จำนวนผู้เข้าชม : 192

   


กรมคุมประพฤติจับมือกรมการปกครอง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ในเวทีการประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ [2021-06-09]

          วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างกรมคุมประพฤติและกรมการปกครอง ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน Justice Safety Observation ad hoc Center (JSOC) ในการประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564

          ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้เข้าประสานงานกับปกครองจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชนจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจะไปก่อเหตุรุนแรงลักษณะคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญ ในเวทีการประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงภารกิจและความสำคัญของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และรับทราบบทบาทหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยอันตรายต่อสังคมหลังได้รับการปล่อยตัว ตลอดจนการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือสงเคราะห์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษเหล่านี้กลับไปก่อเหตุรุนแรงซ้ำ 

          “กรมคุมประพฤติได้รับความร่วมมือจากกรมการปกครองในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง และจากนี้มุ่งหวังให้  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่เป็นกลไกทางสังคมในการเฝ้าระวังและติดตามผู้พ้นโทษในคดีสะเทือนขวัญ โดยทำงานบูรณาการร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ในการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม ไม่ให้ผู้พ้นโทษหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชนของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) โดยกรมคุมประพฤติ สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากบุคคลพ้นโทษเหล่านี้ได้” อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวทิ้งท้าย