จำนวนผู้เข้าชม : 164

   


กรมคุมประพฤติผนึกพลังหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมดำเนินการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์พักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด [2021-01-07]

กรมคุมประพฤติผนึกพลังหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมดำเนินการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์พักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด

วันนี้ (7 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด  โดยมีผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบูรณาการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดให้มีความรวดเร็ว มีข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาพักการลงโทษตามโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติว่าผู้ได้รับการพักโทษต้องใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัด ซึ่งการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษนี้จะช่วยให้เรือนจำลดความแออัดได้มาก นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีการระบาดระลอกใหม่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การทำงานในส่วนนี้ต้องมีการพูดคุยและบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ทั้งกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด