จำนวนผู้เข้าชม : 135

   


กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบุคลากรฉีดวัคซีนสู้ COVID-19 [2021-06-02]

กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมบุคลากรทั่วประเทศเข้ารับการฉีดวัคซีนสู้ COVID-19 เพื่อปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

.

          กรมคุมประพฤติ เตรียมความพร้อมบุคลากร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง จำนวนกว่า 270 คนที่ลงทะเบียนในระบบสาธารณสุข ภายใต้การดูแลของกรมควบคุมโรค เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรก ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลปิยะเวท เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน เนื่องจากเป็นบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ และมีโอกาสเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นได้ สำหรับบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 1,119 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11 และยังคงมีบุคลากรที่ต้องเข้ารับวัคซีนอีกจำนวน 2,805 คนคิดเป็นร้อยละ 67.97 เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ทั้งตนเองและสังคม และยังคงปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บุคลากรของกรมคุมประพฤติจะยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป

.

ในโอกาสนี้ กรมคุมประพฤติขอส่งมอบกำลังใจและขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและดูแลประชาชนท่านกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19