คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการใช้อุปกรณ์ EM กำลังอยู่ระหว่างการอนุมัติเผยแพร่