จำนวนผู้เข้าชม : 112

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมการดำเนินการโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ [2021-06-02]

วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) นายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะการดำเนินการโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่  ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารงานคดี ด้วยการร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีคณะผู้บริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการชี้แจงการใช้คู่มือการดำเนินงานโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ การเลื่อนการดำเนินกิจกรรมฯ และร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรค ผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ต่อไป