จำนวนผู้เข้าชม : 92

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) สำหรับผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม [2021-01-13]

วันนี้ (13 มกราคม 2564) นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) สำหรับผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม โดยมี ทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ดร.บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้ทีมผู้วิจัยจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) สำหรับผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยงานภาคีในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ ผู้กระทำผิด และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM กับผู้กระทำผิด โดยศึกษาถึงค่าใช้จ่ายต่อคน การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมไปปรับปรุงการจัดทำแนวทางในการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย อันประกอบด้วย รูปแบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประกอบการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมคุมประพฤติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป