จำนวนผู้เข้าชม : 176

   


กรมคุมประพฤติหารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ขอใช้พื้นที่ส่วนราชการเป็นสำนักงานคุมประพฤติ [2020-11-18]

          วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าหารือกับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถึงการขอใช้พื้นที่ส่วนราชการเพื่อมาปรับปรุงเป็นที่ทำการสำนักงานคุมประพฤติ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี เพื่อถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ และการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือศูนย์ JSOC (Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice) ในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิด ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบนโยบายกรมคุมประพฤติ โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนโปรแกรมพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิด อาทิ โครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เป็นต้น ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาวขนิษฐา เลาหคิรีนาถ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี