จำนวนผู้เข้าชม : 163

   


กรมคุมประพฤติเสริมพลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม [2020-11-16]

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด/ อำเภอ/ เขต และพนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 5 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ถ่ายทอดนโยบายกระทรวงยุติธรรม และกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ต้องขังในปริมาณเกินกว่าศักยภาพของเรือนจำที่รองรับได้ ส่งผลให้เกิดสภาวะคนล้นคุก และนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ด้วยการลดปริมาณผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำอย่างครบวงจร  ซึ่งกรมคุมประพฤติได้มีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดของกรมคุมประพฤติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้กระทำผิด รวมถึงรองรับการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมที่มีความรุนแรง สร้างความเชื่อมั่น และสร้างความปลอดภัยในชุมชน นอกจากนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการขับเคลื่อนการทำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเดิมให้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการขยายจำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่