จำนวนผู้เข้าชม : 95

   


กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงยุติธรรม [2020-11-17]

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) และ (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงยุติธรรม ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จำนวน 10 โครงการ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 ที่เกี่ยวข้องกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่สำคัญต่างๆ ของกรมคุมประพฤติ อาทิ โครงการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โครงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและดูแลผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี และโครงการพัฒนาจิตสำนึก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Quick Win Big Rock ของส่วนราชการในการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน ในส่วนของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล และโครงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด