จำนวนผู้เข้าชม : 137

   


ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรมคุมประพฤติยังคงดูแลผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องโดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น การอบรมธรรมมะและกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อยให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2021-06-08]

 

สำนักงานคุมประพฤติปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี นางวริญญา สัมพันธรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดร่วมกับกลุ่มคุมความประพฤติซึ่งเป็นส มาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โดยได้นิมนต์พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดคลองกลาง บรรยายธรรมมะ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ฝึกจิตใจให้มีสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตน จากนั้นจึงร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดคลองกลาง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ณ วัดคลองกลาง ตำบลลานตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลจังหวัดกาญจนบุรี ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำกิจกรรม เว้นระยะห่างทางสังคม และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019