จำนวนผู้เข้าชม : 118

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ [2020-11-17]

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดนโยบายของกรมคุมประพฤติและการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน
หรือศูนย์
JSOC (Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษในระดับพื้นที่ และรวมทั้งพบปะพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และเรื่องการผลักดันสวัสดิการต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางวันทนา  คันธาเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่