จำนวนผู้เข้าชม : 102

   


กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 35 [2021-06-08]

วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 35 ในหัวข้อ ภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบ Cisco Webex Meetings ร่วมกับผู้แทนจาก กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีนางสาวรัตดาวัล ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อคิดและหลักในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ดีแก่ข้าราชการใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทภารกิจ รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ตามแนวทางของกระทรวงยุติธรรม

ขอบคุณภาพจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม