จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ ๓ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) [2021-01-08]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ ๓ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) เขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ มกราคม ๒๕๖๔)