เกี่ยวกับเรา>>แนะนำกรม>>ค่านิยม ๙ ประการ 

ค่านิยม ๙ ประการกรมคุมประพฤติ : PROBATION ได้แก่

 

P : Professional ; มืออาชีพ

R : Rehabilitation ; แก้ไขฟื้นฟู

O : Opportunity ; ให้โอกาส

B : Behavior Change ; ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

A : Attitude ; สร้างทัศนคติที่ดี

T : Teamwork ; ทำงานเป็นทีม

I : Integrity ; ซื่อสัตย์

O : Observation ; สังเกต

N : Non-Custodial Treatment ; ด้วยระบบไม่ควบคุมตัว