จำนวนผู้เข้าชม : 129

   


กรมคุมประพฤตินำบ้านกึ่งวิถีช่วยบำบัดจิตใจและปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิด พร้อมใช้ธรรมะเป็นเข็มทิศนำทางสู่ชีวิตใหม่ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ [2021-06-07]

          กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 6 ราย ที่ไม่มีที่พักอาศัยและยังไม่พร้อมกลับสู่สังคม เข้ารับการสงเคราะห์ที่บ้านกึ่งวิถี วัดป่าดงบก ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย พร้อมทั้งให้การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อสร้างความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

          ในระหว่างเข้ารับการสงเคราะห์ ณ บ้านกึ่งวิถี วัดป่าดงบก ผู้เข้ารับบริการทั้ง 6 ราย ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิชาญวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าดงบก โดยได้เรียนรู้หลักธรรมในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านกาย จิต และความคิด ตระหนักถึงผลแห่งกรรม ทั้งกรรมดี กรรมชั่ว รู้จักสำรวจตนเองโดยการฝึกปฏิบัติทั้งด้านกาย จิต และความคิด ตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา เพื่อให้เข้าใจในการใช้ชีวิตบนทางสายกลางภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำหลักธรรมมาบูรณาการกับการดำเนินชีวิต เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดแนวคิดการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีคุณค่า และสามารถพัฒนาตนเองตามเป้าหมายของชีวิตต่อไป                                 

          ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมคุมประพฤติในการการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี (สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์) ที่ต้องการนำหลักธรรมของศาสนาแต่ละศาสนามาใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้กระทำผิดไปในทางที่ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ลดการกระทำผิดซ้ำ อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป