จำนวนผู้เข้าชม : 114

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย [2021-06-09]

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 /2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  (Video Conference System) โดยมี  นายภูริวัชญ์  ลิขิตสกุลเดช ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม  และคณะกรรมการซึ่งเป็นประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาคแต่ละภาค รวมถึงที่ปรึกษาของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่  โดยมี นางสาวพวงทิพย์  นวลขาว ผู้อำนวยการกองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมด้วย

            การประชุมดังกล่าว ได้มีการนำเสนอการรับรองการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย     โดยกรมคุมประพฤติ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และคณะกรรมการแต่ละท่านได้นำเสนอการทำงานของอาสาสมัคร  คุมประพฤติในสังกัดช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แพร่ระบาด รวมถึงแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ  ในสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ มีการพิจารณาข้อบังคับของชมรมฯ โดยเสนอให้มีโลโก้ของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย  การสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ และสวัสดิการของสมาชิกชมรมฯ ซึ่งมีการเสนอความคิดเห็นให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ การจัดกิจกรรมหารายได้ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ยังไม่มีงานทำหรือมีความเดือนร้อนจากการประกอบอาชีพ จัดโครงการพัฒนาอาชีพให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติการประกันชีวิตให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติและให้ทุกจังหวัดไปจดทะเบียนชมรมเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และให้มีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นต้น ทั้งนี้ ประธานและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย แสดงความห่วงใยถึงสมาชิกอาสาสมัครคุมประพฤติทุกท่านในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษที่ปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน  การดูแลสุขภาพ  และให้อาสาสมัครคุมประพฤติทุกท่านไปฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัยให้กับตัวเองและครอบครัว

1 2
3