จำนวนผู้เข้าชม : 95

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม [2020-11-17]

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563)  นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกรมคุมประพฤติ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 9/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในการประชุม  สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 28 โครงการ  ในส่วนของกรมคุมประพฤติ ได้มีการเสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทน  และโครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งได้รับการเห็นชอบในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

จัดสรรคอมพิวเตอร์ 1 จัดสรรคอมพิวเตอร์ 2
จัดสรรคอมพิวเตอร์ 3 จัดสรรคอมพิวเตอร์ 4
จัดสรรคอมพิวเตอร์ 5 จัดสรรคอมพิวเตอร์ 6