จำนวนผู้เข้าชม : 133

   


กรมคุมประพฤติให้ความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ [2021-06-04]

          วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการให้ความรู้แนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด

 

          "โคก หนอง นา โมเดล" เป็นโมเดลต้นแบบที่ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร รวมถึงการนำความรู้ความสามารถไปดำเนินชีวิตและใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้

 

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การนำ "โคก หนอง นา โมเดล" มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ กรมคุมประพฤติมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จริงในการดำเนินชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต มองเห็นคุณค่าในตนเอง มีการวางเป้าหมายในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจและสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม