ลงนามถวายพระพรถวายสัตย์ปฏิญาณเข้าสู่หน้าหลัก ประกวดหนังสั้นสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ