จำนวนผู้เข้าชม : 128

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [2021-01-08]

วันนี้ (8 มกราคม 2564) นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในฐานะอนุกรรมการฯ โดยมีนายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และร่างแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ปี 2565 พร้อมทั้งพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 28 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ส.

ปปส1. ปปส2
ปปส3