 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช2563 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีบวงสรวงงานพระยาพิชัยดาบหัก 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ1/2564 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานวันพระบิดามาตรฐานการช่างไทย 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ให้ความรู้ตามโครงการ รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพทำป๊อปคอร์น 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการบริหารอสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดบริจาคโลหิตเนื่องในวันอา่สาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มบึงทุ่งกะโล่ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมออกหน่วยบริการจ.เคลื่อนที่อำเภอลับแล 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์(EM) ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดระยะสั้นรอบที่ 1 55 ราย 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมปฐมนิเทศสู่ทางสายใหม่ครั้งที่5/2564 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่2/2564 2021-07-08
คป.จัดกิจรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธาณระประโยชน์ทำแนวกันไฟ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-07-08
อสค.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการสัมนาบริหารอสค.เพื่อเป็นกลไกสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสังคม 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพปลูกแตงกวา 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่2564 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์เจ็ดวันอันตราย 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ทำบุญตักบาตเรื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์(EM) 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบ้านโคก 2021-07-08
คุมประพฤติหล่มสักยกระดับมาตรการป้องกัน COVID - 19 2021-07-07
จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการทำอาหาร ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-07
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางวพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์ดำเนินการถอดอุปกรณ์(EM)ให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมปฐมนิเทศตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-07-06
อสค.อุตรดิตถ์ ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่2564 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์ ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัวให้แก่นักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว 2021-07-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ดำเนินติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัวEM 2021-07-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารอสค. 2021-07-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2021-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเยียวยา 4 แม่เฒ่า ถูกยึดบ้านและที่อยู่อาศัยขายทอดตลาด 2021-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการส่งเสริมอาชีพรับจ้างทั่วไปให้แก่ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเยียวยา 4 แม่เฒ่า ถูกยึดบ้านขายทอดตลาด 2021-07-02
สคป.กพ.ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 2021-07-02
สคป.กพ.ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting กับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 2021-07-02
คุมประพฤติหล่มสักมอบทุนประกอบอาชีพ “วัฟเฟิ้ล” สู่ Street Food สู้ภัยโควิด 2021-07-01
สคป.กพ.จัดกิจกรรมการรับชมสื่อวีดีทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” สำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติเสียชีวิต 2021-07-01
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อปรึกษาขอรับคำแนะนำเรื่องการดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน และขอความอนุเคราะห์จัดสรรวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ให้แก่ 2021-07-01
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร บูรณาการเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครอง ออกติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ารับการบำบัดตามคำสั่งของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2021-06-29
คป.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-29
คุมประพฤติหล่มสักประสานโรงพยาบาลหล่มสักนำบุคลากร รับการฉีดวัคซีน Covic – 19 Vaccine (Sinovac) 2021-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 2 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมวางหรีดเคารพศพอาสาสมัครคุมประพฤติเสียชีวิต 2021-06-28
คป.พิจิตร ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและบำบัดฟื้นฟูโดยกระบวนการชุมชนบำบัด (Community Based Treatment rehabilitation : CBTx) 2021-06-28
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมอบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 3/2564 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและร่วมลงพื้นที่เชิงรุก ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2021-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2021-06-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการ “ค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด” 2021-06-25
คุมประพฤติหล่มสักรับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-06-25
คุมประพฤติพิจิตร จัดโครงการชาละวันอาสา พัฒนาพิจิตร 2021-06-25
คป.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-24
คุมประพฤติหล่มสักจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและปฏิญาณตนในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว 2021-06-24
คุมประพฤติหล่มสักลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ 2021-06-24
คป.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเป็นกลไกการอำนวยความยุติธรรม 2021-06-24
คป.พิจิตรร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2564 2021-06-24
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงาน อสค.น้ำหนาว 2021-06-24
สคป.กพ.ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร นำน้ำดื่ม นมกล่องและขนม ส่งมอบให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร 2021-06-23
คป. พิจิตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและทำความความเข้าเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-06-23
คป. พิจิตร ร่วมประชุมประจำเดือนพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ 2021-06-23
คป.พิจิตร ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) 2021-06-23
คป.พิจิตร ร่วมประชุมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการส่งเสริมอาชีพรับจ้างทั่วไปแก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษ 2021-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติเสียชีวิต 2021-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินกิจกรรมการประกวดการทำอาหาร“Street Food สร้างอาชีพ” 2021-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินกิจกรรมการฝึกทำอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวด “Street Food สร้างอาชีพ” 2021-06-19
คป.พิจิตร จัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก และผู้ปกครอง 2021-06-17
สคป.กพ.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน (JSOC) 2021-06-17
สคป.กพ.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นคดีรับใหม่ 2021-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย และดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564 2021-06-16
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมนายสมชาย แก้วกำพล อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดพิจิตร 2021-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) 2021-06-16
คุมประพฤติหล่มสักร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จัดโดยสถานีตำรวจภูธรบ้านติ้ว 2021-06-16
คุมประพฤติหล่มสัก#รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาค้อ 2021-06-16
คุมประพฤติหล่มสักลงพื้นที่ฝึกสอนงานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเขาค้อ ขับเคลื่อนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-16
คุมประพฤติหล่มสักขับเคลื่อนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเขาค้อ 2021-06-16
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ” 2021-06-15
คุมประพฤติหล่มสักปฐมนิเทศและมอบหมายงานนักเรียนเข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ 2021-06-14
คุมประพฤติหล่มสักร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 2021-06-10
สคป.กพ.จัดกิจกรรมการรับชมสื่อวิดิทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-06-10
คุมประพฤติหล่มสักเข้าพบนางวันทนา ถวัลย์ลาภา เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก 2021-06-10
คุมประพฤติหล่มสักเข้าพบนางวันทนา ถวัลย์ลาภา เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก 2021-06-10
คุมประพฤติหล่มสักประสานงานผู้ดูบ้านกึ่งวิถี เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้กระทำผิดที่รับบริการบ้านกึ่งวิถีที่ปรับตัวเข้าสู่ชุมชน 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-06-09
คุมประพฤติหล่มสักประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ครั้งที่ 2 2021-06-09
คุมประพฤติหล่มสักใช้มาตรการเข้มงวดป้องกัน COVID - 19 2021-06-08
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ” 2021-06-03
คุมประพฤติหล่มสักประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัย ของประชาชน (JSOC) 2021-06-02
คุมประพฤติหล่มสักร่วมประชุมรับฟัง ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะการดำเนินการ โครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2021-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่นักโทษเด็ดขาด โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการเปิดสื่อวีดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง”สำหรับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการเปิดสื่อวีดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง”สำหรับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-28
คุมประพฤติหล่มสักนำบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน Covic – 19 Vaccine (Sinovac) เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 2021-05-27
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2021-05-25
คุมประพฤติหล่มสักนำบุคลากรเข้าวัดรับศีลทำบุญถวายสังฆทาน 2021-05-25
สคป.กพ.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน (JSOC) 2021-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 2021-05-20
คุมประพฤติหล่มสักร่วมเคารพศพแสดงความเสียใจและมอบเงินทำบุญแก่ครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-05-17
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ” 2021-05-15
คุมประพฤติหล่มสักวางหรีดเคารพศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-05-14
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับมอบเงินสนับสนุนในงบเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการเพื่อประสานงานบ้านกึ่งวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย และประชาสัมพันธ์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน JSOC 2021-05-07
หล่มสัก ติดกำไล EM นักโทษ 11 ราย 2021-05-07
หล่มสัก ประสานโรงพยาบาลหล่มสักเข้ารับการฉีดวัคซีน Covic – 19 Vaccine (Sinovac) 2021-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาท การช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในด้านงานคดี 2021-04-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาท การช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในด้านงานคดี 2021-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวและปฏิบัติงานด้านคดี 2021-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ (ค้าขาย) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสุโขทัย 2021-04-27
หล่มสัก คว้ารางวัลชนะเลิศ " Street Food กรมคุมประพฤติ" ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 2021-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 2021-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2021-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระเข้ารับการดำรงตำแหน่งใหม่ 2021-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยทางถนนและมาตรการ ความปลอดภัยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 2021-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 2021-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยทางถนนและมาตรการ ความปลอดภัยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร (ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-04-09
หล่มสัก จัดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2021-04-09
หล่มสัก ขับเคลื่อนการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ 2021-04-09
อาสาสมัครคุมประพฤติจับมือภาคเอกชนสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเข้าสู่การประกวด Street food จังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย กิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 2021-04-08
สคป.กพ.เข้าร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 2021-04-08
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุม เตรียมความพร้อมในกิจกรรมประกวดทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีรับอรุณแห่งความสุข ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2564 จังหวัดสุโขทัย 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบอัยการจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระเข้ารับการดำรงตำแหน่ง 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ประชุมตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-04-02
สคป.กพ.เข้าร่วม “ประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE” ประจำปี 2564 2021-04-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี พ.ศ.2564 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย โครงการอบรมธรรมะ หัวข้อ ธรรมะกับการครองตนให้เป็นสุข 2021-03-30
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 2021-03-29
สคป.กพ.จัดกิจกรรม “อบรมความรู้กฎหมายจราจร” ประจำปี 2564 2021-03-27
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับรับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2564 2021-03-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมความพร้อมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2564 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมพิจารณาการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และการดำเนินงานในกิจกรรมการประกวดทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2564 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 6/2564 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย นำผู้กระทำผิดเข้าค่ายติดตามผู้บำบัดรักษายาเสพติดอำเภอนครไทย 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 4 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ฝึกอาชีพ “เพาะเห็ดนางฟ้า 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรม ให้ความรู้สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 6/2564 2021-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จัดงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 3 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล 2021-03-17
สคป.กพ.ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2021-03-17
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครคุมประพฤติ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.256 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี พ.ศ.2564 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม 2021-03-15
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีพ.ศ.2563 2021-03-15
หล่มสักจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคมเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี 2021-03-15
หล่มสักจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำทำความดีเพื่อสังคมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครอบรอบ 29 ปี 2021-03-15
สคป.กพ.ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ทำฝายกั้นน้ำวัดหนองลาน 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ - สร้างกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-03-05
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ประชาสัมพันธ์ งานคุมประพฤติ 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 2021-03-03
คุมประพฤติหล่มสัก เตรียมความพร้อมการบริหารงานคุมประพฤติในรูปแบบเขตพื้นที่ 2021-03-03
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการคุมประพฤติรวมพลังรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สร้างฝายชะลอน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-03
คุมประพฤติจังหวัดตากออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2021-03-01
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2021-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนนครไทย 2021-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 5/2564 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนห้วยน้ำไซ 2021-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรม โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้สำหรับ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 5/2564 2021-02-19
คุมประพฤติหล่มสัก สมาชิก TO BE NUMBER ONE สร้างการรับรู้ สู่ประชาชน 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 2) 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ประชุมทางไกล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีรับใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 3) 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนห้วยน้ำไซ 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษในกรณีพิเศษ 2021-02-15
คุมประพฤติหล่มสัก ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษ 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์) 2021-02-11
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำแนวกันไฟ อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานกลุ่มสืบเสาะและพินิจ 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม Kick off “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้ง” 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานกลุ่มคุมความประพฤติ 2021-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2021-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “ค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-02-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “เสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสาร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนปี พ.ศ. 2563” 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2021-02-04
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2021-02-04
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2563 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 2563 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐิน งานถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับนักโทษเด็ดขาดชายซึ่งได้รับการปล่อยตัว 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตามโครงการสู่ทางสายใหม่ ครั้งที่ 11/2563 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน 2563 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโครงการ“เสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสาร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนปีพ.ศ. 2563” 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโครงการ“เสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสาร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนปีพ.ศ. 2563” 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ “ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)” ในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในโครงการมาตรการป้องกันผู้ต้องหา จำเลยและผู้ประกันผิดสัญญาประกัน 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในโครงการมาตรการป้องกันผู้ต้องหา จำเลยและผู้ประกันผิดสัญญาประกัน 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการ“พลังรักครอบครัวอบอุ่น”ครั้งที่ 1/2563 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน บนหน้าบันอาคารศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตามโครงการสู่ทางสายใหม่ ครั้งที่ 10/2563 2021-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 2021-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2021-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2021-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตามโครงการสู่ทางสายใหม่ ครั้งที่ 9/2563 2021-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2021-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ บรรยายกฎหมายตามโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ 2021-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม(จิตอาสา)เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ(วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2021-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมทักษะชีวิต กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติด 2021-02-03
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าแนะนำตัวและมอบของที่ระลึกแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-02-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าพบปะหารือแนวทางประสานจับกุมผู้กระทำผิดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-02-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าแนะนำตัวและมอบของที่ระลึกแก่ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด -19” 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จ้ดตั้ง ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันประชาชน ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดประชุมเตรียมงานโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำแนวกันไฟ ร่วมใจรักษ์ผืนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินการจัดประชุมและคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย และประชุมจัดตั้งชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีฌาปนกิจศพบิดาอาสาสมัครุคมประพฤติ 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จ.อุตรดิตถ์ 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมผ่านVDO Conference 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2021-02-02
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยแก่คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกพื้นที่รับรายงานตัว ผู้ถูกคุมประพฤติสมาชิก TO BE NUMBER ONE นอกสถานที่ 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตามโครงการสู่ทางสายใหม่ ครั้งที่ 8/2563 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รับรายงานตัวแบบกลุ่มและอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมประพฤติ ตามโครงการสู่ทางสายใหม่ ครั้งพิเศษ 2021-02-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าแนะนำตัวและเยี่ยมเยียน ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ” 2021-02-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าแนะนำตัวและมอบของที่ระลึก แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดและศาลเยาวชนฯ 2021-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ชี้แจงเงื่อนไขเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-02-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 2021-02-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมประพฤติ ตามโครงการสู่ทางสายใหม่ ครั้งที่ 7/2563 2021-02-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 2021-02-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จักกิจกรรมสงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 4/2564 2021-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-01-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-01-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมงาน”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และงาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 2021-01-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมประพฤติ ตามโครงการสู่ทางสายใหม่ ครั้งที่ 6/2563 2021-01-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมทักษะชีวิต กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติด 2021-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดประชุมและคัดเลือกประธานกรรมการอำเภอเมืองสุโขทัย อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดประชุมและคัดเลือกประธานกรรมการอำเภอกงไกรลาศ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2021-01-27
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดประชุมและคัดเลือกประธานกรรมการอำเภอศรีสำโรง อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดประชุมและคัดเลือกประธานกรรมการอำเภอบ้านด่านลานหอย อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมพิจารณานักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ครั้งที่ 3/2564 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2021-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตามและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “ค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2021-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้สำหรับ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 4/2564 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผุ้ติดยาเสพติด 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผุ้ติดยาเสพติด 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผุ้ติดยาเสพติด 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผุ้ติดยาเสพติด 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผุ้ติดยาเสพติด 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามเงา 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามเงา 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามเงา 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามเงา 2021-01-22
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามเงา 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษ กรณีได้รับ 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดประชุมและคัดเลือกประธานกรรมการอำเภอ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย 2021-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” 2021-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-20
สคป.กพ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 2021-01-20
หล่มสัก ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย "ประสานการจับกุม" 2021-01-19
สคป.กพ.ร่วมพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 2021-01-18
สคป.กพ.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2021-01-18
คุมประพฤติจังหวัดตากร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี 2021-01-18
คุมประพฤติจังหวัดตากร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหราราช 2021-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-14
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-01-13
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย กิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2021-01-13
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ (พันธุ์ปลา) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดอุปกรณ์และถอดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการช่วยเหลือ พนักงานคุมประพฤติในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ในภารกิจการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำ 2021-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-01-08
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ (พันธุ์ปลา) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-08
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรม " ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขปีใหม่" 2021-01-07
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ วัดกลาง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2021-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้า สุโขทัย จำกัด หน่วยงานภาคีภาคเอกชน เนื่องในวาระสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 2021-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 2021-01-07
คุมประพฤติหล่มสัก จัดประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) 2021-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสุโขทัย 2021-01-06
คุมประพฤติหล่มสัก ขอบคุณสถานประกอบการยินดีรับ ผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถีเข้าทำงาน 2021-01-05
คุมประพฤติหล่มสัก ประสานงานและมอบถังขยะ ผลิตภัณฑ์ของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่บ้านกึ่งวิถี 2021-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA) 2021-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-05
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/1 2021-01-05
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า 2021-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2021-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2020-12-31
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการสร้างสำนึกความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-12-30
คุมประพฤติหล่มสัก ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถี 2020-12-30
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย รณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-29
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง 2020-12-29
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการทักษะชีวิตสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-12-29
สคป.กพ.จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2020-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ถูกคุมประพฤติและบุคคลภายในครอบครัว ครั้งที่3/2564 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จำนวน 1 ราย 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและสมัครงานในโครงการคืนคนดีสู่สังคม ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-25
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย รณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-12-24
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำหนาว 2020-12-24
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-12-24
คุมประพฤติหล่มสัก แสดงความยินดีผู้ผ่านการจ้างงาน โครงการคืนคนดีสู่สังคม ในโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบการแห่งใหม่ 2020-12-24
คุมประพฤติหล่มสัก ฝึกอาชีพการทำสบู่สมุนไพรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-12-24
คุมประพฤติหล่มสัก ส่งเสริมการประกอบอาชีพปลูกพริกไทย ภายใต้การดำเนินงาน “ศูนย์แคร์” 2020-12-24
คุมประพฤติหล่มสักทำบุญครบรอบ 17 ปี เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 2020-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อหลัก คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน “เมาขับ จับติด EM” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ (โครงการคืนคนดีสู่สังคม) ให้กับผู้กระทำผิด 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดสุโขทัย 2020-12-22
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม 2020-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 10/2563 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้สำหรับ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่3/256 2020-12-18
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพค้าขายไก่ทอด และข้าวโพดอบเนยให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 2020-12-17
คุมประพฤติหล่มสัก ฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-12-17
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเปิด “หล่มสักสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 2020-12-17
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2020-12-17
คุมประพฤติหล่มสัก ส่งเสริมการประกอบอาชีพค้าขายขนมไทย ภายใต้การดำเนินงาน “ศูนย์แคร์” 2020-12-17
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย การประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชาติตระการ 2020-12-17
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ออกเยี่ยมให้กำลังใจและพิจารณาการมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-16
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของอาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-12-16
สคป.กพ.ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-12-16
คุมประพฤติหล่มสัก ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กรณีปล่อยตัวชั่วคราว ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-14
หล่มสักบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูอย่างสมดุล “มาตรการลดอัตราการผิดเงื่อนไข” 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของอาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอคีรีมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก 2020-12-10
สคป.กพ.ร่วมกันสวมเสื้อสีขาวและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต 2020-12-09
สคป.กพ.จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน : Keep soil alive, protect soil biodiversity" 2020-12-09
สคป.กพ.จัดกิจกรรม “ชี้แจงแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจากเรือนจำ และได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามพระราชทานกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 2020-12-09
สคป.กพ.ร่วมรับฟังการสัมมนาโครงการ “ชุมชนการแก้ไขปัญหาฟอกเงินและยาเสพติด” 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการปลดการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-09
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-12-09
คุมประพฤติหล่มสัก เยี่ยมให้กำลังใจ สร้างความมั่นคงทางอาชีพ 2020-12-09
คุมประพฤติหล่มสักร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสิ่งของเป็นของรางวัล “ในวันรวมใจให้กาชาด” 2020-12-09
คุมประพฤติหล่มสัก เยี่ยมและให้กำลังใจบุตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้ารับการรักษาอาการป่วย 2020-12-09
คุมประพฤติหล่มสักประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-09
"คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ" 2020-12-09
"คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ" 2020-12-09
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-08
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-08
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-08
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ให้กำลังแก่ผู้ถูกคุมฯ ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ณ โรงเรียนบ้านแยง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-12-08
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2020-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้แก่ผู้ลดวันต้องโทษจำคุกจากเรือนจำสุโขทัย 2020-12-08
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน 2020-12-07
สคป.กพ.พร้อมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรม “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สคป.กพ.เข้าร่วม "การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6" 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร (ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร) ครั้งที่ 1/2564 2020-12-04
สคป.กพ.จัดกิจกรรม "ตลาดนัดคนดี TO BE NUMBER ONE" ครั้งที่ 3 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค 6 2020-12-03
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ณ วัดกลาง ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 2020-12-03
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ผู้อำนวยการร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมสรุปผลการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ไปใช้กับผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย (KM) 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ (โครงการคืนคนดีสู่สังคม) ให้กับผู้กระทำผิด 2020-12-01
คุมประพฤติจังหวัดตาก ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก 2020-11-30
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว 2020-11-30
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด 2020-11-30
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 2020-11-30
คุมประพฤติจังหวัดตาก นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคมที่โรงพยายาลบ้านตาก 2020-11-30
คุมประพฤติจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 2/2564 2020-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 2/2564 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ (โครงการคืนคนดีสู่สังคม) ให้กับผู้กระทำผิด 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลและค้าขายน้ำอัดลม และไก่ทอด ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย การออกหน่วยบริการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21 พ.ศ.2563” 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จัดโครงการ “ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว” 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีปิดอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 5 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของอาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-11-25
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2020-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2020-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของอาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-24
สคป.กพ.ร่วมพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 5 2020-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” 2020-11-18
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ตามรอยเท้าพ่อ) 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม ของสำนักงานคุมประพฤติในเขตภาค 6 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2020-11-17
สคป.กพ. ร่วมพิธีเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ให้แก่ผู้ได้รับพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2020-11-16
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 2020-11-16
คุมประพฤติหล่มสักเยี่ยมเยียนและประสานหน่วยงานภาคี ทำงานบริการสังคม เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-11-16
คุมประพฤติหล่มสัก ส่งเสริมการประกอบอาชีพช่างตัดผม ภายใต้การดำเนินงาน “ศูนย์แคร์” 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563 2020-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2020-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ลงพื้นที่ประสานงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมสรุปประเด็นข้อมูลในการศึกษาดูงานของคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหาร งานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2020-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมสรุปประเด็นข้อมูลในการศึกษาดูงานของคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหาร งานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2020-11-13
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง 2020-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยร่วมเสวนาหัวข้อ “การลดความแออัดในเรือนจำด้วยการสร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ” โดยเครือข่ายยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2020-11-12
"คุมประพฤติหล่มสักร่วมกับคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์และสาขาวิเชียรบุรีติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ ในโครงการกำลังใจฯ" 2020-11-12
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-11-12
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-11-12
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-12
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สร้างเครือข่ายในสถานศึกษา 2020-11-12
คุมประพฤติจังหวัดตาก ลงพื้นที่ประสานงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านหลุม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ครั้งที่ 1/2564 2020-11-11
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-11-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประสานจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-11-11
คป.พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัวรายบุคคลตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติโดยวิธี Social Distancing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมผ้าปิดปากทุกคน เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อำเภอหนองไผ่ 2020-11-10
สคป.กพ.ชี้แจงทำความเข้าใจและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-10
สคป.กพ.ชี้แจงทำความเข้าใจและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-10
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนใหม่ 2020-11-09
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมประชุมเตรียมงานกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ในการศึกษาดูงานของคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2020-11-09
คุมประพฤติหล่มสัก ขับเคลื่อน “ศูนย์แคร์” สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-08
คุมประพฤติหล่มสัก บูรณาการโรงพยาบาลหล่มสัก ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิด 2020-11-08
คุมประพฤติหล่มสัก ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กรณีปล่อยตัวชั่วคราว ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-11-08
คุมประพฤติหล่มสัก สมาชิก TO BE NUMBER ONE สร้างการรับรู้ สู่ประชาชน 2020-11-08
คป.พช.วิเชียรบุรี ติดตามผลการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 2020-11-06
คป.พช.วิเชียรบุรี ปฐมนิเทศพักโทษ – ลดโทษ ด้วยกระบวนการ 3 ก (กอด กราบ แก้ไข) บุพการี และอบรมความรู้ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 2020-11-06
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี รพ.วิเชียรบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอวิเชียรบุรี ในการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล 2020-11-06
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี บูรณาการด้านงานประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2020-11-06
คป.พช.วิเชียรบุรี ส่งตัวบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดแบบควบคุมตัว ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี 2020-11-06
คป.พช.วิเชียรบุรี ปฏิบัติการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2020-11-06
สคป.กพ.ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-06
สคป.กพ.ร่วมพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 2020-11-06
คป.พช.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ปรับภูมิทัศน์พัฒนาท้องถนนชุมชนตำบลสระประดู่ 2020-11-04
คป.พช.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรม จิตอาสาทำความดี ปรับภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ราชการ 2020-11-04
คป.พช.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ปรับภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-11-04
คป.พช.วิเชียรบุรี ปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตาม สอดส่อง ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ที่มีพฤติกรรม ยังเสพยาเสพติด ก้าวร้าว ขู่เข็ญบุพการี โดยใช้กระบวนการ 3 ก (กราบ กอด แก้ไข) 2020-11-04
คป.พช.วิเชียรบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี และประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2020-11-04
คป.พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัว และอบรมความรู้ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 2020-11-04
คป.พช.วิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-04
คป.พช.วิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ตาม ปอ. มาตรา 56 2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของอาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-04
สคป.กพ.ชี้แจงทำความเข้าใจและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-04
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 2020-11-03
คุมประพฤติหล่มสักร่วมแสดงความยินดีและประสานราชการ เตรียมความพร้อมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) นักโทษที่ได้รับพักการลงโทษ 2020-11-03
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมปฏิบัติงานตรวจเตือนฯ ในงานประพณีลอยกระทงสายไหลประทีบ 1000 ดวง 2020-11-03
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. เขต 32 2020-11-03
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประสานงานกับศาลจังหวัดตาก 2020-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม(จิตอาสา) 2020-11-02
สคป.กพ.ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM 2020-11-02
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว ครั้งที่ 2 2020-11-01
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับวิทยากร ในโครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว ครั้งที่ 2 2020-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน งานลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 2020-10-31
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จำนวน 3 ราย 2020-10-30
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 2020-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ในงานลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 2020-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-30
คป.พช.วิเชียรบุรี ใช้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู 3 ก (กราบ กอด แก้ไข) สำหรับผู้กระทำผิด ที่มีพฤติกรรมหลงผิดด่าทอ ทำร้ายบุพการี 2020-10-30
คป.พช.วิเชียรบุรี ปรับทัศนคติเชิงบวก ให้กับผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และครอบครัว 2020-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมวางพวงหรีดในงานบำเพ็ญกุศลศพบุตรของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-10-29
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 2020-10-29
คป.พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัว/ติดตามผลในการปฏิบัติตามเงื่อนไข การคุมความประพฤติของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-10-29
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการชุมชนอำเภอหนองไผ่ ติดตาม สอดส่อง ผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ(Watch list) 2020-10-29
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ติดตามผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และบูรณาการด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ 2020-10-29
คป.พช.วิเชียรบุรี สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครอบครัวของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในเงื่อนไขการติดอุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2020-10-28
"คุมประพฤติหล่มสัก" ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงาน “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-10-28
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-10-28
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-10-28
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 หมู่ 19 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัว (Electronic Monitoring:EM) 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจำแนกผู้ต้องขัง ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-10-27
สำนัคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการให้บริการรับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2020-10-27
"หล่มสัก" ร่วมพิธีเนื่องใน "วันปิยมหาราช" 2020-10-26
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 2020-10-26
"หล่มสัก" ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 2020-10-26
"หล่มสัก" ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน "วันตำรวจ" 2020-10-26
"หล่มสัก" เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เพื่อความมั่นคงทางอาชีพ 2020-10-26
สคป.กพ.ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563" 2020-10-26
สคป.กพ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 2020-10-26
สคป.กพ.ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 2020-10-22
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” จังหวัดสุโขทัย 2020-10-21
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) 2020-10-21
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 2020-10-21
สคป.กพ.ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-10-21
สคป.กพ. ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) 2020-10-21
คป.พช.วิเชียรบุรี ปฏิบัติการติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟู และเชื่อมสัมพันธ์ครอบครัว ล้อมรั้ว ด้วยรัก 2020-10-20
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-10-20
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า จากผู้ได้รับเงินทุนส่งเสริมอาชีพการทำกล่องใส่กระดาษทิชชูจากเศษไม้ 2020-10-20
คป.พช.วิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู และเชื่อมสัมพันธ์ครอบครัว ล้อมรั้ว ด้วยรัก ด้วยการคืนคนดี สู่สังคม 2020-10-19
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 2020-10-19
คป.พช.วิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-10-19
พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 2020-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 2020-10-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2020-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” 2020-10-16
"หล่มสัก" สืบสานประเพณีท้องถิ่น กวนข้าวทิพย์ 2020-10-15
"หล่มสัก" จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-15
"หล่มสัก" ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 2020-10-15
คป.พช.วิเชียรบุรี ติดตาม สอดส่อง ผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2020-10-15
คป.พช.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 2020-10-15
"หล่มสัก" เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เพื่อความมั่นคงทางอาชีพ 2020-10-15
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับศาลจังหวัดวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม จิตอาสาทำความดี ปรับภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ 2020-10-14
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับวัดเสรินทราราม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ปรับภูมิทัศน์พัฒนาศาสนสถาน 2020-10-14
คป.พช.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนชุมชน 2020-10-14
คป.พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัว และอบรมความรู้ทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2020-10-14
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-10-14
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสวมเสื้อสีขาวในวันพุธ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านทุจริตตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-14
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 2020-10-13
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 2020-10-13
"หล่มสัก" ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2020-10-12
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมวางแผนปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-12
"หล่มสัก" โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำบริการสังคม สร้างสุขสู่ชุมชน พัฒนาศาสนสถาน สืบสานประเพณีท้องถิ่น 2020-10-12
"หล่มสัก" กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า 2020-10-12
"หล่มสัก" เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 2020-10-12
คป.พช.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฏิญาณตน มอบใบบริสุทธิ์ให้กับผู้พักโทษ-ลดโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2020-10-09
คป.พช.วิเชียรบุรี ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี และบูรณาการด้านแนวทางในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติ 2020-10-09
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัว และอบรมความรู้ทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2020-10-09
คป.พช.วิเชียรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-09
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ลำจวน พุกประเสริฐ 2020-10-03
"หล่มสัก" สร้างความผาสุก (รับประทานอาหารร่วมกัน) 2020-10-02
"หล่มสัก" ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2 2020-10-02
"หล่มสัก" สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง 2020-10-02
สคป.จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนที่ ๕๒ 2020-10-02
สคป.จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 2020-10-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” และพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 2020-10-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (ปรับปรุงบริเวณสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านแยง ) 2020-10-02
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ลำจวน พุกประเสริฐ 2020-10-01
สคป.กพ.จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การทำหมูฝอย" 2020-10-01
สคป.กพ.จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 2020-10-01
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมด้านอาชีพในตำแหน่งพนักงานทั่วไปให้แก่เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย 2020-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพค้าขายลูกชิ้นทอด ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-09-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมจิตอาสา 904 จังหวัดสุโขทัย 2020-09-30
หล่มสัก “คุมประพฤติสร้างคน คนสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และคนพิการเสร็จเรียบร้อย 2020-09-25
"หล่มสัก" แสดงความเสียใจกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว 2020-09-25
"หล่มสัก" มอบทำเนียบเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น 2020-09-25
"หล่มสัก" รับมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-09-25
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และรับมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครุคมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 25 ปี 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 9/2563 2020-09-25
"หล่มสัก" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 2020-09-24
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) 2020-09-24
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย มอบรางวัลสนับสนุนร้านกาชาดพาโชคประเพณีปักธงชัย 2563 2020-09-24
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย เข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ บ้านห้วยเหิน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2020-09-24
"หล่มสัก" คุมประพฤติสร้างคน คนสร้างคุณค่าสู่ชุมชน 2020-09-23
"หล่มสัก" ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ วันที่ 3 2020-09-23
"หล่มสัก" ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ วันที่ 2 2020-09-23
สคป.พิษณุโลก ทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนคำปรับในศาลจังหวัดพิษณุโลก 2020-09-22
สคป.พิษณุโลก ประสานความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว ในขั้นตอนตรวจพิสูจน์ โดยใช้อุปกรอิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว 2020-09-22
"หล่มสัก" ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 2020-09-18
"หล่มสัก" ป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 2020-09-18
"หล่มสัก" ถ่ายทอดความรู้การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว (EM) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-09-16
"หล่มสัก" ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2020-09-15
"หล่มสัก" บูรณาการโรงพยาบาลหล่มสัก ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิด 2020-09-14
"หล่มสัก" บังคับใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูอย่างสมดุล “มาตรการลดอัตราการผิดเงื่อนไข” 2020-09-14
"หล่มสัก" ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ 2020-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร (ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร) ครั้งที่ 2/2563 2020-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมอาชีพในตำแหน่งพนักงานทั่วไปผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-10
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” 2020-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรม โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-09-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจงานก่อสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2020-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่องแจ้งความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)มาใช้กับผู้กระทำผิดในภารกิจกรมคุมประพฤติ 2020-09-03
"หล่มสัก" ร่วมบูรณาการติดตามผลและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-09-03
"หล่มสัก" สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง 2020-09-03
"หล่มสัก" จับมือภาคธุรกิจส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพอย่างมั่นคง 2020-09-02
"หล่มสัก" ศาลจังหวัดหล่มสักรับทราบความพร้อมและส่งเสริมนโยบาย EM ของอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-09-02
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-09-02
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-09-02
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-09-02
สคป.จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM มาใช้ในงานคุมประพฤติและการนำมาตรการการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับมาใช้กับผู้กระทำผิด 2020-09-02
สคป.พิษณุโลก ร่วมโครงการการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 2020-09-02
สคป.พิษณุโลก จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-09-01
สคป.พิษณุโลก จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค ๖ 2020-09-01
"หล่มสัก" เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เพื่อความมั่นคงทางอาชีพ 2020-09-01
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 2020-09-01
"หล่มสัก" ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดาอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-09-01
"หล่มสัก" บังคับใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูอย่างสมดุล “มาตรการลดอัตราการผิดเงื่อนไข” 2020-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ภาค 6 2020-08-29
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว (วันที่ 1) 2020-08-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลภายในครอบครัว ครั้งที่ 8/2563 2020-08-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย) 2020-08-28
"หล่มสัก" แสดงความเสียใจกับอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว 2020-08-28
"หล่มสัก" สร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง 2020-08-28
"หล่มสัก" จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโปรแกรมปัญหาเฉพาะด้าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับวิทยากร ในโครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว 2020-08-27
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมด้านอาชีพในตำแหน่งพนักงานทั่วไปให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 2) 2020-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลในการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านอาชีพขายกับข้าวถุง แก่ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2020-08-26
"หล่มสัก" สร้างการรับรู้การใช้ EM ในเวทีส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2020-08-26
"หล่มสัก" จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-26
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมผู้บริหาร กรมคุมประพฤติด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม 2020-08-25
หล่มสัก "ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม" 2020-08-25
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2020-08-25
"หล่มสัก" ขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ 2020-08-24
"หล่มสัก" สร้างความผาสุก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกเป็นคนดีตามร้อยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 3) 2020-08-21
"หล่มสัก" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคูคลองและปลูกต้นทองอุไร 2020-08-21
"หล่มสัก" จัดโครงการทักษะชีวิตสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2020-08-20
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกเป็นคนดีตามร้อยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 2) 2020-08-20
"หล่มสัก" ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-20
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ให้คำปรึกษาและแนะนำสถานประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกให้แก่ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากกรมราชทัณฑ์ ณ สำนักงานคุมประพฤติจัดพิษณุโลก สาขานคไทย 2020-08-20
สคป.จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2020-08-19
สคป.จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2020-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกเป็นคนดีตามร้อยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย และดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-08-19
"หล่มสัก" บริการสังคมบ้านกึ่งวิถี สถานศึกษา และบูรณาการกศน.แนะแนวการศึกษาให้แก่ผู้กระทำผิด 2020-08-19
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงกบแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-08-18
"หล่มสัก" บูรณาการโรงพยาบาลหล่มสัก ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิด และเรียนรู้อาชีพเสริม 2020-08-18
"หล่มสัก" กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาค้อ 2020-08-18
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-08-18
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-08-18
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลและแนะนำสถานประกอบการอัตราการว่างงาน ณ บ้านห้วยเหิน หมู่ที่ 9 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-18
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนาโมเดล) และการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ บ้านห้วยเหิน หมู่ที่ 9 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-18
"หล่มสัก" บังคับใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูอย่างสมดุล “มาตรการลดอัตราการผิดเงื่อนไข” 2020-08-17
"หล่มสัก" เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-08-17
"หล่มสัก" ประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-17
"หล่มสัก" ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-17
"หล่มสัก" ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-17
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-13
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา การร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสุโขทัย 2020-08-12
"หล่มสัก" บรรยายให้ความรู้ “ประโยชน์ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดในชุมชน” 2020-08-11
"หล่มสัก" ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดทางอาญา ในเด็กและเยาวชน 2020-08-11
"หล่มสัก" ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-11
"หล่มสัก" กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มสัก 2020-08-11
"หล่มสัก" ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น 2020-08-11
"หล่มสัก" ร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-11
"หล่มสัก" โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำบริการสังคมสู่ชุมชน 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำและทัณฑสถานระบบปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตามผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-10
"หล่มสัก" ร่วมพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
"หล่มสัก" โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำบริการสังคมสู่ชมชน 2020-08-07
"หล่มสัก" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรม โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-07
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2563 2020-08-07
"หล่มสัก" ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมชื่นชมการทำงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด “บ้านบวรรักษ์หล่มสัก” 2020-08-06
"หล่มสัก" อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมเยียนสำนักงานฯ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-08-06
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-08-06
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-08-06
"หล่มสัก" กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า 2020-08-06
"หล่มสัก" ร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2562 2020-08-06
"หล่มสัก" สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” 2020-08-06
"หล่มสัก" อาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2020-08-06
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค 6 2020-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-08-05
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-08-05
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ วัดกลาง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-05
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสาน ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-04
"หล่มสัก" ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมด้านอาชีพในตำแหน่งพนักงานทั่วไปให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินการปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-31
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินการชี้แจงค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-31
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 7/2563 2020-07-31
"หล่มสัก" จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโปรแกรมปัญหาเฉพาะด้าน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-31
"หล่มสัก" ร่วมบูรณาการติดตามผลและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-07-31
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-30
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำหนาว 2020-07-30
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาค้อ 2020-07-30
"หล่มสัก" ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ มอบหนังสือรับรองพ้นคุมความประพฤติและแสดงความยินดีในการสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร 2020-07-30
"หล่มสัก" อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม นำงานบริการสังคมสู่ชุมชน 2020-07-30
"หล่มสัก" เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูความรู้เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดการฆ่าตัวตายในชุมชน 2020-07-29
"หล่มสัก" บริการสังคม บรรจุกระสอบทราย ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2563 2020-07-29
“หล่มสัก” ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
“หล่มสัก” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
“หล่มสัก” ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 2020-07-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-27
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-26
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-26
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-25
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-24
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-24
“หล่มสัก”ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-24
“หล่มสัก” จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-24
“หล่มสัก” จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-07-24
“หล่มสัก” ให้การต้อนประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนสำนักงานฯและประสานความร่วมมือ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-07-24
สคป.กพ.“จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563” 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง 2020-07-23
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-23
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินการเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-22
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-22
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2020-07-22
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-07-22
สคป.กพ.“รับการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563” 2020-07-22
“หล่มสัก” ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 2020-07-22
“หล่มสัก” เยี่ยมเยียนและแสดงความขอบคุณภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2020-07-22
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-21
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-21
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนประกอบอาชีพค้าขายน้ำมันเก่า ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-21
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการสังคมแบบกลุ่ม ประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากยางรถยนต์เก่า 2020-07-21
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-20
“หล่มสัก” เข้าร่วมจัดบูธเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ประกวดระดับประเทศ 2020-07-20
“หล่มสัก” จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-07-20
“หล่มสัก” จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-07-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมบูรณาการติดตามผลและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-07-20
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนผู้พิการพื้นที่ตำบลสระประดู่ 2020-07-17
คป.พช.วิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี เครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา พัฒนาชุมชนตำบลสระประดู่ 2020-07-17
คป.นครไทย กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุบพราช อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-07-16
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2020-07-16
“หล่มสัก” สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” 2020-07-16
หล่มสักขับเคลื่อนงาน “ศูนย์แคร์” มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบ CARE - SUPPORT 2020-07-16
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันยาเสพติด (อบรมป้องกันการเสพซ้ำ) 2020-07-16
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-07-15
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อชี้แจงแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ 2020-07-15
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-07-15
คป.พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัวรายบุคคลตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติโดยวิธี Social Distancing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมผ้าปิดปากทุกคน เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประสานงาน อสค. อำเภอหนองไผ่ 2020-07-14
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ศูนย์ประสานงานอสค. อ.หนองไผ่ เครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ทำบุญถวายผ้าป่า สร้างศรัทธา ระลึกถึงความดี อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ล่วงลับ 2020-07-14
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลกประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-14
“หล่มสัก” บริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาสถานที่ บ้านกึ่งวิถีเพื่อการสงเคราะห์ 2020-07-14
“หล่มสัก” มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษ โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2020-07-13
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” 2020-07-12
สคป.กพ.“ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” 2020-07-12
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2020-07-11
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด เฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-10
คป.พช.วิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ปฏิบัติการลงพื้นที่สอดส่อง ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มารายงานตัว เขตพื้นที่อำเภอศรีเทพ เพื่อสร้างมาตรการป้องการการกระทำความผิดซ้ำ 2020-07-10
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านผู้ยากไร้หลังที่ 2 ครั้งที่ 2 2020-07-10
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยดำเนินการขออนุญาตจัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย 2020-07-09
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัว พักโทษ-ลดโทษและอบรมความรู้ เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยวิธี Social Distancing เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-09
คป.พช.วิเชียรบุรี มอบทุนประกอบอาชีพ (เลี้ยงหนูนา) ให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ AFTER CARE 2020-07-09
คป.พช.วิเชียรบุรี ปฏิบัติการลงพื้นที่สอดส่อง ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มารายงานตัว เพื่อสร้างมาตรการป้องการการกระทำความผิดซ้ำ 2020-07-09
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านผู้ยากไร้ หลังที่ 2 2020-07-09
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพค้าขายลูกชิ้นทอด 2020-07-09
“หล่มสัก” ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-09
“หล่มสัก” จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และให้บริการตู้สืบค้นตำแหน่งงานว่าง (JOBBOX) 2020-07-09
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผัก ณ วัดน้ำพริก (บ้านกึ่งวิถี) ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-07-09
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2020-07-08
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2020-07-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ตลาดนัดคนดี TO BE NUMBER ONE" 2020-07-06
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมสำหรับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 3) 2020-07-03
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทกรณี ขอให้ขนย้ายทรายออกจากที่ดินพิพาท 2020-07-03
“หล่มสัก” จัดโครงการอบรมธรรมเสริมความรู้สร้างพลัง ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-03
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านผู้ยากไร้ 2020-07-03
“หล่มสัก” ร่วมกิจกรรมการประกวดคุ้มบ้าน สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก 2020-07-03
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมสำหรับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 2) 2020-07-02
คป.พช.วิเชียรบุรี รับเกียรติบัตรเดินแบบการกุศล สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 2020-07-02
คป.พช.วิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติดส่งคืนเรือนจำ 2020-07-02
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมประชุมเวทีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอวิเชียรบุรี 2020-07-02
คป.พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัว/ปฐมนิเทศ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไข การคุมความประพฤติ โดยวิธี Social Distancing เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-02
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพค้าขายไส้กรอก 2020-07-02
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านผู้ยากไร้ 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดกลาง 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม และจิรยธรรม ณ วัดกลาง 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม (จิตอาสา) ณ บริเวณวัดกลาง 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย รณรงค์งดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติบริการสังคมแทนค่าปรับ ณ บ้านกึ่งวิถี วัดน้ำพริก ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ "ขนมปังแซนวิชอบรมร้อน" 2020-07-02
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมสำหรับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-01
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) 2020-07-01
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ 2020-07-01
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-07-01
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับวัดเสรินทราราม จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ถวายผ้าป่า ผ้าอาบน้ำฝน ภายใต้ จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2020-07-01
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับวัดเสรินทราราม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2020-07-01
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม “คุมประพฤติหล่มสัก แนะนำ ตอบคำถาม ตลอด 24 ชั่วโมง” 2020-07-01
“หล่มสัก” ติดตามสมาชิก “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” ตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ Community Based Treatment and Care ( CBTx ) 2020-07-01
“หล่มสัก” เร่งรัด ติดตาม ลดอัตราการผิดเงื่อนไข ภายหลังสถานการณ์ Covid - 19 คลี่คลายลง ตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ 2020-07-01
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 2020-06-30
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยดำเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ต้องขังในขั้นตอนได้รับการพักหรือลดวันต้องโทษ 2020-06-29
กรมคุมประพฤติ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 2020-06-29
“หล่มสัก”ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสรับโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 2020-06-29
สคป.จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก 2020-06-26
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ ติดตามและให้กำลังใจผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุก 2020-06-26
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ ติดตามและให้กำลังใจผู้พ้นคุมความประพฤติ ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล 2020-06-26
“หล่มสัก” สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” 2020-06-26
“หล่มสัก” ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2020-06-26
“หล่มสัก” เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2020-06-26
“หล่มสัก” ให้การต้อนรับอาสาสมัครคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนสำนักงานฯและประสานความร่วมมือ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-06-26
สคป.กพ.“การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2020-06-26
สคป.กพ.“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-06-26
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 6/2563 2020-06-26
กรมคุมประพฤติ ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Confidence System) ครั้งที่ 8/2563 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโปรแกรมพื้นฐานด้านยาเสพติด 2020-06-26
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-06-25
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ มอบหนังสือรับรองพ้นคุมความประพฤติ และแสดงความยินดีในการสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร 2020-06-25
“หล่มสัก” กิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำหนาว (วัดนาพ่อสอง) 2020-06-25
คุมประพฤติหล่มสัก บูรณาการจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการตู้ “Job Box” แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติสืบค้นตำแหน่งงานว่าง ภายใต้ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” 2020-06-24
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นในการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-06-24
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ ให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุก 2020-06-24
“หล่มสัก” ให้การต้อนรับอาสาสมัครคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนสำนักงานฯและประสานความร่วมมือ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-06-24
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-06-23
“หล่มสัก” บูรณาการโรงพยาบาลหล่มสัก ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิด 2020-06-22
“หล่มสัก” ติดตามสมาชิก “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” ตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง Community Based Treatment and Care ( CBTx ) 2020-06-22
คุมประพฤติ “หล่มสัก” ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 2020-06-22
สคป.กพ.“ประสานงานเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางกำแพงเพชรมารับตัวนักโทษหญิง” 2020-06-19
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2020-06-17
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ติดตาม สอดส่องเพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ได้รับพักการลงโทษ ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ AFTER CARE 2020-06-17
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ติดตาม สอดส่องเพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ได้รับพักการลงโทษ ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ AFTER CARE 2020-06-17
คป.พช.วิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติการลงพื้นที่สอดส่อง ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มารายงานตัว เพื่อสร้างมาตรการ ป้องการการกระทำความผิดซ้ำ 2020-06-17
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-06-17
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชั้นกรรมาธิการ 2020-06-17
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นคุมความประพฤติ 2020-06-16
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-16