เกี่ยวกับเรา>>แนะนำกรม>>วิสัยทัศน์/พันธกิจ                              
วิสัยทัศน์ (Vision):
"เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ ในปี 2563"
 
 
พันธกิจ (Mission):
1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ